Oppiva Pore -julkaisusarja

OPPIVA-ver­koston aktiivit, osal­lis­tujat ja yhteis­työ­kump­panit kir­joit­tavat täällä oppi­misen muu­tok­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Mistä haluaisit kir­joittaa tai kenen aja­tuksia haluaisit lukea? Ota yhteys ja ehdota!

Tutustu jul­kai­su­pe­ri­aat­teisiin: https://​oppi​va​ver​kosto​.fi/​o​p​p​i​v​a​-​p​o​r​e​-​j​u​l​k​a​i​s​u​p​e​r​i​a​a​t​t​e​et/

Yhteys­henkilö: Tarja Tuo­mainen, tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Positiivisten kohtaamisten merkityksellisyys kouluyhteisöissä 

Kou­luille on ase­tettu kas­va­vassa määrin mer­kit­täviä yhteis­kun­nal­lisia teh­täviä. Yhtenä koulun teh­tävänä on val­mistaa uusia suku­polvia uudis­tamaan yhteis­kuntaa. Tätä teh­tävää haastaa monin tavoin komplek­siset ja kiihtyvät

Sivistyksen vihreä siirtymä 

Peter Johnson tar­kas­telee artik­ke­lissa sivis­tyksen tarinaa mah­dol­li­suutena hyvän elämän edel­ly­tysten saa­vut­ta­miseen.  Sisältö Sivis­tyk­sestä puhut­taessa palataan ehkä joi­denkin mie­lestä jo kulu­neisiin aiheisiin ja käsit­teisiin. Kun tarkastellaan

E-urheilu kehittää taitoja Hämeenkylän koulussa Vantaalla 

Valin­nai­sai­neena innostava e-urheilu kehittää myös muun muassa yhteis­työ­taitoja ja kie­lio­saa­mista.  Sisältö 8-luok­­­ka­­­lainen Ville Aalto ja 9-luok­­­ka­­­lainen Matias Kont­tinen innos­tuvat omassa kou­lun­käyn­nissään unii­keista valin­nai­sai­neista, jotka laajentavat

Uudenlainen opettajuus haastaa pois mukavuusalueelta 

Timo Jär­venpää on saanut hyviä koke­muksia ope­tuksen muut­ta­mi­sesta pois perin­tei­sestä opet­ta­ja­joh­toi­sesta tavasta. E-urheilu kehittää valin­nai­sai­neena pelaa­mis­taidon lisäksi myös monen­laisia tule­vai­suus­taitoja. Sisältö Mate­ma­tiikan ja fysiikan opettaja

Osallisuus on koko koulun asia 

Mitä on osal­lisuus, ja miten sitä edis­tetään? Osal­li­suuden edel­ly­tyksiä raken­netaan jat­ku­vasti, ja sen tuke­minen tar­vitsee laajoja raken­teita. Osal­li­suu­desta on sekä puhetta että puu­tetta. Puhetta siitä

Vertaisauditoinnilla uutta tietoa ja intoa kehittämiseen 

Ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teena on vah­vistaa sivis­tys­toimen johdon, päi­vä­kotien ja kou­lujen johdon ja opetus- ja kas­va­tus­hen­ki­löstön sys­tee­mistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja peda­go­giikan ana­ly­tiikkaa kehit­tä­mis­työssä.  Sisältö Mil­laiseen pai­kal­liseen tietoon koulujen

Lahdessa tiedekasvatus kuuluu kaikille 

Lahden Jun­nu­Yli­opisto on tie­de­kas­va­tus­polku, jonka kautta kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat yhden­ver­taisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Lahden Jun­nu­Yli­opisto -toi­minta ja tiedekasvatus

Yksin vai tiimin voimalla kohti muutosta? 

Opetus- ja kas­va­tusa­lalla työn tulokset nähdään usein vasta pitkän ajan kuluttua muun muassa kan­sa­kunnan sivis­ty­nei­syytenä, osaa­misen paran­tu­misena, kan­sain­vä­lisenä kil­pai­lu­kykynä tai yksi­lö­ta­solla onnel­lisena elämänä. Hyvä viestintä

Koulun muutos ja taidollinen oppiminen – missä mennään nyt? 

Sisältö Juho Norrena Ope­tus­pääl­likkö, Lapuan kau­punki Koulu ja oppi­minen kie­tou­tuvat perin­teisiin yhteis­kunnan raken­teisiin. Yhteis­kunnan näkö­kul­masta halutaan hallita oppi­mista ja tuottaa sen kautta eri­tyi­sesti lap­sille ja

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön käynnistyminen koronan varjossa 

Esio­pe­tuksen opet­tajat ja yli­opiston nor­maa­li­koulun alkuo­pet­tajat suun­nit­te­livat Tam­pe­reella keväällä 2020 yhteistyön käyn­nis­tä­mistä, kun kau­pungin uusi var­hais­kas­va­tusyk­sikkö oli val­mis­tu­massa. Sisältö Tam­pereen kau­pungin Mus­ta­metsän esio­pe­tuksen opet­tajat ja