Peruskoulu 50 v – menestystarinan kulmakivet

Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden vaa­ti­mukset nos­tivat perus­koulu-uudis­tuksen osaksi hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rakentamista. 

Syys­lu­ku­kauden 2022 käyn­nis­tyessä tulee täyteen 50 vuotta siitä, kun perus­koulun toi­meenpano alkoi Pohjois-Suo­mesta lähtien. Rin­nak­kais­kou­lu­jär­jes­telmän tilalle tuli kai­kille yhteinen mak­suton yhte­näis­koulu. Koulu-uudis­tuksen val­mistelu oli ollut tais­telua eri poliit­tisten voimien kesken, mutta myös etu­jär­jestöt ja eri vai­kut­ta­ja­tahot halusivat puu­merk­kinsä uudistukseen.

Vuoden 1965 Perus­kou­lu­ko­mitea esitti uutta kou­lu­jär­jes­telmän mallia, jota vuoden 1966 edus­kun­ta­vaalien tulos vauh­ditti. Kokei­lu­pe­rus­kou­luista saadut koke­mukset poh­jus­tivat myös pää­töstä, joka ei siis ollut mikään helppo, vaan monien kom­pro­missien ja teki­jöiden summa.

Rin­nak­kais­kou­lu­jär­jes­telmän perus­teluna oli ollut ajatus kah­den­lai­sesta sivis­tyk­sestä ja lah­jak­kuu­desta. Sen mukaan osa ihmi­sistä on lah­jo­jensa perus­teella kyke­neviä aka­tee­misten aineiden opis­keluun ja toinen osa vain käy­tän­nöl­lisiin käden tai­toihin. Oppi­misen mah­dol­li­suudet olivat tämän ajat­telun mukaan rajal­liset ja lapset voitiin jo nuorena jakaa kokeen perus­teella kahteen eri koulutushaaraan.

Oppi­mis­vai­keuksien voit­ta­mi­seksi ei kansa- tai oppi­kou­lussa tehty kovinkaan paljoa. Eri­tyi­so­pe­tusta oli tar­jolla vain vähän ja pää­asiassa eri­tyis­ryh­missä tai -kouluissa.

Yhteis­kunnan muutos vaati 1970-luvulla yleistä kou­lu­tus­tason nostoa. Tasa-arvon ja yhden­ver­tai­suuden vaa­ti­mukset nousivat myös kou­lu­tus­po­li­tii­kassa polt­ta­viksi. Perus­koulu-uudistus oli osa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rakentamista.

Edus­kunta hyväksyi lain kou­lu­jär­jes­telmän perus­teista eli perus­koulun pui­telain vuonna 1968 äänin 123–68. Elo­kuussa 1972 Lapin lääni, Oulun läänin kolme kuntaa sekä 28 perus­kou­lu­ko­keilun kuntaa siir­tyivät perus­kou­lu­jär­jes­telmään. Yhteensä 57 kuntaa ja 620 koulua koki muu­toksen ensiaallon.

Perus­kou­lu­verk­kojen muo­dos­ta­minen vaati kun­nissa paljon suun­nit­telua, koska aiempien kansa-, kan­salais- ja oppi­kou­lujen verkko ei sopinut sau­mat­to­masti yhteen uuteen raken­teeseen. Lisäksi siir­ty­mä­vai­heessa ope­tusta jär­jes­tettiin kahden eri ope­tus­suun­ni­telman mukaan, kun uudistus eteni vuo­si­luokka ker­rallaan luo­killa 7–9.

Edus­kun­nassa toi­vottiin, että uudis­tuksen myötä saadaan suu­rimmat paran­nukset aikaan ensiksi siellä, missä kou­luo­lo­suhteet olivat kai­kista hei­koimmat. Tällä perus­teella uudis­tuksen toi­meenpano eteni poh­joi­sesta etelään, maa­seu­dulta suu­rimpiin kau­pun­keihin, joissa vii­meinen vaihe alkoi vuonna 1977.

Kehityspäällikkö, Tarja Tuomainen.
Tarja Tuo­mainen, kehit­tä­mis­pääl­likkö, OPPIVA-verkosto
Mika Mäkelä, puheen­johtaja, OPPIVA-verkosto
Peter Johnsonin profiilikuva
Peter Johnson, OPPIVA Pore -toi­mi­tus­kunnan puheenjohtaja

Kokonaisvaltainen systeeminen uudistaminen

Perus­koulu-uudistus oli suuri sys­tee­minen muutos, joka joh­dettiin tar­kasti valtion ope­tus­hal­lin­nosta sää­döksin ja ohjein. Kuntiin perus­tettiin laa­jempi kou­lu­toimen hal­linto ja niiden johtoon pal­kattiin kou­lu­toi­men­joh­tajia. Opet­tajien virat jär­jes­tettiin perus­kou­luihin, opet­ta­jille tar­jottiin siir­ty­mä­vaiheen kou­lu­tusta ja täydennyskoulutusta.

Monet opet­tajat opis­ke­livat lisää, jotta saivat riit­tävän kel­poi­suuden. Kou­lu­hal­litus hyväksyi uuden ope­tus­suun­ni­telman mukaiset oppi­kirjat. Kun­nissa ja lää­neissä toi­mivat ohjaavat opet­tajat tukivat peda­go­giikan uudis­tu­mista kun­nissa ja kouluissa.

50 vuoden aikana perus­koulu on kokenut paljon pieniä uudis­tuksia, joiden avulla sen toi­mintaa ja peda­go­giikkaa on pidetty ajan tasalla. Vuo­si­kym­menien aikana kunnat ja koulut ovat saaneet lisää vapautta ope­tuksen jär­jes­tä­miseen ja kehit­tä­miseen, mutta auto­nomian väljyys on vaih­dellut. Tästä hyvänä esi­merkkinä ovat ope­tus­suun­ni­telmien perusteet, joista vii­meisin (2014) ohjaa aiempaa tiu­kemmin perus­o­pe­tuksen toteuttamista.

Vuoden 1998 perus­o­pe­tuslain uudistus on vii­meisin koko­nais­val­tainen perus­o­pe­tuksen uudis­ta­mis­pyr­kimys. Se sisältönä oli perus­o­pe­tuksen sisäisen hal­lin­nol­lisen ja peda­go­gisen rajan pois­ta­minen ylä- ja ala-asteen väliltä.

Se antoi mah­dol­li­suuden yhte­näisen perus­o­pe­tuksen oppi­mi­sym­pä­ris­töjen ja yhte­näisen peda­go­giikan kehit­tä­mi­selle, mutta ei pakot­tanut siihen. Yhte­näisyys onkin edennyt eri tahtia eri puo­lilla riippuen talouden rah­keista ja kuntien stra­te­gi­sesta tah­to­ti­lasta. Oppi­laiden kan­nalta yhden­ver­taisuus ei täysin toteudu, jos toisen kou­lu­polku kulkee yhte­näistä reittiä ja toisen kokemus perus­kou­lusta on toi­sen­lainen. Täs­säkin laki­uu­dis­tuk­sessa tavoit­teiden toteu­tu­misen tueksi olisi pitänyt ohjata rahoi­tusta uusiin raken­teisiin ja peda­go­giikan kehittämiseen.

 

Pitääkö peruskoulusta olla huolissaan vai onko syytä juhlaan?

Jul­ki­sessa perus­kou­lu­kes­kus­te­lussa ovat otsikot vaih­delleet oppi­mis­tu­losten las­kusta, oppi­mis­va­jeeseen ja ope­tuksen ammat­ti­laisten ja hal­linnon kuor­mit­tu­miseen. Huo­lissaan olo ei riitä, vaan rea­lis­tisen kuvan perus­teella tulee nähdä perus­koulun kehit­tä­mis­tarpeet kokonaisuutena.

Perus­o­pe­tuksen jär­jes­täjien eli kuntien stra­tegiat ja talous rat­kai­sevat perus­o­pe­tuksen peda­go­gisen kehit­ty­misen ja tulevat oppi­mis­tu­lokset 2020-luvulla. Jos kään­nettä parempaan halutaan, se tapahtuu koko­nais­val­tai­sella muu­tok­sella: perus­o­pe­tuslain koko­nai­suu­distus, perus­o­pe­tuksen talouden tur­vaa­minen sekä ope­tus­hen­ki­löstön ja reh­torien, ope­tus­toimen johdon jatkuva, sys­te­maat­tinen kou­lutus ja valmennus.

Vasta lain­sää­dännön koko­nai­suu­dis­tuksen jälkeen olisi uusien ope­tus­suun­ni­telmien perus­teiden val­mis­telun aika. Nykyi­sillä perus­teilla kyllä pär­jätään, jos kun­nissa päi­vi­tetään pai­kal­lisia ope­tus­suun­ni­telmia arvioin­ti­tiedon pohjalta.

1970-luvun perus­koulu oli yhteis­kunnan muu­tos­voima – niin kuin se aina onkin. Suo­ma­laisten perus­koulun oppi­laiden oppi­mis­tu­lokset ovat nousseet kan­sain­vä­li­sissä ver­tai­luissa huip­pu­ta­solle, ja kan­sa­kunnan osaa­mis­pe­rusta on mah­dol­lis­tanut talou­del­lisen kasvun ja hyvän kil­pai­lu­kyvyn. Lisään­tyneen tasa-arvon ja oikeu­den­mu­kai­suuden myötä suo­ma­laiset kokevat ole­vansa hyvin onnellisia.

2020-luvun perus­koulun tulee vastata toi­sen­laisiin oppi­misen ja yhteis­kunnan haas­teisiin kuin 50 vuotta sitten. Hyvin­vointi jakautuu nyt eri tavoin ja per­heiden sosio­eko­no­minen tausta vai­kuttaa aiempaa enemmän oppi­mis­tu­loksiin. Syr­jäy­ty­misen ja osat­to­muuden kuilut syve­nevät, jos kehi­tystä ei käännetä. Perus­koulun tulee kiin­nittää oppi­laansa yhä vah­vemmin eli­ni­käiseen kou­lu­tus­polkuun ja tuottaa onnis­tu­misia, oppi­misen iloa ja eli­ni­käistä hyvin­voinnin perustaa ihan jokaiselle.

Siinä on Suo­messa onnis­tuttu tällä 50 vuoden mat­kalla ja se antaa toivoa seu­raa­valle puo­lelle vuo­si­sa­dalle. Ja nyt voisi olla aika myös juhlia sitä kaikkea, mitä perus­koulu-uudis­tuk­sella on aikaansaatu.

Teksti: Tarja Tuo­mainen, Mika Mäkelä ja Peter Johnson