Saanko olla totta?

Ihmi­soi­keus­ak­ti­visti Martu Väi­sänen käsit­telee blo­gi­teks­tissä ihmi­soi­keuksien nou­dat­ta­misen mer­ki­tystä kas­va­misen rau­halle. Tärkeää on saada tulla hyväk­sy­tyksi sel­laisena kuin on. 

Sateen­kaari-ihmisten oikeuksien tur­vaa­minen sai alkunsa yli 50 vuotta sitten New Yor­kissa, kun vähem­mis­töihin kuu­luvat ihmiset kokivat syvää tur­hau­tu­mista heihin koh­dis­tuvan väki­vallan, vähät­telyn sekä vää­rin­nä­ke­misen vuoksi. Tur­hau­tu­minen pur­kautui kapinana, jossa ihmiset läh­tivät vas­tus­tamaan heihin koh­dis­tuvaa alis­ta­mista ja näin pur­kamaan pelon ilma­piiriä. Näistä Sto­newall-mel­la­koista muo­dostui maa­il­man­laa­juisen Pride-liikkeen siemen.

Pride on ihmi­soi­keus­liike, joka pyrkii paran­tamaan vähem­mis­töjen asemaa niin, etteivät enem­mis­tötkään joudu pel­käämään, että heiltä otet­taisiin jo ole­massa olevia ihmi­soi­keuksia pois. Priden myötä alettiin puhumaan avoi­memmin sek­suaali- ja suku­puo­li­vä­hem­mis­töjen oikeuk­sista ja siitä yksi­löl­li­sestä äänestä, joka jokai­sella ihmi­sellä on. Siitä oikeu­desta, että meillä jokai­sella olisi mah­dol­lisuus tulla näh­dyksi niin, että voi­simme olla totta tur­val­li­sessa ja hyväk­sy­vässä ympäristössä. 

Pride-liike pyrkii tur­vaamaan myös lasten ja nuorten tur­val­lisen kasvun omaksi itsekseen. Tämä kan­nattaa aina muistaa myös kun puhutaan sateen­kaari-ihmisten ihmi­soi­keuk­sista. Pride-liike pyrkii tur­vaamaan moni­muo­toi­suuden eli sen, että tyt­töjen ja poikien rin­nalla voi­sivat tur­val­li­sesti kasvaa myös muun­su­ku­puo­liset, inter­su­ku­puo­liset ja nekin lapset, jotka eivät halua mää­rittää itseään. Näin yhden­ver­taisuus ei ole kenel­täkään pois, vaan se lisää jokaisen ihmisen tie­toi­suutta ja näin tekee maa­il­masta tasa-arvoisemman. 

Martu Väi­sänen, ihmi­soi­keus­ak­ti­visti, tai­teilija, tuottaja

Turvallinen ympäristö auttaa muuttamaan maailmaa

Aihetta voi jatkaa seu­raa­valla aja­tus­lei­killä: Miltä tun­tuisi, jos et voisi kertoa vapaasti ja ilman sol­vauksen pelkoa, mitä olet tehnyt kump­panisi kanssa vii­kon­loppuna ja miten kävitte mus­ti­kassa mökillä? Entä jos sinua ahdis­taisi aina, kun menet jul­kisiin ves­soihin tai iden­ti­teet­tiäsi heterona kysee­na­lais­tet­taisiin ja siitä teh­täisiin jat­kuvaa pilkkaa niin lehtien mie­li­pi­de­pals­toilla kuin somessa? Miltä tun­tuisi, jos et voisi ilmaista itseäsi tur­val­li­sesti, rauhassa? 

Tätä iden­ti­teetin ja kas­va­misen rauhaa meidän pitäisi muistaa antaa jokai­selle, ja tähän teemaan voi panostaa myös ope­tuk­sessa ja kou­lu­ym­pä­ris­tössä: jokai­sella on itse­mää­rit­te­ly­oikeus, ja jokai­sella pitää olla tur­val­linen ympä­ristö olla oma itsensä. 

Sinä, jota Pride ei kosketa: Pysähdy het­keksi poh­timaan, mil­lainen sinun maa­ilmasi olisi, jos sinulta otet­taisiin osa perus­oi­keuk­sistasi pois, sinut näh­täisiin väärin ja näin jou­tuisit koh­taamaan jat­ku­vasti hen­kistä ja jopa fyy­sistä väki­valtaa. Miten kävisi, jos et voi­sikaan tur­val­li­sesti kävellä kump­panisi kanssa käsi kädessä öisellä kadulla tai puhua rak­kaistasi heidän omilla nimillään?

Silloin ehkä ymmärrät, mil­laisia tilan­teita vähem­mis­töjen edus­tajat vie­läkin koh­taavat. Maailma ei ole valmis, vaikka yhden­ver­taisen maa­ilman eteen on jo tehty paljon töitä. 

Olen toi­minut 25 vuotta yhden­ver­taisen maa­ilman puo­les­ta­pu­hujana, ihmi­soi­keus­ak­ti­vistina ja vii­meiset vuodet tuot­tanut Oulu Pride -tapah­tumaa. Oulu Pri­destä on on kas­vanut vuosien var­rella mer­kittävä Oulun ilma­piiriä posi­tii­vi­sesti paran­tamaan pyrkivä ihmi­soi­keus­ta­pahtuma, ja pie­nestä, muu­taman päivän tapah­tu­masta on tullut mittava reilun viikon ja yli 80 tapah­tuman kokonaisuus. 

Olen vuosien var­rella nähnyt, miten maailma muuttuu ja miten var­sinkin nuoret uskal­tavat olla enemmän ja enemmän totta, omia itsejään. Jotta maailma muuttuu, kas­vulle ja kehi­tyk­selle pitää olla posi­tii­vinen ja yhden­ver­tainen ympäristö.

 

Asenteet ja sanavalinnat tekevät ihmisen todeksi

Sana­va­lin­noilla ja puhe­ta­voilla teemme totta suku­puoli- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töistä. Samoin voimme sanoittaa todeksi muun muassa muun­su­ku­puo­liset, tran­sih­miset, asek­su­aalit sekä ihmiset, jotka eivät halua mää­ri­tellä itseään. Käyt­tä­mällä nimeä, jota ihminen itse toivoo itsestään käy­tet­tävän, voidaan tehdä todeksi transihmiset.

Suku­puo­li­neut­raa­leilla ves­soilla voidaan hel­pottaa ihmisten arkea (vessoja ei todel­lakaan tar­vitse rakentaa uudestaan, vaan osan ves­soista voi merkitä neut­raa­leiksi). Vält­tä­mällä ”me/​te tytöt ja me/​te pojat” -jaot­telua otetaan huo­mioon, että jou­kossa voi olla myös muun­su­ku­puo­lisia, jotka tipah­tavat aina tämän­tyyp­pi­sessä jaot­te­lussa ulko­puo­lelle ja näky­mät­tö­miksi. Kyse on asen­teista, siitä, miten me jokainen suh­tau­dumme moninaisuuteen. 

Erään kou­lu­ter­veys­ky­selyn mukaan joka neljäs sateen­kaa­ri­nuori kokee fyy­sistä väki­valtaa ja 40 % kokee hen­kistä väki­valtaa kotonaan. Lisäksi sateen­kaa­ri­nuorten itse­mur­ha­riski on vie­läkin kor­keampi sama­ni­käi­sillä nuo­rilla yleensä. Avoi­melle yhden­ver­tai­suus­kes­kus­te­lulle ja kou­lu­tuk­selle on edelleen tar­vetta. Voisiko koulu olla esi­merkkinä nuo­relle tur­val­li­sesta tilasta? On tärkeää, että nuori kokee ole­vansa rakas­tettu ja hyväk­sytty juuri sel­laisena kuin hän on. 

Ihmi­soi­keudet eivät ole mie­li­pi­de­ky­symys, ne kuu­luvat aivan kai­kille! Erään koh­taamani sateen­kaa­ri­nuoren sanat sateen­kaa­ri­nuorten tapaa­mi­sessa jäivät mie­leeni: ”Nää on tär­keitä juttuja, kun mekin voidaan olla täällä tur­val­li­sesti omia itte­jämme!” Juuri tämän takia on tärkeää, että näistä asioista puhutaan ja niistä tehdään totta. 

Tasa-arvoi­sessa koh­taa­mi­sessa on kui­tenkin kyseessä yhden­ver­taisuus ja se, että jokai­sella meillä on oikeus olla totta ja ole­massa. Minulla, sinulla sekä niillä lap­silla ja nuo­rilla, joita koh­taamme töissä päivittäin.