Työn kuormittavuus kuriin selkeällä viestinnällä - mitä kunta voi tehdä?

Vies­tinnän asian­tuntija Noora Jokinen pohtii vies­tinnän haas­teita ope­tustyön kentällä. 

OPPIVA-ver­kosto jär­jesti keväällä yhteensä kah­deksan webi­naarin sarjan vies­tin­nästä koulu- ja päiväkotiyhteisöissä.

Pääsin webi­naarien kou­lut­tajana kuu­lemaan laajan kirjon opet­tajien, reh­torien, päi­vä­kotien joh­tajien ja kuntien opetus- ja sivis­tys­toimen asian­tun­ti­joiden huo­le­nai­heita ja koke­muksia vies­tin­nästä. Kou­lu­tusten tee­moina olivat työyh­teisön sisäinen vies­tintä ja yhtey­denpito huol­tajiin ja perheisiin.

Yksi huoli korostui ylitse muiden: työhön liittyvä vies­ti­tulva ja eri kanavien seka­melska lisäävät ope­tusalan hen­ki­löstön työn kuor­mi­tusta ja uhkaavat työn mie­lek­kyyttä, hal­linnan tun­netta ja työssä jaksamista.

Samaan aikaan ruuh­ka­vuosia elävät van­hemmat ja huol­tajat kamp­pai­levat tie­tysti aivan samojen haas­teiden kanssa: miten pysyä kär­ryillä lasten kou­lun­käyntiin ja päi­vä­hoitoon liit­ty­vistä vies­teistä, päi­vä­mää­ristä ja muis­tet­ta­vista asioista kun elä­mässä on muu­tenkin auki aivan liian monta välilehteä?

Arkisen, nopean tie­don­vä­li­tyksen rin­nalla kas­va­tuksen ammat­ti­laisten pitäisi sitten vielä ehtiä ja muistaa käyttää vies­tintää fik­susti yhteisön raken­ta­miseen ja vah­vis­ta­miseen: luoda hyvää fii­listä, luot­ta­muksen ilma­piiriä ja tule­vai­suu­de­nuskoa epä­var­massa maa­il­massa. Ei ihan helppo rasti, vai mitä?

Noora Jokinen, yhteis­kun­nal­lisen vies­tinnän asian­tuntija, toimitusjohtaja

Selkeys vähentää kuormitusta - ja siihen voi vaikuttaa

Ei ole millään tavalla ihme, että vies­tintä tuottaa koulu- ja päi­vä­ko­tiyh­tei­söissä pään­vaivaa. Isojen tie­to­vir­tojen hal­linta, jat­ku­vasti muut­tuvat tek­no­logiat ja vas­taa­not­tajien vaih­te­levat tavat hyö­dyntää eri vies­tin­tä­ka­navia ovat vaativa paketti myös meille vies­tintää pää­työnään teke­ville ammattilaisille.

Hyvä uutinen on, että asiaan voi vai­kuttaa. Älä siis tuu­perru vies­tinnän kana­va­vii­dakkoon, vaan mieti, miten seka­vasta voidaan omassa työyh­tei­sössäsi tehdä selkeää. Tämä on asia, johon todella kan­nattaa käyttää aikaa - etenkin, jos sattuu olemaan niin, että työn vies­ti­tulva tuntuu hallitsemattomalta.

Kun ker­rot­tavaa, kanavia ja vas­taa­not­tajia on paljon mutta aikaa vähän, vies­tintää on eri­tyisen tärkeää tehdä suun­ni­tel­lusti - ja kehittää suun­ni­tel­mal­li­sesti. Oman vies­tin­tä­suun­ni­telman ja -kalen­terin tai vuo­si­kellon laa­ti­minen kou­lulle tai päi­vä­ko­dille on hyvä ensim­mäinen askel.

Vies­tin­tä­suun­ni­telmaa laa­tiessa tulee mie­tittyä poru­kalla läpi vies­tinnän tär­keimmät tavoitteet ja koh­de­ryhmät, fik­suimmat kanavat ja peli­säännöt niiden käyttöön, vies­tinnän tyy­lilaji tai äänensävy ja tie­tysti vastuut ja työnjaot. Silloin ollaan jo pit­källä - ja usein arki alkaa hel­pottua askel kerrallaan.

 

Miten sinun kuntasi tukee koulujen ja päiväkotien viestintähaasteiden ratkomista?

Kou­lussa tai päi­vä­ko­dissa vies­tinnän arkea rat­kovat vain harvoin ihmiset, joilla olisi tukenaan vies­tinnän alan kou­lu­tusta. Ei ihme, että moni rehtori tai päi­vä­kodin johtaja tuntee jää­vänsä vies­tin­tä­asioiden kanssa vähän yksin. Toi­saalta ihan samoja ongelmia saa­tetaan ratkoa rin­nakkain naa­pu­ri­kou­luissa, lähes päin­vas­taisin tuloksin.

Tässä koh­dassa on kunnan opetus- tai sivis­tys­toimen tilaisuus vai­kuttaa. Kunta voi tukea reh­torien ja päi­vä­kotien joh­tajien työtä tar­joa­malla kou­lu­tusta vies­tin­nästä, yhteisiä suun­nit­te­lu­työ­pajoja tai yhdessä laa­dittuja ohjeita, vinkkejä ja peli­sääntöjä vies­tinnän tueksi. Ei siis päh­käillä yksin, vaan tehdään yhdessä.

Esi­mer­kiksi näin: mitä kanavia meidän kun­nassa suo­si­tellaan työyh­teisön sisäiseen vies­tintään, ja miten niitä käy­tetään mah­dol­li­simman käte­västi? Ovatko opet­tajien ja var­hais­kas­vat­tajien digi­taidot koh­dallaan, ja miten vah­vis­tamme niitä? Mil­laisin peli­säännöin vies­timme huol­ta­jille - ja tavoi­tamme esi­mer­kiksi eri kieliä puhuvat vanhemmat?

Yhteistyö vie eteenpäin ja näkyy suju­vampana arkena sekä kou­lujen ja päi­vä­kotien hen­ki­löstön että per­heiden elä­mässä. Toimiva vies­tintä vapauttaa aikaa ydin­työhön, kiin­nittä ihmiset yhtei­söömme ja luo turvaa ja peli­varaa silloin, kun asiat eivät menekään suun­ni­telmien mukaan.

Jos vies­tintä jat­ku­vasti kuor­mittaa, on aika toimia. Mikä voisi olla seu­raava askel sinun kun­nassasi, kou­lussasi tai päiväkodissasi?

 

Noora Jokinen
Yhteis­kun­nal­lisen vies­tinnän asian­tuntija, toi­mi­tus­johtaja, osakas
Noon Kol­lek­tiivi

 

Tutustu kevään 2022 viestintäwebinaarien tallenteisiin täällä:

Kevään 2022 webi­naarien tal­lenteet - (oppi​va​ver​kosto​.fi)