oppiva-verkosto

Näin Oppiva-verkosto tuo oppimisen ammattilaiset kunnissa yhteen

OPPIVA-ver­kosto on yli 30 kunnan yhteinen ver­kosto, joka kehittää ope­tusta, oppi­mista, suo­ma­laista koulua ja var­hais­kas­va­tusta valtakunnallisesti.

Ver­kosto perus­tettiin vuonna 2017 jat­kamaan aiemman Oppi­misen Poh­jan­tähti -kump­pa­nuus­oh­jelman työtä. Molempien taus­talla on kan­sain­vä­linen tut­kimus- ja kehit­tä­mis­oh­jelma New Peda­gogies for Deep Learning, joka kes­kittyy oppi­miseen, ope­tukseen, kou­lu­kult­tuuriin sekä koulun ja ope­tus­toimen joh­ta­misen kehittämiseen.

Keitä Oppiva-verkostossa on mukana?

Vuonna 2024 ver­kos­tossa mukana ovat Espoo, Heinola, Hel­sinki, Hämeen­linna, Joensuu, Kan­gasala, Kan­gas­niemi, Kau­niainen, Kerava, Kirk­ko­nummi, Kokkola, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lap­peen­ranta, Lem­päälä, Lohja, Mikkeli, Mäntsälä, Nokia, Nur­mi­järvi, Orivesi, Oulu, Pirkkala, Raahe, Rova­niemi, Sipoo, Sodankylä, Tampere, Turku, Tuusula, Val­kea­koski, Vantaa, Vesi­lahti ja Äänekoski.

Kunnat ovat sitou­tuneet aktii­viseen yhteiseen teke­miseen. Työhön osal­lis­tuvat kaikki ver­koston kuntien koulut ja päi­vä­kodit. Uusia kuntia hyväk­sytään mukaan puolivuosittain. 

Ver­koston puheen­joh­tajuus vaihtuu kahden vuoden välein. Vuosina 2024-2025 puheen­joh­tajana toimii Tam­pereen kaupunki. 

Kuntien edus­tajat kokoon­tuvat sään­nöl­li­sesti yhteen. Työ­ka­luina ovat ver­koston edus­ta­jisto, neu­vot­te­lu­kunta ja kehittämisnyrkki.

Edustajisto

 • Tuo ver­kostoon ammat­ti­laisten osaa­mista eri kun­nista sekä kuntien näke­myksiä oppi­misen kehittämistarpeista
 • Osal­listuu kou­lu­tuksen ja ope­tuksen val­ta­kun­nal­lisiin kehit­tä­mis­pro­ses­seihin (mm. opetussuunnitelmat)
 • Kuntien yhteys­hen­kilöt eli edus­ta­jiston jäsenet kokoon­tuvat päivän mit­taiseen työ­ko­koukseen nel­jästi vuodessa

Tar­kista täältä, keneen voit olla yhtey­dessä omassa kunnassasi!

Neuvottelukunta

 • Päättää ver­koston toi­min­ta­suun­ni­tel­masta ja talou­desta sekä hyväksyy uudet jäsenkunnat 
 • Tekee val­ta­kun­nal­lista vai­kut­ta­mis­työtä mm. lausun­tojen ja kan­nan­ot­tojen muodossa
 • Mukana edustaja jokai­sesta ver­koston kun­nasta, yleensä sivistysjohtaja
 • Kokoontuu nel­jästi vuodessa

Tar­kista täältä, keneen voit olla yhtey­dessä omassa kunnassasi!

Kehittämisnyrkki

 • Val­mis­telee ver­koston kokouksia ja ottaa vas­tuuta yhteisten pro­sessien edistämisestä
 • Rakentaa kuntien ope­tusalan toi­mi­joille kes­tävää tapaa toimia yhdessä ver­kostona ja viemään ver­koston hyödyt arkeen
 • Mukaa kuuden suu­rimman kunnan sekä Lahden ja Kuopion edustajat

Mitä Oppiva-verkoston työllä tavoitellaan?

Kuntien yhteis­työ­so­pi­muk­sessa ver­koston tar­koitus on kir­jattu näin:

 1. Var­hais­kas­va­tuksen ja ope­tus­toimen sys­tee­minen muutos siten, että muutos ja kehit­tä­minen vastaa uusien ope­tus­suun­ni­telmien edel­lyt­tämiä toi­min­ta­kult­tuurin periaatteita
 2. Luoda kun­nissa samaan aikaan ete­nevää oppi­misen kehit­tä­mistä siten, että oppilaan oma tapa oppia on kes­kiössä peda­go­gista toi­mintaa suun­ni­tel­taessa; löytää yhteisiä tapoja var­mistaa oppi­misen laatu ja kou­lu­tuksen tasa-arvo
 3. Ver­kos­to­mainen työs­kentely. Mukana olevat kunnat ovat sitou­tuneet antamaan kes­ki­näistä tukea tässä muu­tok­sessa sekä jakamaan tietoa ja taitoa tavoitteen saavuttamisessa.