Aurora Entrepreneurialis -hankkeessa koulutusta yrittäjyyskasvatuksesta

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke toteuttaa vuosien 2023-2025 aikana kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuden, joka sisältää 12 osiota.

Kenelle

Kou­lutus on koh­den­nettu eri­tyi­sesti opet­ta­jille, kou­lut­ta­jille ja opinto-ohjaa­jille. Mukaan ovat kui­tenkin ter­ve­tul­leita kaikki yrit­tä­jyys­kas­va­tuk­sesta kiinnostuneet!

Ilmoittaudu seminaareihin

Lisä­tietoa ja kaikki kou­lutus- ja ope­tus­ma­te­ri­aalit: Tutustu semi­naa­reihin

Ilmoit­tau­tu­minen kou­lu­tus­se­mi­naa­reihin: Ilmoit­taudu täällä

Lue lisää: