Näkökulmia, ideoita ja työkaluja oppilaiden osallisuuden vahvistamiseen

Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vah­vis­tajina -kou­lu­tukset tar­joavat mah­dol­li­suuden vah­vistaa koko kou­lu­yh­teisön ja/​tai yksit­täisten opet­tajien osaa­mista teeman parissa. 

Ope­tus­toimen hen­ki­lös­tölle on tar­jolla eri­laisia Opet­tajat oppi­laiden osal­li­suuden vah­vis­tajina -kou­lu­tuksia niin kas­vokkain kuin etänä. Niitä voi myös tilata kuntiin eri puo­lille Suomea. Ne tar­joavat mah­dol­li­suuden vah­vistaa koko kou­lu­yh­teisön ja/​tai yksit­täisten opet­tajien osaa­mista teeman parissa eri näkö­kul­mista: Oppi­laiden osal­li­suuden perusteet, Osal­listava opettaja, Opettaja oppi­las­ryhmän ohjaajana sekä Vaikuta!-teemapäivän organisointikoulutus. 

Kou­lut­tajina ovat muun muassa Jouni Väli­järvi, Matti Rau­tiainen ja Miia Sainio. Kou­lu­tuksen jär­jes­täjänä toimii Nuorten Suomi ry. Kou­lu­tukset ovat OPH:n tukemana ilmaisia ope­tus­toimen henkilöstölle. 

 

Tutustu ja ilmoittaudu mukaan

Tar­kemmat tiedot kou­lu­tuk­sista: http://​www​.nuor​ten​suomi​.fi/​o​p​e​t​t​a​j​a​t​-​o​p​p​i​l​a​i​d​e​n​-​o​s​a​l​l​i​s​u​u​d​e​n​-​v​a​h​v​i​s​t​a​j​i​na/

Sivus­tolle päi­vi­tetään myös aina uudet tiedot sovi­tuista kou­lu­tusa­jan­koh­dista ja -paikoista.