Yrittäjyyskasvatuksen kansainvälisiä verkkokoulutuksia opettajille lukuvuonna 2023-2024

Ajankohta

9.10.2023-25.4.2024

Paikka

Hybri­di­to­teutus
Useita kouluttajia

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuksen tee­mojen parissa. Ter­ve­tuloa mukaan! 

Aurora Ent­repre­neu­rialis -hanke jär­jestää opet­ta­jille suun­nattuja verk­ko­kou­lu­tuksia tule­vai­suuden työ­elä­mä­tai­tojen ja yrit­tä­jyys­kas­va­tuksen tee­mojen parissa. Ter­ve­tuloa mukaan! Tätä kutsua saa myös mie­lellään jakaa opettajakollegoille.

Kou­lu­tuksen aiheet raken­tuvat seu­raavien tee­mojen ympärille:

  • Kestävä yrit­tä­jyys­kas­vatus ja työelämätaidot
  • Yrit­tä­jä­mäinen toi­min­ta­kult­tuuri (kou­luissa)
  • Rajat ylittävä yhteistyö

Luku­vuoden 2023–2024 aikana jär­jes­tetään 5 verk­ko­se­mi­naaria, joista voi valita itselleen mie­lui­simmat tai osal­listua kaikkiin. Jokai­sesta aiheesta on verk­ko­luento ja siihen poh­jautuva ennak­ko­tehtävä, sekä verk­ko­se­mi­naari, jossa pääset kes­kus­te­lemaan aiheesta luen­noit­sijan ja muiden osal­lis­tujien kanssa.

  • Käy­tämme kou­lu­tuk­sessa kään­teisen oppi­misen lähes­ty­mis­tapaa, jolloin on tärkeää perehtyä ennak­ko­ma­te­ri­aa­leihin ennen semi­naaria
  • Kou­lu­tuksen kieli on englanti.

Lukuvuoden 2023–2024 aikataulu

Sessio 1: Critic, Mindset, Ent­recomp & GreencompMats Wes­terberg, Luleå Tech­nical University

9.10.2023, 14:30–15:30

Sessio 2: Future skills and working lifePerttu Pölönen

13.11.2023, 9:15–10:15

Sessio 3: Sus­tai­nable ent­repre­neurship from an educa­tional pers­pectiveUlrika Persson-Fischier, Uppsala University

24.1.2024 14:30–15:30

Sessio 4: Social media and digi­ta­lization in ent­repre­neurshipPerttu Pölönen

1.3.2024, 9:15–10:15

Sessio 5: STEAM pedagogy and ToolCamp method in ent­repre­neurship education / Maikki Man­ninen & Paula Vorne

25.4.2024, 9:15–10:15

Kenelle?

Kou­lutus on eri­tyi­sesti suun­nattu toisen asteen opet­ta­jille, mutta kaikki, jotka ovat kiin­nos­tuneet näistä aihe­pii­reistä ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu koulutukseen

Ilmoit­tau­tu­mis­linkki koulutukseen

Tällä ilmoit­tau­tu­mi­sella saat kaikkien viiden verk­ko­se­mi­naarin mate­ri­aalit ja kokous­linkit säh­kö­pos­tiisi. Voit itse valita, mihin semi­naa­reihin osallistut.

Lisä­tietoa Aurora Ent­repre­neu­rialis -hank­keesta löydät täältä.