Koulun muutos ja taidollinen oppiminen – missä mennään nyt?

Sisältö 

Juho Norrena

Ope­tus­pääl­likkö, Lapuan kaupunki

Koulu ja oppi­minen kie­tou­tuvat perin­teisiin yhteis­kunnan raken­teisiin. Yhteis­kunnan näkö­kul­masta halutaan hallita oppi­mista ja tuottaa sen kautta eri­tyi­sesti lap­sille ja nuo­rille elä­mässä tar­vit­tavat tiedot ja taidot. Fraasi joh­dat­telee koulun muu­toksen perus­ky­sy­myksen ääreen: miten nyky­koulu voi antaa eväitä elämään, kun emme vielä tiedä, mitä tule­vaisuus tuo? 

2010-luvulla suo­ma­lainen perus­koulu kävi läpi haas­tavaa aikaa. Kou­lustra­te­gioiden joh­toa­ja­tuksena oli tukea aja­tusta eli­ni­käi­sestä oppi­mi­sesta ja oppi­jasta aktii­visena toi­mijana sekä mää­ri­tellä oppi­misen tavoit­teiksi asioita, jotka ovat pysyviä, vaikka tieto muuttuisi. 

Haluttiin pai­nottaa oppi­mi­sessa niin sanottuja meta­kog­ni­tii­visia taitoja, joiden näkö­kul­masta oppi­mi­sessa ei ole niinkään kyse oppi­si­säl­löistä, vaan oppi­mis­tyy­leistä, moti­vaation val­jas­ta­mi­sesta, oppi­misen sito­mi­sesta omaan elämään sekä tiedon sovel­ta­mi­sesta oppi­jalle mer­ki­tyk­sel­li­sillä tavoilla.

Sitten tuli maa­il­man­laa­juinen pan­demia, joka sotki kuviot kai­kella tapaa. Edessä oli paluu perus­asioihin, ja uudis­ta­mis­pyr­ki­mykset saivat jäädä. Kui­tenkin jo ennen koronan väliin­tuloa kou­lu­muu­toksen suunta oli kateissa. Ja kun lopulta koittaa paluu uuteen nor­maaliin, on aika jatkaa koulun uudis­ta­mista siitä, mihin on jääty. Pohdin tässä artik­ke­lissa syitä koulun muu­toksen vai­keuksien takana. Lopussa esitän myös näke­mykseni siitä, mihin suuntaan tästä olisi hyvä jatkaa, kun katseet koh­dis­tuvat tulevaan opetussuunnitelmatyöhön.

 

Muuttuvan maailman haasteet ja uudet roolit

Koulun perus­teh­tävänä on edelleen oppia ja opettaa. Perin­tei­sesti roo­li­jaossa oppi­mis­ti­lan­teessa on yhä ruti­noi­tunut ja arvonsa tunteva, pääosaa esittävä opettaja, joka on elä­män­ko­ke­muksen ja opet­ta­ja­kou­lu­tuksen myötä saa­vut­tanut valais­tu­misen, jota oppi­mis­ti­lan­teessa pyritään jakamaan myös muille. Sitten on oppija, kisälli, joka ihannoi, jäl­jit­telee ja kuun­telee mes­ta­riaan ja odottaa ohjeita siitä, kuinka voi tulla osaa­mi­seltaan esi­ku­vansa kaltaiseksi. 

Tämä perin­teinen roo­lijako kan­nat­telee yhä kou­lu­jär­jes­telmää, vaikka lii­tokset jo nati­sevat. Kai­ken­lainen muu toi­minta on häiriö, sivu­juonne, poikkeus, leik­ki­mistä tai lepää­mistä ennen paluuta perin­teiseen ase­telmaan. Kou­lu­jär­jes­telmän kai­killa tasoilla elää vahvana käsitys, että oppi­mista voi tapahtua vain tämän roo­lijaon kautta. Tämä ajat­te­lutapa on myös käsi­jarru, joka hidastaa koulun siir­ty­mistä nykyaikaan.

Oppi­mis­ti­lanteen roo­lijaon kes­keisin haastaja on koulun ympä­rillä muuttuva maailma. Vaikka koulu pyrkisi elvyt­tämään pulssin omalle todel­li­suu­delleen, ainakin koulun rajojen ulko­puo­lella käsitys yhtei­söl­li­syy­destä, yksi­löl­li­syy­destä, kult­tuu­ri­suu­desta, vas­tuista ja vel­vol­li­suuk­sista on muuttunut. 

Haluan korostaa, että yhte­näis­kult­tuuri ja perin­teinen mestari-kisälli -ase­telma on myös edelleen ole­massa. Sen rin­nalle on vain tullut mui­takin tapoja oppia maa­ilmaa. Lapset ja nuoret ver­kos­toi­tuvat tek­no­logian väli­tyk­sellä. He luovat uusia tapoja jakaa tietoa ja vai­kuttaa maa­ilmaan. Tule­vai­suu­dessa he mää­rit­te­levät osaltaan sen, mikä maa­il­massa on kes­keistä ja arvo­kasta. Siten oppi­minen ja sille suopeat edel­ly­tykset muut­tuvat vastakin.

Kult­tuuri ja tieto, joita ope­tuk­sella pyritään siir­tämään oppi­ja­su­ku­polveen, eivät ole niin yhte­näisiä kuin ennen. Yhtä totuutta tär­keäm­mäksi muo­dostuu kyky ymmärtää muiden ihmisten arvo­pohjaa ja näkö­kulmia. On hyvä pyrkiä tun­nis­tamaan ja jäsen­tämään ongelmia, jotta niihin voidaan löytää ratkaisuja. 

 

Tehtävien tekemisestä ratkaisujen etsimiseen

Oppi­misen tarpeet ovat entistä yksi­löl­li­sempiä. Tällöin on pys­tyttävä tun­nis­tamaan kai­kille pakol­lisia yleis­si­vis­täviä tietoja ja taitoja sekä yksi­löl­lisiä, kom­pen­soivia teki­jöitä, joiden avulla oppija löytää paik­kansa maa­il­masta ja sel­viytyy kysy­myk­sistä, joihin ei tiedä heti oikeaa vas­tausta. Maa­ilmaa, jossa elämme, ei opita teh­tä­vä­kir­joista. Kou­lussa ei enää etsitä vas­tausta pel­kästään kou­lu­teh­täviin vaan myös ilmas­ton­muu­tokseen, tasa-arvo­ky­sy­myksiin tai energian tuottamiseen.

Seu­rauksena ja muut­tu­mat­toman tilanteen mah­dol­lis­tajana on ollut opet­tajan vahva asema ja auto­nomia yhteis­kun­nassa. Opet­tajan ammattiin liit­tyvät ilmiöt sekä yllä­pi­tävät yhteis­kunnan raken­netta että estävät sitä muut­tu­masta – korostan, että näin on ollut aina. 

Aiemmin ilmiö ei ole vain lei­mah­tanut sil­mille, koska muulla yhteis­kun­nalla ei ole riit­tänyt mie­len­kiintoa penkoa koulun perus­teh­tävää suh­teessa yhteis­kuntaan. On ehkä aja­teltu, että yhteis­kun­nalle riittää ins­ti­tuutio, joka opettaa lapset lukemaan ja las­kemaan sekä ennen kaikkea pitää heidät ruo­dussa sen ajan, kun van­hemmat käyvät töissä. Oppi­misen tar­peiden mää­rittely on jätetty koululle.

Ajat­telen, että vaikka kouluun liit­tyvät roolit ovat olleet hyvin pysyvät, emme ole tot­tuneet poh­timaan koulun perus­teh­tävää tai oppi­misen ole­musta yhteis­kunnan ja hyvin­voinnin kan­nalta kovin syväl­li­sesti. Yksi­löl­lisen kult­tuurin myötä elämme koulun ja yhteis­kunnan väli­sessä suh­teessa vai­hetta, jossa hapuillaan oppi­misen ins­ti­tu­tio­naa­lisen näkö­kulman muut­tu­mista. On alettu miettiä käy­tännön tasolla, mil­lainen on nyky­ai­kainen kou­lu­laitos, joka ottaa huo­mioon, että:

  • lapsi ja nuori on yksilö
  • oppija on aktii­vinen toimija
  • tieto ja osaa­minen on muu­takin kuin kou­lussa opittua
  • koulu val­mistaa tule­vai­suuteen – siis tuntemattomaan
  • kaikki tieto ja osaa­minen ei ole kai­kille oppi­joille yhtä merkityksellistä.

Koulu on ins­ti­tuu­tiona jo niin perin­teinen ja oleel­linen osa yhteis­kun­taamme, että emme osaa kysee­na­laistaa sitä ja kuvi­tella, mil­lainen se olisi toi­sen­laisena. Koulu on itse luonut itse tar­peensa ja sitten pyr­kinyt rat­kai­semaan sen. 

Koulun tehtävä kes­keisine roo­leineen olisi mää­ri­teltävä huo­lel­li­sesti tässä ajassa. Samoin opet­ta­jan­kou­lutus, oppi­lai­tos­joh­ta­minen, peda­go­ginen osaa­minen sekä oppi­mista edistävä tek­no­logia ansait­si­sivat huo­lel­lista uudelleen mää­rit­telyä suh­teessa maa­ilmaan, jossa elämme nyt ja tulevaisuudessa.

Yksi ris­ti­riita koulun muu­tok­sessa on ollut, että oppi­mista ja opet­ta­mista ei aina muisteta punoa yhteen. Kes­kus­te­lusta tuntuu usein unoh­tuvan, että aset­ta­malla oppi­mi­selle uusia tavoit­teita raken­netaan myös opet­ta­mista uudella tavalla. Vaikka opet­tajan ja oppijan roolien yhteyttä pidetään lähes itsestään selvänä,  muu­tos­kes­kus­te­lussa tyy­pil­listä on pai­nottaa oppi­mista. Tar­koitan tällä sitä, että on koh­tuul­lisen helppoa listata asioita, joita oppija onnis­tuneen toi­minnan myötä hallitsee. 

Näitä asioita myös ope­tus­suun­ni­telma luet­telee: oppija on ope­tuksen jälkeen kriit­tinen, tie­dostava, huo­mioon ottava, esteet­ti­syyttä ymmärtävä, yhtei­söl­linen, tii­mi­pe­laaja ja omat omi­nai­suu­tensa tunteva. Se, mitä näitä asioita edistävä opet­tajuus on, ope­tus­suun­ni­telma ei kerro tar­kemmin. Se vain mää­rit­telee, että opettaja on sel­lainen, jonka opetus tuottaa edellä mai­nittuja asioita. Tyyli vapaa.

“Opet­tajan ammattiin liit­tyvät ilmiöt sekä yllä­pi­tävät yhteis­kunnan raken­netta että estävät sitä muuttumasta.” 

Opetussuunnitelman haasteet

Maa­ilman muu­tokseen ja sen mukanaan tuomaan oppi­misen uudelleen mää­rit­telyyn on rea­goitu yhteis­kun­nassa monella tapaa. Kes­keisin asia­kirja koulun muu­tos­stra­te­gialle on ope­tus­suun­ni­telma. Edel­lisen perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman ollessa voi­massa ken­tältä kuului jonkin verran kri­tiikkiä: kunpa ops mah­dol­lis­taisi sitä ja tätä… Nyt tuo ääni on vai­ennut. Ope­tus­suun­ni­telma mah­dol­listaa todella paljon. Jopa lii­kaakin. Jotta oppi­misen stra­tegia saa­taisiin jat­kossa oikeille rai­teille, rat­kais­tavana on mie­lestäni viisi kes­keistä haastetta.

 

1. Ope­tus­suun­ni­telma on liian väljä.

Kun­nian­hi­mosta, yle­vyy­destään ja arvo­poh­jastaan ope­tus­suun­ni­telma ansaitsee kii­tosta. Haas­teena on kui­tenkin maa­lailu liian lavealla pens­se­lillä. Ope­tus­suun­ni­telma pyrkii ikään kuin miel­lyt­tämään liian monia tahoja yhtä aikaa.

Ope­tus­suun­ni­tel­ma­tekstin ongelmana on hei­tellä puo­li­huo­li­mat­to­masti elämän mit­taisia fraaseja, jaloja ihmi­syyden tavoit­teita, joiden oppi­minen sekä omak­su­minen pitäisi tapahtua muun työn ohessa – kuin itsestään. Samalla kun opitaan mate­ma­tiikan käsit­teistöä, ope­tellaan tunnetaitoja. 

Kir­jojen luke­misen ohessa oppi­jalle kehi­tetään myös (kriit­tinen) media­lu­ku­taito. Lii­kun­ta­tunnin lomassa ope­tellaan oppivan yhteisön jäse­nyyden alkeet. Käsi­töissä har­joi­tellaan kes­tävän kehi­tyksen elä­män­tapaa. Tavoitteet ovat kaikin tavoin hienoja, mutta niiden toteu­tu­mi­seksi ei ole käy­tän­nössä mitään suun­ni­telmaa, työ­kaluja tai rea­lis­tista aika­taulua. Tästä pääs­täänkin haas­teeseen numero kaksi.

 

2. Ope­tus­suun­ni­telma on irrallaan ope­tuksen käytännöstä.

Ope­tusuun­ni­telman tueksi tar­vitaan enemmän käy­tännön keinoja. Millä kon­kreet­ti­silla peda­go­gi­silla kei­noilla oppi­joiden osal­li­suutta, aktii­vi­suutta, oman toi­minnan suun­nit­telua, itsear­viointia tai vaikkapa palautteen anta­mista pys­tytään vah­vis­tamaan? Tar­vitaan hyviksi havaittuja ja ymmär­ret­täviä esi­merkkejä siitä, millä tavoin ope­tus­suun­ni­telman kuvailema oppi­minen poikkeaa aiem­masta peda­go­gi­sesta kulttuurista.

Yksi esi­merkki on arviointi. Päät­tö­ar­viointia varten on onnis­tuttu raken­tamaan kri­tee­ristö tavoi­tel­ta­valle oppi­mi­selle eri oppiai­neissa. Miksei saman­kal­taista mää­rit­telyä ole luotu kaikkiin oppiai­neisiin ja kai­kille vuo­si­luo­kille? Nyt opet­tajat yrit­tävät arvioin­nissaan sisäistään ope­tus­suun­ni­telman henkeä tai tulkita sen moni­ta­hoi­suutta. Tuloksena on hyvin kirjava joukko arvioin­ti­kri­teerejä ja liian vähän yhteismitallisuutta. 

Toinen esi­merkki on ope­tel­tavien sisäl­töjen hie­rarkian puute. Kaikki ope­tus­suun­ni­telman tavoitteet eivät mie­lestäni ole sama­nar­voisia. Esi­mer­kiksi luku­taito on pohjana monen myö­hemmin opit­tavan taidon oppi­mi­selle ja siksi tärkeä. Sama pätee moniin oppi­misen tai­toihin, kuten yhteis­toi­mintaan tai ongel­man­rat­kaisuun, joita tar­vitaan muiden asioiden oppimiseen. 

Toi­saalta jäl­kim­mäisten osaa­mi­selle ei ole mit­ta­tikkua. Ei ole esi­mer­kiksi ker­rottu, mikä on vähim­mäis­määrä yhteis­työ­tai­doille, joilla oppijan voi siirtää toi­selta vuo­si­luo­kalta kol­man­nelle. Luke­mi­selle on ole­massa sel­keämpiä mit­ta­reita ja opet­ta­misen pit­kä­ai­kaista kult­tuuria. Luke­misen ja yhteistyön aset­ta­minen tär­keys­jär­jes­tykseen olisi vaikeaa, vaikka ne ovat opet­ta­misen näkö­kul­masta hyvin eri­laisia taitokokonaisuuksia. 

 

3. Ope­tus­suun­ni­telman perus­pro­sessi ontuu.

Poh­jim­miltaan on kyse hyvin yksin­ker­tai­sesta kaa­vasta: aseta tavoite – työs­kentele tavoitteen parissa sopiva aika – arvioi, mitä on opittu. Käsit­tääkseni opettaja johtaa työkseen täl­laista oppi­misen pro­sessia. Kun jut­telee alalla olevien ihmisten kanssa, on häm­mäs­tyt­tävää, kuinka vaikeaa tästä on ope­tus­suun­ni­tel­massa tehty.

Tavoitteen aset­ta­miseen liittyen varsin harva opet­ta­jakaan sisäistää, että ope­tus­suun­ni­telma kan­sal­linen perus­teosa mää­rit­telee nime­nomaan ope­tuksen tavoitteet. Ei siis oppi­misen. Jos mietit edel­listä oppi­misen kaavaa, kyseessä on hyvin har­haan­johtava tilanne. Oppi­mis­pro­ses­sissa toimija on oppija. Oppijaa tuetaan oppimaan. Oppijan oppi­mista arvioidaan. Miksi siis tavoitteet ase­tetaan opet­tajan toi­min­nalle? Vain ani harva kunta on pai­kal­li­sessa ope­tus­suun­ni­tel­ma­työssä mää­ri­tellyt oppi­mi­selle oppiai­ne­koh­taiset tavoitteet. Silti kou­lu­jär­jes­telmän juna pors­kuttaa eteenpäin ilman, että kukaan huomaa kul­ku­neuvon jo pois­tuneen kis­koilta metsäpolulle.

Mikäli oppi­mi­selle saadaan ase­tettua tavoite, on se usein oppi­jalle itselleen vieras. Tällöin on hankala ottaa vas­tuuta omasta oppi­mi­sesta ja tehdä sitä edis­täviä valintoja. Mikäli oppija tietää oppi­mis­pro­sessin alussa, mikä hänen tavoit­teenaan on ja mikä on tavoi­tel­tavaa toi­mintaa, on itsear­viointi vasta mah­dol­lista. Liian usein tämä jää toteutumatta.

Arvioin­nissa käy­tetään pai­navaa valtaa ja mää­ri­tellään oppijan tule­vai­suutta. Ide­aa­li­ti­lan­teessa arviointi palauttaa pro­sessin alkuun eli tavoi­te­vai­heeseen. Arvioin­nissa tut­kitaan, missä määrin ase­tettu tavoite toteutui. Jos tavoite on ollut epä­selvä, väärä tai tun­te­maton, oppi­mista on vaikea parsia eheäksi koko­nai­suu­deksi. Arvioinnin haas­teisiin liittyy myös haaste 4.

 

4. Ope­tus­suun­ni­telman tulokset eivät ole mitattavissa.

Kun onnis­tuneen oppi­misen kri­teerejä ei ole mää­ri­telty, tavoitteet ovat tul­kin­nan­va­raisia ja muut­tuvat olo­suhteet naker­tavat tur­val­li­suutta, on hankala mitata onnistumista.

Jos ope­tus­suun­ni­telma asettaa tavoit­teeksi oppivan yhteisön vah­vis­tu­misen, vahvan tii­mityön tai kriit­tisen tiedon tar­kas­te­le­misen, näitä asioita tulisi pystyä myös mit­taamaan. Mutta miten? Jos oppilas esi­mer­kiksi kahden kuu­kauden aikana edistyy mer­kit­tä­västi tii­mi­työ­tai­doissaan, muutos on opet­tajan, oppijan itsensä, luok­ka­ka­ve­reiden ja huol­tajien nähtävissä. 

Mutta mihin fak­toihin palaute perustuu? Aut­taako edis­ty­minen mate­ma­tiikan numeroa parempaan suuntaan. Jos, kumpi on tär­keämpää, oppiaineen sisäl­löl­linen hal­lit­se­minen vai läpi­murto oman oppi­mis­tyylin tun­nis­ta­mi­sessa? Jos ei, miksi nähdä vaivaa sel­laisten asioiden oppi­mi­seksi, joita ei arvioida muodollisesti?

Esi­mer­kiksi PISA-tulosten tul­kintaan liittyy ainakin mediassa liik­kuvien tie­tojen ja kes­kus­te­luiden perus­teella paljon epä­loo­gi­suutta. Huo­noista oppi­mis­tu­lok­sista syy­tetään ope­tus­suun­ni­telmaa, joka ei ole ollut mit­taus­het­kellä edes voi­massa. Toi­saalta ainakin minulle on epä­selvää, mitä oppi­mis­tu­lok­sella nyky-opsissa tarkoitetaan.

 

5. Ope­tus­suun­ni­telma on käyt­tä­jilleen vieras.

Ope­tus­suun­ni­telmaa luetaan käy­tännön työssä todella vähän. En tiedä, onko syynä aiemmat neljä nimeä­määni haas­tetta vai jotain muuta, mutta nykyi­sessä muo­dossaan ope­tus­suun­ni­telma jää vie­raaksi ja liian kauaksi koh­dey­lei­söstään. Tätä haas­tetta todentaa muun muassa se, että ope­tus­suun­ni­telma pitää sisällään aika mer­kit­täviä, edellä kuvai­le­miani valu­vikoja ilman, että juuri kukaan huomaa niitä. 

 

Ratkaisuja kohti

Haas­teisiin nojaa­vasta näkö­kul­mastani huo­li­matta uskon suo­ma­lai­sessa kou­lu­jär­jes­tel­mässä tapah­tuvan jat­ku­vasti hyviä asioita. Uskon ope­tus­suun­ni­telman, haas­tei­neenkin, tuu­let­tavan sopi­vasti ajat­te­luamme. Ajat­telen meidän olevan koulun kehit­tä­misen suhteen oikealla suun­nalla. Olemme kui­tenkin muu­toksen reu­nalla, joten olomme on syys­täkin tur­vaton ja epävarma. 

Pääs­täk­semme tästä eteenpäin ja var­mis­taak­semme pysy­vyyden tar­vit­semme roh­keita avauksia, mutta myös kär­si­väl­li­syyttä ja mah­dol­li­suuksia tarpeen tullen korjata toi­min­taamme ilman, että huk­kaamme pää­mää­räämme. Tar­vit­semme yleis­tet­tä­vyyttä ja jaet­tavia käy­tän­teitä, mutta myös pai­kal­lisia luok­ka­huo­nein­no­vaa­tioita, jotka ker­tovat oikeasta suun­nasta. Tar­vit­semme kult­tuuria, joka uskaltaa tiputtaa välillä opet­tajaa korok­keeltaan ja todeta, että metsään meni, mutta yri­tetään uudelleen. Toi­saalta tar­vit­semme sel­laista amma­til­lista yhte­näi­syyttä, johon voi tur­vautua heik­koina hetkinä.

Ope­tus­suun­ni­telman ja koulun muu­toksen suunta on mie­lestäni oikea. Hapuil­les­samme kohti uutta koulua on ymmär­ret­tävää, että tavoit­teiden sekä muu­toksen paljous on muser­tanut meitä. Olemme yrit­täneet ehkä liian paljon liian nopeasti. Nyt olisi uskal­lettava havain­noida, pohtia, kes­kus­tella ja poimia ympä­ril­tämme oleel­lisin sekä antaa sille tilaa ja aikaa kasvaa.

En ole koulun muut­tu­mi­sesta tai muut­tu­mat­to­muu­desta sinänsä huo­lissani. Muutos tapahtuu joka tapauk­sessa, kun tarve on tar­peeksi suuri. Toi­voisin silti koko kou­lu­jär­jes­tel­mältä enemmän val­miutta olla val­miita tulevaan. Aje­leh­ti­malla kohti yhteis­kunnan muu­tosta koulu ei pysty hal­lit­semaan tulevia rat­kaisua ja antaa koh­ta­lonsa koulun ulko­puo­listen toi­mi­joiden käsiin. Kehitys voi johtaa esi­mer­kiksi yksi­tyisten ja jul­kisten kou­lujen kah­tia­jakoon, joka romut­taisi ihan­teemme yhte­näi­sestä peruskoulusta.

Jär­kevin kou­lu­jär­jes­telmän sisältä tehtävä muu­tos­stra­tegia on saman suunnan säi­lyt­tä­minen ja vauhdin hil­jen­tä­minen, miltei pysäyt­tä­minen, ja huo­lel­linen tilan­nea­na­lyysi siitä, missä ollaan. Tämän jälkeen jat­ketaan matkaa ase­tettuun suuntaan, mutta pie­nemmin askelin ja sel­keämmin mää­ri­tellyin tavoittein. Pidetään samalla huolta, että kaikkia kou­lu­jär­jes­telmän toi­mi­joita kul­je­tetaan pro­ses­sissa mukana. On myös tehtävä prio­ri­sointia. Aloi­tetaan vaikka yhteis­toi­min­nal­li­sesta oppi­mi­sesta: miten sitä ope­tetaan, arvioidaan ja tuodaan eli­mel­li­seksi osaksi oppi­mista: luke­mi­sessa, las­ke­mi­sessa, lii­kun­nassa ja kai­kessa muus­sakin oppimisessa.

 

Teksti: Juho Norrena, opetus­pääl­likkö, Lapuan kaupunki

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.