Helsinki oppii -teemaviikko 30.10.-3.11.2023 tarjoaa yli 150 maksutonta tapahtumaa - osallistu paikan päällä tai etänä!

Ajankohta

30.10.2023-3.11.2023

Paikka

Verkossa/​Helsingissä

Kouluttaja

Useita kouluttajia

Hel­sinki oppii -tee­ma­viikko tarjoaa yli 150 mak­su­tonta tapah­tumaa loka-mar­raskuun vaih­teessa lähi- ja etä­to­teu­tuksena. Teemana on oppi­minen ja hyvinvointi. 

Tervetuloa oppimaan Helsinkiin!

Hel­singin kau­punki jär­jestää Hel­sinki oppii -tee­ma­viikon yhteis­työssä oppi­mi­sin­no­vaa­tioiden tun­nis­ta­miseen kes­kit­tyvän HundrEDin kanssa 30.10.-3.11.2023.

Tee­ma­viikon ohjel­massa on yli 150 mak­su­tonta tapah­tumaa eri puo­lilla hel­sin­ki­läisiä päi­vä­koteja, kouluja ja oppi­lai­toksia sekä ver­kossa. Tämän vuoden teemana on oppi­minen ja hyvinvointi.

OPPIVA-ver­koston jäsenet ovat ter­ve­tul­leita tapah­tumiin paikan päällä tai etänä. Lue alempaa poi­mintoja kiin­nos­ta­vista webi­naa­reista ja tal­lenna ajan­kohdat kalenteriisi!

Koko ohjelma löytyy tapah­tuman net­ti­si­vuilta: https://​hel​sin​kie​duca​tionweek​.com/​f​i​/​e​v​e​nts

Poimintoja etätoteutuksena järjestettävistä tilaisuuksista

Ma 30.10.3023 klo 14-14.45: Pidetään kou­lun­käynti ilon puolella

Webi­naa­rissa käy­tän­nön­lä­heinen ja vinkkejä sisältävä luento eriyt­tä­mi­sestä ja siitä, miten jous­tavat mene­telmät tukevat kouluun kiin­nit­ty­mistä ja oppimismotivaatiota.

Ma 30.10.2023 klo 14.30-16: Raken­nus­pa­li­koita toi­mivaan kodin ja koulun yhteistyöhön

Webi­naa­rissa kes­kus­telua toi­mi­vasta yhteis­työstä kodin ja koulun välillä ja siitä, miten raken­netaan luot­ta­musta posi­tii­visten koh­taa­misten kautta.

Ma 30.10.2023 klo 15-15.30, ke 1.11.2023 klo 14-14.30 ja pe 3.11.2023 klo 8.30-9: Sano EI viha­pu­heelle – Hel­singin kau­pungin viha­pu­heeseen puut­tu­misen toimintamalli

Esit­te­lyssä toi­min­ta­malli ja mate­ri­aalit, joilla Hel­sin­gissä tuetaan viha­pu­hetta koh­dan­nutta oppijaa.

Ti 31.10.2023 klo 14-15.30: Panee­li­kes­kustelu inklusii­visen toi­min­ta­kult­tuurin johtamisesta

Panee­lissa kes­kus­tellaan inklusii­vi­sesta toi­min­ta­kult­tuu­rista Hel­singin kou­luissa ja päi­vä­ko­deissa sekä inkluusion peri­aat­teista joh­ta­misen näkökulmasta.

Ke 1.11.2023 klo 8.30-9.15: Tur­val­lisen yhteisön aamukahvit

Tilai­suu­dessa Stadin ammatti- ja aikui­sop­pi­lai­toksen kuraattori ja opis­ke­li­ja­toi­mintaa ohjaava opettaja ker­tovat, kuinka oppi­lai­tok­sessa on luotu yhteiset tur­val­lisen yhteisön pelisäännöt.

Ke 1.11. klo 14-15.30: Oppijan digi­polku – Kohti yhden­ver­taista digi­taa­lista osaa­mista Helsingissä

Tilai­suu­dessa esi­tellään Hel­singin perus­kou­luille syk­syllä -23 jul­kaistut oppijan digipolut.