STEAM in Oulu esittäytyy: uusi käsikirja julkaistu

Oulussa kehi­tetään mää­rä­tie­toi­sesti STEAM-peda­go­giikkaa tule­vai­suuden haas­teisiin vastaamiseksi. 

STEA­Missa käy­tetään tek­niikkaa, luon­non­tie­teitä ja tai­detta lähes­ty­mis­ta­poina oppi­joiden itseoh­jau­tu­vuuden, vuo­ro­vai­ku­tus­tai­tojen ja kriit­tisen ajat­telun opet­ta­miseen. Se edistää luo­vuutta ja ute­liai­suutta taiteen, median, tieteen ja tek­no­logian ris­teyk­sessä. STEAM-peda­go­giikkaa käyttää Oulussa jo yli 30 perus­koulua ja lukuisat päi­vä­kodit, ja nyt mukaan on liit­tynyt myös ensim­mäinen lukio. 

Oulun kau­pun­gissa toimii aktii­vi­sesti STEAM-ver­kosto, johon kuuluu kas­va­tusalan lisäksi lukuisia muita kau­pungin toi­mialoja. Osana tämän ver­koston toi­mintaa on luotu STEAM-käsi­kirja. Perus­teel­lisen, mutta hel­posti luet­tavan ja havain­nol­lisen käsi­kirjan teke­mi­sessä on ollut mukana noin 100 usean eri toi­mialan osaajaa. 

 

STEAM-pedagogiikka haltuun uuden käsikirjan avulla

Käsi­kirjan avulla kuka vain voi ottaa STEAM-peda­go­giikan hal­tuunsa. Käsi­kirja on tar­koi­tettu eri alojen ammat­ti­laisten ja eri­tyi­sesti kas­va­tusalan käyttöön tukemaan joka­päi­väistä STEAM-toi­mintaa. Siitä löytyy niin STEAM in Oulu -toi­minnan esittely kuin eri­laisia Oulussa opittuja asioita ja käy­tännön vinkkejä. Niistä toi­votaan olevan apua, kun STEAM-toi­mintaa käyn­nis­tetään ja toteu­tetaan Oulussa ja ympäri Suomea. Pääset tutus­tumaan käsi­kirjaan täältä.

Oulun STEAM-toi­minta poh­jautuu Oulun kau­pun­ki­stra­te­giaan ja sivis­tys­oh­jelmaan. Haluamme muuttaa toi­min­ta­kult­tuu­riamme kohti vah­vempaa yhdessä teke­misen ja kokei­le­misen kult­tuuria. Oulussa on lupa kokeilla, erehtyä, oppia ja loistaa. STEAM on oppi­ja­läh­töistä, kokei­levaa ja yhtei­söl­listä oppi­mista, jonka avulla koulun tai minkä tahansa yksikön toi­min­ta­kult­tuuria paran­netaan yhdessä teke­misen sekä tie­tojen ja tai­tojen omak­su­misen kautta. 

STEA­Mista on tulossa koko sivistys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luiden asia, kun toi­minta laa­jenee osaksi museo- ja tie­de­keskus Luupin, Oulun kau­pun­gin­kir­jaston ja muiden kau­pungin kult­tuu­ri­pal­ve­luiden toi­mintaan. STEAM on tii­viisti mukana myös Oulu2026:n sisäl­töjen suunnittelussa.

STEAM-kehit­tä­mis­työssä ovat aktii­vi­sesti mukana Oulun yli­opisto, Oulun ammat­ti­kor­kea­koulu ja OSAO. Ver­kos­tossa on mukana myös pai­kal­lisia yrityksiä.

Lisä­tietoa STEAM-ver­koston toi­min­nasta löydät koti­si­vuil­tamme

 

Ideat, neronleimaukset ja testaamisen kulttuuri täyttävät Ouluhallin 31.5.–1.6.2022 Amazing North -tapahtumassa

Amazing North, lap­sille, nuo­rille sekä opetus- ja kas­va­tusalan ammat­ti­lai­sille suun­nattu suur­ta­pahtuma, val­loittaa Oulu­hallin 31.5.–1.6.2022. Tänä vuonna tapah­tumaan kyt­keytyy myös koronan vuoksi alku­vuo­desta siir­retty ToolCamp. Toi­min­nal­lisia tapah­tumia yhdistää oulu­lainen STEAM-toi­min­ta­kult­tuuri, joka kiteytyy sanoihin yhdessä enemmän.

Amazing North -tapahtuma tuo Oulu­halliin työ­pajoja, ohjel­ma­nu­me­roita ja asiantuntijapuheenvuoroja. 

4.–9.-luokkalaisten haasteet ratkeavat

Kes­ki­viikkona 1.6.2022 pää­osassa on ToolCamp, kek­se­liäi­syyteen, luo­vuuteen ja yhteis­työhön kan­nustava mes­su­tyyp­pinen tapahtuma. ToolCamp on käyn­nis­tynyt jo oulu­lai­sissa kou­luissa, joissa 4.–9.-luokkalaiset ovat työs­ken­nelleet heille annet­tujen haas­teiden parissa. ToolCam­pissä oppilaat esit­te­levät luovat ja vas­tuul­liset rat­kai­sunsa ylei­sölle ja tuomaristolle.

Joka toinen vuosi jär­jes­tet­tä­västä Amazing North -tapah­tu­masta vas­taavat Oulun kau­pungin sivistys- ja kult­tuu­ri­pal­velut, STEAM in Oulu -ver­kosto, Oulun yli­opisto ja Pohjois-Suomen alue­hal­lin­to­vi­raston ope­tus­toimi. Toi­vo­tamme OPPIVA-ver­kostoon kuu­luvien kuntien edus­tajat läm­pi­mästi ter­ve­tul­leeksi tapahtumaamme!

Ilmoit­taudu mukaan tapah­tuman sivuilla https://​super​voimia​.fi/.

 

Lisä­tietoja

Paula Vorne, paula.​vorne@​ouka.​fi, p. 040 573 9503

Maikki Man­ninen, maikki.​manninen@​ouka.​fi, p. 040 614 9138