Oppiva Pore -julkaisusarja

OPPIVA-ver­koston aktiivit, osal­lis­tujat ja yhteis­työ­kump­panit kir­joit­tavat täällä oppi­misen muu­tok­sesta ja kehit­tä­mi­sestä. Mistä haluaisit kir­joittaa tai kenen aja­tuksia haluaisit lukea? Ota yhteys ja ehdota!

Tutustu sarjan jul­kai­su­pe­ri­aat­teisiin: OPPIVA Pore -sarjan julkaisuperiaatteet

Yhteys­henkilö: Tarja Tuo­mainen, tarja.​tuomainen@​edita.​fi

Lukeminen on avain oppimiseen ja parempiin oppimistuloksiin 

Luku- ja kir­joi­tus­tai­tojen kehit­ty­mistä on tar­kas­teltava laa­jemmin osana lasten ja nuorten arkea. Artik­ke­lissa tar­kas­tellaan PISA 2022 - ja PIRLS 2021 -tut­ki­muk­sista saatuja havaintoja luku­tai­dosta.  Sisältö 

Rahaa, rauhaa ja rakkautta 

Martti Hell­ström sukeltaa artik­ke­lissaan perus­koulun his­to­riaan ja tule­vai­suuteen.  Sisältö  Ope­tusalan ammat­ti­jär­jestö OAJ juhlii tänä syksynä 50-vuo­­­tista toi­min­taansa. 26.9.2023 OAJ jär­jesti juh­la­se­mi­naarin Hel­singin Pik­ku­Fin­lan­diassa. Ohjel­massa oli

Digitaalinen elämäntapa on yhteinen haaste 

Pro­fessori Pasi Sahlberg avaa näkö­kulmia digi­taa­liseen hyvin­vointiin taitona, jota opitaan tule­vai­suuden kou­lussa.  Sisältö  Vuo­si­kymmen sitten oli varsin taval­lista aja­tella, että nuorten mukana kul­kevat digi­laitteet mullistavat

Positiivisten kohtaamisten merkityksellisyys kouluyhteisöissä 

Kou­luille on ase­tettu kas­va­vassa määrin mer­kit­täviä yhteis­kun­nal­lisia teh­täviä. Yhtenä koulun teh­tävänä on val­mistaa uusia suku­polvia uudis­tamaan yhteis­kuntaa. Tätä teh­tävää haastaa monin tavoin komplek­siset ja kiihtyvät

Sivistyksen vihreä siirtymä 

Peter Johnson tar­kas­telee artik­ke­lissa sivis­tyksen tarinaa mah­dol­li­suutena hyvän elämän edel­ly­tysten saa­vut­ta­miseen.  Sisältö Sivis­tyk­sestä puhut­taessa palataan ehkä joi­denkin mie­lestä jo kulu­neisiin aiheisiin ja käsit­teisiin. Kun tarkastellaan

E-urheilu kehittää taitoja Hämeenkylän koulussa Vantaalla 

Valin­nai­sai­neena innostava e-urheilu kehittää myös muun muassa yhteis­työ­taitoja ja kie­lio­saa­mista.  Sisältö 8-luok­­­ka­­­lainen Ville Aalto ja 9-luok­­­ka­­­lainen Matias Kont­tinen innos­tuvat omassa kou­lun­käyn­nissään unii­keista valin­nai­sai­neista, jotka laajentavat

Uudenlainen opettajuus haastaa pois mukavuusalueelta 

Timo Jär­venpää on saanut hyviä koke­muksia ope­tuksen muut­ta­mi­sesta pois perin­tei­sestä opet­ta­ja­joh­toi­sesta tavasta. E-urheilu kehittää valin­nai­sai­neena pelaa­mis­taidon lisäksi myös monen­laisia tule­vai­suus­taitoja. Sisältö Mate­ma­tiikan ja fysiikan opettaja

Osallisuus on koko koulun asia 

Mitä on osal­lisuus, ja miten sitä edis­tetään? Osal­li­suuden edel­ly­tyksiä raken­netaan jat­ku­vasti, ja sen tuke­minen tar­vitsee laajoja raken­teita. Osal­li­suu­desta on sekä puhetta että puu­tetta. Puhetta siitä

Vertaisauditoinnilla uutta tietoa ja intoa kehittämiseen 

Ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teena on vah­vistaa sivis­tys­toimen johdon, päi­vä­kotien ja kou­lujen johdon ja opetus- ja kas­va­tus­hen­ki­löstön sys­tee­mistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja peda­go­giikan ana­ly­tiikkaa kehit­tä­mis­työssä.  Sisältö Mil­laiseen pai­kal­liseen tietoon koulujen

Lahdessa tiedekasvatus kuuluu kaikille 

Lahden Jun­nu­Yli­opisto on tie­de­kas­va­tus­polku, jonka kautta kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat yhden­ver­taisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Lahden Jun­nu­Yli­opisto -toi­minta ja tiedekasvatus

Yksin vai tiimin voimalla kohti muutosta? 

Opetus- ja kas­va­tusa­lalla työn tulokset nähdään usein vasta pitkän ajan kuluttua muun muassa kan­sa­kunnan sivis­ty­nei­syytenä, osaa­misen paran­tu­misena, kan­sain­vä­lisenä kil­pai­lu­kykynä tai yksi­lö­ta­solla onnel­lisena elämänä. Hyvä viestintä