Lapset viittaavat oppitunnilla.

Lue ja innostu

Tältä sivulta löydät OPPIVA-ver­koston ajan­koh­taiset blo­gi­tekstit, artik­kelit, uutiset ja podcastit sekä syvä­op­pi­miseen pureu­tuvan OPPIVA Pore -jul­kaisun sisällöt. Ter­ve­tuloa mukaan!

Ps. Tila­sithan jo uutis­kir­jeemme?

Suomen energiaviisain koulu -kilpailu Minecraftissa syksyllä 2023 

Tule mukaan Suomen ener­gia­viisain koulu -kil­pailuun syk­syllä 2023!  Hei opettaja! Suomen ener­gia­viisain koulu -kisa Minec­raf­tissa! Syys­lu­ku­kau­delle on luvassa koko Suomen laa­juista ener­gia­vii­saus­ki­sailua – ennen näke­mät­tö­mällä tavalla

Positiivisten kohtaamisten merkityksellisyys kouluyhteisöissä 

Kou­luille on ase­tettu kas­va­vassa määrin mer­kit­täviä yhteis­kun­nal­lisia teh­täviä. Yhtenä koulun teh­tävänä on val­mistaa uusia suku­polvia uudis­tamaan yhteis­kuntaa. Tätä teh­tävää haastaa monin tavoin komplek­siset ja kiihtyvät

PERUTTU ukkosmyrskyn vuoksi: OPPIVA-verkosto mukana SuomiAreenassa 27.6.2023

OPPIVA-ver­­­kosto on mukana Suo­­­miA­­­reena-tapah­­­tu­­­massa tiis­taina 27.6.2023 klo 18.00-18.45 Porin kau­pun­gin­talon pihan lavalla. Laita ajan­kohta kalen­te­riisi! Kes­kustelu peruttu ukkos­myrskyn takia OPPIVA-ver­­­koston kes­kustelu jou­duttiin vali­tet­ta­vasti perumaan Porissa olleen ukkosmyrskyn

Peruskoululle rahaa, rauhaa ja rakkautta 

KT, ope­tus­neuvos, vuoden 2022 kou­lu­tus­vai­kuttaja Martti Hell­ström kuvaa blo­gi­kir­joi­tuk­sessaan perus­koulun vai­heita ja mah­dol­li­suuksia jalostaa koulua kohti 2030-lukua. Kun päätös perus­kou­lusta oli tehty, hal­lin­nossa nos­tettiin maljaa:

Sivistyksen vihreä siirtymä 

Peter Johnson tar­kas­telee artik­ke­lissa sivis­tyksen tarinaa mah­dol­li­suutena hyvän elämän edel­ly­tysten saa­vut­ta­miseen.  Sisältö Sivis­tyk­sestä puhut­taessa palataan ehkä joi­denkin mie­lestä jo kulu­neisiin aiheisiin ja käsit­teisiin. Kun tarkastellaan

Kutsu KouluKunnossa-konferenssiin 19.-20.4.2023

Loh­jalla jär­jes­tet­tä­vässä Kou­­­lu­­­Kun­­­nossa-kon­­­fe­­­rens­­­sissa saa tuo­retta tietoa lasten ja nuorten pahoin­voin­nista ilmiönä sekä ideoita aiheen ymmär­tä­miseen ja rat­kai­sujen hake­miseen.  Kenelle? Reh­torit, opet­tajat, kaikki sosiaali- ja terveyshuollon

E-urheilu kehittää taitoja Hämeenkylän koulussa Vantaalla 

Valin­nai­sai­neena innostava e-urheilu kehittää myös muun muassa yhteis­työ­taitoja ja kie­lio­saa­mista.  Sisältö 8-luok­­­ka­­­lainen Ville Aalto ja 9-luok­­­ka­­­lainen Matias Kont­tinen innos­tuvat omassa kou­lun­käyn­nissään unii­keista valin­nai­sai­neista, jotka laajentavat

Uudenlainen opettajuus haastaa pois mukavuusalueelta 

Timo Jär­venpää on saanut hyviä koke­muksia ope­tuksen muut­ta­mi­sesta pois perin­tei­sestä opet­ta­ja­joh­toi­sesta tavasta. E-urheilu kehittää valin­nai­sai­neena pelaa­mis­taidon lisäksi myös monen­laisia tule­vai­suus­taitoja. Sisältö Mate­ma­tiikan ja fysiikan opettaja

”Ei-seminaari” inspiroi käynnistämään OPPIVA-verkoston vaikuttamisen vuoden 2023 

Yli 60 OPPIVA-ver­­­kos­­­to­­­laista kokoontui tam­mi­kuussa 2023 eri puo­lilta Suomea kehit­tä­mis­päi­ville Hel­sinkiin.  OPPIVA-ver­­­koston kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen ja Vesa Purokuru joh­dat­tivat kehit­tä­mis­päivien osal­lis­tujat yhteiseen työs­ken­telyyn. “Ei-semi­­­naa­­­rissa” kes­keistä oli kohtaaminen,