Oppiva-blogi

OPPIVA-ver­koston aktiivit, osal­lis­tujat ja yhteis­työ­kump­panit kir­joit­tavat täällä oppi­misen muu­tok­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Mistä sinä haluaisit kir­joittaa tai kenen aja­tuksia haluaisit lukea? Ota yhteys ja ehdota!

 

Peruskoululle rahaa, rauhaa ja rakkautta 

KT, ope­tus­neuvos, vuoden 2022 kou­lu­tus­vai­kuttaja Martti Hell­ström kuvaa blo­gi­kir­joi­tuk­sessaan perus­koulun vai­heita ja mah­dol­li­suuksia jalostaa koulua kohti 2030-lukua. Kun päätös perus­kou­lusta oli tehty, hal­lin­nossa nos­tettiin maljaa:

Saanko olla totta? 

Ihmi­soi­keus­ak­ti­visti Martu Väi­sänen käsit­telee blo­gi­teks­tissä ihmi­soi­keuksien nou­dat­ta­misen mer­ki­tystä kas­va­misen rau­halle. Tärkeää on saada tulla hyväk­sy­tyksi sel­laisena kuin on.  Sateen­­­kaari-ihmisten oikeuksien tur­vaa­minen sai alkunsa yli 50 vuotta

Peruskoulu 50 v – menestystarinan kulmakivet 

Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden vaa­ti­mukset nos­tivat perus­­­­­koulu-uudis­­­tuksen osaksi hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan raken­ta­mista.  Syys­lu­ku­kauden 2022 käyn­nis­tyessä tulee täyteen 50 vuotta siitä, kun perus­koulun toi­meenpano alkoi Pohjois-Suo­­­mesta lähtien. Rin­nak­kais­kou­lu­jär­jes­telmän tilalle

Kaaoksen ja kylmyyden keskellä - mikä on tärkeää? 

Työyh­tei­söjen on näinä aikoina tärkeää pysähtyä etsimään yhdessä sitä, mikä on oikeasti tärkeää. Miten olla se muutos, jonka haluamme nähdä tapah­tuvan?  Opetus- ja kas­va­tusalan toimintaympäristö

Vaikuttavuutta valmentavalla ohjauksella 

Val­men­ta­vassa ohjauk­sessa asiakkaan omaa toi­mi­juutta vah­vis­tetaan ohjauk­sel­lisen dia­login sekä eri­laisten har­joit­teiden ja mene­telmien avulla.  Yksi­tyisinä opinto-ohjaajina koh­taamme kaiken taus­taisia ja kai­ke­ni­käisiä asiak­kaita, joita kaikkia yhdistää tarve löytää

Relationaalinen asiantuntijuus joustavassa esi- ja alkuopetuksessa 

Jul­kinen kes­kustelu jous­ta­vasta kou­lu­na­lusta on ollut viime aikoina vil­kasta. Nykyi­sessä hal­li­tus­oh­jel­massa (2019) on ase­tettu tavoit­teeksi tehdä esio­pe­tuk­sesta ja kah­desta ensim­mäi­sestä vuo­si­luo­kasta entistä yhte­näi­sempi koko­naisuus. Lisäksi

Koulun arjesta opettajien äänellä: Oppitunti nyt -podcast 

Perus­kou­lusta kir­joi­tetaan pit­kälti ongel­ma­kes­kei­sesti, ja aihe puhuttaa paljon täl­läkin het­kellä eri medioissa. Kes­kus­te­lussa ovat usein äänessä muut kuin opet­tajat. Rat­kai­sueh­do­tukset tun­tuvat jäävän sisäisen nokit­telun ja

Hei sankarit, viitta niskaan ja kohti toimintaa! 

Otsikon sanoilla mai­nos­timme Oulussa viime vii­kolla jär­jes­tettyä Toivon Agenda ja Luetaan! -tapah­tumaa. Mainos jatkui: Miten olisi vir­tu­aa­li­vie­railu, luku­vinkki tai etä­työpaja omalle päi­vä­ko­ti­ryh­mälle, luo­kalle tai koko

Laaja-alainen osaaminen on oppimisen yhteinen päämäärä 

Elo­kuussa lukio­laiset aloit­tavat opis­ke­lunsa ja yleis­si­vis­tyksen kar­tut­ta­misen uusien ope­tus­suun­ni­telmien mukai­sesti. Ope­tus­suun­ni­telman perus­teiden mukaan yleis­si­vistys koostuu arvoista, tie­doista, tai­doista, asen­teista ja tah­dosta, joiden avulla kriit­tiseen ja

Johtamisen näkökulma syväoppimiseen 

Uskon siihen, että…  sitou­tuak­semme meidän tulee tun­nistaa yhteinen tavoite ja tietää, mitä meiltä itse kul­takin odo­tetaan. Uskon myös siihen, että työinnon yllä­pi­tä­mi­seksi meillä tulee olla

Oppimisen imu ja ilo 

Uusi oppi­vel­vol­li­suuslaki hyväk­syttiin viime jou­lu­kuussa ja on jo nyt voi­massa perus­koulun 9-luok­­­ka­­­laisten osalta. Heidän sijoit­tu­mistaan toisen asteen opin­toihin tuetaan ja seu­rataan uuden lain mukai­sesti. Oppilaanohjaukseen