Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

Uusi Huippula-palvelu kehittää viidesluokkalaisten digiturvataitoja 

Digi­taa­lisuus on tuonut lasten elämään uusia mah­dol­li­suuksia, mutta myös uhkia. Pelas­takaa Lapset ry tarjoaa kai­kille Suomen vii­des­luok­ka­lai­sille Huippula-pal­­­velun. Palvelu lisää lapsen ymmär­rystä omasta hyvin­voin­nista ja turvallisuudesta

Kutsu Beyond 2030 Challenge -kilpailun semifinaaliin 

Ter­ve­tuloa seu­raamaan Beyond Chal­lenge -tie­de­kil­pailun semi­fi­naalia Toisen asteen opis­ke­li­joiden muo­dos­tamat jouk­kueet kisaavat val­ta­kun­nal­li­sessa Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pai­lussa, joka alkoi 4.10.2022. Tie­de­kil­pailun kun­nian­hi­moisena tavoit­teena ja opiskelijoiden

Tankki täyteen toivoa - ilmastolukioiden huoltotauko 

Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huol­to­taukoPysäh­dytään het­keksi naut­timaan jo teh­dystä ja innos­tumaan tule­vasta.Tule mukaan 1.12.2022 klo 12-15 Oulun yli­opis­tolle, L1-saliin tai osal­listu etänä. Pai­kalle on

Syksyn 2022 webinaarien tallenteet 

Katso OPPIVA-ver­­koston syksyn 2022 webi­naarien tal­len­teita OPPIVA-ver­­­kosto jär­jesti syk­syllä 2022 moni­puo­lisia kou­lu­tuksia eri aiheista. Alta löydät linkit webi­naarien tal­len­teisiin.   1. Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arviointityön

Beyond 2030 Challenge 

Suomen suurin toisen asteen tiede- ja tek­no­lo­gia­kil­pailu on alkanut! Kil­pailun ilmoit­tau­tu­minen on par­haillaan käyn­nissä ja päättyy 18.11.2022 klo 23.59. Kil­pailuun voivat ilmoit­tautua kaikki Suomen lukio- ja amma­til­lisen koulutuksen

Osallisuus on koko koulun asia 

Mitä on osal­lisuus, ja miten sitä edis­tetään? Osal­li­suuden edel­ly­tyksiä raken­netaan jat­ku­vasti, ja sen tuke­minen tar­vitsee laajoja raken­teita. Osal­li­suu­desta on sekä puhetta että puu­tetta. Puhetta siitä

Näkökulmia, ideoita ja työkaluja oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen 

Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vah­vis­tajina -kou­lu­tukset tar­joavat mah­dol­li­suuden vah­vistaa koko kou­lu­yh­teisön ja/​​​tai yksit­täisten opet­tajien osaa­mista teeman parissa. Ope­tus­toimen hen­ki­lös­tölle on tar­jolla eri­laisia Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vahvistajina

Vertaisauditoinnilla uutta tietoa ja intoa kehittämiseen 

Ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teena on vah­vistaa sivis­tys­toimen johdon, päi­vä­kotien ja kou­lujen johdon ja opetus- ja kas­va­tus­hen­ki­löstön sys­tee­mistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja peda­go­giikan ana­ly­tiikkaa kehit­tä­mis­työssä.  Sisältö Mil­laiseen pai­kal­liseen tietoon koulujen

Lahdessa tiedekasvatus kuuluu kaikille 

Lahden Jun­nu­Yli­opisto on tie­de­kas­va­tus­polku, jonka kautta kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat yhden­ver­taisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Lahden Jun­nu­Yli­opisto -toi­minta ja tiedekasvatus