Kuva luennolta.

Osallistu Oppiva-verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, joista iso osa on avoimia kai­kille oppi­misen ammattilaisille.

Tältä sivulta löydät tietoa myös ver­koston kuntien jär­jes­tä­mistä, oppi­miseen ja sen kehit­tä­miseen liit­ty­vistä tapah­tu­mista sekä ver­koston yhtei­sistä kou­lu­tuk­sista ja kehit­tä­mis­päi­vistä. Toi­vot­ta­vasti nähdään tapahtumissa!

 

Huomio!

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelma sekä Vies­tintä reh­torin ja päi­vä­ko­din­joh­tajan työssä -webi­naa­ri­sarja
käyn­nis­tyvät syksyllä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Tapah­tumat
5.9.2022 (alkaen)
Ter­ve­tuloa osal­lis­tumaan Reh­torin työ­ka­lu­pakki laa­dukkaan arvioin­tityön joh­ta­miseen -webi­naa­ri­sarjaan! Nelio­saisen kou­lu­tuksen tavoit­teena on lisätä reh­torin omaa arvioin­tio­saa­mista ja val­miuksia arvioin­tityön peda­go­gi­sessa joh­ta­mi­sessa omassa kou­lussa. Koulutuksessa