Oppitunti Nyt -podcast

Oppi­tunti nyt -podcas­tissa äänessä ovat kaksi opet­tajaa: kas­va­tus­tieteen maisteri, luo­kan­opet­tajana sekä ter­veys­tiedon aineen­opet­tajana työs­ken­televä Sanni Härmä sekä teo­logian maisteri, perus­koulun uskonnon, ter­veys­tiedon ja psy­ko­logian leh­torina toimiva Minni Neva­lainen.

Oppi­tunti nyt -podcastin tavoit­teena on nostaa esille rea­lis­ti­sesti sekä koulun arjen hyviä että haas­tavia puolia ja kan­nustaa opet­tajia ottamaan osaa ope­tusalan kes­kus­teluun. Podcast puuttuu kou­lusta liik­kuviin vääriin väit­tämiin ja vastaa ”miksi tätä ei opeteta kou­lussa” -par­jauksiin ker­to­malla ope­tus­suun­ni­telmaan ja opet­tajien arkeen perustuen asioiden oikeasta laidasta.

Podcast jul­kaistaan OPPIVA-ver­koston sivuilla, SoundClou­dissa sekä muissa ylei­sim­missä podcast-alus­toissa kerran vii­kossa maa­nan­taisin. Toi­vomme, että opet­tajien äänet pää­sevät podcastin kautta paremmin kuu­luviin ja jaksot syn­nyt­tävät kes­kus­telua myös somessa, josta podcastin pitäjät löy­tyvät nimi­merkein @sannisadetuuli ja @minni.nevalainen.

 

Oppitunti Nyt -podcast, osa 7: Arjen taidot osana opetusta 

Sarjan seit­se­män­nessä jak­sossa sukel­letaan arjen tai­toihin osana ope­tusta. perus­kou­lussa.  Kuu­lu­vatko käy­tännön arjessa tar­vit­tavat tiedot ja taidot esi­mer­kiksi yrit­tä­jyy­destä, hen­ki­lö­koh­tai­sista raha-asioita tai poli­tii­kasta kou­luo­pe­tukseen vuonna 2021?

Koulun arjesta opettajien äänellä: Oppitunti nyt -podcast 

Perus­kou­lusta kir­joi­tetaan pit­kälti ongel­ma­kes­kei­sesti, ja aihe puhuttaa paljon täl­läkin het­kellä eri medioissa. Kes­kus­te­lussa ovat usein äänessä muut kuin opet­tajat. Rat­kai­sueh­do­tukset tun­tuvat jäävän sisäisen nokit­telun ja