Perusopetuksen oppimisen tuen uudistuksessa kuullaan lapsia ja nuoria: osallistu kyselyyn tai työpajaan

Perus­o­pe­tuksen oppi­misen tuen uudis­tuk­sessa kuullaan lapsia ja nuoria. Oppilaat voivat vai­kuttaa täyt­tä­mällä kyselyn oppi­tun­nilla tai osal­lis­tu­malla työpajaan. 

Käyn­nissä ole­vassa esi- ja perus­o­pe­tuksen oppi­misen tuen uudis­tuksen val­mis­te­lussa sel­vi­tetään, kuinka oppi­misen tukea voidaan kehittää paremmin lasten ja nuorten tar­peita vas­taa­vaksi, oikea-aikai­sem­maksi ja ennal­taeh­käi­se­väksi. Nuorten Aka­temia ja SOS-Lap­sikylä toteut­tavat keväällä 2024 opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriön toi­mek­sian­nosta lasten ja nuorten kuu­le­misen perus­o­pe­tuksen oppi­misen tuesta.

Lasten ja nuorten kuu­le­minen on osa lap­si­vai­ku­tusten arviointia, jonka tar­koi­tuksena on var­mistaa, että lapsen etua har­kitaan kai­kessa toi­min­nassa ja pää­tök­sen­teossa. Kuu­le­mis­pro­sessin tuloksena syntyy oppi­laiden näke­myksiä ja mie­li­pi­teitä kokoava raportti, joka jul­kaistaan vuoden 2024 aikana. 

Lasten ja nuorten kuu­le­minen toteu­tetaan val­ta­kun­nal­lisen kyselyn ja kou­luissa jär­jes­tet­tävien työ­pa­jojen muo­dossa. Kyselyt 4.-6.-luokkalaisille ja 7.-9.-luokkalaisille ovat auki 26.1.-29.2.2024, ja työ­pajoja toteu­tetaan hel­mikuun-maa­liskuun aikana.

Kyselyn täyt­tä­minen kestää noin 20 minuuttia, ja sen voi täyttää oppi­laiden kanssa oppi­tun­nilla. Työ­pajan kesto on 75 minuuttia, ja sitä tulevat oppi­tun­nille ohjaamaan Nuorten Aka­temian asiantuntijat. 

Nuorten Aka­temia vastaa ylä­kou­lui­käi­sille suun­na­tuista kuu­le­mis­toi­men­pi­teistä ja SOS-Lap­sikylä ala­kou­lui­käi­sille suun­na­tuista toimenpiteistä. 

Osallistu kyselyihin ja tutustu työpajaan

Ilmoita oma ryhmäsi mukaan ylä­kou­lu­laisten kuu­le­mis­työ­pa­joihin tällä lomakkeella:

Tilaa työpaja ylä­kou­lu­ryh­mällesi 

Tutustu ja osal­listu val­ta­kun­nal­liseen kyselyyn 29.2.2024 mennessä: 

Kyselyt ala- ja ylä­kou­luille sekä saa­te­tie­dotteet  kuu­le­mis­hankkeen sivulla 

Artik­kelin kuva: Nuorten Akatemia

Lue lisää: