Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

Yhtenäisyys tasoittaa peruskoulun oppilaan polkua 

Yhte­näi­sempi perus­koulu -teos (2024) avaa roh­keita ja kes­täviä koulun kehit­tä­misen rat­kaisuja eri puo­lilta Suomea.  OPPIVA-ver­­­kosto jär­jesti ver­kos­tonsa sivistys- ja ope­tus­toimen joh­dolle Mer­ki­tys­matkan vuosina 2022–2023, kun

Lukeminen on avain oppimiseen ja parempiin oppimistuloksiin 

Luku- ja kir­joi­tus­tai­tojen kehit­ty­mistä on tar­kas­teltava laa­jemmin osana lasten ja nuorten arkea. Artik­ke­lissa tar­kas­tellaan PISA 2022 - ja PIRLS 2021 -tut­ki­muk­sista saatuja havaintoja luku­tai­dosta.  Sisältö 

OPPIVA-verkosto Educassa 26.-27.1.2024

Tule ver­kos­toi­tumaan Educaan OPPIVA-ver­­­koston stän­dille 6d90!  OPPIVA-ver­­kosto Educan osas­tolla 6d90 OPPIVA-ver­­­kos­­­tolla on Educa-tapah­­­tu­­­massa oma osasto 6d90. Tule ver­kos­toi­tumaan ja vaih­tamaan kuu­lu­misia! Pääset myös vai­kut­tamaan opetus- ja kasvatusalan

Rahaa, rauhaa ja rakkautta 

Martti Hell­ström sukeltaa artik­ke­lissaan perus­koulun his­to­riaan ja tule­vai­suuteen.  Sisältö  Ope­tusalan ammat­ti­jär­jestö OAJ juhlii tänä syksynä 50-vuo­­­tista toi­min­taansa. 26.9.2023 OAJ jär­jesti juh­la­se­mi­naarin Hel­singin Pik­ku­Fin­lan­diassa. Ohjel­massa oli

Yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisiä verkkokoulutuksia opettajille lukuvuonna 2023-2024 

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuksen tee­mojen parissa. Ter­ve­tuloa mukaan! Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja

Digitaalinen elämäntapa on yhteinen haaste 

Pro­fessori Pasi Sahlberg avaa näkö­kulmia digi­taa­liseen hyvin­vointiin taitona, jota opitaan tule­vai­suuden kou­lussa.  Sisältö  Vuo­si­kymmen sitten oli varsin taval­lista aja­tella, että nuorten mukana kul­kevat digi­laitteet mullistavat