Lahdessa tiedekasvatus kuuluu kaikille

Lahden Jun­nu­Yli­opisto on tie­de­kas­va­tus­polku, jonka kautta kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat yhden­ver­taisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Lahden Jun­nu­Yli­opisto -toi­minta ja tie­de­kas­vatus on osa ope­tusta ja opetussuunnitelmaa. 

Sisältö 

Lahdessa tiedekasvatus tavoittaa yhdenvertaisesti kokonaisia ikäluokkia 

”Kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat tasa-arvoisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja he oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Jun­nu­Yli­opisto avaa uusia mah­dol­li­suuksia tulevaisuuteen.” 

Lah­dessa on jo pitkään tun­nis­tettu lap­sille ja nuo­rille suun­natun tie­de­kas­va­tuksen mer­ki­tyk­sel­lisyys. Yhteis­työ­malleja var­hais­kas­va­tuk­sesta perus­o­pe­tukseen ja lukio­kou­lu­tukseen on raken­nettu pit­kä­jän­tei­sesti eri­tyi­sesti luon­non­tie­teiden tie­de­kas­va­tuksen osalta. 

Koh­den­ne­tusti tie­de­kas­va­tusta on tehty jo viiden luku­vuoden ajan: Tie­de­luokka SOLUn ja Yri­tyskylä Ylä­koulun vie­rai­luista muo­dostuva Lahden 9. luokkien vie­rai­luoh­jelma tavoittaa kaikki kau­pungin kyseisen ikä­luokan oppilaat jo vii­den­nettä lukuvuotta. 

Kun saman­kal­tainen toi­min­ta­malli oli todettu toi­mi­vaksi myös Lahden kau­pungin kult­tuu­rioh­jel­massa sekä LUT-yli­opiston Junior Uni­versity –toi­min­nassa, innos­tuttiin Lah­dessa koko­naisen tie­de­kas­va­tus­mallin luo­miseen, joka tarjoaisi mah­dol­li­simman monelle alueen lap­selle ja nuo­relle tasa­ver­taisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja kriit­tiseen ajat­teluun. Tätä ideo­logiaa toteut­tamaan syntyi Lahden JunnuYliopisto.

Kuva ope­tus­päi­västä syk­syllä 2021.

Lah­dessa on hyvät perinteet kor­kea­kou­lujen välisen yhteistyön teke­mi­sessä, joten Lahden Jun­nu­Yli­opiston alkuas­ke­leista saakka oli selvää, että toi­mintaa suun­ni­tellaan yhteis­työssä kau­pungin ja Lah­dessa toi­mivien kor­kea­kou­lujen kesken. Lahden Jun­nu­Yli­opisto onkin Lahden kau­pungin, Hel­singin yli­opiston, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulun, LUT-yli­opiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-kes­kuksen yhdessä toteuttama, var­hais­kas­va­tuk­sesta lukio­kou­lu­tukseen ulottuva ainut­laa­tuinen tiedekasvatuspolku. 

Hel­singin yli­opiston Tie­de­kas­va­tus­ver­kostoon kuuluva Päijät-Hämeen LUMA-keskus on tehnyt moni­puo­lista, luon­non­tie­teisiin ja mate­ma­tiikkaan kes­kit­tyvää tie­de­kas­va­tusta Lah­dessa vuo­desta 2013 saakka. LUT-yli­opis­tolla on puo­lestaan vahvaa tie­de­kas­va­tus­toi­mintaa Lap­peen­ran­nassa, johon LAB-ammat­ti­kor­kea­koulu on tullut mukaan. 

Lahti ja Lap­peen­ranta ovat käyn­nis­täneet yhteistyön raken­ta­misen ja nyt tie­de­kas­va­tusta edis­tetään myös kau­pun­ki­ta­soi­sesti. Yksi aktii­vi­sesti ete­nevän yhteistyön osa-alueista on koko­naisia ikä­luokkia kattava tie­de­kas­va­tus­kon­septi sekä kau­punkien LUMA-tie­de­luokkien, Tie­de­luokka SOLUn ja Tie­de­luokka Polun välisen yhteistyön rakentaminen. 

Lahden JunnuYliopiston visio 2030

”Kaikki lah­te­laiset lapset ja nuoret saavat tasa-arvoisen mah­dol­li­suuden tutustua tie­teeseen ja he oppivat kes­tävän elä­män­tavan taitoja. Jun­nu­Yli­opisto avaa uusia mah­dol­li­suuksia tulevaisuuteen.”

Jun­nu­Yli­opiston kautta lapsi ja nuori 

  • oppii kriit­tisen ajat­telun taitoja 
  • innostuu tie­teestä ja korkeakouluopinnoista 
  • ymmärtää, miten ongelmia rat­kotaan moni­tie­tei­sesti yhteistyössä 
  • omaksuu kes­tävän elä­män­tavan (ja kriit­tisen ajat­telun taitoja) 
  • tun­nistaa vaih­toehtoja omalle urapolulleen 
  • oppii tun­nis­tamaan itselleen sopivia oppi­misen tapoja ja paikkoja.

 Lahden Jun­nu­Yli­opisto -toi­minta ja tie­de­kas­vatus on osa ope­tusta ja opetussuunnitelmaa. 

(Jun­nu­Yli­opiston ohry kevät 2022) 

Mikä on JunnuYliopisto?  

Lahden Jun­nu­Yli­opiston nuorin koh­de­ryhmä ovat esi­kou­lu­laiset. Kai­kissa lah­te­lai­sissa päi­vä­ko­deissa tutus­tutaan jo toisena luku­vuotena puhtaan veden tär­keään mer­ki­tykseen. Päijät-Hämeen LUMA-kes­kuksen asian­tun­ti­joiden suun­nit­telema Vesi­tut­ki­muksia esi­kou­lu­lai­sille –tut­ki­mus­laa­tikko sisältää kuusi eril­listä työ­ko­ko­nai­suutta ohjeineen ja tar­vik­keineen. Esi­kou­lu­laiset tut­kivat mm. mil­laista vettä kasvit tar­vit­sevat kas­vaakseen ja sitä, löy­tyykö luon­non­ve­si­näyt­teestä bakteereja. 

Kolmos-, vitos- ja kasi­luok­ka­lai­sille suun­natut sisällöt ovat ns. opet­ta­ja­ve­toisia koko­nai­suuksia, joiden ope­tus­ma­te­ri­aalit on suun­ni­teltu pai­kal­listen kor­kea­kou­lujen asian­tun­ti­joiden, kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­joiden sekä kou­lujen opet­tajien yhteis­työnä. Ideana on, että luokanopettajan/​aineenopettajan on helppo ottaa ne käyttöön itselleen sopivana hetkenä luku­vuoden aikana. 

Perus­koulun ala­kou­lu­lai­sille on kaksi koko­nai­suutta, Kier­to­ta­loutta kol­mas­luok­ka­lai­sille ja Algo­rit­mistä ajat­telua, ohjel­mointia ja robo­tiikkaa vii­des­luok­ka­lai­sille.

Kier­to­ta­lous­ko­ko­nai­suu­dessa opitaan miksi jät­teiden lajittelu on tärkeää, miten jätteet laji­tellaan Lah­dessa, mitä on kier­to­talous ja miten se näkyy oppi­laiden arjessa sekä miten paljon luon­non­varoja käy­tetään teks­tiilien tuot­ta­miseen, mil­lainen on vaat­teiden elin­kaari, ja miten elin­kaareen ja luon­non­va­rojen sääs­te­li­ääseen käyttöön voi vai­kuttaa omilla valinnoilla.

Koko­naisuus on yhteensä kuuden oppi­tunnin laa­juinen. Toi­min­ta­ta­poina on opet­ta­ja­ve­toisen ope­tuksen lisäksi askar­telua, muis­ti­pelin pelaa­mista, poh­din­ta­teh­täviä sekä LUTin tut­ki­joiden kehit­tä­mällä las­ku­rilla las­ku­har­joitus vaat­teiden tuot­ta­miseen kulu­neista resursseista/​luonnonvaroista. 

Vii­des­luok­ka­laisten koko­naisuus muo­dostuu kol­mesta osasta. Ensim­mäinen ope­tus­ko­ko­naisuus vie algo­rit­misen ajat­telun äärelle. Toinen ope­tus­ko­ko­naisuus liittyy puo­lestaan ohjel­mointiin. Yksin­ker­tai­sim­millaan har­joi­tellaan käs­kyjen anta­mista tie­to­ko­neelle ja samalla ope­tellaan ongel­man­sel­vi­tystä, mää­rit­telyä ja suun­nit­telua. Kol­man­nessa ope­tus­ko­ko­nai­suu­dessa edetään VEX IQ -robottien ohjaamiseen. 

Kah­dek­sas­luok­ka­laiset tutus­tuvat puo­lestaan kes­tävään elä­män­tapaan hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­kuriin ja 1,5 asteen tavoit­teiden kautta. 

Lahden Jun­nu­Yli­opiston pisimpään toteu­tettu koko­naisuus LUMA-tut­ki­muksia Tie­de­luokka SOLUssa tuo lah­te­laiset 9. luok­ka­laiset tekemään tut­ki­muksia Hel­singin yli­opiston tie­de­luokkaan Niemen kor­kea­kou­lu­kam­puk­selle. Luku­vuonna 2022-2023 ohjelma jatkuu uudella sisäl­löllä, jossa ysit astuvat rikos­paik­ka­tut­ki­joiden saap­paisiin ja rat­kovat kadonneen some-tähden tapauksen joh­to­lankoja luon­non­tie­teiden keinoin. Ohjelman sisäl­löstä ja ohjaa­mi­sesta vastaa Päijät-Hämeen LUMA-keskus. 

Lukio­lai­sille on tar­koitus tehdä vuo­sittain toistuva pelil­li­syyden ele­menttejä hyö­dyntävä Veden armoilla -tie­de­ta­pahtuma, jossa rat­kotaan kuvit­teel­liseen Pou­kaman kau­punkiin osuneen ympä­ris­tö­ka­ta­strofin aiheut­tamia haas­teita. Lukion toisen vuo­si­kurssin opis­ke­lijat pää­sevät rat­komaan haas­tetta yhdessä kor­kea­kou­lujen asian­tun­ti­joiden kanssa. Tapah­tu­massa pitää soveltaa osaa­mista ja kek­se­liäi­syyttä useilla tieteen aloilla yhteiseen pää­määrään pääsemiseksi. 

Pelin kautta lukio­lai­sille halutaan antaa kon­kreet­tinen käsitys siitä, miten eri tie­tee­na­lojen osaa­mista ja tut­ki­mus­tietoa voidaan menes­tyk­sel­li­sesti hyö­dyntää suur­tenkin ongelmien rat­kai­se­mi­sessa. Peli­ti­lan­teiden rat­kai­sujen etsi­mi­sessä koros­tuvat lisäksi kes­ki­näisen yhteistyön ja hyvien vies­tin­tä­tai­tojen tärkeys. 

Lahden Jun­nu­Yli­opiston koko­nai­suuk­sissa tar­koi­tuksena on tukea ope­tus­suun­ni­telman mukaista ope­tusta tuo­malla mukaan tie­dettä ja tut­ki­musta sekä kriit­tistä ajat­telua pai­kal­li­sella asiantuntemuksella. 

Lahden JunnuYliopiston kokonaisuudet

  • Lukio: Veden armoilla –pelil­linen lukio­ta­pahtuma (lukion 2. vuo­si­kurssi) 
  • Ylä­koulu: LUMA-tut­ki­muksia Tie­de­luokka SOLUssa (9. lk), Kestävä elä­mäntapa (8. lk) 
  • Ala­koulu: Algo­rit­minen ajattelu, ohjel­mointi, robo­tiikka (5. lk), Kier­to­talous (3. lk) 
  • Var­hais­kas­vatus: Vesi­tut­ki­muksia (esi­koulu) 
Lahden perus­o­pe­tuksen kehittämisohjelma.

Kaupungin ja korkeakoulujen yhteinen tahtotila 

Lahden Jun­nu­Yli­opistoa on alusta asti tehty tasa­ve­roi­sessa yhteis­työssä toi­mi­joiden kesken. Työtä on läh­detty niin kor­kea­kou­lujen kuin kau­pun­ginkin puo­lella tekemään osana nykyisiä työ­teh­täviä, joten alkuun päästiin kevyesti ja ket­te­rästi ilman eril­listä resurssointia. 

Jun­nu­Yli­opis­tolle perus­tettiin pian oma ohjaus­ryhmä, jossa on laaja edustus niin Lahden kau­pungin sivis­tyksen pal­ve­lua­lu­eelta kuin myös kai­kista kol­mesta mukana ole­vasta kor­kea­kou­lusta (HY, LAB ja LUT). 

Sisäl­töjen suun­nit­te­lu­työhön muo­dos­tettiin jokaiseen koko­nai­suuteen omat koko­nai­suu­tensa, joissa oli asian­tun­ti­joita niin kor­kea­kou­luista kuin kau­pun­gil­takin. Jokai­sella näistä ryh­mistä oli oma vetä­jänsä sen mukaan, kenen rooliin kyseinen koko­naisuus par­haiten sopi. Nämä ryhmät työs­ken­te­livät tii­viisti suun­nittelu- ja kehit­tä­mistyön mer­keissä. Nyt tar­koitus on kokoontua vähintään vuo­sittain tar­kas­te­lemaan koko­nai­suuden tilan­netta, saatuja palaut­teita sekä kehittämistarpeita. 

Myö­hemmin yleisiä ja yhteisiä teh­täviä hoi­tamaan perus­tettiin toi­min­nal­linen työ­ryhmä ja ohjaus­ryhmän teh­tävää terä­vöi­tettiin entistä enemmän stra­te­gisiin näkö­kulmiin ja resurssien tur­vaa­miseen liit­tyviin kysy­myksiin keskittyväksi. 

Kuva ope­tus­päi­västä 5.10.2021.

Lahden Jun­nu­Yli­opiston koor­di­nointi on sijoit­tunut Lahden kau­pungin kanssa yhtei­sesti sovi­tusti Lahden Yli­opis­to­kam­puksen koor­di­naa­tio­yk­sikköön, missä asian­tuntija hoitaa sovi­tulla pro­sent­tio­suu­della koordinointitehtäviä. 

Vaikka paljon työtä on voitu tehdä nykyisten hen­ki­löiden työn­kuvaan kuu­luvina, tar­vitsee Jun­nu­Yli­opisto kui­tenkin myös eril­listä resurs­sointia niin hen­ki­löihin kuin mm. tar­vik­keisiin ja vies­tintään. Koko­nai­suuksien vaa­timat resurssit ovat myös hyvin eri­laisia. Eska­reiden vesi­tut­ki­mukset vaa­tivat paljon mate­ri­aa­li­han­kintoja, kun taas perus­o­pe­tuksen 3., 5. ja 8. luokkien koko­nai­suudet tar­vit­sevat yksit­täisiä materiaalihankintoja. 

9. luokkien Tut­ki­muksia Tie­de­luokka SOLU:ssa -koko­naisuus vaatii taas mate­ri­aalien lisäksi paljon hen­ki­lö­re­sursseja, koska kaikki ysit vie­rai­levat Tie­de­luo­kassa, jossa vie­railut vetävät Päijät-Hämeen LUMA-kes­kuksen asian­tun­tijat. Lukio­ta­pahtuma vaatii puo­lestaan varsin paljon hen­ki­lö­re­surssia suun­nit­teluun ja val­mis­teluun sekä suu­relta jou­kolta asian­tun­ti­joita tapah­tu­ma­päivän työpanoksen. 

Toi­minnan onnis­tu­mi­sessa oleel­lista on myös moni­puo­linen vies­tintä. Toi­saalta Jun­nu­Yli­opistoa on ihan kon­kreet­ti­sesti kehit­tä­mässä suuri joukko eri orga­ni­saa­tioiden ihmisiä, joiden toi­minnan pitää pysyä samaa tavoi­tetta kohti kul­kevana. Ja toi­saalta asia täytyy saada lyötyä läpi myös opet­ta­jille, jotka käy­tän­nössä ovat osal­lis­tu­massa tai toteut­ta­massa koko­nai­suuksia yhdessä oppi­laiden ja opis­ke­li­joiden kanssa. Vies­tin­nässä hyö­dyn­netään mah­dol­li­simman paljon orga­ni­saa­tioiden ole­massa olevia vies­tinnän tapoja ja kanavia. Tär­keässä roo­lissa on perus­o­pe­tuksen oma intra sekä Lahden Jun­nu­Yli­opis­tolle perus­tetut verk­ko­sivut. Suoran, esi­mer­kiksi opet­ta­jille koh­den­tuvan vies­tinnän lisäksi tär­keäksi on tun­nis­tettu myös mie­li­kuvien luo­minen muun muassa somekanavissa. 

Näkökulmia yhteistyöhön 

1. Koulun/​rehtorin näkökulma 

Lahden perus­o­pe­tuksen kehit­tä­mis­oh­jelman mukai­sesti oppi­mi­sym­pä­ristönä on koko kau­punki. Ope­tuk­sessa hyö­dyn­ny­tetään koulun tilojen ja lähiym­pä­ristön lisäksi teat­te­reita, museoita, kir­jastoja, urhei­lu­paikkoja ja mm. Jun­nu­Yli­opiston Tie­de­kam­puk­sella tar­joamia oppi­mi­sym­pä­ristöjä. Lisäksi koulut saavat käyt­töönsä Jun­nu­Yli­opiston oppi­mis­ko­ko­nai­suuksia toteu­tet­ta­vaksi kouluilla. 

Kuva kesä­lei­riltä 2021.

Uuden tiedon lisäksi tie­de­kas­va­tuksen pro­jek­teissa opitaan taitoja. Näitä ovat mm. yhteis­työ­taidot, opitun tiedon sovel­ta­minen ja ongel­man­rat­kai­su­taidot. Tut­ki­muk­sel­lisen tiedon ja tai­tojen kehit­ty­minen vah­vistaa lasten ja nuorten uskoa valoisaan tule­vai­suuteen ja käsi­tystä itsestä kyke­nevänä rat­kaista asioita tieteen keinoin. Ilmas­ton­muutos ja muut glo­baalit ongelmat mie­ti­tyt­tävät tämän päivän nuoria. Tie­de­kas­vatus tukee rat­kai­su­kes­keistä asen­netta ja opiskelumotivaatiota. 

Tie­deam­mat­ti­laisten osaa­minen toimii mallina niin oppi­laille kuin opettajille. 

Opet­tajan tukena toi­mivat tieteen ammat­ti­laiset. Yhteistyön aikana syn­tyvät osaa­mis­ver­kostot toi­mivat myö­hem­minkin opet­tajan oman amma­til­lisen kehit­ty­misen tukena. Yhteistyö ja uuden­lainen opetus vaatii avointa asen­netta ja ymmär­rystä siitä, että oppi­mista tapahtuu kaik­kialla, ei vain koulussa. 

Tie­de­kam­puk­sella vie­tetyt oppi­tunnit tai tie­de­pro­jektit mate­ri­aaleja hyö­dyntäen eivät ole yli­mää­räistä vaan suun­ni­teltu osa ope­tusta. Jotain voi ja pitää suun­ni­tella pois. 

Kou­lu­tuksen jär­jes­täjän vahva sitou­tu­minen tähän tie­de­kas­va­tukseen ja Jun­nu­Yli­opisto- yhteis­työhön var­mistaa yhden­ver­taisen mah­dol­li­suuden kai­kille lap­sille ja nuo­rille. Vuo­si­luok­kais­tettu ohjelma luo koko ikä­ryh­mälle yhteisen oppimiskokemuksen. 

Raken­teel­li­sesti Lahden perus­o­pe­tuk­sessa tie­de­kas­va­tus­polun tuo­mista lähem­mäksi koulun arkea on pyritty rat­komaan perus­o­pe­tuksen osaa­mis­ver­koston avulla. Osaa­mis­ver­kos­tolla var­mis­tetaan perus­o­pe­tuksen kehit­tä­mis­oh­jelman pää­määrän - hyvin­voiva ja laaja-alai­sesti osaava lapsi ja nuori – saa­vut­ta­mista. Jokai­sella kou­lulla toi­mivan luma/keke-opet­tajan sekä digi­taa­lisen kehi­tyksen peda­go­gisen vas­tuu­opet­tajan (dkp-opettaja) työn­kuviin on sisäl­ly­tetty Lahden Jun­nu­Yli­opisto -tie­de­kas­va­tus­polun kes­keisten tavoit­teiden toteu­tu­misen edis­tä­minen omalla koulullaan. 

Ope­tus­suun­ni­telman ydin mie­lestäni on siinä, että opitaan ja rat­kaistaan oikeita ongelmia ja asioita opti­maa­li­sessa ympä­ris­tössä. Itse tehden ja omien koke­musten avulla tie­dol­lista ja tai­dol­lista pääomaa kas­vattaen. Oppilaan tukena ovat ope­tuksen, tieteen ja taiteen ammattilaiset. 

Rehtori Lotta Hag­ström, Möysän perus­koulu, Lahti 

2. Opettajan näkökulma 

Opet­tajan työssä ei mate­ri­aa­leista tai ideoista yleensä ole pulaa. Mate­ri­aaleja ja kol­le­gojen ihania toteu­tuksia tulvii ainakin somessa. Muu­tenkin kii­reinen arki on täynnä kaikkea, minkä äärelle pitäisi pystyä pysäh­tymään, pitäisi ehtiä perehtymään. 

Jun­nu­Yli­opiston paketit ovat opet­ta­jalle helppoja ottaa käyttöön. Ohjel­mointi, robo­tiikka tai kier­to­talous eivät äkki­seltään monelle meistä tunnu tutuilta ja napakka val­miiksi jäsen­netty koko­naisuus on ter­ve­tullut työkalu. Oppi­laiden kanssa voi aiheesta oppia itsekin lisää. 

Par­haim­millaan Jun­nu­Yli­opiston mats­kujen kautta päätyy ottamaan aihetta laa­jem­minkin haltuun. Esi­mer­kiksi robo­tiikkaa olisi monen open vaikeaa ilman val­mista mate­ri­aalia oppi­laille opettaa, koska aiheena se on kuu­lunut harvan meistä koulutukseen. 

Lah­dessa dkp-opet eli digi­taa­lisen kehi­tyksen peda­go­giset vas­tuu­hen­kilöt kou­lu­tettiin Vexien käyttöön ja he toi­mivat omissa kou­luissaan opet­tajien tukena. Heidän työ­hönsä kuului myös oppi­la­sa­genttien val­mennus. Meillä agentit olivat aut­ta­massa luok­ka­ka­ve­reita Jun­nu­Yli­opiston ohjel­moin­ti­teh­täviä tehdessä. 

Ohjel­mointi ja robo­tiikka oli­vatkin vitos­luok­ka­lai­sille erittäin mie­luisia aiheita. Kaikkien kanssa tehtiin tietyt teh­tävät ja koko­nai­suu­dessa oli myös ylöspäin eriyt­tävää mate­ri­aalia, joita tai­ta­vammat saivat ryh­missä tehdä. 

Luo­kan­opettaja Minna Ahonen, Kär­päsen perus­koulu, Lahti 

3. Korkeakouluasiantuntijan näkökulma  

Lahden Jun­nu­Yli­opis­tosta tekee val­ta­kun­nal­li­sesti ainut­laa­tuisen se, että toi­mintaa on ollut suun­nit­te­le­massa ja siitä vastaa monta kor­kea­kou­lu­toi­mijaa yhteis­työssä kau­pungin kanssa. Kor­kea­kou­lu­asian­tun­tijan näkö­kul­masta täl­lainen toi­min­ta­malli tarjoaa luon­tevan väylän tehdä tie­de­kas­va­tusyh­teis­työtä muiden alu­eel­listen toi­mi­joiden kanssa yhteiseen, tär­keään pää­määrään pää­se­mi­seksi, koko­naisten ikä­luokkien tutus­tut­ta­mi­seksi tie­teeseen ja kriit­tiseen ajatteluun.

Lisäksi toi­min­ta­malli mah­dol­listaa alueen kou­lujen, oppi­lai­tosten ja kor­kea­kou­lujen välisen yhteistyön syven­tä­misen luon­te­vasti ja pit­kä­jän­tei­sesti. Tie­de­kas­va­tuksen tavoit­teena on tukea lasten ja nuorten itse­näisen ajat­te­lu­kyvyn ja toi­mi­juuden kehit­ty­mistä, sekä tuoda tiede kaikkien saa­ta­ville. Molemmat peri­aatteet toteu­tuvat Lahden Jun­nu­Yli­opiston toiminnassa. 

Lahden Jun­nu­Yli­opiston opinnot toteu­tetaan osana Lahden kau­pungin var­hais­kas­vatus- ja ope­tus­suun­ni­telmia, joita pyritään sisäl­töjen kautta tukemaan ja rikas­tamaan. Tie­teestä innos­tu­mista voidaan tavoi­tella myös hieman totu­tusta poik­kea­valla tavalla: Päijät-Hämeen LUMA-kes­kuksen suun­nit­telema ja toteuttama LUMA-tut­ki­muksia Tie­de­luokka SOLUssa tarjoaa 9. luok­ka­lai­sille tilai­suuden toimia rikos­paik­ka­tut­ki­joina. Joh­to­lankoja sel­vi­tetään luon­non­tie­teiden keinoja hyö­dyntäen ja kadonneen some-tähden tapaus ratkeaa lopulta kemian, mik­ro­bio­logian ja maan­tieteen tie­to­taitoja hyödyntämällä. 

Kes­keistä tie­de­luok­ka­toi­min­nassa on itse teke­minen: mik­ro­bio­logit mik­ros­ko­poivat ja tut­kivat DNA-sor­men­jälkiä, kemistit ana­ly­soivat tun­te­mat­tomia jau­heita ja maan­tie­tei­lijät kar­toit­tavat epäil­tyjen liik­keitä. Täl­laisen koko­nai­suuden suun­nittelu oli Päijät-Hämeen LUMA-kes­kuksen asian­tun­ti­joille mie­luinen mah­dol­lisuus tuottaa tie­de­kas­va­tus­si­sältö, jossa luon­non­tie­teiden ja tie­teel­lisen ajat­telun tarve tuodaan esiin osana rikostutkimusta. 

Jän­nittävä aihe on pyritty suun­nit­te­lemaan siten, että mah­dol­li­simman moni ysi­luok­ka­lainen kokisi tieteen posi­tii­vi­seksi, ja saisi kipinän tutustua aiheisiin syvemmin. Pit­källä täh­täi­mellä tämä johtaa tieteen tun­te­muksen ja sen yhteis­kun­nal­lisen arvos­tuksen lisääntymiseen. 

Johtaja Tarja Kariola, Päijät-Hämeen LUMA-keskus, Lahti 

Kir­joit­tajat 

Lotta Hag­ström, Mari Meren­luoto, Tarja Kariola, Minna Ahonen

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.