oppiva-verkosto

Mikä on oppiva?

OPPIVA-ver­kosto on 35 kunnan oppi­misen ammat­ti­laisten yhteinen ver­kosto, jossa kehi­tämme ope­tusta, oppi­mista, suo­ma­laista koulua ja var­hais­kas­va­tusta val­ta­kun­nal­li­sesti. Työ syventää käyn­nissä olevaa muu­tosta, jossa kou­lujen ja päi­vä­kotien toi­min­ta­kult­tuurin yti­messä ovat oppilaan oma tapa oppia, oppi­misen laatu ja kou­lu­tuksen tasa-arvo. 

Työmme hyö­dyttää kaikkia opet­tajia ja las­ten­tar­han­opet­tajia, kou­lujen ja päi­vä­kotien joh­tajia sekä kuntien opetus- tai sivis­tys­toimen ammat­ti­laisia, jotka haluavat olla mukana raken­ta­massa oppi­misen tulevaisuutta.

Mitä oppiva-verkosto tekee?

  • Jär­jes­tämme tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, jotka tuovat oppi­misen ammat­ti­laiset yhteen
  • Tuemme oppi­misen muu­toksen joh­ta­mista kunnissa
  • Tuo­tamme yhteistä mate­ri­aalia oppi­misen ja ope­tuksen uudis­ta­misen tueksi
  • Tuemme osaa­misen ja hyvien käy­tän­töjen jaka­mista kuntien välillä ja kump­pa­neiden löy­tä­mistä kehittämiseen
  • Vai­ku­tamme ja otamme kantaa var­hais­kas­va­tuksen ja kou­lu­tuksen muu­toksiin ja uudis­tuksiin valtakunnallisesti

Lai­tamme parhaat koke­mukset ja ideat jakoon blogien, uutisten, videoiden ja podcastien muodossa.

Miten voin hyödyntää Oppiva-verkostoa työssäni?

Mitä kuntia Oppiva-verkostossa on mukana?

Vuonna 2024 ver­kos­tossa ovat mukana Espoo, Heinola, Hel­sinki, Hämeen­linna, Joensuu, Kan­gasala, Kan­gas­niemi, Kau­niainen, Kerava, Kirk­ko­nummi, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lap­peen­ranta, Lem­päälä, Lohja, Mikkeli, Mäntsälä, Nokia, Nur­mi­järvi, Orivesi, Oulu, Pirkkala, Raahe, Rova­niemi, Sipoo, Sodankylä, Tampere, Turku, Tuusula, Val­kea­koski, Vantaa, Vesi­lahti ja Äänekoski.

Uusia kuntia hyväk­sytään mukaan puo­li­vuo­sittain. Ver­koston puheen­joh­tajuus vaihtuu kahden vuoden välein. Vuosina 2024-2025 puheen­joh­tajana toimii Tam­pereen kaupunki.