Lukeminen on avain oppimiseen ja parempiin oppimistuloksiin

Luku- ja kir­joi­tus­tai­tojen kehit­ty­mistä on tar­kas­teltava laa­jemmin osana lasten ja nuorten arkea. Artik­ke­lissa tar­kas­tellaan PISA 2022 - ja PIRLS 2021 -tut­ki­muk­sista saatuja havaintoja lukutaidosta. 

Sisältö 

Oppi­laiden hyvä luku­taito ja luke­misen har­ras­ta­minen ovat hyvien oppi­mis­tu­losten mer­kit­täviä taus­ta­te­ki­jöitä. Ne hei­jas­tuvat laa­jasti oppimaan oppi­misen tai­toihin ja siksi myös kou­lussa useimpien oppiai­neiden osaa­miseen. Sisäi­sesti moti­voi­tunut lukuinto laa­jentaa luke­misen har­ras­ta­misen myös vapaa-ajalle ja kes­kit­ty­mis­kykyä edis­tä­väksi mie­lui­saksi teke­mi­seksi. Luku­tai­dosta on siis syytä olla huolissaan.

PISA 2022 -arvioin­nissa kes­ki­tyttiin mate­ma­tiikan osaa­misen arviointiin, mutta sen rin­nalla havaittiin luku­taidon osalta aikai­sempaa suu­rempi pis­te­määrän kes­kiarvon lasku sekä suu­rempia oppi­mi­seroja kou­lujen välillä ja oppi­laiden kesken. PISA-kokeet toteu­tettiin huhti- ja tou­ko­kuussa 2022 ja OAJ:n lakon takia aikaik­kunaa veny­tettiin vielä luku­kauden loppuun saakka, kesäkuun alkuun. Tuloksia arvioi­dessa on otettava huo­mioon se, miten eri tavoin pan­demia-aika on vai­kut­tanut tulosten laskuun. Siitä ei voi antaa tyh­jen­tävää vastausta.

Erinomaisia lukijoita entistä vähemmän ja heikkoja enemmän

PISA-arvioinnin mukaan 15-vuo­tiaiden suo­ma­laisten perus­kou­lu­laisten luku­taidon taso on edelleen OECD:n kes­kiarvoa (476 pis­tettä) kor­keampi. Pis­te­määrän kes­kiarvo oli 490 pis­tettä. Par­haimman kym­me­nyksen oppilaat saa­vut­tivat vähintään 619 pis­tettä, kun taas hei­kom­malla kym­me­nyk­sellä pis­te­määrä oli kor­keintaan 350 pis­tettä. Joten oppi­laiden par­haimman ja hei­koimman kym­me­nyksen ero oli siis 270 pis­tettä.  (Hil­tunen ym. 2023, 31)

Vuoden 2018 PISA-arviointiin ver­rattuna Suomen pis­te­kes­kiarvo on las­kenut 30 pis­tettä, joka on koko mit­tauksen vii­den­neksi suurin pudotus ja vastaa yhden kou­lu­vuoden osaa­mi­seroa. Erin­omaisten ja huip­pu­lu­ki­joiden määrä oli nel­jässä vuo­dessa vähen­tynyt 14 pro­sen­tista 9 pro­senttiin (osaa­mis­tasot 5–6). (Hil­tunen ym. 2023, 31)

Vähintään tason 2 (välttävä luku­taito) saa­vut­ta­neita oppi­laita oli noin 79 pro­senttia, mikä oli OECD-maiden kes­kiarvoa (74 %) kor­keampi. Kui­tenkin Suo­messa tason 2 ala­puo­lelle jäi useampi kuin joka viides oppilas eli 21,4 pro­senttia. Muutos on mer­kittävä ja tilas­tol­li­sesti mer­kitsevä ver­rattuna vuoteen 2018, jolloin heikkoja ja erittäin heikkoja luki­joita oli alle 14 pro­senttia. PISA 2022 Ensi­tu­loksia -rapor­tissa tode­taankin: ” Koko­nai­suutena voidaan sanoa, että kes­ki­määrin luku­taidon hal­linta on hei­ken­tynyt kaut­taaltaan, mutta eri­tyi­sesti luku­tai­doltaan heik­kojen oppi­laiden osaa­minen on hei­ken­tynyt muita osaa­mis­ryhmiä enemmän.” (Hil­tunen ym. 2023, 34)

PISA 2022:n tulok­sista käy­dyssä jul­ki­sessa kes­kus­te­lussa on oppi­mis­tu­losten laskuun tar­jottu seli­tyk­seksi jotain yksi­tyis­kohtaa perus­koulun peda­go­gii­kassa tai koko­nais­val­tai­sempaa näke­mystä siitä, miten yhteis­kunnan suu­remmat kehi­tys­linjat hei­jas­tuvat kouluun ja vai­kut­tavat oppi­laiden oppi­miseen, moti­vaa­tioon ja hyvin­vointiin. Oikeassa ole­misten todis­telun sijaan tar­vitaan yhteis­työtä kehi­tyksen suunnan paran­ta­mi­seksi. Mitkä oli­sivat parhaat ja toi­mivat rat­kaisut peda­go­gii­kassa ja koulutuspolitiikassa?

Neljäsluokkalaisten lukemista tutkittiin PIRLS 2021 -tutkimuksessa

Tou­ko­kuussa 2023 jul­kaistun PIRLS 2021 -arvioinnin tulokset eivät saaneet niin suurta jul­ki­suutta kuin mitä PISA saa vuo­desta toiseen. PIRLS on kan­sain­vä­linen lasten luku­tai­to­tut­kimus, joka tar­kas­telee nel­jäs­luok­ka­laisten oppi­laiden luku­taidon osaa­mista ja asen­teita luke­miseen monesta eri näkö­kul­masta. Tuo­reimman raportin aineisto kerättiin keväällä 2021, ja vas­taava tut­kimus on toteu­tettu aiemmin vuosina 2011 ja 2016.

PIRLS 2021 -arvioin­nissa suo­ma­lai­sop­pilaat saa­vut­tivat kes­ki­määrin 549 pis­tettä, joka oli 17 pis­tettä vähemmän kuin vuonna 2016, mikä on tilas­tol­li­sesti erittäin mer­kitsevä muutos. Luku­taidon oppi­mis­tu­lokset olivat siis täs­säkin tut­ki­muk­sessa las­keneet, mutta Suomi sijoittui kärkeen osal­lis­tu­neiden 57 maan tai itse­hal­lin­toa­lueen jou­kossa. Hyvin menes­ty­neiden eli Sin­ga­poren (587 pis­tettä) ja Hong­kongin (573) tulosta lukuun otta­matta kär­ki­maiden väliset piste-erot oli hyvin pieniä. Esi­mer­kiksi Puolan (549) ja Ruotsin (544) tulokset eivät eronneet tilas­tol­li­sesti mer­kit­se­västi Suomen (549) tulok­sesta. Nel­jäs­luok­ka­laisten luku­taidon näkö­kul­masta osaa­minen Poh­jois­maissa on melko samalla tasolla, mutta Suomi on hieman parempi, niin kuin on ollut myös PISA:ssa. Suku­puo­liero tyt­töjen hyväksi on näkynyt luku­taidon arvioin­neissa vuo­si­kym­meniä, ja ero on ollut Suo­messa eri­tyisen suuri. (Leino ym. 2023, 20–37)

PIRLS-tut­ki­muk­sessa luku­taitoa tar­kas­teltiin neljän suo­ri­tus­tason avulla. Suo­messa erin­omaisen suo­ri­tus­tason saa­vutti 14 pro­senttia oppi­laista, mikä on 4 pro­senttia vähemmän kuin vuonna 2016. Heikon suo­ri­tus­tason saa­vutti 96 pro­senttia oppi­laista, eli 4 pro­senttia oppi­laista ei yltänyt tälle alim­malle suo­ri­tus­ta­solle. Näiden erittäin hei­kosti lukevien oppi­laiden osuus on kak­sin­ker­tais­tunut vii­dessä vuo­dessa. (Leino ym. 2023, 29)

Kun PISA- ja PIRLS-tuloksia ver­rataan toi­siinsa, niin nel­jäs­luok­ka­laisten luku­taidon tulokset ovat kan­sain­vä­li­sessä ver­tai­lussa parempia kuin 15-vuo­tiaiden ja oppi­mi­serot perus­koulun aikana kas­vavat oppi­laiden kesken.

Vaikka pan­demian ajan vai­ku­tuksia luku­taidon mit­taus­tu­loksiin on vaikea arvioida, niin raportin mukaan sel­vempi vai­kutus on sillä että, suh­tau­tu­minen luke­miseen on muu­tok­sessa. Se näkyy jo nel­jäs­luok­ka­lais­tenkin jou­kossa. Digi­lait­teiden käyttöön liittyy ensi­si­jai­sesti lyhyiden tekstien luke­minen, mikä vai­kuttaa luke­mis­tot­tu­muksiin niin lap­silla kuin aikui­sil­lakin. Lyhyet tekstit ovat helppoja ja nopeita lukea, mutta ilman har­joi­tusta pidempiin teks­teihin on yhä vai­keampaa syventyä. Viiden vuoden aikana (2016–2021) luke­mi­sesta paljon pitävien määrä on vähen­tynyt 5 pro­sen­tilla. (Leino ym. 2023, 89)

Puoli tuntia lukemista päivässä riittäisi

Luke­mi­sesta kiin­nos­tu­minen ja omaksi ilokseen luke­minen ovat vah­vasti yhtey­dessä luku­taidon tasoon. Jo vähäi­ses­täkin luke­mi­sesta voi olla mer­kit­tävää hyötyä: Suomen PIRLS-aineiston mukaan puo­likin tuntia päi­vittäin koulun ulko­puo­lella lukevien lasten luku­taito on olen­nai­sesti kor­keam­malla tasolla kuin vähemmän lukevien lasten. Puolet aineiston oppi­laista ilmoitti luke­vansa arki­päi­visin vähemmän kuin puoli tuntia päi­vässä. Näiden oppi­laiden osuus on kas­vanut 11 pro­sent­tiyk­sikköä vuo­desta 2011.

Vuonna 2021 lapset lukivat vii­kon­lop­puisin vielä hieman vähemmän kuin arkena. Rapor­tissa ennus­tetaan, että jos Suo­messa on jat­kos­sakin iso määrä nel­jäs­luok­ka­laisia, joiden luku­taidon taso on heikko, on odo­tet­ta­vissa, että meillä on tule­vai­suu­dessa vielä isompi joukko perus­koulun päät­tö­vai­heessa olevia heik­ko­ta­soisia luki­joita. (Leino ym. 2023, 86)

Luku- ja kir­joi­tus­tai­tojen kehit­ty­mistä on tar­kas­teltava laa­jemmin osana lasten ja nuorten arkea. Kou­luo­pe­tuksen lisäksi vai­ku­tusta on myös siitä, miten per­heissä ja vapaa-ajalla suh­tau­dutaan luke­miseen ja miten asenteet sitä kohtaan kehit­tyvät. Van­hempien mer­ki­tystä luku­har­ras­tuksen edis­tä­mi­sessä tulee korostaa ja yhteis­työssä kotien kanssa lisätä luke­misen suo­siota oppi­laiden muiden har­ras­tusten joukossa.

Van­hempien toi­minnan mer­kitys on koros­tunut PIRLS-tulok­sissa aiem­minkin. Luku­taitoon vai­kut­tavat kodin resurssit ovat sekä mate­ri­aa­lisia, kult­tuu­risia että sosi­aa­lisia resursseja, joihin kuu­luvat mm. van­hempien kou­lutus ja ammatti. Resurssit ker­tovat siis perheen sosio­eko­no­mi­sesta ase­masta, mutta eivät rajoitu pel­kästään siihen. Perheen kult­tuu­risiin ja sosi­aa­lisiin resurs­seihin liittyy vah­vasti myös asenne kou­lut­tau­tu­mista kohtaan ja työs­kentely tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi. Van­hempien luke­misen asen­teeseen ja heidän antamaan luke­mis­malliin vai­kuttaa paljon se, miten van­hemmat suh­tau­tuvat luke­miseen. Pitä­vätkö he itse luke­mi­sesta ja luke­vatko he kotona niin, että lapsi näkee sen? Raportin mukaan on vali­tet­tavaa, että van­hemmat lukevat aiempaa vähemmän ja yhä har­vempi van­hempi kertoo pitä­vänsä luke­mi­sesta. (Leino ym. 2023, 89)

Teksti: Peter Johnson

Luku­taidon teema jatkuu: aiheesta on tulossa lisää sisältöjä vuonna 2024!

Lähteet

Hil­tunen, J.,  Ahonen, A., Hie­nonen, N., Kaup­pinen, H., Kotila, J., Lehtola, P., Leino, K., Lin­tu­vuori, M., Nis­sinen, K., Puhakka, E., Sirén, M., Vai­ni­kainen, M-P. & Vet­ten­ranta, J. 2023. PISA 2022 Ensi­tu­loksia. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriön jul­kaisuja 2023:49

Leino, K., Sirén, M., Nis­sinen, K. & Puhakka. E. 2023. Puoli tuntia luke­mista. Kan­sain­vä­linen lasten luku­tai­to­tut­kimus (PIRLS 2021). Jyväskylä: Kou­lu­tuksen tut­ki­mus­laitos Tut­ki­muksia 37.

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.