My Future - Our Future -tapahtumassa tutustuttiin yrittäjyyskasvatuksen maailmaan ja tulevaisuuden työelämätaitoihin

Kol­mi­vuo­tisen hankkeen tavoit­teena on kehittää kes­tävää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta, yrit­tä­jä­mäistä toi­min­ta­kult­tuuria ja rajat ylit­tävää yhteis­työtä Perä­me­ren­kaaren ja Tor­nion­jo­ki­laakson toisen asteen oppilaitoksissa. 

Yrit­tä­jyys­viikon moni­puo­linen ohjelma Oulussa sisälsi 6.-7.9. toteu­tuneen My Future – Our Future -tapah­tuman, johon kokoontui noin 90 toisen asteen opis­ke­lijaa ja opet­tajaa Perä­me­ren­kaaren ja Tor­nion­jo­ki­laakson alueilta. Tapahtuma oli toinen yhteinen ”cross border visit”, jonka jär­jes­täjänä toimi Interreg-rahoit­teinen Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke.

Kol­mi­vuo­tista han­ketta vetävät Oulun kau­punki, Ung Före­tag­samhet Norr­botten ja Lappian ammat­tio­pisto. Sen tavoit­teina on kehittää kes­tävää yrit­tä­jyys­kas­va­tusta, yrit­tä­jä­mäistä toi­min­ta­kult­tuuria ja rajat ylit­tävää yhteis­työtä Perä­me­ren­kaaren ja Tor­nion­jo­ki­laakson toisen asteen oppilaitoksissa.

Uusia työkaluja tulevaisuuden työelämätaitojen oppimiseen

Kak­si­päi­väi­sessä tapah­tu­massa oppilaat ja opet­tajat syven­tyivät yrit­tä­jä­jyys­kas­va­tukseen ja tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­toihin moni­puo­li­sesti. Oulun kau­pungin kehit­tä­jä­opet­tajien Maikki Man­nisen ja Paula Vornen joh­dolla oppilaat ja opet­tajat pää­sivät kehit­tämään omia ongel­man­rat­kai­su­tai­tojaan, ryh­mä­työs­ken­te­ly­tai­tojaan sekä vastuun otta­mista STEAM-peda­go­giikan avulla.

Ope­tuk­sessa STEAM tar­koittaa oppiai­ne­ryhmien ja tek­no­logian yhdis­tä­mistä laa­joiksi oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­siksi, jonka avulla voidaan parantaa koulun toi­min­ta­kult­tuuria yhdessä teke­misen ja oppi­misen näkö­kul­masta. Innos­tu­nutta puheen­so­rinaa kuului kai­kista pöy­distä, kun sekä opet­tajat että oppilaat yhdessä kehit­te­livät STEAM-pro­sessin mukai­sesti ideoitaan tutustuen samalla toi­siinsa. Oppi­mis­me­todina STEAM oli val­tao­salle tapah­tumaan osal­lis­tu­vista uusi kokemus. ”STEAM-pro­sessi oli kiva uusi tapa työs­ken­nellä”, totesi Ström­bac­kas­kolan lukion opettaja Jonas Carlzon Piteåsta, Ruotsista.

Opis­ke­lijat ja ope­tus­hen­ki­löstö saivat tapah­tu­masta mukaansa käy­tännön työ­kaluja myös tule­vai­suuden työn­hakuun liittyen. “Yksi tär­keim­mistä työ­elä­mä­tai­doista on itse­tun­temus”, kertoi Essi Leh­to­vaara NYT-orga­ni­saa­tiosta opas­taessaan nuoria Duu­ni­koutsi -sovel­luksen käy­tössä. Sovellus on suun­nattu ensi­si­jai­sesti 13–25-vuotiaille ja sen avulla nuoret saavat tietoa työ­elä­mästä ja työn hausta. Sovellus auttaa nuoria myös löy­tämään omia vah­vuuk­siaan ja osaa­mistaan sekä luomaan ansio­luet­telon itselleen.

”Meillä ope­tetaan oppi­laille työ­elä­mä­taitoja, mutta täm­möiset uudet modernit tavat ovat aina ter­ve­tul­leita”, totesi Ammat­tio­pisto Lap­piassa talous­ai­neita opettava Raija Paa­simaa, joka toimii myös pro­jek­ti­koor­di­naat­torina Aurora Ent­repre­neu­rialis -hankkeessa.

Vierailut oululaisiin yrityksiin olivat tärkeä osa tapahtumaa

Oppi­lailla ja ope­tus­hen­ki­lös­töllä oli mah­dol­lisuus tutustua tule­vai­suuden työ­mah­dol­li­suuksiin ja -työ­elä­mä­tai­toihin yritys- ja orga­ni­saa­tio­vie­rai­lujen kautta. Pro­jektin tavoit­teiden mukai­sesti myös vie­rai­luissa kes­keisiä näkö­kulmia olivat yrit­tä­jä­mäiset taidot sekä kestävä kehitys ja orga­ni­saa­tioiden tule­vai­suuden näkymät. Yri­tys­vie­rai­lu­koh­teita oli yhteensä seit­semän ja yksi vie­rai­lu­koh­teista oli OP-Pohjola, jossa oppilaat ja opet­tajat pää­sivät pereh­tymään mm. eri­laisiin työ­teh­täviin pankissa.

Amma­til­lisen osaa­misen lisäksi tär­keiksi työ­elä­mä­tai­doiksi nousivat sosi­aa­liset taidot sekä vies­tin­tä­taidot ja itse­näinen työote. Vie­railun aikana opittiin, että pank­kityö opitaan pit­kälti teke­mällä – Learning by doing – joten tär­keitä työ­elä­mä­taitoja ja omi­nai­suuksia pan­kissa ovat rohkeus, avoimuus ja aktii­visuus.  Oppi­laita kiin­nosti myös, min­kä­lainen kou­lutus tulisi olla, jos tule­vaisuus pan­kissa kiin­nostaa. Kes­kus­te­luista kävi ilmi, että pan­kissa arvos­tetaan monen­laista osaa­mista ja työn­te­ki­jöitä onkin hyvin monen­lai­silla kou­lu­tus­taus­toilla. Oulun­salon lukiossa opis­ke­levaa Ruuta kiin­nosti eri­tyi­sesti se, kuinka kes­tävän kehi­tyksen tavoitteet näkyvät pank­ki­toi­min­nassa. Opis­ke­lijat ja opet­tajat saivat kuulla, että kestävä lii­ke­toi­minta pank­ki­maa­il­massa sisältää paitsi ympä­ris­töl­lisen, myös sosi­aa­lisen ja hal­lin­nol­lisen näkö­kulman. Tämä näkyy esi­mer­kiksi siinä, min­kä­laista yri­tys­toi­mintaa pankki haluaa lähteä rahoittamaan.

Lapplands gym­nasium -lukiossa Paja­lassa, Ruot­sissa opis­keleva Angelika vie­raili Probot-yri­tyk­sessä. ”Robot­ti­koira oli hauska! Se osasi kävellä, istua ja juosta!” kom­mentoi Angelika, jolle Oulun vie­railu oli ensim­mäinen lajissaan. Opettaja Kari Tikkala Haa­pa­rannan Tår­ne­dals­kolan lukiosta, Ruot­sista, vie­raili muun ryh­mänsä kanssa NUVE Lab -yri­tyk­sessä. ”Yri­tys­vie­railu oli erittäin mie­len­kiin­toinen. Pää­simme näkemään ja kuu­lemaan kuinka mas­sii­visia koneita suun­ni­tellaan digi­ta­li­saa­tiota ja tekoälyä hyö­dyntäen ja kuinka digi­taa­li­sesta pro­to­tyy­pistä voivat asia­kas­yri­tykset rakentaa oikeita koneita, kuten met­sä­ko­neita tai kai­vos­ko­neita” kertoi Kari. ”Tär­keäksi työ­elä­mä­tai­doksi NUVE Labilla nousi intohimo kehittää uusia inno­vaa­tioita, sillä kehi­tystyö vaatii jak­sa­mista”, Kari jatkoi.

Tulevaisuuden työelämätaidot ja teknologian sekä sosiaalisen median vaikutuspiiri

Työn Tai­tajat koor­dinoi Pohjois-Poh­janmaa yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ver­kostoa, jonka tavoit­teena on edistää yhteis­työtä, toimia alustana kehit­tä­mis­toi­min­nalle sekä kerätä yhteen teeman parissa työs­ken­te­levät toi­mijat ja hen­kilöt. Yhteis­työllä pyritään edis­tämään oppi­lai­tosten, ope­tus­hen­ki­löstön ja opis­ke­li­joiden tie­toutta alueen toi­mia­loista sekä yri­tysten tule­vai­suuden osaamistarpeista.

Yhteis­työssä yrit­tä­jyys­kas­va­tus­ver­koston kanssa My Future – Our Future tapah­tu­massa päästiin kuu­lemaan futu­risti, keksijä ja kir­jailija Perttu Pölösen puheen­vuoroa tule­vai­suuden työ­elä­mästä ja työ­elä­mä­tai­doista. Pölösen puheen­vuoro olikin monelle yksi tapah­tuman odo­te­tuimpia ohjel­ma­nu­me­roita. ”Kehitä eri­tyi­sesti niitä taitoja, mihin koneet eivät kykene”, oli Pölösen selkeä viesti nuo­rille opis­ke­li­joille ja opetushenkilöstölle.

Englan­nin­kie­li­sessä puheen­vuo­rossaan Pölönen nosti esiin tär­keitä työ­elä­mä­taitoja kuten intohimo ja luovuus tai ute­liaisuus ja kär­si­väl­lisyys. ”Virheet ovat mah­tavia! Mitä aiemmin teet vir­heitä, sitä nopeammin opit. Mutta täytyy olla myös kär­si­väl­linen; jos haluat saa­vuttaa jotain upeaa, se tar­vitsee aikansa.”

Pölönen käsitteli puheen­vuo­rossaan myös sosi­aa­lisen median ja tek­no­logian vai­ku­tusta työ­elämään, kas­va­tukseen ja ajan­käyttöön. ”Mieti, mihin haluat käyttää aikaasi? Mikä on sinun aikasi arvoista?”

Puheen­vuoron jälkeen kysyt­täessä, kuinka ope­tus­työssä voisi ottaa huo­mioon tule­vai­suuden työ­elä­mä­taidot, Pölönen mietti hetken. ”Nämä mai­nit­semani taidot kuten rehel­lisyys, moraali, kriit­tinen ajattelu, luovuus, sin­nikkyys, yhteis­työkyky, eivät sinänsä ole mitään uutta, mutta uskon näiden tai­tojen mer­ki­tyksen vah­vis­tuvan tule­vai­suu­dessa. Teitpä sitten työksesi mitä tahansa. Näitä taitoja kyllä ope­tetaan eri oppiai­neiden yhtey­dessä, mutta mie­lestäni ne voisi nostaa vielä näky­väm­mäksi opetustyössä.”

Verkostoitumista ja paljon uutta tietoa

Oppilaat ja ope­tus­hen­ki­löstö vai­kut­tivat tyy­ty­väi­siltä tapah­tuman antiin. Mah­dol­lisuus tutustua uusiin ihmisiin ja luoda yhteis­työ­ver­kostoa koettiin uuden tiedon rin­nalla tär­keäksi. ”Tapahtuma oli kiva! Pidin var­sinkin yri­tys­vie­rai­lusta. Opin paljon yri­tyk­sistä ja sain paljon tietoa, jota tulen var­masti hyö­dyn­tämään tule­vai­suu­dessa”, totesi Sanni ammat­tio­pisto Lap­piasta, Tor­niosta. ”Tapahtuma oli mahtava! Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin ja päästä ver­kos­toi­tumaan”, sanoi Mohammed Grän­sälvs­gym­nasiet-lukiosta Ylitorniosta.

”Nää cross­border-tapah­tumat on kyllä hyviä, ku saa kuulla laa­jemmin mie­li­pi­teitä ja aja­tuksia. Hauskaa oli ja on kiva, ku saa käyttää englantia kun­nolla. Oppi kyllä taas uutta ja ootan kyl seu­raa­viaki tapah­tumia!” kom­mentoi Neea ammat­tio­pisto Lap­piasta, Torniosta. 

Hau­ki­putaan lukion ruotsin kielen opettaja Merja Lap­pa­lainen iloitsi yllät­tä­vistä koh­taa­mi­sista. ”Tapasin entisen opis­ke­lu­to­verini vuo­si­kym­menien takaa ja entisen oppi­laani!” Myös pien­ryh­mä­kes­kus­telut Suomen ja Ruotsin kou­lusys­teemien eroista olivat Merjan mie­lestä mie­len­kiin­toisia. ”Kun kuu­lemme, miten jokin asia tehdään muualla toi­sella tavalla, voimme saada uusia aja­tuksia omaan työhömme.”

Haa­pa­rannan Tår­ne­dals­kolan-lukiossa talous­ai­neita opettava Kari Tikkala kokee Interreg Aurora Ent­repre­neu­rialis -hankkeen rajat ylit­tävän yhteistyön erittäin hyö­dyl­li­seksi. ”Parasta tässä on juuri rajojen yli mene­minen kon­kreet­ti­sesti. Ei edes opet­ta­ja­kol­legat tiedä tois­tensa ope­tus­työstä juuri mitään rajan toi­sella puo­lella, jolloin poten­ti­aalia jää paljon käyt­tä­mättä”, toteaa Kari.

Seuraavaksi yhteistyöhankkeen tiimoilta kokoonnutaan Luulajaan

Ensi keväänä Luu­la­jassa, Ruot­sissa, oppilaat ja opet­tajat pää­sevät tutus­tumaan alueen elin­kei­noe­lämään, rat­komaan kes­tä­vyyteen liit­tyviä haas­teita sekä vie­rai­lemaan yrit­tä­jyys­mes­suilla. Aurora Ent­repre­neu­rialis -pro­jek­ti­tiimi jär­jestää lisäksi vir­tu­aa­lisia kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuksia ope­tus­hen­ki­lös­tölle sekä tukee yksit­täisten kou­lujen ja opet­tajien välisiä yhteistyöprojekteja.

”Yhteistyö oppi­lai­tosten ja yrit­täjien kanssa mah­dol­listi tämänkin tapah­tuman”, tote­sivat pro­jek­ti­pääl­liköt Kati Ilkka (Oulun kau­punki) ja Linda Stran­denhed (Ung Före­tag­samhet Norr­botten, Ruotsi) tyytyväisinä.

Lisä­tiedot tapah­tu­masta: Pietu Nii­nimäki, Oulun kaupunki

Puhelin: +358 40 3553292 Säh­kö­posti: pietu.​niinimaki@​ouka.​fi 

Oulun kau­punki 

Oulu on Pohjois-Suomen suurin kau­punki ja sijaitsee Perä­meren ran­ni­kolla Oulujoen suulla. Oulu on mer­kittävä kor­kea­laa­tuisen kou­lu­tuksen tar­joaja ja on vuosien saa­tossa kehit­tynyt kas­va­vaksi moder­niksi osaa­mis­kes­kuk­seksi. Kau­pungin teh­tävänä on edistää yksi­löiden ja yhteis­kunnan koko­nais­hy­vin­vointia. Oulun kau­punki tarjoaa kou­lu­tusta var­hais­kas­va­tuk­sesta toisen asteen ja aikuis­kou­lu­tukseen. Kau­pun­gilla on 90 jul­kista var­hais­kas­va­tuksen yksikköä, 46 perus­koulua ja 11 lukiota. 

Ung Före­tag­samhet Norr­botten 

Ung Före­tag­samhet Norr­botten on voittoa tavoit­te­le­maton jär­jestö, joka edistää yrit­tä­jyyttä ruot­sa­laisten opis­ke­li­joiden kes­kuu­dessa ja mah­dol­listaa suh­teiden luo­misen teol­li­suuden ja Ruotsin kou­lu­jär­jes­telmän välille. Orga­ni­saation filo­sofian kul­makivi on, että yrit­tä­jyyttä voi opettaa. 

Ammat­tio­pisto Lappia 

Lap­pialla on toi­mi­pisteet Kemissä, Ter­vo­lassa, Muo­niossa, Rova­nie­mellä ja Tor­niossa. Lappian toi­mialue kattaa 30 pro­senttia Suomen pinta-alasta. Lap­pialla on noin 4500 opis­ke­lijaa ja noin 350 työntekijää. 

Lue lisää: