OPPIVA-verkosto Educassa 26.-27.1.2024

Ajankohta

26.-27.1.2024

Paikka

Mes­su­keskus, Helsinki
Useita kouluttajia

Tule ver­kos­toi­tumaan Educaan OPPIVA-ver­koston stän­dille 6d90! 

OPPIVA-verkosto Educan osastolla 6d90

OPPIVA-ver­kos­tolla on Educa-tapah­tu­massa oma osasto 6d90. Tule ver­kos­toi­tumaan ja vaih­tamaan kuu­lu­misia! Pääset myös vai­kut­tamaan opetus- ja kas­va­tusalan ajan­koh­taisiin ja polt­taviin kysy­myksiin oman koke­muksesi pohjalta. 

Olemme mukana Educassa myös Opin­kirjon jär­jes­tä­mässä Nyt kuohuu! -dia­lo­gissa tule­vai­suuden opet­ta­juu­desta. Kes­kus­te­luiden läh­tö­kohtana ovat his­si­puheet, joita pitävät pre­si­dentti Tarja Halonen, lap­sia­sia­val­tuu­tettu Elina Pek­ka­rinen, YK:n nuo­ri­so­de­le­gaatti Paula Pät­ti­kangas, OPPIVA-ver­koston kehi­tys­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen sekä Opin­kirjon toi­min­nan­johtaja Minna Riikka Jär­vinen. Ilmoit­taudu työ­pa­joihin 24.1.2024 men­nessä: Opin­kirjo mukana Educa-mes­suilla 26.-27.1.2024 – NYT KUOHUU!