Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

 

Koulun muutos ja taidollinen oppiminen – missä mennään nyt? 

Sisältö Juho Norrena Ope­tus­pääl­likkö, Lapuan kau­punki Koulu ja oppi­minen kie­tou­tuvat perin­teisiin yhteis­kunnan raken­teisiin. Yhteis­kunnan näkö­kul­masta halutaan hallita oppi­mista ja tuottaa sen kautta eri­tyi­sesti lap­sille ja

Kaaoksen ja kylmyyden keskellä - mikä on tärkeää? 

Työyh­tei­söjen on näinä aikoina tärkeää pysähtyä etsimään yhdessä sitä, mikä on oikeasti tärkeää. Miten olla se muutos, jonka haluamme nähdä tapah­tuvan?  Opetus- ja kas­va­tusalan toimintaympäristö

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön käynnistyminen koronan varjossa 

Esio­pe­tuksen opet­tajat ja yli­opiston nor­maa­li­koulun alkuo­pet­tajat suun­nit­te­livat Tam­pe­reella keväällä 2020 yhteistyön käyn­nis­tä­mistä, kun kau­pungin uusi var­hais­kas­va­tusyk­sikkö oli val­mis­tu­massa. Sisältö Tam­pereen kau­pungin Mus­ta­metsän esio­pe­tuksen opet­tajat ja

Kevään 2022 webinaarit OPPIVA-verkostossa 

Ter­ve­tuloa OPPIVA-ver­­koston webi­naa­reihin keväällä 2022! Alla on tiedot ja ajan­kohdat kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tar­jolla on muun muassa arviointiin, vies­tintään ja luo­vuuteen liit­tyviä tapahtumia.

Oppimisvajeesta ja hyvinvointivelasta toivutaan syväoppimisen avulla (osa 1) 

Mil­laiset tavoitteet aut­tavat kou­lu­yh­teisöjä alkuun koro­na­pan­demian jälkeen? Artik­ke­lissa tar­kas­tellaan, miten syvä­op­pi­misen keinot voivat auttaa pois koro­na­kriisin aiheut­ta­masta hyvin­voin­ti­ve­lasta.  Sisältö “Pan­­­demia-ajan koet­te­le­mukset ovat olleet kuin kovaa

Koulujen ratkaisuja hyvinvointivelan nujertamiseen (osa 2) 

Artik­kelin toi­sessa osassa tar­kas­te­lemme koro­na­kriisin aiheut­tamaa hyvinvointivelkaa1 suo­ma­laisten kou­lujen näkö­kul­masta ja jaamme ideoita kol­mesta kou­lusta, miten niissä on kehi­tetty oppi­laiden hyvin­vointia tukevia käy­täntöjä. Täl­laisten hyvien

Uudet lukutaidot -ohjelma edistää mahdollisuuksia oppia digiajan taitoja 

Uudet luku­taidot -kehit­tä­mis­oh­jelma edistää lasten ja nuorten tasa-arvoista mah­dol­li­suutta oppia tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gista (tvt) osaa­mista, media­lu­ku­taitoa ja ohjel­moin­tio­saa­mista koko maassa. Ope­tuksen ja var­hais­kas­va­tuksen osaa­misen kehit­ty­misen tueksi on nyt saa­ta­villa uusia käy­tän­nön­lä­heisiä oppaita sekä muita esi­merkkejä ja vinkkejä.  Kehit­tä­mis­oh­jel­massa on aiemmin jul­kaistu perus­o­pe­tukseen kuvaukset oppilaan hyvästä tvt-osaamisesta,

Vaikuttavuutta valmentavalla ohjauksella 

Val­men­ta­vassa ohjauk­sessa asiakkaan omaa toi­mi­juutta vah­vis­tetaan ohjauk­sel­lisen dia­login sekä eri­laisten har­joit­teiden ja mene­telmien avulla.  Yksi­tyisinä opinto-ohjaajina koh­taamme kaiken taus­taisia ja kai­ke­ni­käisiä asiak­kaita, joita kaikkia yhdistää tarve löytää

Alkuluokkatoiminnasta positiivisia kokemuksia Nurmijärvellä 

Alku­luok­ka­toi­minnan pilot­ti­hank­keesta on saatu myön­teistä palau­tetta, ja toi­minta on tar­koitus vaki­naistaa vuoteen 2023 men­nessä.  Alku­luok­ka­toi­mintaan siir­ty­minen lähti Nur­mi­jär­vellä aja­tuk­sesta, miten alkuo­pe­tuksen yhteis­työtä voisi syventää kuntatasolla

Relationaalinen asiantuntijuus joustavassa esi- ja alkuopetuksessa 

Jul­kinen kes­kustelu jous­ta­vasta kou­lu­na­lusta on ollut viime aikoina vil­kasta. Nykyi­sessä hal­li­tus­oh­jel­massa (2019) on ase­tettu tavoit­teeksi tehdä esio­pe­tuk­sesta ja kah­desta ensim­mäi­sestä vuo­si­luo­kasta entistä yhte­näi­sempi koko­naisuus. Lisäksi

OPPIVA-verkosto kokoontui kehittämispäiville Lahteen lokakuussa 2021 

OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­päiviä vie­tettiin 14.-15.10.2021 Lah­dessa. Päiviin mahtui moni­puo­lista ohjelmaa, kult­tuuria ja ihmisten koh­taa­mista. Tapah­tuman ensim­mäinen päivä vie­tettiin Sibe­lius­ta­lolla. Aamu­päivän ohjelma oli osa Lahti - Euroopan