Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

Näkökulmia, ideoita ja työkaluja oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen 

Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vah­vis­tajina -kou­lu­tukset tar­joavat mah­dol­li­suuden vah­vistaa koko kou­lu­yh­teisön ja/​​​tai yksit­täisten opet­tajien osaa­mista teeman parissa. Ope­tus­toimen hen­ki­lös­tölle on tar­jolla eri­laisia Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vahvistajina

Vertaisauditoinnilla uutta tietoa ja intoa kehittämiseen 

Ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teena on vah­vistaa sivis­tys­toimen johdon, päi­vä­kotien ja kou­lujen johdon ja opetus- ja kas­va­tus­hen­ki­löstön sys­tee­mistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja peda­go­giikan ana­ly­tiikkaa kehit­tä­mis­työssä.  Sisältö Mil­laiseen pai­kal­liseen tietoon koulujen

Lahdessa tiedekasvatus kuuluu kaikille 

Lahden Jun­nu­Yli­opisto on tie­de­kas­va­tus­polku, jonka kautta kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat yhden­ver­taisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Lahden Jun­nu­Yli­opisto -toi­minta ja tiedekasvatus

Saanko olla totta? 

Ihmi­soi­keus­ak­ti­visti Martu Väi­sänen käsit­telee blo­gi­teks­tissä ihmi­soi­keuksien nou­dat­ta­misen mer­ki­tystä kas­va­misen rau­halle. Tärkeää on saada tulla hyväk­sy­tyksi sel­laisena kuin on.  Sateen­­­kaari-ihmisten oikeuksien tur­vaa­minen sai alkunsa yli 50 vuotta

Yksin vai tiimin voimalla kohti muutosta? 

Opetus- ja kas­va­tusa­lalla työn tulokset nähdään usein vasta pitkän ajan kuluttua muun muassa kan­sa­kunnan sivis­ty­nei­syytenä, osaa­misen paran­tu­misena, kan­sain­vä­lisenä kil­pai­lu­kykynä tai yksi­lö­ta­solla onnel­lisena elämänä. Hyvä viestintä

Peruskoulu 50 v – menestystarinan kulmakivet 

Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden vaa­ti­mukset nos­tivat perus­­­­­koulu-uudis­­­tuksen osaksi hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan raken­ta­mista.  Syys­lu­ku­kauden 2022 käyn­nis­tyessä tulee täyteen 50 vuotta siitä, kun perus­koulun toi­meenpano alkoi Pohjois-Suo­­­mesta lähtien. Rin­nak­kais­kou­lu­jär­jes­telmän tilalle

Kevään 2022 webinaarien tallenteet 

Alta löydät linkit tal­len­teisiin kevään 2022 kou­lu­tuk­sista ja työ­pa­joista. Tal­lenteet ovat kat­sot­ta­vissa 10.6.2022 asti.    1. Miten koulu/​​​päiväkoti viestii muut­tu­vassa maa­il­massa? Kou­lut­tajana Noora Jokinen Päiväkodin

STEAM in Oulu esittäytyy: uusi käsikirja julkaistu 

Oulussa kehi­tetään mää­rä­tie­toi­sesti STEAM-peda­­­go­­­giikkaa tule­vai­suuden haas­teisiin vas­taa­mi­seksi.  STEA­Missa käy­tetään tek­niikkaa, luon­non­tie­teitä ja tai­detta lähes­ty­mis­ta­poina oppi­joiden itseoh­jau­tu­vuuden, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen ja kriit­tisen ajat­telun opet­ta­miseen. Se edistää luo­vuutta ja

Koulun muutos ja taidollinen oppiminen – missä mennään nyt? 

Sisältö Juho Norrena Ope­tus­pääl­likkö, Lapuan kau­punki Koulu ja oppi­minen kie­tou­tuvat perin­teisiin yhteis­kunnan raken­teisiin. Yhteis­kunnan näkö­kul­masta halutaan hallita oppi­mista ja tuottaa sen kautta eri­tyi­sesti lap­sille ja

Kaaoksen ja kylmyyden keskellä - mikä on tärkeää? 

Työyh­tei­söjen on näinä aikoina tärkeää pysähtyä etsimään yhdessä sitä, mikä on oikeasti tärkeää. Miten olla se muutos, jonka haluamme nähdä tapah­tuvan?  Opetus- ja kas­va­tusalan toimintaympäristö

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön käynnistyminen koronan varjossa 

Esio­pe­tuksen opet­tajat ja yli­opiston nor­maa­li­koulun alkuo­pet­tajat suun­nit­te­livat Tam­pe­reella keväällä 2020 yhteistyön käyn­nis­tä­mistä, kun kau­pungin uusi var­hais­kas­va­tusyk­sikkö oli val­mis­tu­massa. Sisältö Tam­pereen kau­pungin Mus­ta­metsän esio­pe­tuksen opet­tajat ja