KOULUKOULU-VERKKOKURSSI

 

Koulukoulu-verkkokurssi on työkalu kodin ja koulun yhteistyöhön

 

Kou­lu­koulu on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tai tie­to­ko­neella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Se vah­vistaa jaettua ymmär­rystä perus­koulun toi­min­ta­ta­voista, oppi­mis­kä­si­tyk­sestä ja arvo­poh­jasta ja antaa huol­ta­jille uusia eväitä las­tensa kou­lun­käynnin tukemiseen.

Kou­lu­koulu pal­velee kodin ja koulun yhteis­työtä vah­vis­tavana työ­kaluna ja tukena kou­lu­tu­lok­kaiden huol­tajien pereh­dyt­tä­mi­sessä perus­koulun maailmaan. 

Ope­tus­hal­litus on rahoit­tanut kurssin toteut­ta­misen.  OPPIVA-ver­kosto on tii­viisti mukana kurssin kehit­tä­mi­sessä ja levit­tä­mi­sessä. Tule mukaan! Kan­nus­tetaan yhdessä huol­tajat tutus­tumaan peruskouluun!

 

 

Ota Koulukoulu käyttöön omassa kunnassasi tai koulussasi

Ihan ensim­mäi­seksi kan­nattaa huo­lehtia siitä, että oman koulusi koko hen­ki­löstö tuntee Kou­lu­koulun ja hoksaa sen hyödyt huol­tajien perus­kouluun liit­tyvän tie­to­pohjan vahvistamisessa. 

Sen jälkeen on aika kertoa Kou­lu­kou­lusta tehok­kaasti kai­kille oppi­laiden huol­ta­jille koulun yhtei­sissä vies­tin­tä­ka­na­vissa. Verk­ko­kurssi toimii hyvin sisältönä myös esi­mer­kiksi van­hem­pai­nil­loissa ja kou­lu­tu­lok­kaiden huol­tajien infotilaisuuksissa. 

Koko­simme käyt­töösi tiiviit mate­ri­aalit Kou­lu­koulun esit­telyyn ja vies­tintään. Mate­rialen finns även på svenska. 

 

MATERIAALIPANKISSA TARJOLLA:

  • Vink­ki­lista Kou­lu­koulun hyö­dyn­tä­miseen kouluissa
  • Power­Point-runko van­hem­pai­nillan kuljetukseen
  • Van­hem­pai­nillan vetäjän vinkit ja ohjeet
  • Videot van­hem­pai­niltaan
  • Vies­ti­pohja Wilma-vies­tiksi huoltajille
  • Kuva­ma­te­riaali ja esi­merk­ki­pos­taukset koulun somekanaviin