Osallistu Oppiva-verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, joista iso osa on avoimia kai­kille oppi­misen ammattilaisille.

Tältä sivulta löydät tietoa myös ver­koston kuntien jär­jes­tä­mistä, oppi­miseen ja sen kehit­tä­miseen liit­ty­vistä tapah­tu­mista sekä ver­koston yhtei­sistä kou­lu­tuk­sista ja kehit­tä­mis­päi­vistä. Toi­vot­ta­vasti nähdään tapahtumissa!

 

Huomio!

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelma sekä Vies­tintä reh­torin ja päi­vä­ko­din­joh­tajan työssä -webi­naa­ri­sarja
käyn­nis­tyvät syksyllä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Menneet tapahtumat ja koulutukset

Kou­lu­tukset

Kevään 2022 webinaarit OPPIVA-verkostossa 

Ter­ve­tuloa OPPIVA-ver­­koston webi­naa­reihin keväällä 2022! Alla on tiedot ja ajan­kohdat kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tar­jolla on muun muassa arviointiin, vies­tintään ja luo­vuuteen liit­tyviä tapahtumia.

Tapah­tumat

Koulutus: Turvalliset kohtaamiset ja vuorovaikutus päiväkodissa ja koulussa 

Ter­ve­tuloa OPPIVA-ver­­koston webi­naariin! Päi­vä­kodin ja koulun arjessa koh­dataan per­heitä eri­lai­sissa tilan­teissa. Tässä mak­sut­to­massa kou­lu­tus­ti­lai­suu­dessa tar­kas­tellaan koh­taa­misia myös sosi­aa­li­sessa mediassa. Saat tietoa, ideoita ja vinkkejä, kuinka

Tapah­tumat

Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön johtamiseen 

Ter­ve­tuloa osal­lis­tumaan Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arvioin­tityön joh­ta­miseen -webi­naa­ri­sarjaan! Nelio­saisen kou­lu­tuksen tavoit­teena on lisätä reh­torin omaa arvioin­tio­saa­mista ja val­miuksia arvioin­tityön peda­go­gi­sessa joh­ta­mi­sessa omassa kou­lussa. Kou­lu­tuk­sessa käsitellään

Tapah­tumat

Vertaisauditointi 2022-2023 -webinaari 

OPPIVA Ver­tai­sau­di­tointi 2022-2023 Koro­na­pan­demia kes­keytti OPPIVA-ver­­­koston ver­tai­sau­di­tointien käynnit päi­vä­ko­deissa keväällä 2020, mutta syk­syllä 2021 ne saatiin tehtyä. Vuonna 2023 alkaa OPPIVA-ver­­­kos­­­tossa ver­tai­sau­di­toinnin toinen aalto, johon

Kou­lu­tukset

Syksyn 2022 webinaarien tallenteet 

Katso OPPIVA-ver­­koston syksyn 2022 webi­naarien tal­len­teita OPPIVA-ver­­­kosto jär­jesti syk­syllä 2022 moni­puo­lisia kou­lu­tuksia eri aiheista. Alta löydät linkit webi­naarien tal­len­teisiin.   1. Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arviointityön

Tapah­tumat

Koulutus: Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön johtamiseen 

Kou­lu­tus­sarja antaa reh­to­reille ja arvioin­ti­työstä vas­taa­ville moni­puo­lisia työ­kaluja arvioin­tityön joh­ta­miseen.  Mitä saat kou­lu­tuk­sesta? Osal­lis­tujana vah­vistat omaa roo­liasi arvioin­ti­kult­tuurin ja -osaa­misen joh­ta­mi­sessa. Kou­lu­tuk­sessa käsi­tellään arvioinnin keskeisiä

Kou­lu­tukset

ALOITUS SIIRTYY SYKSYLLE: Koulutus: Matka syvälliseen johtajuuteen 

Kou­lu­tus­sarja antaa ope­tusalan joh­ta­mis­teh­tä­vissä toi­mi­ville moni­puo­lisia työ­kaluja mer­ki­tyk­sellä joh­ta­miseen.  Mitä saat kou­lu­tuk­sesta? Mer­ki­tyk­sellä joh­ta­misen val­mennus on eri­lainen syväl­linen joh­ta­mis­val­mennus. Joh­ta­mis­jar­gonin sijaan nos­tamme esiin sitä, mitä

Kou­lu­tukset

Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka -koulutuskokonaisuus 

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen mene­telmiä ja toi­min­ta­malleja, joilla tuetaan ope­tuksen jär­jes­täjiä ja kouluja toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­sessa. Läh­tö­kohtana on rakentaa yhteinen kieli ja ymmärrys teemaan liit­ty­vistä käsitteistä,

Kou­lu­tukset

Apua arviointiin - voimaa verkostosta, vol. 2 

Kou­lu­tus­oh­jel­massa vah­vis­tetaan kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuksen avulla OPPIVA-ver­­­kos­­­tossa val­ta­kun­nal­lista osaa­mista perus­o­pe­tuksen ja lukio­kou­lu­tuksen ja arvioin­tityön joh­ta­misen tueksi.  Ilmoit­taudu kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen Tästä lin­kistä voit ilmoit­tautua koko kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen. On tärkeää huomioida,

Tapah­tumat

OPPIVA-verkosto Educassa 26.-27.1.2024

Tule ver­kos­toi­tumaan Educaan OPPIVA-ver­­­koston stän­dille 6d90!  OPPIVA-ver­­kosto Educan osas­tolla 6d90 OPPIVA-ver­­­kos­­­tolla on Educa-tapah­­­tu­­­massa oma osasto 6d90. Tule ver­kos­toi­tumaan ja vaih­tamaan kuu­lu­misia! Pääset myös vai­kut­tamaan opetus- ja kasvatusalan