Kuva luennolta.

Osallistu Oppiva-verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, joista iso osa on avoimia kai­kille oppi­misen ammattilaisille.

Tältä sivulta löydät tietoa myös ver­koston kuntien jär­jes­tä­mistä, oppi­miseen ja sen kehit­tä­miseen liit­ty­vistä tapah­tu­mista sekä ver­koston yhtei­sistä kou­lu­tuk­sista ja kehit­tä­mis­päi­vistä. Toi­vot­ta­vasti nähdään tapahtumissa!

 

Huomio!

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelma sekä Vies­tintä reh­torin ja päi­vä­ko­din­joh­tajan työssä -webi­naa­ri­sarja
käyn­nis­tyvät syksyllä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Kou­lu­tukset, Tapah­tumat
11.10.2023
Kou­lu­tus­oh­jel­massa vah­vis­tetaan kou­lut­ta­ja­kou­lu­tuksen avulla OPPIVA-ver­­kos­­tossa val­ta­kun­nal­lista osaa­mista perus­o­pe­tuksen ja lukio­kou­lu­tuksen ja arvioin­tityön joh­ta­misen tueksi.  Ilmoit­taudu kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen Tästä lin­kistä voit ilmoit­tautua koko kou­lu­tus­ko­ko­nai­suuteen. On tärkeää