Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

 

Kutsu KouluKunnossa-konferenssiin 19.-20.4.2023

Loh­jalla jär­jes­tet­tä­vässä Kou­­­lu­­­Kun­­­nossa-kon­­­fe­­­rens­­­sissa saa tuo­retta tietoa lasten ja nuorten pahoin­voin­nista ilmiönä sekä ideoita aiheen ymmär­tä­miseen ja rat­kai­sujen hake­miseen.  Kenelle? Reh­torit, opet­tajat, kaikki sosiaali- ja terveyshuollon

E-urheilu kehittää taitoja Hämeenkylän koulussa Vantaalla 

Valin­nai­sai­neena innostava e-urheilu kehittää myös muun muassa yhteis­työ­taitoja ja kie­lio­saa­mista. Sisältö 8-luok­­­ka­­­lainen Ville Aalto ja 9-luok­­­ka­­­lainen Matias Kont­tinen innos­tuvat omassa kou­lun­käyn­nissään unii­keista valin­nai­sai­neista, jotka laajentavat

Uudenlainen opettajuus haastaa pois mukavuusalueelta 

Timo Jär­venpää on saanut hyviä koke­muksia ope­tuksen muut­ta­mi­sesta pois perin­tei­sestä opet­ta­ja­joh­toi­sesta tavasta. E-urheilu kehittää valin­nai­sai­neena pelaa­mis­taidon lisäksi myös monen­laisia tule­vai­suus­taitoja. Sisältö Mate­ma­tiikan ja fysiikan opettaja

”Ei-seminaari” inspiroi käynnistämään OPPIVA-verkoston vaikuttamisen vuoden 2023 

Yli 60 OPPIVA-ver­­­kos­­­to­­­laista kokoontui tam­mi­kuussa 2023 eri puo­lilta Suomea kehit­tä­mis­päi­ville Hel­sinkiin.  OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru joh­dat­tivat kehit­tä­mis­päivien osal­lis­tujat yhteiseen työs­ken­telyyn. “Ei-semi­­­naa­­­rissa” kes­keistä oli kohtaaminen,

Uusi Huippula-palvelu kehittää viidesluokkalaisten digiturvataitoja 

Digi­taa­lisuus on tuonut lasten elämään uusia mah­dol­li­suuksia, mutta myös uhkia. Pelas­takaa Lapset ry tarjoaa kai­kille Suomen vii­des­luok­ka­lai­sille Huippula-pal­­­velun. Palvelu lisää lapsen ymmär­rystä omasta hyvin­voin­nista ja turvallisuudesta

Kutsu Beyond 2030 Challenge -kilpailun semifinaaliin 

Ter­ve­tuloa seu­raamaan Beyond Chal­lenge -tie­de­kil­pailun semi­fi­naalia Toisen asteen opis­ke­li­joiden muo­dos­tamat jouk­kueet kisaavat val­ta­kun­nal­li­sessa Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pai­lussa, joka alkoi 4.10.2022. Tie­de­kil­pailun kun­nian­hi­moisena tavoit­teena ja opiskelijoiden

Tankki täyteen toivoa - ilmastolukioiden huoltotauko 

Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huol­to­taukoPysäh­dytään het­keksi naut­timaan jo teh­dystä ja innos­tumaan tule­vasta.Tule mukaan 1.12.2022 klo 12-15 Oulun yli­opis­tolle, L1-saliin tai osal­listu etänä. Pai­kalle on