Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

Uudenlainen opettajuus haastaa pois mukavuusalueelta 

Timo Jär­venpää on saanut hyviä koke­muksia ope­tuksen muut­ta­mi­sesta pois perin­tei­sestä opet­ta­ja­joh­toi­sesta tavasta. E-urheilu kehittää valin­nai­sai­neena pelaa­mis­taidon lisäksi myös monen­laisia tule­vai­suus­taitoja. Sisältö Mate­ma­tiikan ja fysiikan opettaja

”Ei-seminaari” inspiroi käynnistämään OPPIVA-verkoston vaikuttamisen vuoden 2023 

Yli 60 OPPIVA-ver­­­kos­­­to­­­laista kokoontui tam­mi­kuussa 2023 eri puo­lilta Suomea kehit­tä­mis­päi­ville Hel­sinkiin.  OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru joh­dat­tivat kehit­tä­mis­päivien osal­lis­tujat yhteiseen työs­ken­telyyn. “Ei-semi­­­naa­­­rissa” kes­keistä oli kohtaaminen,

Uusi Huippula-palvelu kehittää viidesluokkalaisten digiturvataitoja 

Digi­taa­lisuus on tuonut lasten elämään uusia mah­dol­li­suuksia, mutta myös uhkia. Pelas­takaa Lapset ry tarjoaa kai­kille Suomen vii­des­luok­ka­lai­sille Huippula-pal­­­velun. Palvelu lisää lapsen ymmär­rystä omasta hyvin­voin­nista ja turvallisuudesta

Kutsu Beyond 2030 Challenge -kilpailun semifinaaliin 

Ter­ve­tuloa seu­raamaan Beyond Chal­lenge -tie­de­kil­pailun semi­fi­naalia Toisen asteen opis­ke­li­joiden muo­dos­tamat jouk­kueet kisaavat val­ta­kun­nal­li­sessa Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pai­lussa, joka alkoi 4.10.2022. Tie­de­kil­pailun kun­nian­hi­moisena tavoit­teena ja opiskelijoiden

Tankki täyteen toivoa - ilmastolukioiden huoltotauko 

Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huol­to­taukoPysäh­dytään het­keksi naut­timaan jo teh­dystä ja innos­tumaan tule­vasta.Tule mukaan 1.12.2022 klo 12-15 Oulun yli­opis­tolle, L1-saliin tai osal­listu etänä. Pai­kalle on

Syksyn 2022 webinaarien tallenteet 

Katso OPPIVA-ver­­koston syksyn 2022 webi­naarien tal­len­teita OPPIVA-ver­­­kosto jär­jesti syk­syllä 2022 moni­puo­lisia kou­lu­tuksia eri aiheista. Alta löydät linkit webi­naarien tal­len­teisiin.   1. Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arviointityön

Beyond 2030 Challenge 

Suomen suurin toisen asteen tiede- ja tek­no­lo­gia­kil­pailu on alkanut! Kil­pailun ilmoit­tau­tu­minen on par­haillaan käyn­nissä ja päättyy 18.11.2022 klo 23.59. Kil­pailuun voivat ilmoit­tautua kaikki Suomen lukio- ja amma­til­lisen koulutuksen

Osallisuus on koko koulun asia 

Mitä on osal­lisuus, ja miten sitä edis­tetään? Osal­li­suuden edel­ly­tyksiä raken­netaan jat­ku­vasti, ja sen tuke­minen tar­vitsee laajoja raken­teita. Osal­li­suu­desta on sekä puhetta että puu­tetta. Puhetta siitä