Innovation Camp Luleå -innovaatiokilpailu huipentui voittajatiimin palkitsemiseen

Inno­vation Camp Luleå keräsi lähes 100 opet­tajaa ja opis­ke­lijaa Pohjois-Ruot­sista ja -Suo­mesta työs­ken­te­lemään vihreän siir­tymän ja yhteis­kun­nal­lisen muu­toksen aiheiden parissa. 

Lähes 100 opet­tajaa ja opis­ke­lijaa Pohjois-Ruot­sista ja -Suo­mesta työs­kenteli yhdessä kolme päivää vihreän siir­tymän ja yhteis­kun­nal­lisen muu­toksen aiheiden parissa Luu­la­jassa. Sekä opet­tajat että opis­ke­lijat työs­ken­te­livät seka­ryh­missä, joissa yhteisenä työs­ken­te­ly­kielenä käy­tettiin englantia. Tapahtuma alkoi his­to­rial­listen muu­tos­pro­sessien tut­kijan, Dag Avangon (Luu­lajan Tek­nil­linen yli­opisto), luen­nolla, joka vei osal­lis­tujat alue­ke­hi­tyksen aika­mat­kalle sekä tapah­tumiin, jotka ovat ajaneet sitä kehi­tystä, joka tänä päivänä alu­eella nähdään.

Pohjois-Ruot­sissa on käsillä his­to­rial­linen muu­tos­pro­sessi, jonka arvioidaan tuovan alu­eelle 100 000 uutta asu­kasta vihreän siir­tymän työ­paik­kojen määrän lisään­tyessä räjäh­dys­mäi­sesti. Muu­toksen ulot­tuvat yhteis­kunnan jokai­selle sek­to­rille ja alue tar­vitsee kehi­ty­si­deoita muu­tosten tuomien haas­teiden rat­kai­se­miseen. Tähän myös Inno­vaa­tio­leirin osal­lis­tujat pää­sivät mukaan.

Päivi Innala (Ammat­tio­pisto Lappia) tutkii, ketkä opis­ke­lijat ovat raken­taneet kor­keimman tornin. Kuva: Josefin Hellberg

Innovaatioleirillä hankittiin tietoa ja luotiin uusia ratkaisuita

Osal­lis­tujat työs­ken­te­livät ns. kah­della eri polulla, joista toisen tavoit­teena oli oppia lisää muu­tok­sesta. Opis­ke­lijat ja opet­tajat pää­sivät vie­rai­lemaan pai­kal­listen toi­mi­joiden luona, missä he kuu­livat eri­lai­sista jo ole­massa ole­vista rat­kai­suista sekä suh­tau­tu­mi­sesta alueen muu­tokseen. Ensim­mäistä kertaa Aurora Ent­repre­neu­rialis -hankkeen jär­jes­tä­mässä tapah­tu­massa mukana ollut opettaja Jaana Stoor (Tornion yhteis­lyseon lukio) koki vie­railut innos­tavina sekä tapah­tuman aiheet tärkeiksi:

”Eri­tyisen mukavaa oli käydä SSAB:n teh­taalla vie­rai­lulla, sillä enoni teki työ­uransa siellä ja olin kuullut teh­taasta paljon. Alue on mas­sii­vinen. Mie­len­kiin­toista oli myös kuulla Hybrit -yri­tyk­sestä sekä heidän tar­peista rakentaa yli 200 m korkea tehdas fos­sii­li­vapaan teräksen tuot­ta­miseen. Tyk­käsin myös toisen päivän kau­pun­ki­suun­nis­tuk­sesta ja siitä, että edel­lisen päivän lyhy­te­lokuva teks­tii­li­lai­naa­mosta kon­kre­ti­soitui vie­rai­lulla vas­taavaan orga­ni­saa­tioon (Butiken Samlat), jossa näki käy­tän­nössä, miten vaa­te­lai­naamo toimii.” 

Myös Miina Hap­ponen (Oulun Suo­ma­laisen Yhteis­koulun lukio) oli ensim­mäistä kertaa mukana hankkeen toi­min­nassa. Hän piti eri­tyisen tär­keänä, että kestävä kehitys oli läsnä sekä tapah­tuman sisäl­lössä että kon­kreet­ti­sessa toteutuksessa:

”Näin ensi­ker­ta­laisena olen päässyt ver­kos­toi­tumaan hel­posti ja jous­ta­vasti. Minusta on ollut mukavaa toimia omassa opet­ta­ja­ryh­mässä, joka puo­lestaan toimi opis­ke­li­ja­ryhmän coachina. Eri­tyi­sesti olen pitänyt siitä, että ruo­kai­lussa on huo­mioitu kes­tävyys ja tar­jolla on ollut pää­sään­töi­sesti kasvisruokaa.”

Tie­don­ke­rää­misen lisäksi osal­lis­tujat työs­ken­te­livät saman­ai­kai­sesti heidän oman kehit­tä­mis­ideansa parissa itse inno­vaa­tio­kil­pai­lussa. He saivat ensim­mäisenä päivänä valita, kes­kit­tyäkö luomaan rat­kai­suita, jotka edis­tävät ihmisten halua asettua, kotoutua ja viihtyä alu­eella, vai kes­kit­tyäkö siihen, miten suo­jella bio­lo­gista moni­muo­toi­suutta ja pai­kal­lista luontoa. Kai­kissa kuluvan luku­vuoden Aurora Ent­repre­neu­rilis -hankkeen tapah­tu­missa mukana ollut Hau­ki­putaan lukion opis­kelija Helmi Aula piti kol­mi­päi­väistä koko­nai­suutta onnistuneena:

“Minusta on ollut tosi kiva, että meillä on ollut isompi pro­jekti, jota työstää. Olen ollut kai­kissa tämän luku­vuoden tapah­tu­missa mukana ja tämä 3-päi­väinen inno­vaa­tio­leiri on ollut mie­lestäni jopa muka­vampi 2-päi­väiset, koska tänne on jotenkin päässyt aset­tumaan, eikä olla heti seu­raavana päivänä oltu läh­dössä kotiin. Täällä olemme päässeet käyt­tämään luo­vuutta, oppineet sin­nik­kyyttä ja pit­kä­jän­tei­syyttä, ja lisäksi omat sosi­aa­liset taidot ovat kehit­tyneet. Me olemme työs­ken­nellee jokaisena päivänä meidän omassa seka­ryh­mässä, jossa on sekä suo­men­kie­lisiä että ruot­sin­kie­lisiä opis­ke­li­joita eri kou­luista. Kil­pailu toisia jouk­kueita vastaan on ollut haas­tavaa, mutta hauskaa.”

Helmi työs­kenteli s­­amassa tii­missä mm. ensim­mäistä kertaa mukana olleiden Petra Vänt­tilän ja Irina Smedin kanssa (OSYK). Sekä Petra että Irina nos­tivat esille, että ohjelmaa on ollut run­saasti, eikä teke­mi­sestä ole ollut pulaa. Irina oli iloinen tee­moista, joista tiimit pää­sivät kes­kus­te­lemaan eri alueilta tulevien nuorten kanssa:

“Olen ensim­mäistä kertaa mukana ja on ollut tosi kiva päästä heti tekemään eri­laisia juttuja uusien tyyppien kanssa. Olen tykännyt eri­tyi­sesti päästä kes­kus­te­lemaan asioista ja tee­moista, joista ei yleensä arjessa juttele. Kiva on ollut, että täällä on ollut yhteistä ohjelmaa, mutta välillä myös vapaa-aikaa.”

Monille osal­lis­tu­ville opis­ke­li­joille tämä oli uusi kokemus työs­ken­nellä sekoi­te­tuissa ryh­missä ruot­sa­laisten ja suo­ma­laisten opis­ke­li­joiden kanssa.

”On ollut jän­nit­täviä päiviä, olemme tavanneet muita opis­ke­li­joita ja saaneet kan­sain­vä­lisiä kon­takteja. Oli hyvä teh­tävää aja­tellen, että voimme kes­kus­tella asioista eri näkö­kul­mista”, tii­vis­tävät ammat­tio­pisto Lappian opis­ke­lijat Iida Luk­karila, Miku Ukonaho ja Jerry Rantala. Eleanor Hannu ja Filippa Mäki Grän­sälvs­gym­nasiet-oppi­lai­tok­sesta (Över­torneå) yhtyivät samoihin ajatuksiin:

Päivät ovat olleet hyvin tapah­tu­ma­rik­kaita, paljon uutta ja uusia vai­ku­telmia. Emme tienneet pal­jonkaan alueen muu­tok­sesta aiemmin, emmekä ole koskaan aiemmin työs­ken­nelleet tun­te­mat­tomien hen­ki­löiden kanssa toi­sista maista. Joten saimme sekä uusia kon­takteja että har­joit­te­limme englantia ja suomea.” 

Innovaatioleirillä opittiin, kehitettiin ja kilpailtiin

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hankkeen jär­jes­tä­mällä Inno­vaa­tio­lei­rillä oli kolme päätavoitetta:

  1. Osal­lis­tujat oppivat aluetta kos­ket­ta­vasta laa­jasta muu­tok­sesta ja ymmär­tävät, mitä moni­mut­kaisia kes­tä­vyys­ky­sy­myksiä se koskee.
  2. Osal­lis­tujat pää­sevät käyt­tämään luovaa ongel­man­rat­kai­su­kykyä ja kehit­tämään ideoita sekä rat­kai­suita alueen haasteisiin.
  3. Tiimit har­joit­te­levat ja toteut­tavat oman lyhy­te­lo­ku­vansa, jossa he esit­tävät ratkaisuideansa.

Kol­mantena ja vii­meisenä päivänä pien­ryhmät tii­vis­tivät ideansa lyhy­te­lo­ku­vaksi, joista tuo­ma­risto (Maja Ala­salmi, Region Norr­botten; Jenny Lindberg, Luu­lajan kunta; Helena Sundberg, HYBRIT ja Roine Viklund,  Luu­lajan tek­nil­linen kor­kea­koulu) valitsi koko inno­vaa­tio­kil­pailun voittajan.

Tuo­ma­riston valinta osui ehdo­tukseen Learn and React, jonka kehit­tivät opis­ke­li­ja­tiimi: Vilma Pesonen, Sonja Ikonen ja Pau­liina Myl­lymäki (Hau­ki­putaan lukio, Oulu) sekä Felicia San­nerborg ja Ana Paula Dudalta (Tor­ne­dalss­kolan, Hapa­randa). Tiimin rat­kaisu haas­teeseen oli luoda nuo­rille koh­den­nettu kurssi, jossa osal­lis­tujat oppi­sivat ensiapua, fyy­sisen ja hen­kisen ter­veyden ja hyvin­voinnin edis­tä­mistä sekä eri­laisia tapoja auttaa kans­saih­mi­siään. Kurssi voisi myös antaa osal­lis­tu­jille itse­luot­ta­musta krii­si­ti­lan­teissa ja edistää tur­val­li­suutta arkielämässä.

Inno­vaa­tio­kil­pailun voit­tajat. Ylim­mällä rivillä vasem­malta oikealle Felicia San­nerborg, Pau­liina Myl­lymäki, Vilma Pesonen. Ala­ri­vissä Ana Paula Duda ja Sonja Ikonen. Kuva: Laura Vendelin

”Olemme erittäin tyy­ty­väisiä inno­vaa­tio­kil­pailun tuloksiin. Opis­ke­lijat ovat työs­ken­nelleet hie­nosti yhdessä ja kehit­täneet luovia ja mie­len­kiin­toisia ideoita. Olemme kii­tol­lisia kai­kille Luu­lajan yri­tyk­sille ja orga­ni­saa­tioille, jotka ovat ottaneet meidät vastaan vie­rai­luille, ja jotka ovat muilla tavoilla aut­taneet toi­vot­tamaan opis­ke­li­jamme ja opet­ta­jamme ter­ve­tul­leiksi”, totesi pro­jek­ti­pääl­likkö (UF) Linda Stran­denhed.

Tapahtuma päättyi tule­vai­suuteen kurk­kaa­miseen yhdessä pro­jek­ti­koor­di­naattori Raija Paa­simaan (Ammat­tio­pisto Lappia) kanssa:

”Tule­vai­suuteen on mukava katsoa onnis­tuneen tapah­tuman jälkeen. Koh­taamme seu­raavan kerran Tor­niossa loka­kuussa 2024, jossa 2-päi­väisen tapah­tuman teemana on ”Bor­derless North”.  

Tapah­tuman jär­jes­täjänä toi­minut Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke pyrkii edis­tämään alueiden toisen asteen oppi­laisten yrit­tä­jä­mäistä toi­min­ta­kult­tuuria, kehittää edelleen kes­tävää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta ja tukee oppi­lai­toksia rajat ylit­tä­vässä yhteis­työssä. Han­ke­kon­sortion muo­dos­tavat Oulun kau­punki, Ung Före­tag­samhet Norr­botten ja Ammat­tio­pisto Lappia. Hanke saa rahoi­tuk­sensa Interreg Aurora -ohjel­masta, ja sitä tukevat myös Region Norr­botten sekä Lapin Liitto.

Kol­mi­vuo­tisen pro­jektin tar­koi­tuksena on kehittää yrit­tä­jyys­kou­lu­tusta lukioissa Pohjois-Ruot­sissa ja Pohjois-Suo­messa. Lue lisää pro­jek­tista täältä: https://​www​.ouka​.fi/​a​u​r​o​r​a​-​e​n​t​r​e​p​r​e​n​e​u​r​i​a​lis

Artik­kelin pääkuva: Opin­to­ret­ki­kohde HYBRIT. Kuva: Laura Vendelin