Rahaa, rauhaa ja rakkautta

Martti Hell­ström sukeltaa artik­ke­lissaan perus­koulun his­to­riaan ja tulevaisuuteen. 

Sisältö 

Ope­tusalan ammat­ti­jär­jestö OAJ juhlii tänä syksynä 50-vuo­tista toi­min­taansa. 26.9.2023 OAJ jär­jesti juh­la­se­mi­naarin Hel­singin Pik­ku­Fin­lan­diassa. Ohjel­massa oli puo­len­kym­mentä alus­tusta, ja juhlan kun­niaksi jul­kaistiin myös Tule­vai­suus­pamfletti. Siinä on 10 kir­joi­tusta kou­lu­tuksen tule­vai­suuden haas­teista; siitä, mistä tulemme, missä olemme ja miten mat­kaamme kohti kes­tävää tule­vai­suutta. Kuva tule­vai­suuden kou­lu­tuk­selle aset­ta­mista haas­teita oli varsin yhdensuuntainen.

Mutta ennen kuin kur­ko­tamme siihen, sukel­letaan ensin 50 vuoden taakse. Tullaan sitten nyky­päivään ja palataan lopuksi tule­vai­suuden haasteisiin.

Martti Hell­ström

Ennen oli toisin

Suo­ma­lainen perus­koulu käyn­nistyi viral­li­sesti vuonna 1972. Tuolloin 51 vuotta sitten maailma oli dra­maat­ti­sesti toi­sen­lainen. Perus­koulu oli mer­kittävä osa hyvin­voin­ti­valtion raken­nus­pro­jektia. Uuteen jär­jes­telmään siir­ryttiin asteittain vuosina 1972–1977 alkaen Lapista. Vii­meisinä rin­nak­kais­kou­lu­jär­jes­tel­mästä luo­vuttiin pää­kau­pun­ki­seu­dulla. Kaikki oppilaat olivat uudessa yhte­näis­kou­lu­jär­jes­tel­mässä vuonna 1981.

Puoli vuo­si­sataa on pitkä aika. Niinpä perus­koulua on kor­jattu ja pai­kattu ja face­lif­tattu joka vuo­si­kym­me­nellä. 1970-luvulla sisäänajo toteu­tettiin jopa luvat­toman kes­ki­te­tysti. Van­nottiin beha­vio­rismin ja ope­tus­tek­no­logian ja tavoi­teop­pi­misen nimiin. Muu­ta­massa vuo­dessa havah­duttiin työ­rau­haon­gelmiin ja ennen muuta taso­kurssien aiheut­tamiin syrjäytymisongelmiin.

1980-luvulla purettiin ohjaus­jär­jes­telmiä. Pää­tös­valtaa siir­rettiin kun­nille. Kun­taops syntyi uudelleen. Pää­tös­valtaa annettiin myös kou­luille. Taso­kurssit kor­vattiin jous­ta­valla tun­ti­ke­hys­jär­jes­tel­mällä. Kai­kille luvattiin jatko-opintokelpoisuus.

1990-luvulla Suomi syöksyi syvään lamaan. Kor­va­mer­ki­tystä val­tio­avusta luo­vuttiin. Kou­luilla ei väl­tytty mää­rä­ra­ha­leik­kauk­sista eikä pak­ko­lo­mista. Kiin­teistöjä ei pidetty kun­nossa, Kou­lutus oli edelleen puheessa inves­tointi tule­vai­suuteen, mutta käy­tännön rat­kai­suissa sitä alettiin pitää kuluna.

Tasa-arvon arvon rin­nalle nousi vapauden arvo. Kou­lu­piirit pois­tettiin. Van­hempien vapautta valita koulu ja oppi­laiden vapautta valita lisättiin. Ops-perusteet olivat äärim­mäisen väljät. Koulut saivat keksiä jopa omia oppiai­neita. Panokset haluttiin suunnata lah­jak­kaisiin oppi­laisiin. Ideoitiin eri­laisia kiih­dy­tys­kaistoja. Inter­netin myötä koneet tekivät läpi­murron myös koulun arkeen. Tek­no­logia laa­jensi oppimisympäristöä.

Vuoden 1998 perus­o­pe­tus­laissa luo­vuttiin hal­lin­nol­li­sesta jaosta ala- ja ylä­as­teisiin. Kou­lujen koko kasvoi.

Uusi vuo­si­tuhat alkoi hie­nosti. Suo­ma­laiset 15-vuo­tiaat menes­tyivät jou­lu­kuussa 2001 jul­kais­tussa OECD:n 32:n maan kou­lusaa­vu­tus­ver­tai­lussa lois­ta­vasti. Puheet tasa­päis­tä­västä perus­kou­lusta vai­ke­nivat. Suo­ma­lainen perus­koulu olikin maa­ilman par­haita kou­lu­tus­jär­jes­telmiä. Lei­kattuja resursseja ei siis kan­nat­tanut palauttaa?

Mil­len­niumin alkua leimasi talouden nousu­kausi, joka päättyi vakavaan finans­si­kriisiin vuonna 2008. Kou­lu­tusta oli jälleen tehos­tettava. Kou­lujen määrä väheni. 1990- ja 2000-luvuilla Suomen pie­nistä kou­luista lak­kau­tettiin 65 %.

Kou­lujen erot kas­voivat. Hihnoja kiris­tettiin. Luot­tamus hapertui. Ope­tus­suun­ni­telman sivu­määrä monin­ker­taistui. Ope­tusta kehi­tettiin nyt kes­ki­te­tymmin ja samaan suuntaan. Tasa-arvon ihanteen ten­ho­voima alkoi hiipua. Opet­tajien uupu­musta lisäsi rajusti pyr­kimys siirtää eri­tyistä tukea tar­vit­sevat oppilaat ylei­so­pe­tuksen luokkiin “integroi­malla” heidät ylei­so­pe­tuksen luokkiin usein ilman tar­vit­tavia lisä­re­sursseja. Moni­kult­tuu­risuus syveni.

Uusi opis­ke­li­ja­huol­tolaki mul­listi perin­teistä reh­torin joh­tamaa oppi­las­huol­to­työ­mallia. Opet­tajat ja reh­torit sul­jettiin yksit­täisten oppi­laiden oppi­las­huollon ulko­puo­lelle. Kou­lu­työssä lisääntyi pape­rityö ja dokumentointi.

Kou­lu­tuksen tasa-arvoi­suu­deksi alkoi riittää yhtä­läisten kou­lu­tus­mah­dol­li­suuksien tur­vaa­minen. Kou­lu­tus­po­li­tii­kasta tuli yhä vah­vemmin työ­elämään kou­lut­ta­mista ja kes­ki­te­tysti ohjaavaa.

Tuo­reinkin ops-perusteet on moni­sa­ta­si­vuinen, ja 2020-luvulla jo kym­me­ninen muu­tok­sineen var­maankin yli 1000-sivuinen.

Vuonna 2020 iski pan­demia. Se toi peda­go­giikkaan uuden nor­maalin, joka pakotti opet­tajat ottamaan hurjan digi­loikan. Suo­ma­lainen koulu selvisi, vaikka tauti ehti aiheuttaa laajaa osaa­misen ja hyvin­voinnin vajetta opis­ke­li­joiden kes­kuu­dessa sekä rank­kaakin uupu­mista opetushenkilöstössä.

Nyt on nyt

Suo­ma­lainen perus­koulu on ollut huikea brändi. Sen tulokset ovat edelleen kan­sain­vä­li­sesti hienoa tasoa. Kes­ki­tasoa hal­vem­malla. Se on tasa-arvoinen, mak­suton ja tukee eri­laisia oppi­laita. Perus­o­petus tuottaa kai­kille saman jatko-opin­to­kel­poi­suuden. Ope­tuksen lisäksi oppi­kirjat ja muu oppi­ma­te­ri­aalit sekä työ­vä­lineet ja aineet ovat mak­sut­tomia. Oppi­laalla on myös oikeus saada jokaisena koulun työ­päivänä mak­suton, täy­si­pai­noinen ateria sekä tietyin edel­ly­tyksin mak­suton kou­lu­kul­jetus. Oppi­laalla on myös oikeus saada mak­sutta ope­tukseen osal­lis­tu­misen edel­lyttämä oppilashuolto.

Mutta. Vuoden 2023 lop­puessa suo­ma­lainen perus­koulu voi hyvin ja ja huo­nosti. Osa kou­luista tyh­jenee, osa on yli­täynnä. Oppi­mis­tu­lokset ovat las­keneet. Laa­jen­nettu oppi­vel­vol­lisuus ja syk­syllä voimaan astunut uusi opis­ke­li­ja­huol­tolaki ja siihen liittyvä vel­voite puuttua pois­sao­loihin ravistelevat.

Entä perus­koulun tulevaisuus?

Kuten sanottu: Puoli vuo­si­sataa on pitkä aika. Perus­koulun perus­ra­kenne on kes­tänyt. Hie­nosti kes­tetty. Mutta se ei riitä. Maailma ei pysähdy. Päin­vastoin muutos kiihtyy. Toisin kuin 50 vuotta sitten, nyt meille ei löydy tule­vai­suuden kou­lulle mallia muualta. Se on luotava itse.

OAJ:n semi­naa­rissa avattiin kes­kus­telua tule­vai­suuden kou­lusta. Huolia riitti. Talous­nä­kymät ovat sumuisat.

Kes­kiössä oli huoli kyvys­tämme selvitä. Elin­ta­somme on uhattuna. Suomi ikääntyy. Suomi on itse asiassa nyt yksi maa­ilman ikään­ty­vim­mistä val­tioista. Suo­ma­laisuus muuttuu. Rasismi lisääntyy. Inhi­mil­lisen pääoman taso on las­kussa. Sivistys pola­ri­soituu. Pojat syr­jäy­tyvät. Yri­tykset tar­vit­sevat osaavaa työ­voimaa, perus­osaa­mista. Mutta myös luo­vuutta. Tuo­tamme vähemmän inno­vaa­tioita kuin aikai­semmin. Käy­te­täänkö kou­lu­rahat oikein? Kuinka säi­lyttää kou­lu­tuksen veto- ja pitovoima?

Itse asiassa yllät­tävän vähän kan­nettiin huolta koulun kyvystä tukea lasten ja nuorten kasvua ja löytää omat vah­vuu­tensa. Koulun kyvystä luoda tur­val­li­suutta. Vel­vol­li­suudet tun­nistaa eri­tyisen haa­voit­tuvat, tuen tar­peessa olevat lapset ja lapsiryhmät.

John Deweyn mukaan koulun tehtävä on opettaa, kuinka selvitä elä­mässä. Vai olisiko tule­vai­suuden koulun tehtävä on antaa eväät hyvään ja jopa onnel­liseen elämään? Kai­kille. Ihan kai­kille. Ei vain työ­elämään vaan myös ihan omaan elämään. Ei vain elämään joskus myö­hemmin, vaan myös ihan tässä. Tule­vai­suuden koulu ei voi olla elämän eteinen tai odotushuone.

Ihan kes­keinen peda­go­ginen periaate tulisi olla ope­tuksen ikä­kau­den­mu­kaisuus. Mur­rosikä mer­kitsee suu­rinta mur­ros­kautta, jonka yksilö kokee elä­mässään. Nuoren on pakko pro­vo­soida konflikteja ja rikkoa sääntöjä irtau­tuakseen ja itse­näis­tyäkseen. Missä on mur­rosiän pedagogiikka?

Tule­vai­suuden koulun raken­nustyön tulee perustua tietoon. Koulua on kehi­tettävä tut­ki­mus­pe­rus­tai­sesti. On lähe­tettävä tut­ki­mus­par­tioita niihin nyky­kou­luihin, joissa onnis­tutaan niin aka­tee­mi­sesti kuin oppi­laiden hyvin­voin­nissa ennus­teita paremmin. Tut­kijat sel­vit­täkööt, mitä niissä kou­luissa tehdään toisin.

Eläköön perus­koulu. Se ei ole rikki. Mutta kehit­tyäkseen se tar­vitsee vii­saita näki­jöitä, raken­teita. Se tar­vitsee rahaa, rauhaa ja rak­kautta, kuten kou­lu­hal­li­tuksen entinen pää­johtaja Erkki Aho on tii­vis­tänyt. Niin samaa mieltä.

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.