oppiva-verkosto

Oppiva-verkosto vauhdittaa oppimisen muutosta

OPPIVA-ver­kosto on 34 kunnan ver­kosto, jossa kehi­tämme yhdessä ope­tusta, oppi­mista, suo­ma­laista koulua ja var­hais­kas­va­tusta val­ta­kun­nal­li­sesti. Työ syventää käyn­nissä olevaa muu­tosta, jossa toi­min­ta­kult­tuurin yti­messä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppi­misen laatu ja kou­lu­tuksen tasa-arvo.

Tule mukaan jakamaan tietoa, taitoa ja koke­muksia! Seuraa työtä näillä sivuilla ja uutis­kir­jees­tämme. Osal­listu tapah­tumiin, kou­lut­taudu ja vauhdita muu­tosta omassa työympäristössäsi.


KOULUKOULU-VERKKOKURSSI

Kou­lu­koulu on mak­suton, äly­pu­he­li­mella tai tie­to­ko­neella tehtävä lyhyt­verk­ko­kurssi perus­kou­lu­laisten huol­ta­jille. Se vah­vistaa jaettua ymmär­rystä perus­koulun toi­min­ta­ta­voista, oppi­mis­kä­si­tyk­sestä ja arvo­poh­jasta ja antaa huol­ta­jille uusia eväitä las­tensa kou­lun­käynnin tukemiseen.

OPPIVA Pore -syväoppimisen julkaisusarja

Ajankohtaista

Apua arviointiin - voimaa verkostosta, vol. 2 

Kou­lu­tus­oh­jel­massa vah­vis­tetaan kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuksen avulla OPPIVA-ver­­­kos­­­tossa val­ta­kun­nal­lista osaa­mista perus­o­pe­tuksen ja lukio­kou­lu­tuksen ja arvioin­tityön joh­ta­misen tueksi.  Ilmoit­taudu kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen Tästä lin­kistä voit ilmoit­tautua koko kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen. On tärkeää huomioida,

Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka -koulutuskokonaisuus 

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus tarjoaa peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen mene­telmiä ja toi­min­ta­malleja, joilla tuetaan ope­tuksen jär­jes­täjiä ja kouluja toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­sessa. Läh­tö­kohtana on rakentaa yhteinen kieli ja ymmärrys teemaan liit­ty­vistä käsitteistä,