Kuva luennolta.

Osallistu Oppiva-verkoston tapahtumiin ja koulutuksiin

OPPIVA-ver­kosto jär­jestää tapah­tumia ja kou­lu­tuksia, joista iso osa on avoimia kai­kille oppi­misen ammattilaisille.

Tältä sivulta löydät tietoa myös ver­koston kuntien jär­jes­tä­mistä, oppi­miseen ja sen kehit­tä­miseen liit­ty­vistä tapah­tu­mista sekä ver­koston yhtei­sistä kou­lu­tuk­sista ja kehit­tä­mis­päi­vistä. Toi­vot­ta­vasti nähdään tapahtumissa!

 

Huomio!

Muu­tos­val­mentaja-kou­lu­tus­oh­jelma sekä Vies­tintä reh­torin ja päi­vä­ko­din­joh­tajan työssä -webi­naa­ri­sarja
käyn­nis­tyvät syksyllä.

Lue lisää ja ilmoittaudu!

Tulevat tapahtumat ja koulutukset

Tapah­tumat
14.3.2023
Kou­lu­tus­sarja antaa reh­to­reille ja arvioin­ti­työstä vas­taa­ville moni­puo­lisia työ­kaluja arvioin­tityön joh­ta­miseen. Mitä saat kou­lu­tuk­sesta? Osal­lis­tujana vah­vistat omaa roo­liasi arvioin­ti­kult­tuurin ja -osaa­misen joh­ta­mi­sessa. Kou­lu­tuk­sessa käsi­tellään arvioinnin