Digitaalinen elämäntapa on yhteinen haaste

Pro­fessori Pasi Sahlberg avaa näkö­kulmia digi­taa­liseen hyvin­vointiin taitona, jota opitaan tule­vai­suuden koulussa. 

Sisältö 

Vuo­si­kymmen sitten oli varsin taval­lista aja­tella, että nuorten mukana kul­kevat digi­laitteet mul­lis­tavat opis­kelun ja muut­tavat koulun. Ja näin tapahtui. Mutta ei niin, kuin tuolloin uskottiin.

Kou­lu­kes­kus­telun kes­kei­seksi puhee­nai­heeksi niin meillä kuin muu­al­lakin on noussut lasten ja nuorten digi­lait­teiden käytön rajoit­ta­minen kou­luissa. Monissa maissa, esi­mer­kiksi Austra­liassa ja Rans­kassa äly­pu­he­linten käyttö on kiel­letty kou­lu­päivän aikana, ellei siihen erikseen anneta lupaa.

Keväällä Suomen hal­li­tus­neu­vot­te­luissa tämä asia otettiin esille ja hal­li­tus­oh­jelmaan tuli kirjaus äly­pu­he­linten käytön rajoit­ta­mi­sesta kou­luissa. Petteri Orpon hal­litus aikoo vah­vistaa opet­tajien ja reh­to­reiden toi­mi­val­tuuksia puuttua ope­tusta häi­rit­sevään toi­mintaan kou­lu­päivän aikana. Odo­tet­ta­vissa on lain­sää­dännön muu­toksia, joilla ”voidaan nykyistä tehok­kaammin rajoittaa esi­mer­kiksi mobii­li­lait­teiden käyttöä kou­lu­päivän aikana ja näin vah­vistaa oppi­laiden kes­kit­ty­mistä opetukseen”.

Pasi Sahlberg

Vii­meksi ope­tusalan lain­sää­däntöön tuli mer­kit­täviä muu­toksia vuonna 2014, jolloin edus­kunta hyväksyi ns. kou­lu­rau­ha­pa­ketin. Häi­rit­sevän käyt­täy­ty­misen vähen­tä­mi­seksi esi­mer­kiksi perus­o­pe­tus­lakiin lisättiin säännös kas­va­tus­kes­kus­te­lusta, joka oli silloin uusi ja ensi­si­jainen kas­va­tuk­sel­linen puut­tu­mis­keino oppilaan häi­rit­sevään tai epä­asial­liseen käyttäytymiseen.

Myös perus­o­pe­tuslain jälki-istuntoa kos­kevaa sään­nöstä tar­ken­nettiin ja opet­ta­jille annettiin toi­mi­val­tuuksia oppi­laiden tava­roiden tar­kas­ta­miseen. Ilmei­sesti vajaat 10 vuotta van­hoilla sää­dös­muu­tok­silla ei ole ollut sel­laista vai­kut­ta­vuutta, mitä aikanaan toivottiin.

Näyttää siltä, että lain­sää­täjien näkö­kul­masta kiellot ja ran­gais­tukset ovat tehokkain keino käyt­täy­ty­misen ja kas­va­tuksen haas­teiden rat­kai­se­miseen kou­luissa. Jos laki­normeja lisätään tai tiu­ken­netaan, niin on syytä kysyä, kenelle lain val­von­ta­vastuu tulee ja kuka päättää sank­tioista ja niiden toi­meen­pa­nosta. Moni on huo­lissaan siitä, että reh­to­reiden ja opet­tajien työ­taakka kasvaa enti­sestään ja var­si­nai­selle opetus- ja kas­va­tus­työlle jää entistä vähemmän aikaa.

Onneksi suu­ressa osassa kou­luista on sovittu ja hyväk­sytty yhteisiä toi­min­ta­tapoja, joilla äly­pu­he­limen käyttöä luok­ka­huo­neessa on onnis­tu­neesti rajoi­tettu. Esi­mer­kiksi Vantaan reh­torit eivät ole olleet kän­nyk­köjen totaa­li­kiel­tojen kan­nalla ja viestejä on tullut muu­al­takin maasta siitä, että kou­luissa on jo käy­tössä hyviä ja toi­mivia vapaa­eh­toi­suuteen perus­tuvia käytäntöjä.

Oppi­laiden omien digi­lait­teiden käytön rajoit­ta­minen kou­lu­päivän aikana toden­nä­köi­sesti vai­kuttaa posi­tii­vi­sesti opet­ta­miseen ja opis­keluun kou­luissa. Mutta kuka huo­lehtii lasten digi­taa­li­sesta hyvin­voin­nista kou­lu­päivien ulkopuolella?

Digitaalinen elämäntapa ja henkisen hyvinvoinnin kriisi: syy vai seuraus?

Ei ole kovinkaan pitkä aika siitä, kuin digi­loikka oli tule­vai­suuden koulun peruskivi. Kou­lu­tus­po­liit­ti­sissa uskottiin, että meneillään oleva digi­taa­linen val­lan­kumous muut­taisi kou­lu­tuksen ker­ta­hei­tolla teol­li­sesta tuo­tan­to­mal­lista tek­no­lo­gisen tehok­kuuden ja tekoälyn vauh­dit­taman oppi­misen ekosysteemiksi.

Kou­luissa inves­toitiin uusiin lait­teisiin ja lan­gat­to­muuteen, van­hemmat varus­tivat kou­lu­laiset omilla äly­lait­teilla. Pöytä oli katettu, puuttui vain oikea suunta innos­ta­valle oppimiselle.

Suo­ma­laiset nuoret omak­suivat digi­taa­lisen elä­män­tavan samaan tapaan kuin muu­al­lakin maa­il­massa. ”Puhe­li­mesta on tullut kuin ikään kuin digi­taa­linen lem­mikki, joka vaatii jat­kuvaa huo­miota”, kertoi Amber Case Hel­singin Sanomien jutussa hei­nä­kuussa 2023. Hän jatkoi, että ”nykyisin monet ihmiset pitävät tek­no­lo­giasta parempaa huolta kuin itsestään”. Samaan aikaan kun digi­laitteet hel­pot­tivat vies­tintää ja yhteyden pitoa nuorten kesken, yhä useampi pelkäsi jää­vänsä ulko­puo­li­seksi ja alkoi kokea yksinäisyyttä. 

Näin jäl­keenpäin voisi väittää, että Suo­messa oltiin liian sini­sil­mäisiä uuden tek­no­logian kaik­ki­voi­pai­suuden suhteen. Monissa kou­luissa oltiin jälleen kerran edel­lä­kä­vi­jöitä. Ensim­mäiset heikot sig­naalit nuorten kyvyt­tö­myy­destä vas­tustaa sosi­aa­lisen median maa­il­man­jättien sovel­luk­siinsa raken­tamia algo­ritmeja kai­kuivat kou­lujen luok­ka­huo­neista, joissa opet­tajat olivat usein voi­mat­tomia saamaan oppi­lai­densa huomion pois tas­kuissa pii­pit­tä­vistä älylaitteista.

Suo­messa uusimmat jul­kis­tukset kou­lu­ter­veys­ky­selyn tulok­sista ker­tovat huo­les­tut­tavia tietoja oppi­laiden hyvin­voinnin heik­ke­ne­mi­sestä ja voimme miettiä, mikä osuus digi­lait­teiden kiel­tei­sillä vai­ku­tuk­silla niihin on.

Lasten ja nuorten digilaitteiden käyttöä tutkittu myös Australiassa

Varsiin verk­kai­sesti on aikuisten kes­kuu­dessa ymmär­retty, että nuorten olisi opittava ymmär­tämään ja paran­tamaan digi­taa­lista hyvin­voin­tiaan niin kou­lussa ja kuin sen ulkopuolella.

Austra­liassa teke­mäs­sämme ”Growing Up Digital Australia” (2020) -tut­ki­mus­hank­keessa havait­simme, että joka kolmas van­hempi antoi las­tensa käyttää digi­taa­lisia lait­teita joka ilta nuk­ku­maan­menon jälkeen. Pie­ni­tu­loi­sissa per­heissä tämä tapahtui joka toi­sessa kodissa. Tote­simme myös, että 60 pro­senttia kou­lussa oppi­misen kanssa kamp­pai­le­vista lap­sista menee nuk­kumaan joka ilta oman digi­lait­teensa kanssa.

Digi­taa­linen hyvin­vointi – toisin sanoen tur­val­linen, vas­tuul­linen ja terve suhde tek­no­lo­giaan – on osa opis­ke­li­joiden yleistä hyvin­vointia ja olen­nainen 21. vuo­si­sadan taito niin kou­lussa kuin elä­mässä yli­päätään. Tämä tar­koittaa esi­mer­kiksi halua ja val­miutta sulkea digi­laite, kun se häi­ritsee itseä tai kans­saih­misiä, tek­no­lo­giaan liit­tyvien mah­dol­li­suuksien ja eet­tisten vas­tuiden ymmär­tä­mistä, sekä itse­sään­telyn raken­ta­mista digi­lait­teiden tur­val­lisen käytön parantamiseksi.

Kou­lulla on tässä kes­keinen ja tärkeä tehtävä. Mutta ei lasten digi­taa­lisen hyvin­voinnin vas­tuuta voi yksin kou­lujen teh­tä­väksi jättää. Toki on niin, että joil­lekin lap­sille ope­tetaan kotona digi­taa­liseen hyvin­vointiin tar­vit­tavia asen­teita, tietoja ja taitoja. Monet van­hemmat kui­tenkin kokevat sen vai­keaksi ja toi­voi­sivat lisää tukea kou­lulta, jotta he voi­sivat tukea lap­siaan digi­taa­lisen hyvin­voinnin vah­vis­ta­mi­sessa kotona.

Edellä mai­ni­tussa tut­ki­muk­ses­samme havait­simme myös, että useimmat opet­tajat odot­tavat van­hempien tar­mok­kaampaa osal­lis­tu­mista las­tensa kas­vat­ta­miseen elämään vas­tuul­li­sesti ja tur­val­li­sesti digi­lait­tei­densa kanssa.

Digilaitteilla on ylivalta nuorten arjessa

Nuorten psyyk­kinen ja sosi­aa­linen pahoin­vointi on koro­na­pan­demian jälkeen kohonnut ennä­tys­lu­kemiin eri puo­lilla maa­ilmaa. Joi­denkin asian­tun­ti­joiden mie­lestä syy tähän on selvä – digi­lait­teiden yli­valta nuorten arjessa.

Yhdys­valtain johtava ter­veys­vi­ran­omainen Vivek Murthy julisti aiemmin tänä vuonna (2023), että sosi­aa­lisen median käyttö on aikamme vakavin ter­vey­suhka eri­toten nuorten kes­kuu­dessa. Samaan aikaan UNESCO ehdotti tuo­reessa Global Moni­toring Repor­tissa, että nuorten oppi­misen ja hyvin­voinnin paran­ta­mi­seksi äly­pu­he­limet tulisi kieltää kai­kissa maa­ilman kouluissa.

Molem­missa vetoo­muk­sissa on taus­talla huoli nuorten hen­kisen hyvin­voinnin krii­sistä ja ajatus digi­taa­listen lait­teiden yli­val­lasta nuorten arjessa.

Olipa syys-seu­raus­suhde lasten digi­taa­lisen elä­män­tavan ja hen­kisen hyvin­voinnin kesken mikä tahansa, on tilan­teeseen syytä puuttua vii­py­mättä niin kodeissa kuin kou­luis­sakin. Jos lapset eivät opi digi­taa­lisen hyvin­voinnin taitoja kotona eivätkä voi har­joi­tella niitä kun­nolla kou­lussa, monet lapset jäävät omiin voimin navi­goimaan digi­taa­lisen maa­ilman vaa­ral­li­silla vesillä.

Ja on siinä muu­takin. Jos digi­taa­lista hyvin­vointia ei arvosteta, se voi vaa­rantaa kou­lu­tuksen tasa-arvon enti­sestään ja laa­jentaa “uutta digi­taa­lista kuilua” nuorten kes­kuu­dessa. Saattaa nimittäin käydä niin, että nuoren koti­tausta vai­kuttaa lisään­ty­västi siihen, kuinka nuori oppii hyö­dyn­tämään digi­taa­lisen tek­no­logian tar­joamat hyödyt ja samaan aikaan vält­tämään sen mah­dol­li­sesti aiheut­tamia haittoja.

Digitaalinen hyvinvointi on taito, jonka voi oppia

Nyt jos koskaan olisi omak­suttava ajat­te­lutapa, että oppilaan terveys ja hyvin­vointi ovat kes­keisiä taitoja, joita tule­vai­suuden kou­lussa opitaan. Usein ter­veys­kas­vatus oppi­neena toteu­tettuna korostaa tietoja ja infor­maa­tiona hyvistä elin­ta­voista, ei niinkään uusien tai­tojen har­jaan­nut­ta­mista käytännössä.

Hyvä esi­merkki tästä on edellä kuvattu digi­taa­linen hyvin­vointi. On sano­mat­takin selvää, että pelkän tiedon kautta nuorten hyvin­vointi ei toden­nä­köi­sesti juu­rikaan parane. Myön­teinen muutos edel­lyttää taitoja ja yhtei­söl­listä toi­min­ta­kult­tuuria, jotka muut­tavat elä­män­tapaa ja voivat myös parantaa maailmaa.

Artikkelin tekijät 

Teksti: pro­fessori Pasi Sahlberg, Mel­bournen yli­opisto, Australia

Lähteet

Graham. A & Sahlberg, P. 2020. Growing Up Digital Australia: Phase 1 tech­nical report. Gonski Ins­titute for Education. Sydney: UNSW.

Office of the Surgeon General. 2023. Social Media and Youth Mental Health: The US Surgeon General’s Advisory. [https://​www​.hhs​.gov/​s​i​t​e​s​/​d​e​f​a​u​l​t​/​f​i​l​e​s​/​s​g​-​y​o​u​t​h​-​m​e​n​t​a​l​-​h​e​a​l​t​h​-​s​o​c​i​a​l​-​m​e​d​i​a​-​a​d​v​i​s​o​r​y​.​pdf]

Sahlberg, P. 2023. Families and schools share res­pon­si­bility in deve­loping children’s digital wellness. ABC Education.19.7.2023. [https://​www​.abc​.net​.au/​e​d​u​c​a​t​i​o​n​/​w​h​a​t​-​y​o​u​-​n​e​e​d​-​t​o​-​k​n​o​w​-​a​b​o​u​t​-​c​h​i​l​d​r​e​n​-​s​-​d​i​g​i​t​a​l​-​w​e​l​l​n​e​s​s​/​1​0​2​4​1​6​864]

Storås, N. 2023. Kamp­pailu huo­miosta. Hel­singin Sanomat 6.7.2023. [https://​www​.hs​.fi/​v​i​s​i​o​/​a​r​t​-​2​0​0​0​0​0​9​6​4​9​3​3​8​.​h​tml]

UNESCO. 2023. Global Education Moni­toring Report 2023: Tech­nology in Education: a Tool on Whose Terms? Paris. 27.7.2023. [https://​unesdoc​.unesco​.org/​a​r​k​:​/​4​8​2​2​3​/​p​f​0​0​0​0​3​8​5​723]

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.