Yhtenäisyys tasoittaa peruskoulun oppilaan polkua

Yhte­näi­sempi perus­koulu -teos (2024) avaa roh­keita ja kes­täviä koulun kehit­tä­misen rat­kaisuja eri puo­lilta Suomea. 

OPPIVA-ver­kosto jär­jesti ver­kos­tonsa sivistys- ja ope­tus­toimen joh­dolle Mer­ki­tys­matkan vuosina 2022–2023, kun vielä elettiin koro­na­pan­demian jäl­ki­mai­ninkeja. Mat­kaop­paina olivat Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru. He saivat mai­niosti osal­lis­tujat pysäh­tymään oman työnsä mer­ki­tyk­sel­li­syyden äärelle ja voi­maan­tumaan siitä huo­li­matta, että kes­kus­teltiin etäyh­tey­dellä. Verk­ko­ta­paa­mi­sissa jakau­duttiin välillä pien­ryhmiin, joissa puhuttiin hyvin luot­ta­muk­sel­li­sesti joh­ta­misen kipu­pis­teistä ja tun­teista, joita arkinen työ herättää. 

Yksi teema, joka tuli kes­kus­te­luissa usein esille, oli yhte­näisen perus­o­pe­tuksen kehit­tä­minen. Todettiin, että olisi hyvä saada uutta ja ajan­koh­taista tietoa ja että koke­musten jaka­mi­selle olisi myös tar­vetta. Opetus- ja sivis­tys­toimen joh­tajat ja reh­torit toi­voivat ajan­ta­saista tie­to­pe­rus­teista sel­kä­nojaa, koska pää­tök­sen­te­ki­jöillä ei ole riit­tä­västi tietoa ja roh­keutta tehdä yhte­näi­syyttä tukevia ratkaisuja. 

Raken­nusin­ves­tointien suun­nit­telun tueksi tar­vit­taisiin uutta tietoa hyvistä oppi­mi­sym­pä­ris­töjen rat­kai­suista. Jul­ki­suu­dessa käy­dystä nega­tii­vi­sesta kou­lu­kes­kus­te­lusta ei ole ollut apua, vaan media­viestit pikem­minkin ovat hor­jut­taneet aikai­sempia stra­te­gisia lin­jauksia tai periaatepäätöksiä.

Syntyi ajatus uudesta teok­sesta, joka tar­joaisi tietoa yhte­näisen perus­o­pe­tuksen kehit­tä­misen koke­muk­sista eri puo­lilta Suomea ja yhteen­vetoa siitä, mitä on saatu aikaan yli 20 vuoden kehit­tä­mis­työssä. Yhte­näisen perus­o­pe­tuksen idea on sii­vit­tänyt suo­tui­sasti monien kou­lujen kehit­tä­mistä siitä lähtien kun perus­o­pe­tuslaki tuli voimaan vuonna 1999.

Hyvien ja inno­va­tii­visten rat­kai­sujen lisäksi löytyy kui­tenkin lukuisia esi­merkkejä siitä, että koulut pyr­kivät pikem­minkin sopeu­tumaan muu­toksiin tai väis­tämään muu­tos­haasteet niin, että ne uudis­tavat perin­teistä koulun kult­tuuria ja orga­ni­saa­tio­ra­ken­netta mah­dol­li­simman vähän. Tar­vitaan siis roh­kaisua ja posi­tii­visia näkö­aloja, jotta suden­kuo­pilta voidaan välttyä.

Keski-ikäisen peruskoulun rytminvaihdos

Suo­ma­lainen perus­koulu on nyt vii­si­kymp­pinen, kyp­sässä keski-iässä. Vuosien juok­sussa se on voit­tanut ne ennak­ko­luulot, joita siihen 1970-luvulla koh­dis­tettiin. Aluksi se toimi jaettuna ala- ja ylä­as­teeseen lähes kolme vuosikymmentä. 

Vuoden 1999 perus­o­pe­tus­laista alkoi uusi vaihe, perus­o­pe­tuksen yhte­näis­tä­mis­pro­sessi. Tuolloin haluttiin poistaa jyrkkä hal­lin­nol­linen ja peda­go­ginen kah­tiajako  ja tasoittaa oppi­laiden kou­lu­polkua. Sen jälkeen perus­koulua on voitu kehittää yhte­näisenä koko­nai­suutena. Yhte­näistä peda­go­gista kehit­tä­mistä on tukeneet vuosien 2004 ja 2014 perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien perusteet.

Yhteis­voimin tehty kirja Yhte­näi­sempi perus­koulu (2024) kertoo aluksi 2000-luvun alun kehit­tä­mis­hank­keista, ver­kos­to­työstä, tut­ki­muk­sista ja rapor­teista. Sen jälkeen esi­tellään syn­ty­neitä roh­keita ja kes­täviä koulun kehit­tä­misen rat­kaisuja eri puo­lilta Suomea.

Hal­lin­nol­li­sista, peda­go­gi­sista ja hyvin­vointia edis­tä­vistä rat­kai­suista kan­nattaa ottaa oppia. Samalla niistä saa kuvan kehit­ty­vistä kou­luista ja niissä mää­rä­tie­toi­sesti työs­ken­te­le­vistä ammat­ti­lai­sista. Perus­koulun yhte­näi­syyden ja inklusii­vi­suuden kehit­tä­minen vaatii jat­kuvaa työtä kai­kissa kou­luissa, koska yhteis­kunta muuttuu joka hetki ja aina vain monimutkaisemmaksi. 

Par­haimpiin tuloksiin on päästy niissä kun­nissa ja kou­lu­yh­tei­söissä, joissa kehit­tä­mis­myön­teisyys ja ammatti-iden­ti­tee­tistä riip­pu­maton kes­ki­näinen yhteistyö on sau­ma­tonta. Myös kunnan ope­tus­toimen ja kou­lujen johdon sekä päät­täjien sitou­tu­minen jat­kuvaan stra­te­giseen kehit­tä­miseen on rat­kai­sevaa. Yhte­näi­syyden kehit­tä­minen on sys­tee­minen koko­naisuus, joissa monet osa­te­kijät tulee ottaa huomioon. 

Kuvio 1. Perus­koulun yhte­näi­syyttä kehit­tävät ja edis­tävät osa­te­kijät (Johnson, Tanttu, Heik­kinen & Mau­numäki 2024).

Kirjaa varten teh­dyistä yli 30 haas­tat­te­lusta välittyy mää­rä­tie­toisuus, posi­tii­visuus ja oppi­las­kes­keisyys. Monet rohkeat rat­kaisut ja onnis­tu­miset eivät ole välit­tyneet jul­kiseen kou­lu­kes­kus­teluun. Hyvien rat­kai­sujen esittely on yksi kirjan tar­koitus, ja samalla jaetaan alan ammat­ti­lai­sille tietoa hyvistä käy­tän­nöistä eri puo­lilta Suomea. 

Viime vuo­si­kym­meninä kan­sal­li­sesta kou­lu­tus­po­li­tii­kasta on tullut yhä lyhyt­nä­köi­sempää pika­po­li­tiikkaa. Han­ke­hum­pak­sikin sitä on sanottu. Ylhäältä joh­det­tujen muu­tosten sijaan pai­kal­linen ja perus­kou­lujen sisäinen ja pit­kä­jän­teinen kehit­tä­minen on tuot­tanut parempaa tulosta. Monia­lainen yhte­näi­syyden edis­tä­minen vastaa koulun nyky­hetken ja tule­vai­suuden haas­teisiin sekä luo edel­ly­tyksiä kes­tä­välle koulun kehittämiselle.

Moniäänisiä puheenvuoroja ja värikäs kuva peruskoulusta

Kir­jamme opastaa tekemään tie­karttaa yhte­näisen perus­koulun kehit­tä­mi­selle, jotta kou­lusta tulisi jokaisen oppilaan kan­nalta entistä parempi kas­vu­yh­teisö, hyvin­voinnin ja iloisen oppi­misen paikka. 

Kirja koostuu moni­ää­ni­sistä puheen­vuo­roista, käy­tännön kou­lutyön kuvauk­sista, haas­tat­te­luista ja tut­ki­joiden puheen­vuo­roista. Kirjan esi­puheen kir­joitti pro­fessori Pasi Sahlberg. Hän on työs­ken­nellyt viime vuodet Austra­liassa, ja tämän kirjan kansien sisällä hän monen vuoden tauon jälkeen kir­joittaa suo­meksi ja suo­ma­lai­sille lukijoille.

Sahlberg kir­joittaa kan­sain­vä­lisen koke­muk­sensa poh­jalta suo­ma­laisen kou­lu­tus­po­li­tiikan iha­nuu­desta ja outou­desta sekä digi­taa­lisen elä­män­tavan luo­masta hen­kisen hyvin­voinnin krii­sistä. Hän kuvaa kolme askelta, joiden avulla pääs­täisiin tule­vai­suuden kouluun ja kuinka voi­simme yhteis­voimin edetä kohti tule­vai­suuden yhte­näistä peruskoulua. 

”Suomi ei voi palata kou­lu­tus­maa­ilman hui­pulle nykyi­sillä suo­ri­tus­mit­ta­reilla mitattuna. Eikä sen tulisi edes olla tavoit­tee­nakaan. Meillä on kui­tenkin oiva mah­dol­lisuus olla edelleen esi­kuvana muille, jos uskal­lamme roh­keasti muuttaa kurssia kohti uuden­laista koulua. 

Taitoa ja osaa­mista meillä on, puuttuva ele­mentti on rohkea yhtei­sesti luotu unelma uudesta suo­ma­lai­sesta perus­kou­lusta.” (Sahlberg, s. 14)

Perään­kuu­lu­tamme roh­keutta edetä kehit­tä­mi­sessä har­kiten ja vii­saasti. Hyvistä rat­kai­suista kan­nattaa ottaa opiksi ja soveltaa par­haalla mah­dol­li­sella tavalla oman kunnan perus­o­pe­tus­pal­ve­luissa tai omassa kou­lussaan. Muutos on matka – ei valo­kopio, kuten Michael Fullan jo vuosia sitten totesi.

Kirja syntyi ilon kautta ja toivottavasti se välittyy lukijalle

Kun saimme myön­teisen kus­tan­nus­pää­töksen kesäkuun alussa 2023, ryh­dyimme kokoamaan kir­joittaja- ja toi­mi­tus­tiimiä. Vuonna 2008 Peter Johnson ja Kimmo Tanttu olivat toi­mit­taneet artik­ke­li­ko­koelman Kes­täviä rat­kaisuja kouluun. Koke­muksia yhte­näi­sestä perus­o­pe­tuk­sesta (PS-kus­tannus). Tar­vit­simme tiimiin mukaan reh­to­reita, jotka ovat käy­tännön koulun joh­ta­mi­sessa kiinni.

Onnis­tuimme kokoamaan hienon tiimin, kun reh­torit Mari Heik­kinen Hel­sin­gistä ja Hanna Mau­numäki Kok­ko­lasta läh­tivät heti ensim­mäi­sellä kysäi­syllä mukaan. Työ alkoi luistaa kesällä 2023. Vauhti vain kiihtyi syk­syllä haas­tat­te­lujen kokoa­misen myötä. Niistä saim­mekin hyvän aineiston, vaikka vain pieni osa pääsi esille kirjan sivuille haas­tat­te­lu­lai­nauksien muo­dossa. Aika­taulu oli tiukka, koska tavoit­teena on kirjan jul­kaisu EDUCA 2024:n aikaan. Aika­taulu piti, ja jul­kis­ta­mis­ti­lai­suu­desta lähtien olemme saaneet paljon myön­teistä palautetta.

Olimme iloisia, kun saimme on myös ajan­koh­taisia tie­teen­te­ki­jöiden puheen­vuoroja kirjaan mukaan. Pro­fessori Pasi Sahlberg kir­joitti teoksen esi­puheen, ja asian­tun­tevaan dosentti- ja pro­fes­so­ri­joukkoon tulivat mukaan myös Tanja Äärelä, Jyrki Huusko, Janne Pie­ta­rinen ja Petri Salo Rova­nie­meltä, Joen­suusta ja Vaa­sasta. Läm­pimät kii­tokset asian­tun­te­vista ja kriit­ti­sis­täkin artik­ke­leista heille kai­kille. Kii­tokset ansait­sevat myös kaikki haas­ta­tellut. Kaik­kiaan kirjaan antoi panok­sensa kir­joit­tajana tai haas­ta­tel­tavana yhteensä 44 henkilöä.

Jotakin piti tie­tenkin rajata kir­jasta pois, koska tavoit­te­limme tii­vistä ja hel­posti luet­tavaa teosta. Ehkä ”yli­jää­neistä” ideoista syntyy jatkoa tälle teok­selle. Pro­sessin aikana syntyi myös uusi rakenne ja muoto siitä, mil­laista alamme ammat­ti­kir­jal­lisuus voisi olla myös jatkossa. 

Kirjan lop­pu­lu­vussa kokoamme kirjan kes­keisen annin tie­kar­taksi yhte­näi­sempään ja inklusii­vi­sempaan perus­kouluun. Teos jul­kaistiin sekä perin­teisenä pape­ri­kirjana että e-kirjana, ja siitä kiitos dynaa­mi­selle kus­tan­ta­jal­lemme Pro­fes­sional Publishing Finlandille.

Rakkaudesta lajiin – peruskoulumme tarvitsee hyvää kehittämiskeskustelua

Lopuksi haluamme kiittää OPPIVA-ver­kostoa siitä, että teoksen syn­tyidea lähti liik­keelle ver­koston kes­kus­te­luista. Toi­vomme, että kirja saa ver­kos­tossa hyvän vas­taanoton ja aktii­visen lukijakunnan. 

Mie­les­tämme OPPIVA-ver­kos­tossa kan­nat­taisi miettiä, miten ver­koston sisällä voi­taisiin muo­dostaa yhteis­työ­ra­ken­teita yhte­näisen perus­o­pe­tuksen kehit­täjien välille. Liike jatkuu, kuten tans­si­tai­teilija Jorma Uotinen on sanonut.

Teki­jä­tiimi on perus­tanut Facebook-ryhmän, jossa tar­jotaan mah­dol­lisuus kes­kus­teluun ja vuo­ro­vai­ku­tukseen asian tii­moilta. Kevään ja syksyn 2024 aikana siellä jär­jes­tetään myös verk­ko­ta­paa­misia kirjan tee­mojen mukai­sesti. Ter­ve­tuloa mukaan! 

Yhte­näisyys on perus­koulun kehit­tä­misen supervoima!

Yhte­näi­sempi perus­koulu – kirjan tekijätiimi

Peter Johnson, Kimmo Tanttu, Mari Heik­kinenHanna Mau­numäki

Lue lisää: Yhte­näi­sempi perus­koulu. Roh­keita ja kes­täviä rat­kaisuja perus­koulun kehit­tä­miseen. (e-kirja)

Lue, mitä teoksesta on sanottu:

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.