Oppilaiden kohtaaminen ja kukoistaminen opetusalan henkilöstöä eteenpäin ajavia voimia

Kyselyn tar­koi­tuksena oli kuulla ja ymmärtää, mil­laisia aja­tuksia ope­tus­toimen hen­ki­lös­töllä on amma­tistaan, työyh­tei­söstään ja alan tulevaisuudesta. 

OPPIVA-ver­kosto toteutti 2023 vuoden lopulla kyselyn ope­tusalan hen­ki­lös­tölle. Kyse­ly­tut­kimus sisälsi seit­semän avointa kysy­mystä, kolme kvan­ti­ta­tii­vista kysy­mystä sekä joukon taus­ta­muut­tujia. Tut­kimus toteu­tettiin inter­ne­tissä ano­nyy­misti ver­koston kautta jae­tulla kyse­lyllä. Ana­lyy­sissä käy­tettiin Wordloom® -työ­kalua, joka auttaa ymmär­tämään avointen vas­tausten sisällöt paremmin.

 

Taustatiedot

Kyselyyn vastasi yhteensä 968 ver­koston jäsentä. Suurin osa vas­taa­jista oli opet­tajia; reh­to­reita tai päi­vä­kodin joh­tajia oli 72, ja ope­tus­toimen hal­linnon työn­te­ki­jöitä 61. Vas­taa­jista 126 toimi pääosin var­hais­kas­va­tuksen parissa.

 

Yhteenvetoa vastauksista

Eteenpäin ajava voima löytyy oppi­laiden koh­taa­mi­sissa ja siitä, kun näkee heidän kukois­tavan, suo­ma­lai­sesta kou­lu­jär­jes­tel­mästä. Tur­hau­tu­mista taas aiheuttaa liian suuri kiire, ryh­mäkoot, tuen puute ja tunne siitä, ettei pysty tekemään työtään hyvin.

Tut­ki­muk­sessa kysyttiin, mistä vas­taajat ovat ylpeitä työssään. Eräs vas­taa­jista tii­visti aja­tuk­sensa näin:

Olen ylpeä siitä, että saan työs­ken­nelle suo­ma­lai­sessa kou­lu­lai­tok­sessa. Kun olemme olleet teke­mi­sissä ulko­maa­laisten kou­lujen kanssa ja samalla esi­telleet koulun toi­mintaa, olen aja­tellut, että kuinka hieno jär­jes­telmä meillä on. Yhden päivän aikana oppilas voi opis­kella his­toriaa, tehdä koti­ta­lou­dessa säm­py­löitä ja vielä vaikka tehdä fysiikan kokeita. Olen ylpeä siitä, että saan toimia nuorten kanssa pyrkiä aut­tamaan heitä kohti heidän unel­miaan. Olen ylpeä myös osaa­vista kollegoistani.

Opet­tajien mie­lestä on tärkeää, että koulu pystyy tar­joamaan oppi­laille eri­tyi­sesti sosi­aa­lisia ja oman elämän hal­lintaan liit­tyviä taitoja hyvän luku-, kir­joitus- ja las­ku­taidon lisäksi. 

Tär­keimpiä tapoja kehittää ammat­ti­taitoa ovat itse­näinen oman alan seu­raa­minen, eri­laiset kurssit sekä työssä oppi­minen, usein kol­le­goiden kanssa.

Opet­tajat tar­vit­si­sivat eri­tyi­sesti mah­dol­li­suuksia kes­kittyä ope­tus­työhön eri­laisten yli­mää­räisten töiden lisäksi, tukea muilta ammat­ti­lai­silta sekä ryh­mä­ko­kojen pienentämistä.

Yli puolet kai­kista vas­taa­jista, jotka työs­ken­te­levät yli 400 oppilaan yksi­löissä, ja melkein 60 % luo­kan­opet­ta­jista kokevat työnsä vai­kut­tavan hyvin­voin­tiinsa ainakin jossain määrin nega­tii­vi­sesti johtuen kii­reestä, vaa­ti­musten ris­ti­pai­neesta ja kas­va­vasta työtaakasta.

Tut­ki­muksen tuloksia ja teemoja käsi­tellään OPPIVA-ver­koston tule­vissa tapah­tu­missa ja jaetaan tulokset kuntien ja oppi­lai­tosten käyttöön. Tuloksia hyö­dyn­netään kou­lu­tusten ja ver­koston toi­minnan kehit­tä­mi­sessä ope­tus­hen­ki­löstön työssä onnis­tu­misen tukemiseksi.