Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

Kevään 2022 webinaarit OPPIVA-verkostossa 

Ter­ve­tuloa OPPIVA-ver­­koston webi­naa­reihin keväällä 2022! Alla on tiedot ja ajan­kohdat kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tar­jolla on muun muassa arviointiin, vies­tintään ja luo­vuuteen liit­tyviä tapahtumia.

Oppimisvajeesta ja hyvinvointivelasta toivutaan syväoppimisen avulla (osa 1) 

Mil­laiset tavoitteet aut­tavat kou­lu­yh­teisöjä alkuun koro­na­pan­demian jälkeen? Artik­ke­lissa tar­kas­tellaan, miten syvä­op­pi­misen keinot voivat auttaa pois koro­na­kriisin aiheut­ta­masta hyvin­voin­ti­ve­lasta.  Sisältö “Pan­­­demia-ajan koet­te­le­mukset ovat olleet kuin kovaa

Koulujen ratkaisuja hyvinvointivelan nujertamiseen (osa 2) 

Artik­kelin toi­sessa osassa tar­kas­te­lemme koro­na­kriisin aiheut­tamaa hyvinvointivelkaa1 suo­ma­laisten kou­lujen näkö­kul­masta ja jaamme ideoita kol­mesta kou­lusta, miten niissä on kehi­tetty oppi­laiden hyvin­vointia tukevia käy­täntöjä. Täl­laisten hyvien

Uudet lukutaidot -ohjelma edistää mahdollisuuksia oppia digiajan taitoja 

Uudet luku­taidot -kehit­tä­mis­oh­jelma edistää lasten ja nuorten tasa-arvoista mah­dol­li­suutta oppia tieto- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gista (tvt) osaa­mista, media­lu­ku­taitoa ja ohjel­moin­tio­saa­mista koko maassa. Ope­tuksen ja var­hais­kas­va­tuksen osaa­misen kehit­ty­misen tueksi on nyt saa­ta­villa uusia käy­tän­nön­lä­heisiä oppaita sekä muita esi­merkkejä ja vinkkejä.  Kehit­tä­mis­oh­jel­massa on aiemmin jul­kaistu perus­o­pe­tukseen kuvaukset oppilaan hyvästä tvt-osaamisesta,

Vaikuttavuutta valmentavalla ohjauksella 

Val­men­ta­vassa ohjauk­sessa asiakkaan omaa toi­mi­juutta vah­vis­tetaan ohjauk­sel­lisen dia­login sekä eri­laisten har­joit­teiden ja mene­telmien avulla.  Yksi­tyisinä opinto-ohjaajina koh­taamme kaiken taus­taisia ja kai­ke­ni­käisiä asiak­kaita, joita kaikkia yhdistää tarve löytää

Alkuluokkatoiminnasta positiivisia kokemuksia Nurmijärvellä 

Alku­luok­ka­toi­minnan pilot­ti­hank­keesta on saatu myön­teistä palau­tetta, ja toi­minta on tar­koitus vaki­naistaa vuoteen 2023 men­nessä.  Alku­luok­ka­toi­mintaan siir­ty­minen lähti Nur­mi­jär­vellä aja­tuk­sesta, miten alkuo­pe­tuksen yhteis­työtä voisi syventää kuntatasolla

Relationaalinen asiantuntijuus joustavassa esi- ja alkuopetuksessa 

Jul­kinen kes­kustelu jous­ta­vasta kou­lu­na­lusta on ollut viime aikoina vil­kasta. Nykyi­sessä hal­li­tus­oh­jel­massa (2019) on ase­tettu tavoit­teeksi tehdä esio­pe­tuk­sesta ja kah­desta ensim­mäi­sestä vuo­si­luo­kasta entistä yhte­näi­sempi koko­naisuus. Lisäksi

OPPIVA-verkosto kokoontui kehittämispäiville Lahteen lokakuussa 2021 

OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­päiviä vie­tettiin 14.-15.10.2021 Lah­dessa. Päiviin mahtui moni­puo­lista ohjelmaa, kult­tuuria ja ihmisten koh­taa­mista. Tapah­tuman ensim­mäinen päivä vie­tettiin Sibe­lius­ta­lolla. Aamu­päivän ohjelma oli osa Lahti - Euroopan

Oppimisen Pohjantähdestä OPPIVA-verkostoon (osa 2) 

Syvä­op­pi­misen tarinaan Suo­messa pureu­tuvan artik­kelin toi­sessa osassa käsi­tellään syvä­op­pi­misen idean leviä­mistä, NPDL-maaklus­­­terin roolia sekä kan­sain­vä­listä yhteis­työtä.  Sisältö  Artik­kelin ensim­mäi­sessä osassa pureu­duttiin Oppi­misen Poh­jan­tähti -ohjelman perustamiseen

Turvallinen Oulu -hanke: Uusia opetusmateriaaleja tunne- ja turvataitokasvatukseen 

Tur­val­linen Oulu -hank­keessa on jul­kaistu uutta tur­va­tai­to­kas­va­tuksen ope­tus­ma­te­ri­aalia.  Tur­val­linen Oulu -hank­keessa on val­mis­tunut tunne- ja tur­va­tai­to­kas­va­tuksen ope­tus­ma­te­ri­aaleja val­ta­kun­nal­liseen käyttöön. Ope­tus­ma­te­ri­aalien avulla voidaan vah­vistaa lasten itsetuntoa,

Oppimisen Pohjantähdestä OPPIVA-verkostoon (osa 1) 

NPDL on kan­sain­vä­linen kou­luor­ga­ni­saation ja peda­go­giikan kehit­tä­mis­hanke. Ura­nuur­tajat Paula Vorne ja Vesa Äyräs ker­tovat Syvä­op­pi­misen eli NPDL-hankkeen tarinan ete­ne­mi­sestä Suo­messa. Artikkeli valottaa kehi­tys­ta­rinaa heidän näkökulmistaan.