oppiva-verkosto

Oppiva-verkosto vauhdittaa oppimisen muutosta

OPPIVA-ver­kosto on 35 kunnan ver­kosto, jossa kehi­tämme yhdessä ope­tusta, oppi­mista, suo­ma­laista koulua ja var­hais­kas­va­tusta val­ta­kun­nal­li­sesti. Työ syventää käyn­nissä olevaa muu­tosta, jossa toi­min­ta­kult­tuurin yti­messä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppi­misen laatu ja kou­lu­tuksen tasa-arvo.

Tule mukaan jakamaan tietoa, taitoa ja koke­muksia! Seuraa työtä näillä sivuilla ja uutis­kir­jees­tämme. Osal­listu tapah­tumiin, kou­lut­taudu ja vauhdita muu­tosta omassa työympäristössäsi.


KOULUKOULU-VERKKOKURSSI

Kou­lu­koulu on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tai tie­to­ko­neella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Se vah­vistaa jaettua ymmär­rystä perus­koulun toi­min­ta­ta­voista, oppi­mis­kä­si­tyk­sestä ja arvo­poh­jasta ja antaa huol­ta­jille uusia eväitä las­tensa kou­lun­käynnin tukemiseen.

Ajankohtaista

Lukeminen on avain oppimiseen ja parempiin oppimistuloksiin 

Luku- ja kir­joi­tus­tai­tojen kehit­ty­mistä on tar­kas­teltava laa­jemmin osana lasten ja nuorten arkea. Artik­ke­lissa tar­kas­tellaan PISA 2022 - ja PIRLS 2021 -tut­ki­muk­sista saatuja havaintoja luku­tai­dosta.  Sisältö