Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön käynnistyminen koronan varjossa

Esio­pe­tuksen opet­tajat ja yli­opiston nor­maa­li­koulun alkuo­pet­tajat suun­nit­te­livat Tam­pe­reella keväällä 2020 yhteistyön käyn­nis­tä­mistä, kun kau­pungin uusi var­hais­kas­va­tusyk­sikkö oli valmistumassa. 

Sisältö 

Tam­pereen kau­pungin Mus­ta­metsän esio­pe­tuksen opet­tajat ja Tam­pereen yli­opiston nor­maa­li­koulun alkuo­pet­tajat suun­nit­te­livat keväällä 2020 uudelta poh­jalta yhteistyön käyn­nis­tä­mistä seu­raavan luku­vuoden alkaessa, kun kau­pungin uusi var­hais­kas­va­tusyk­sikkö oli val­mis­tu­massa koulun naa­puriin. Samaan aikaan Nor­maa­li­koulun alkuo­pe­tus­luokat saivat uudet tilat ja aset­tuivat ensim­mäistä kertaa kaikki samaan raken­nukseen muun perus­o­pe­tuksen kanssa. Uudessa tilan­teessa esi- ja alkuo­petus ovat nyt vain koulun pihan ja pienen puis­tikon erot­taman matkan päässä toisistaan. 

 

Video: Esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä

Katso videolta, mitä artik­kelin kir­joit­tajat Kirsi-Liisa Kos­kinen-Sinisalo ja Anna Toriseva ker­tovat yhteistyöstä.

Alku­ta­paa­mi­sessa poh­dittiin yhteis­työhön koh­dis­tuvia odo­tuksia. Tavoit­teiksi tii­vis­tyivät siir­tymän tuke­minen lapsen ja perheen näkö­kul­masta, yhteisen kielen löy­tä­minen hen­ki­löstön kesken sekä opet­ta­jao­pis­ke­li­joille tar­jottava mah­dol­lisuus olla mukana esi- ja alkuo­pe­tuksen väli­sessä yhteis­työssä. Tulevaa luku­kautta poh­jus­tettiin sopi­malla yhteiset toi­minta-ajat niin lap­si­ryhmien yhtei­selle toi­min­nalle kuin opet­tajien kesken tapah­tu­valle suun­nit­te­lu­työlle. Toi­minnan sisäl­löille luotiin myös alus­tavat suuntaviivat. 

Koro­na­ra­joi­tukset toivat syk­syllä 2020 suuria esteitä suun­ni­telmien toteut­ta­miseen. Lap­si­ryhmien sekoit­ta­minen yli yksik­kö­ra­jojen ei ollut mah­dol­lista tilan­teessa, jossa esi­mer­kiksi koulun sisällä pyrittiin pitämään luokat mah­dol­li­simman paljon erillään toi­sistaan. Yhteistyön muotoja oli siten mie­tittävä uudelleen. 

Toi­minta pai­nottui lopulta opet­tajien välille, mikä ei jäl­ki­käteen arvioituna ollut suinkaan huono asia. Tut­ki­muk­sissa on nimittäin havaittu, että yhteis­toi­minnan kehit­tä­minen edel­lyttää yhteis­työ­kump­pa­neihin tutus­tu­mista, toisen ope­tus­suun­ni­telmaan pereh­ty­mistä, tavoit­teiden sel­keyt­tä­mistä sekä yli­päätään riit­tä­västi aikaa yhteisen ymmär­ryksen raken­ta­mi­seksi ja toi­minnan suun­nit­te­le­mi­seksi (Fors-Pen­nanen 2006, 198–200 ja Ran­ta­vuori 2019, 63–64).

Yhteisen perustan rakentaminen

Esi- ja alkuo­pet­tajien yhteinen toive oli alusta alkaen, että työ­jär­jes­tyksiin varataan aikaa arvo­kes­kus­te­lulle ja perus­teel­li­selle suun­nit­te­lulle. Nor­maa­lissa työn imussa ei yleensä riit­tä­västi pysähdytä miet­timään ja reflek­toimaan omaa työtä, mutta nyt siihen tar­joutui yllättäen mah­dol­lisuus, koska lap­si­ryhmien välistä yhteis­työtä ei voitu aloittaa suun­ni­tel­lusti. Lisäksi toi­minnan käyn­nis­tä­miseen oli pal­kattu eri­tyi­so­pettaja, joka saattoi ottaa vastuun suun­nit­te­lutyön etenemisestä. 

Kol­legan tun­te­minen ede­sauttaa yleensä yhteis­työtä. Opet­tajat tote­sivat, että on hel­pompi ottaa toiseen yhteyttä, kun opettaja on muu­takin kuin nimi pape­rilla tai ainoastaan ”naa­ma­tuttu” Zoo­mista. Edel­lis­kevään val­mis­te­lutyö oli jou­duttu nimittäin tekemään etäyhteyksin. 

Yhteistyön käyn­nis­tä­minen uudelta poh­jalta saattaa tuoda mukanaan myös ennak­ko­luuloja, pelkoja tai isoja toi­veita ja odo­tuksia. Yhtei­sistä tavoit­teista sopi­minen yhtei­sellä kie­lellä koettiin sil­täkin osin tarpeelliseksi. 

Yhteis­työtä visua­li­soitiin talo­mal­lilla. Siinä talon perusta eli kivi­jalka on esi- ja perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman perusteet ja talon ikku­noissa on esi- ja alkuo­pe­tuksen yhteis­työhön liit­tyviä käy­tän­teitä (ks. kuva). Sel­laisia ovat muun muassa kes­ki­näinen ja eri tahojen kanssa tehtävä yhteistyö, yhteinen kou­lutus, tie­don­siirto, toi­min­ta­tavat, oppi­mi­sym­pä­ristö ja toi­minnan sisällöt. 

Opet­tajat poh­tivat, mitkä asiat suun­ni­telmien perus­teissa vah­vis­tavat tai saat­tavat jopa rajoittaa yhteisen toi­minnan suun­nit­telua. Opet­tajat pyr­kivät löy­tämään uusia sisäl­löl­lisiä oival­luksia tämän yksi­tyis­koh­taisen tar­kas­telun myötä. Toi­minnan sisältöön liit­tyvät käy­tänteet sovittiin yhtei­sesti talon ikku­na­mallia pohjana pitäen. Olen­naista oli jous­tavuus ja myön­teisyys muu­tok­sille. Käy­tän­teitä ei voida beto­noida pysy­viksi, vaan niiden tulee elää ajassa ja huo­mioida vuo­sit­taiset tarpeet.

Vuoden aikana käydyn runsaan asia­kes­kus­telun, ideoinnin ja tutus­tu­misen myötä pidettiin huolta myös omasta hyvin­voin­nista. Kuu­kausi­ta­paa­misten alussa saa­tettiin tehdä mie­li­ku­va­ren­tou­tus­matka metsään tai yhteinen käve­ly­lenkki sekä pohtia omaa tii­mi­roolia tai mil­laista laaja-alaista osaa­mista itsellä on vahvuutena. 

Tärkeää oli jättää tilaa lep­poi­sille säm­py­lä­kah­vit­te­luille sekä muul­lekin vuo­ro­vai­ku­tuk­selle kuin työ­asioiden läpi­käyn­nille. Tapaa­mi­sista ei haluttu jäykkiä ja puu­dut­tavia ilta­päi­väis­tuntoja. Kes­kus­te­luiden tavoit­teena oli olla voi­maan­nut­tavia, aitoja ja lep­poi­siakin koh­taa­misia, ja siinä myös onnistuttiin.

Talven aikana ideoitiin seu­raavat kon­kreet­tiset asiat:

  1. Toi­minnan vuo­si­kello, johon kir­jattiin väljät pää­ideat sekä tie­dot­ta­misen periaatteita. 
  2. Lapsen oma työ­kirja ”Eska­rista ekaluokalle”.

Laaja-alaisesta osaamisesta kiinni

Yhdeksi tar­kemman tar­kas­telun koh­teeksi nousi luon­te­vasti laaja-alainen osaa­minen, mikä löytyy sekä esi- että alkuo­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­tel­mista. Esi- ja alkuo­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien perus­teiden 2014 toi­meen­panoa arvioi­vassa jul­kai­sussa todetaan, että muun muassa laaja-alaisen osaa­misen tavoit­teiden tul­kinta vaih­telee arviointiin osal­lis­tu­neiden keskuudessa. 

Laaja-alaista osaa­misen vie­mistä käy­tännön peda­go­giikkaan kuvataan pul­mal­li­seksi, sillä koko­naisuus koetaan moni­tul­kin­tai­seksi. Arvioin­ti­ryhmä esit­tääkin tar­peel­li­seksi ope­tuksen jär­jes­täjien itsear­viointia sekä sen poh­jalta teh­tävää kehit­tä­mis­työtä. Yhtä lailla perään­kuu­lu­tetaan esio­pe­tuksen ja kou­lujen välisen yhteistyön tii­vis­tä­mistä ja yhtei­söl­lisen toi­min­ta­kult­tuurin raken­ta­mista niin esi- kuin perus­o­pe­tuk­sessa. (Saa­rinen ym. 2021, 3–6.)

Laaja-alainen osaa­minen on jaettu perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa (2014) seit­semään eri laaja-alaiseen koko­nai­suuteen, joista kuusi on myös esio­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa (2014). Ainoastaan L6 (työ­elä­mä­taidot ja yrit­täjyys) on vain perus­o­pe­tuksen opetussuunnitelmassa. 

Ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa (EOPS 2014 ja POPS 2014) laaja-alainen osaa­minen mää­ri­tellään tie­tojen, tai­tojen, arvojen, asen­teiden ja tahdon muo­dos­ta­maksi koko­nai­suu­deksi. Laaja-alaisten oppi­mis­ko­ko­nai­suuksien avulla oppi­laita roh­kaistaan tun­nis­tamaan oma eri­tyis­laa­tunsa, vah­vuu­tensa ja kehit­ty­mis­mah­dol­li­suu­tensa. Pää­asial­lisena tavoit­teena on tukea ihmi­seksi kas­va­mista, sekä edistää demo­kraat­tisen yhteis­kunnan jäse­nyyden ja kes­tävän elä­män­tavan edel­lyt­tämää osaamista. 

Laaja-alainen osaa­minen näkyy kai­kessa esio­pe­tuksen toi­min­nassa, jossa myös ope­tuk­sessa pyritään luomaan koko­nai­suuksia. Toi­min­ta­kult­tuuria ja oppi­mi­sym­pä­ristöjä kehi­tetään siten, että ne tukevat esiop­pilaan laaja-alaista oppi­mista. Ope­tet­tavia tie­to­si­sältöjä tär­keämpää on se, miten työs­ken­nellään, mil­lai­siksi oppi­mi­sym­pä­ristöt raken­netaan ja miten lasten oppi­mista ja hyvin­vointia tuetaan. 

Koulun puo­lelle siir­ryt­täessä laaja-alaisen osaa­misen tavoitteet lin­kit­tyvät aine­koh­taisiin tavoit­teisiin, mutta myös alkuo­pe­tuk­sessa opetus on usein ehey­tettyä. Monia­laiset oppi­mis­ko­ko­nai­suudet ovat perus­o­pe­tuk­sessa yksi eheyt­tä­misen tapa. 

Opetus perustuu aja­tuk­selle oppi­jasta aktii­visena toi­mijana, ja toi­min­ta­kult­tuu­rissa koros­tuvat oppi­misen edis­tä­minen, osal­lisuus, hyvin­vointi ja kestävä elä­mäntapa. (EOPS 2014; POPS 2014.) Laaja-alaisen osaa­misen tavoitteet antavat suun­ta­viivoja esi- ja perus­o­pe­tuksen eheyt­tä­mi­selle, ja vas­taa­vasti perus­o­pe­tuksen monia­laiset oppi­mis­ko­ko­nai­suudet edis­tävät laaja-alaisen osaa­misen kehittymistä.

Esi- ja alkuo­pet­tajien kes­kus­te­luissa laaja-alainen osaa­minen hah­mottui moni­säi­keisenä asiana. Kes­kus­te­luissa nousi esille poh­dinta siitä, mikä on elämän ja hyvän tule­vai­suuden kan­nalta tärkeää ja mikä ei. Kes­kus­te­lussa tuotiin esille arvok­kaana asiana se, että suo­ma­lai­sessa kou­lussa on perin­tei­sesti opittu laa­jasti sekä moni­puo­li­sesti eri­laisia tietoja ja taitoja. 

Samalla tie­dos­tettiin, että lisääntyvä ja jat­ku­vasti muuttuva tieto asettaa rajoja yksi­tyis­kohtien tie­tä­miseen kat­ta­vasti. Laaja-alai­suuteen tuntui kyt­key­tyvän ajatus sivis­tyk­sestä, vaikka sivis­tyksen sisältö näyt­täytyi komplek­sisena. Kiih­ty­vällä tah­dilla kas­vavan tiedon määrä huo­les­tutti ja samalla tiedon määrän ja laadun suhde sivis­tykseen pohditutti:

”Mä sit siihen sivis­tykseen, että se on muut­tunut, täytyy olla koko­naiskuva, tietoo on paljon, mitä te muut ajat­te­lette, et mitä on sivistys? Mun mie­lestä se on just sitä laaja-alai­suutta justiin eli et ei oo sillai niinku kapea-alai­sesti sitä tietoa, vaan niinku et olis laa­jemmin niinku meidän aikaan on ollu…”

”Paljon on tietoa rajau­tunut pois mitä ennen ope­teltiin ulkoo, nykyään niitä ei tarvi ope­tella ulkoo…  ne löytyy google-haku­kenttään, kun kir­jottaa, et se ei oo enää rele­vanttia, mut sitten taas vas­taa­vasti on tullu hir­vit­tä­västi lisää tietoo, että poh­dimme, että sivistys on ehkä tällä het­kellä sitä koko­nais­kuvan raken­tu­mista tästä ympä­röi­västä todellisuudesta…”

Tie­to­yh­teis­kunnan haas­teena onkin juuri oikean ja mer­ki­tyk­sel­lisen tiedon poi­mi­minen. Yleis­si­vis­tyksen mer­kitys ihmisen oppi­misen perustana saattaa unohtua esi­mer­kiksi haku­ko­neiden ansiosta. Voimme aina tar­kistaa meitä askar­rut­tavan tiedon ”googlaa­malla”. Ilman ennakko-ole­tusta siitä, mitä ollaan etsi­mässä ja miten se tehdään luo­tet­ta­vasti, tie­donhaku voi olla jopa koh­ta­lo­kasta. On sanottu, että ihmisten yleis­si­vistys, abduk­tii­vinen päät­te­lykyky ja ana­lo­gioiden taju heik­kenee kaiken aikaa. (Keto­vuori 2016.) 

Olen­naisten tie­tojen ja tai­tojen valinta, kriit­tinen ajattelu ja koko­nai­suuksien ymmär­tä­minen ovat opet­ta­jalle tärkeää osaa­mista, ja näiden tai­tojen välit­tä­minen oppi­laille nähtiin kes­kei­seksi osaksi opetustyötä:

”Joo me puhuttiin kanssa kriit­ti­sestä ajat­te­lusta aika paljon, et sekä opettaja tarvii paljon kriit­tistä ajat­telua, mutta myös et sen on tosi tärkee, et sitä pystyy opet­tamaan tai sitä osaa har­jo­tella yhdessä lasten kanssa. Et osaa rajata sitä val­tavaa tie­to­tulvaa, mutta myös sitten poimia sieltä ne niinkun toden­pe­räiset tai niinkun lähempänä totuutta olevat asiat kai­kesta siitä informaatiotulvasta…”

Opet­tajien pitivät selvänä sitä, että sivistys ei tar­koita suuren tie­to­määrän muis­ta­mista. Esille nousi muun muassa kult­tuu­rinen moni­naisuus, yhteis­työ­taidot, käy­tös­tavat sekä yhden­ver­taisuus. Yhteis­kun­nassa pär­jää­misen taidot mää­ri­teltiin myös sivis­tykseen kuu­lu­viksi mää­rit­te­le­mättä näitä taitoja tar­kemmin. Kuvailut sivis­tyk­sestä on helppo sovittaa yhteen tule­vai­suus­tai­tojen kanssa (esim. Ope­tus­mi­nis­teriö 2010) sekä Sitran (2017) sel­vi­tyk­sessä kuvattuun tule­vai­suuden opetussuunnitelmaan. 

Kes­kiössä ei ole poh­dinta siitä, opis­kel­laanko ”tietoja vai taitoja”, mitä oppiai­neita opis­kellaan ja kuinka paljon. Tule­vai­suu­dessa tar­vitaan muun muassa luo­vuutta, kriit­tistä ajat­telua, vies­tintä- ja yhteis­työ­taitoja, läs­nä­olo­kykyä, ute­liai­suutta, roh­keutta, resi­lienssiä, vahvaa etiikkaa ja joh­ta­juutta. (Sitra 2017,16.)

“Lisääntyvä ja jat­ku­vasti muuttuva tieto asettaa rajoja yksi­tyis­kohtien tie­tä­miseen kattavasti.” 

Ajatuksia opettajan toimintarooleista laaja-alaisen osaamisen edistäjänä 

1. Eheyttävän ja monialaisen opetuksen osaaja

Ope­tus­mi­nis­teriön mie­tin­nössä (2010) esi­teltiin tule­vai­suus­taitoja vuo­delle 2020. Tie­don­kä­si­tyksen muu­toksen kan­nalta sil­loinen opetus nähtiin liian sisäl­tö­pai­not­teisena ja pil­kottuna tie­do­na­loittain. Laaja-alaisten tai­tojen kehit­ty­misen mer­ki­tystä ei vielä arvos­tettu, joten niihin ei panos­tettu. Kou­luo­pe­tuksen uudis­ta­misen läh­tö­koh­daksi nähtiin juuri laaja-alainen osaa­minen ja näkemys tule­vai­suuden yleissivistyksestä. 

Tie­to­määrän jat­ku­vasti kas­vaessa ei ole enää rele­vanttia yrittää omaksua kaikkea ole­massa olevaa tietoa, vaan ennemmin opettaa kriit­tisen tiedon han­kintaa. Tasa­painon löy­ty­minen eril­listen fak­tojen opet­ta­misen ja teke­misen pro­sessien ja tai­tojen välille on tule­vai­suuden oppi­mi­sa­jat­telua. (Ope­tus­mi­nis­teriö 2010, 37−39.) 

Esi- ja alkuo­pet­tajien kes­kus­te­lussa esille nousi opet­ta­juuden iso muutos viime vuosina. Työ ei ole enää tiedon siir­tä­mistä, kenties oppi­kir­joihin nojautuen, vaan monia­laisuus ope­tus­työssä on tärkeää. Opet­ta­jalta edel­ly­tetään laaja-alaista osaa­mista pär­jä­täkseen työssään. Lisäksi hänen tulee olla entistä kriit­ti­sempi tiedon jäsentäjä, oppi­misen ohjaaja ja mah­dol­listaja tai koko­nais­kuvan rakentaja. 

Opettaja tarvii paljon kriit­tistä ajat­telua, mutta myös, et sen on tosi tärkee, et sitä pystyy opet­tamaan tai sitä osaa har­jo­tella yhdessä lasten kanssa. Et osaa rajata sitä val­tavaa tie­to­tulvaa, mutta myös sitten poimia sieltä ne niinkun toden­pe­räiset tai niinkun lähempänä totuutta olevat asiat kai­kesta siitä informaatiotulvasta ”.

”Tää liittyy niinkun kans siihen, kun puhuttiin paljon ajan her­molla pysy­mi­sestä, et niinkun kans ymmärtää sitä moni­nä­kö­kul­ma­suutta, on nime­nomaan siihen tie­to­suuteen, mistä me jo aiem­minkin puhuttiin ja se asettaa myös juu­rikin myös aika­moisia pai­neita siihen opet­tajan ammattiin, et pitäis tietää niin monesta asiasta niin paljon, jotta sitä edes kykenee ajat­te­lemaan kriittisesti”

Laaja-alainen osaa­minen on kas­vu­pro­sessi myös opet­ta­jalle, kun pyritään vähi­tellen eheyt­tämään ope­tusta ja kehit­tämään omaa työn­kuvaa uudenlaiseksi. 

”Eheyttävä oppi­minen, mikä tar­koittaa pro­ses­sin­omaista tai pro­jek­ti­luon­teista, et otetaan kult­tuu­ri­sesti kaikki huo­mioon niinku, asiak­kaiden ja kaikki taustat, niin me ikään kuin siinä samalla har­joi­tellaan kaikkia näitä laaja-alaisen osaa­misen alueita.”

2. Elämätaitojen valmentaja ja tulevaisuuteen ohjaaja

Opet­tajan laaja-alaiseen osaa­miseen tulee kuulua paljon kult­tuu­rista osaa­mista ja elä­mässä sel­viy­ty­misen tai­tojen opet­ta­mista, jotta oppilaat pär­jäävät tule­vai­suuden moniar­voi­sessa ja yhä tek­nis­ty­neem­mässä yhteis­kun­nassa. Opet­tajat poh­tivat mil­laiseen tule­vai­suuteen heidän tulee lapsia valmistaa. 

Laaja-alaista osaa­mista pidetään monesti juuri tule­vai­suus­taitona, ja nyky­ajassa voi olla vaikeaa nähdä, mitä taitoja tule­vai­suu­dessa oikeasti tar­vitaan. Opet­tajat kokivat, että jos laaja-alaisen osaa­misen tavoit­teita ase­tetaan liikaa, niiden toteut­ta­minen käy­tän­nössä on jopa mahdotonta. 

”…mikä on riit­tävän laaja-alaista tiatoo, et mikä on se määrä, että sel­viytyy eteenpäin, mä nään sen sel­viy­ty­misen näkö­kul­masta tai sem­mo­sesta niinku kult­tuu­risen osaa­misen. Että pärjää tässä yhteis­kun­nassa. ” 

”Ja sitten laaja-alaisen osaa­misen taidot on tavallaan niinku työ­vä­li­neitä joita me annetaan niinku sille lap­selle elämään. Ja sitten meillä on täällä että mitä val­miuksia jous­ta­vuutta ajat­te­lussa, rea­goin­nissa, väli­neitä kohdata enna­koi­mat­tomia tilan­teita ja kykyä sitte toimia niissä.” 

Sitran (2017) mie­tinnön mukaan tule­vai­suu­dessa tieto ei ole enää ope­tus­suun­ni­telman ydin, vaan tar­vitaan meta­kog­ni­tii­visia taitoja, tie­toista käsi­tystä omista ja muiden tai­doista ja oppimaan oppi­mista. Ope­tuksen tulee liittyä oikeaan, elävään elämään ja auttaa oppi­lasta tekemään vii­saita valintoja. Tule­vai­suu­dessa pereh­dy­täänkin koko­nai­suuksiin ja rajat ylit­täviin tee­moihin, kuten robo­tiikkaan, yrit­tä­jyyteen ja hyvin­vointiin eikä opis­kella yksit­täisiä oppiai­neita, kuten mate­ma­tiikkaa, englantia ja bio­logiaa. Ongelmien kes­kellä oppijaa auttaa laaja-alainen oppi­minen ja moni­lu­ku­taito. (Sitra 2017,16.) 

 ”Mitkä olis vuoden 35 niinkun täm­mösiä tule­vai­suus­taitoja, et mitkä silloin olis niitä tär­keimpiä, niin aika jän­nästi täs­säkin kes­kus­te­lussa nousee juuri tää täm­mönen… vuo­ro­vai­ku­tus­taidot, oppi­miskyky, moni­kult­tuu­ri­suus­taidot ja ongel­man­rat­kai­sukyky ja tän tapaset asiat, mut sit hyvin paljon niinku sai niitä mai­nintoja myös täm­möset asiat, et kes­tävän kehi­tyksen peri­aat­teiden ymmär­tä­minen ja tun­te­minen ja tiedon arvioin­ti­taidot oli sii­näkin ihan tosi kor­kealla ja läh­detään kas­vattaa sieltä alhaalta ylöspäin, niin se vaatii niinku sem­mosta aikaa ja silloin ne ne tavotteet on entistä tär­keemmät olla sillä opet­ta­jalla sisäis­tettynä, jotta siihen ei oo ympätty liian paljon tavoit­teita.” 

Opet­tajat kokivat ver­kos­toi­tu­misen ja yhteistyön teke­misen koros­tuvan yhä enemmän tule­vai­suu­dessa. Yhtei­so­pet­tajuus ja moni­naisten yhteis­työ­kump­pa­neiden mukaan otta­minen onkin tule­vai­suu­dessa ope­tus­työssä yhä suu­rem­massa roo­lissa. Opet­ta­juuden jaka­minen on todel­linen amma­til­linen taito tulevaisuudessa.

“Et opet­ta­jalta vaa­ditaan kyl laajaa ver­kostoa ja niinkun tie­don­ha­ke­misen kykyä eiks vaan, et sen pitää niinkun ite skannata sitä tietoo itseensä, jotta se pystyy opet­tamaan, se ei voi niinkun yksin kantaa omaa tietoo, vaan sen pitää niinku kysyä sitä myös muilta, et ver­kos­toi­tu­minen on kyl sillä tavalla tärkeetä…”

 

3. Joustavan siirtymän mahdollistaja

Esi- ja alkuo­pet­tajat pereh­tyivät tois­tensa ope­tus­suun­ni­telman perus­teisiin ja ver­tai­livat kes­kus­tellen niitä kuluneen vuoden aikana perus­teel­li­sesti. Se auttoi sel­keästi yhteistyön raken­ta­mi­sessa ja samalla oman toi­min­ta­roolin täs­men­tä­mi­sessä. Jos ole­tetaan eikä oteta selvää, yhteistyön teke­minen on hel­posti hankalaa. 

”Raken­nettais yhteistä näke­mystä, me aateltiin ensiks, että esio­pe­tuksen ja alkuo­pe­tuksen niinkun kesken olis yhteinen näkemys että mil­lai­silla tai­doilla se eka­luok­ka­lainen nauttien pärjää siellä kou­lussa ja poh­dittais ja raken­nettais sitä yhteistä käsi­tystä täällä, jollon mekin sitten osataan tukea niissä tai­doissa, mutta että on mie­tittävä sitä, että onko se naut­ti­minen vaa­ran­tu­massa, että onko taidot vaikka sel­laiset, että se lapsi, sen itse­tunto, vaikka kärsii, jos se siirtyy siitä koulun puo­lelle.” 

Ran­ta­vuoren (2019) mukaan perus­o­pe­tuksen ja esio­pe­tuksen kult­tuu­riset ajat­te­lu­tavat ovat eri­laisia ja yhteistyön teke­minen on ammat­ti­lai­sille haas­tavaa. Kou­lulla on vah­vempi kult­tuu­rinen käsi­kir­joitus, ja usein esio­pe­tuksen resurssi jää hyö­dyn­tä­mättä yhteis­työtä teh­dessä. Pää­tök­sen­te­ko­ti­lan­teissa koulun peda­go­gisia rat­kaisuja arvos­tetaan enemmän kuin esio­pe­tuksen. (Ran­ta­vuori 2019, 63.) 

Arvoa­se­telman yllä­pi­tä­misen sijasta kan­nattaa muistaa, että esi- ja alkuo­pe­tuksen käy­tän­teissä on kui­tenkin paljon samaa. Yhdessä jae­tulle näke­myk­selle on tur­val­lista rakentaa yhteistä toi­mintaa, ja toi­saalta eri­laiset näke­mykset ja toi­min­ta­tavat voivat olla molemmin puolin ymmär­ret­täviä, perus­teltuja ja ehkä myös mah­dol­li­suuksia kehittää omaa ajatteluaan.

”Että pää­piir­teissään ne on aika samat esi- ja alkuo­pe­tuk­sessa ja on helppoa lähteä rakentaan sitä yhteis­työtä, että vaikka nimissä oli vähän eroa­vai­suuksia, niin sisällöt on kui­tenkin samat.”

 

Lopuksi

Nyt voi­massa olevat esio­pe­tuksen ja perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien perusteet ovat val­mis­tuneet tii­viissä yhteis­työssä. Yhteistyö näkyy niissä muun muassa toi­min­ta­kult­tuuria ja laaja-alaisen osaa­mista kuvaa­vissa lin­jauk­sissa. (Holappa et al. 2019, 10.) 

Ope­tus­suun­ni­tel­missa (EOPS 2014 ja POPS 2014) ohjataan suun­ni­tel­mal­liseen yhteis­työhön, joka edel­lyttää muun muassa sitä, että esi- ja perus­o­pe­tuksen hen­ki­löstö tutustuu tois­tensa asia­kir­joihin, toi­mintaan ja oppi­mi­sym­pä­ris­töihin. Esi- ja perus­o­pe­tuksen yhteistyön tavoit­teena on joh­don­mu­kaisen, lapsen kasvua ja oppi­mista tukevan jat­kumon aikaan­saa­minen. Koko­nai­suuteen kuuluu luon­nol­li­sesti yhteistyö huol­tajien kanssa.

Esi- ja alkuo­pe­tuksen yhteis­työlle ase­tet­tujen tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi ei ole ole­massa yhtä ainoaa oikeaa toi­min­ta­mallia. Koke­muk­semme mukaan opet­tajien väliseen perus­teel­liseen poh­dintaan työn perus­teista, toi­min­ta­ta­voista ja tavoit­teista kan­nattaa etsiä yhteistä aikaa. Esi- ja alkuo­pet­ta­jilla on sel­keästi paljon annet­tavaa toinen toisilleen. 

Yhteinen kes­kustelu jäsentää omaa opet­ta­juutta ja tekee kaikkien työn näky­väksi. Kes­kus­te­luissa on mah­dol­lista edetä hyvin perus­teel­li­seenkin poh­dintaan siitä, mikä kas­vatus- ja ope­tus­työtä ohjaa. Näin toi­mi­malla löytyy käsi­tyk­semme mukaan vähi­tellen yhteistyön ydin, joka tukee lapsen kan­nalta onnis­tu­nutta siir­tymää esio­pe­tuk­sesta alkuopetukseen. 

Vähi­tellen ete­ne­miseen liittyy ajatus siitä, että pienin, mutta tavoit­teel­lisin askelin ete­ne­mällä, on mah­dol­lista löytää juuri omaan toi­min­taym­pä­ristöön sopivat yhteistyön muodot ja sisällöt. Tavoit­teena on luoda väljä toi­min­ta­malli, joka antaa pohjan tar­kem­malle vuo­si­suun­nit­te­lulle, mutta mah­dol­listaa kui­tenkin jat­kuvan kehit­tä­misen luottaen toi­mi­joiden vankkaan ammattitaitoon.

Laaja-alaisen osaa­misen poh­dinta nosti esille moni­puo­lisen aja­tuk­sen­vaihdon kou­lu­tuksen ydin­teh­tä­västä. Kes­kus­te­luissa laaja-alainen osaa­minen nähtiin sivis­tyneen ihmisen tun­nus­merkkinä, jonka perustaa luodaan esi- ja alkuo­pe­tuk­sessa. Samassa yhtey­dessä opet­tajia mie­ti­tytti, mil­laisia tule­vai­suuden taitoja heidän ole­tetaan opet­tavan ja missä kai­kissa toi­min­ta­roo­leissa heidän odo­tetaan toimivan. 

Saaren ym. (2017) mukaan koko kou­lu­tusa­jattelu on vaa­rassa kapeutua, jos kou­lutus ase­tetaan tuot­tamaan yleisiä työ­elä­mä­val­miuksia ja pal­ve­lemaan työ­elämän ”tar­peita”. Samalla kaven­tuvat kas­va­tuksen moni­naiset sivis­tyk­sel­liset mer­ki­tykset eli­ni­käisen oppi­misen ja oppimaan oppi­misen dis­kurs­seissa. (Saari, Salmela & Vilkkilä 2017, 62.) Enemmän ehkä pitäi­sikin puhua siitä, ketkä aset­tavat tule­vai­suuden tavoitteita. 

Sivis­tyksen käsitteen moni­muo­tois­tuessa ja arvo­pe­rustan muut­tuessa voi olla vaikea toteuttaa ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa olevaa yleis­si­vis­tyksen tavoi­tetta, jos halutaan pitää kiinni sivis­tyksen perin­tei­sestä mää­rit­te­lystä. Myös per­heiden arvot ja käsi­tykset sivis­tyk­sestä voivat poiketa ope­tus­suun­ni­telmien ja ins­ti­tuu­tioiden käsit­teistä. Kas­vatus- ja ope­tus­työssä olemme suurten ja peri­aat­teel­listen asioiden äärellä.

 

Teksti: Kirsi-Liisa Kos­kinen-Sinisalo, Anna Toriseva

Lähteet

EOPS 2014. Esio­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman perusteet 2014. esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf (oph​.fi) Luettu 16.1.2021.

Forss-Pen­nanen, P. 2006. Uuden oppi­mista, kokeiluja ja poh­ti­mista. Yhtei­söl­lisiä ja yksi­löl­lisiä oppi­mis­polkuja esi- ja alkuo­pet­tajien yhteis­työssä. Väi­tös­kirja. Jyväs­kylän yli­opisto. Chy­denius ins­ti­tuutin tut­ki­muksia 3/2006. 

Holappa, A-S., Cos­tiander, K., Haanpää, S., Kola-Tor­vinen, P. & Pac­kalen, P. 2019. Kak­si­vuo­tinen esio­petus. Alustava sel­vitys 2019. Ope­tus­hal­litus: Raportit ja sel­vi­tykset 2019:2a. 

Keto­vuori, M. 2016. Sivistys ja arvot ope­tus­suun­ni­telman sisäl­töinä. Kie­li­kukko 1/2016. Luettu 20.1.2021.

Ope­tus­hal­litus 2019. Osaa­minen 2035 - Osaa­misen enna­koin­ti­foo­rumin ensim­mäisiä enna­koin­ti­tu­loksia. Ope­tus­hal­litus: Raportit ja sel­vi­tykset 2019. 

Ope­tus­hal­litus 2020. Laaja-alainen osaa­minen ja mitä sillä pitäisi saada aikaan. https://​www​.oph​.fi/​f​i​/​k​o​u​l​u​t​u​s​-​j​a​-​t​u​t​k​i​n​n​o​t​/​l​a​a​j​a​-​a​l​a​i​n​e​n​-​o​s​a​a​m​i​n​e​n​-​m​i​t​a​-​s​i​l​l​a​-​p​i​t​a​i​s​i​-​s​a​a​d​a​-​a​i​k​aan. Luettu 15.01.2021.

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriö 2010. Kou­lu­tuksen tie­to­yh­teis­kunta -kehit­tä­minen 2020. Parempaa laatua, tehok­kaampaa yhteis­työtä ja avoi­mempaa vuo­ro­vai­ku­tusta. Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriön työ­ryh­mä­muis­tioita ja sel­vi­tyksiä 2010:12.

POPS 2014. Perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman perusteet 2014. perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf (oph​.fi) Luettu 16.1.2021.

Ran­ta­vuori L. 2019. Kohti rela­tio­naa­lista asian­tun­ti­juutta jous­ta­vassa esi- ja alkuo­pe­tuk­sessa (Towards rela­tional expertise in flexible preschool and school). Väi­tös­kirja. Tampere: Puna­musta Oy.

Saa­rinen, J., Venä­läinen, S., Johnson P., Cantell, H., Jakobsson, G., Koi­visto, P., Routti, M., Vää­nänen, J., Huh­tanen, M., Kivistö A. & Viitala, M. 2021. OPS kehit­tä­mistyön kom­passina. Esi- ja perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien perus­teiden 2014 toi­meen­panon arviointi. Kan­sal­linen kou­lu­tuksen arvioin­ti­keskus, Jul­kaisut 1:2021.

Saari, A., Salmela, S. & Vilkkilä, J. 2017. Bildung- ja cur­riculum-perinteet suo­ma­lai­sessa ope­tus­suun­ni­telma-ajat­te­lussa. Teok­sessa Ope­tus­suun­ni­tel­ma­tut­kimus: kes­kus­te­lu­na­vauksia suo­ma­laiseen kouluun ja opet­ta­jan­kou­lu­tukseen. Toim. T. Autio, L. Hakala ja T. Kujala, T. Tampere: Tam­pereen yliopistopaino.

Sitra 2017. Tule­vai­suuden kou­lu­tuksen käsi­kirja - Askel­merkkejä kes­tävän kou­lu­tuksen kehit­tä­jille. Toim. V. Luoma-aho & O. Sulo­puisto. Sitran sel­vi­tyksiä 124. Hel­sinki: Erweko.

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.