Osallistu Oppiva-verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, joista iso osa on avoimia kai­kille oppi­misen ammattilaisille.

Tältä sivulta löydät tietoa myös ver­koston kuntien jär­jes­tä­mistä, oppi­miseen ja sen kehit­tä­miseen liit­ty­vistä tapah­tu­mista sekä ver­koston yhtei­sistä kou­lu­tuk­sista ja kehit­tä­mis­päi­vistä. Toi­vot­ta­vasti nähdään tapahtumissa!

 

Huomio!

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelma sekä Vies­tintä reh­torin ja päi­vä­ko­din­joh­tajan työssä -webi­naa­ri­sarja
käyn­nis­tyvät syksyllä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Menneet tapahtumat ja koulutukset

Kuva koulutustilanteesta.
Tapah­tumat

Onko lukujärjestyksessä tilaa hyvinvoinnille? -webinaari 

Kenelle Koulun ja var­hais­kas­va­tuksen ope­tus­hen­ki­löstö, reh­torit ja päi­vä­kotien joh­tajat, oppi­las­huollon hen­ki­löstö, nuo­ri­sotyön hen­ki­löstö, sivis­tys­hal­linnon asian­tun­tijat Osal­lis­tu­ja­määrä 300. Onko luku­jär­jes­tyk­sessä tilaa hyvin­voin­nille? Yhteisön ja yksilön hyvin­vointi muuttuvassa

Apua arviointiin, OPPIVA-verkoston kouluttajakoulutus.
Kou­lu­tukset

Apua arviointiin – voimaa verkostosta-kouluttajakoulutus 

Kou­lu­tus­pro­sessi käyn­nistyy yhtei­sellä webi­naa­rilla 14.9.2020 klo 14.00–17.00. Muut kou­lu­tus­päivät (alus­tavat): Lähi­päivät: 7.10.2020, 11.11.2020, 12.2.2021, 2.3.2021, pää­tös­päivä viikko 33 (2021) Webi­naarit: 9.12.2020, 18.1.2021, 13.4.2021, 4.5.2021 Lähipäivät

Kou­lu­tukset

VIESTINTÄ REHTORIN ja päiväkodinjohtajan työssä -webinaarisarja 

Miten viestin, johdan ja kehitän vies­tintää? Webi­naa­ri­sarjan tavoit­teena on antaa tukea ja apua reh­to­reille, apu­lais­reh­to­reille, päi­vä­ko­din­joh­ta­jille, vara­joh­ta­jille ja muille koulun tai päi­vä­kodin vies­tin­nästä vas­taa­ville sekä

Tapah­tumat

Taito tehdä hyvää -webinaari 

Frank Mar­telan (hyvän elämän tutkija) mukaan Ihmisen neljä psy­ko­lo­gista perus­tar­vetta ovat vapaa­eh­toisuus, kyky toimia ja läheisyys ja hyvän­te­ke­minen. Mar­telan ja Richard M. Ryanin tut­ki­mukset osoittivat,

Kou­lu­tukset

Muutosvalmentaja-koulutusohjelma rehtoreille ja päiväkodinjohtajille 

OPPIVA-ver­­­kosto jär­jestää kuntien ope­tusalan ammat­ti­lai­sille kou­lu­tuksia, kehit­tä­mis­päiviä ja laa­jempia kou­lu­tus­oh­jelmia. Vuosina 2019–21 toteu­tamme myös Muu­­­tos­­­val­­­mentaja-kou­­­lu­­­tus­oh­­­jelmat reh­to­reille ja päi­vä­ko­din­joh­taijlle. Muu­­­tos­­­val­­­mentaja-kou­­­lu­­­tus­oh­­­jelmien tavoit­teena on kou­luttaa ja val­mentaa kokeneita

työpalaveri
Kou­lu­tukset

Viestintä kouluyhteisössä -webinaari 

Onnis­tuessaan vies­tintä tavoittaa ja osal­listaa koko yhteisön ja mah­dol­listaa enna­koivan työ­otteen, työn oikea-aikaisen suun­nit­telun sekä lisää tur­val­li­suutta ja hyvin­vointia. Kenet vies­tinnän kou­lussa tulee tavoit­taaKuka vastaa

STEAM / DigiOne
Tapah­tumat

STEAM Turku / DigiOne -etäseminaari 

Ter­ve­tuloa STEAM Turku / DigiOne -semi­naariin! Turun kau­punki ja Vantaan kau­punki jär­jes­tävät yhdessä etä­se­mi­naarin Oppiva-ver­­­koston jäse­nille kes­ki­viikkona 13.1.2021 klo 10.00-16.00. Semi­naarin kes­kiössä ovat STEAM Turku

Tapah­tumat

Joustavat oppimisratkaisut -webinaari 

Tam­pereen ja Oulun kau­punkien yhteis­työssä jär­jes­tet­tävän webi­naarin tar­koi­tuksena on antaa kon­kreet­tisia esi­merkkejä jous­ta­vista oppi­mis­rat­kai­suista. Kou­lu­tus­ti­laisuus on jaettu kahteen osaan. Webi­naarin aluksi esi­tellään ala­kouluun suun­nattuja malleja

Tapah­tumat

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tulevaisuus 

Var­hais­kas­va­tuksen joh­to­teh­tä­vissä (ope­tus­toimi, päi­vä­ko­din­joh­tajat ja vara­joh­tajat) toi­mi­ville suun­nattu val­mennus koostuu lyhyestä ennak­ko­teh­tä­västä, kah­desta ilta­päi­västä sekä omaan työhön kyt­key­ty­västä väli­teh­tä­västä.Tavoit­teena on joh­tajan oman joh­ta­mistyön kir­kas­tu­minen. Webi­naarit:18.2.2021

Tapah­tumat

Syväoppimisen pedagogiikka ja työvälineitä siinä onnistumiseen 

Perus­o­pe­tuk­sessa työs­ken­te­le­ville suun­nattu kak­sio­sainen webi­naa­ri­sarja Syvä­op­pi­misen peda­go­giikka ja työ­vä­li­neitä siinä onnis­tu­miseen pureutuu syvä­op­pi­misen käsit­teeseen, koulun raken­teisin, joissa täl­lainen peda­go­giikka on mah­dol­linen sekä peda­go­gisen vuo­si­kellon tekemiseen.

Tapah­tumat

Webinaari: Päättöarvioinnin kriteerit tutuiksi ja käyttöön 

Ter­ve­tuloa Päät­tö­ar­vioinnin kri­teerit tutuiksi ja käyttöön -webi­naariin! Webi­naa­rissa tutus­tutaan siihen, kuinka Oulun kau­pun­gissa on avattu päät­tö­ar­vioinnin kri­tee­reitä opet­tajan ja oppilaan näkö­kul­mista. Ilta­päivän aikana käydään läpi