Yksin vai tiimin voimalla kohti muutosta?

Opetus- ja kas­va­tusa­lalla työn tulokset nähdään usein vasta pitkän ajan kuluttua muun muassa kan­sa­kunnan sivis­ty­nei­syytenä, osaa­misen paran­tu­misena, kan­sain­vä­lisenä kil­pai­lu­kykynä tai yksi­lö­ta­solla onnel­lisena elämänä. Hyvä vies­tintä auttaa muu­tok­sessa ja edistää työyh­teisön kehit­ty­mistä tiimityötaidoissa. 

Sisältö 

Viime vuo­si­kym­meninä on tun­nus­tettu se tosi­seikka, että muu­toksien aikaan­saa­minen on vaikeaa var­sinkin sel­lai­sissa orga­ni­saa­tioissa, joiden toi­minnan tulokset ovat vai­keasti mitat­tavia. Opetus ja kas­vatus ovat juuri näitä aloja, joissa työn tulokset nähdään vasta riit­tävän pitkän ajan kuluttua vaikkapa kan­sa­kunnan sivis­ty­nei­syytenä, osaa­misen paran­tu­misena, kan­sain­vä­lisenä kil­pai­lu­kykynä taikka yksi­lö­ta­solla onnel­lisena elämänä.

Muu­tos­ti­lan­teissa näyttää koros­tuvan yhä lisääntyvä moni­mut­kaisuus eli komplek­sisuus. Koulun muu­tos­pyr­ki­myk­sistä1 on opittu jo 1990-luvulla, että raha ei tarjoa yksin­ker­taista rat­kaisua koulun muu­toksen ongelmiin. Pel­kästään resursseja lisää­mällä ei pysyvää muu­tosta saada aikaan, vaikka näin ylei­sesti usko­taankin. Toi­seksi muutos onnistuu par­haiten silloin, kun muu­toksen koh­teena olevat yksilöt haluavat muu­tosta ja se on heille merkityksellistä.

Kol­man­neksi koulun kehit­tä­minen edel­lyttää huo­mat­tavaa muu­tosta yksi­löiden kes­ki­näi­sissä vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teissa sekä niihin liit­ty­vissä asen­teissa, nor­meissa ja val­ta­ra­ken­teissa. Syväl­linen muutos edel­lyttää kult­tuurin – ja var­sinkin ajat­te­lu­ta­pojen muu­tosta2. Koska muutama innokas ihminen ei riitä muu­toksen aikaan­saa­miseen, niin tii­mityö on eri muo­doissaan nähty mah­dol­li­suu­deksi lisätä muu­toksen kohe­renssia eli sitä, että kaikki ovat lopulta mukana sovi­tulla tavalla.

2000-luvun alusta alkaen koulun muutos on nähty sys­tee­misenä koko­nai­suutena ja kou­lu­kult­tuurin muu­toksena, jota tulee tar­kas­tella riit­tävän pit­källä aika­pers­pek­tii­villä. Mer­kit­tävien muu­toksien aikaan­saa­minen vaatii sen pää­määrien yhteistä omis­ta­juutta. Samoja pää­määriä tulee edistää kai­killa kou­luor­ga­ni­saation tasoilla aina kan­sal­li­selta tasolta pai­kal­lis­ta­solle ja edelleen koulun tasolle3

Mihin tiimityö perustuu

Tii­mityö perustuu moniin eri teo­reet­tisiin läh­tö­kohtiin, jotka tulisi tuntea, jotta käy­tännön tii­mi­työssä onnis­tut­taisiin. Ope­tus­suun­ni­telmat edel­lyt­tävät oppi­laiden tii­mityö- ja yhteis­työ­tai­tojen kehit­tä­mistä. Siksi ope­tus­hen­ki­löstön ja koulun johdon tulisi hallita ne hyvin omassa työssään. 

Koulun kehit­tä­mi­seksi on viime vuo­si­kym­meninä esi­tetty monia eri­laisia koulun sisäistä yhteis­työtä kehit­täviä teo­reet­tisia malleja. Kou­luille on tar­jottu yhteis­toi­min­nal­lisen koulun mallia, tii­mior­ga­ni­soidun koulun mallia, käy­tän­töyh­teisön (Com­mu­nities of practice) mallia sekä oppivan yhteisön mallia. 

Edellä mai­nittuja lähes­ty­mis­tapoja yhdistää hyvin NPDL:n eli syvä­op­pi­miseen kuuluva sys­tee­misen muu­toksen ajatus. Siinä koulun kehit­tä­minen etenee jat­kuvana tii­mi­työnä ja yhteis­toi­min­nal­lisen arvioinnin ja kehit­tä­misen sykleinä4. Yhteistä näille kai­kille mal­leille on se, että ne perus­tuvat toi­mivaan tiiimityöhön.

Mel­keinpä kai­kissa suo­ma­lais­kou­luissa on ole­massa jon­kin­laisia työ­ryhmä- tai tii­mi­ra­ken­teita. Tyy­pil­li­sesti suu­rim­missa kou­luissa ja päi­vä­ko­deissa on joh­to­ryhmä. Kui­tenkaan kou­luissa ei useinkaan ole otettu jotain teo­reet­tista mallia sel­lai­senaan käyttöön tai pereh­dytty sen teo­reet­tisiin läh­tö­kohtiin. Käy­tän­nössä kokei­le­malla on haettu toi­mivia rat­kaisuja ja kun on löy­detty riit­tävän hyvä rat­kaisu, niin sen poh­jalle on luotu pysyvät tiimirakenteet.

Eri­laisia tiimin mää­ri­telmiä löytyy kir­jal­li­suu­desta ja tut­ki­muk­sista hyvin paljon. Niitä tut­kiessa kan­nattaa olla kriit­tinen ja miettiä mikä niistä par­haiten sopii opetus- ja kas­va­tusa­lalle. Ylei­sesti hyvin toi­mivan tiimin omi­nais­piir­teitä voidaan luon­nehtia seu­raa­vasti5:

1. Tiimi on itseoh­jautuva, kehit­tä­mis­suun­tau­tunut ja jäsenten osaa­mista opti­maa­li­sesti hyö­dyntävä työ­ryhmä, jossa yhtei­sesti sovitut toi­min­ta­tavat ohjaavat työs­ken­telyä tavoit­teiden muo­dos­taessa toi­minnan ytimen orga­ni­saation pää­määrän mukaisesti 

2. Tiimin jäsenet ovat posi­tii­vi­sessa vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teessa toi­siinsa ja jakavat yhteisen myön­teisen mie­li­kuvan tiimistä

3. Tiimi on toi­mi­vassa vuo­ro­vai­ku­tuk­sessa tii­mior­ga­ni­saa­tionsa ja toi­min­taym­pä­ris­tönsä kanssa niiden tar­jo­tessa edel­ly­tyksiä ja aset­taessa reu­naehtoja tiimin toiminnalle

4. Tiimi on työn orga­ni­soinnin ja kehit­tä­misen toimiva väline, joka yhdistää jäsen­tensä osaa­mista ja kehittää sitä edelleen

Näiden neljän piirteen avulla syntyy kuva toi­mi­vasta tii­mistä, johon voidaan vielä lisätä odo­tuksia kuten kehit­tämis- ja tule­vai­suus­suun­tau­tu­neisuus, yksilö- ja yhtei­sö­tason oppi­mishalu sekä systeemiajattelu.

Oppivan tii­mior­ga­ni­saation luo­mi­sessa on ollut kom­pas­tus­kivenä se, että on ole­tettu, että tiimi alkaa toimia ja oppia pel­kästään sen takia, että ihmiset on vain sijoi­tettu tii­meihin. Tii­miop­pi­minen ja tiimien kehit­ty­minen ei ala auto­maat­ti­sesti. Tiimien teh­täviä ja yksi­löiden teh­täviä tii­meissä onkin har­kittava tarkkaan. 

Yhteis­toi­min­nal­lisen oppi­misen ja joh­ta­misen mal­lissa läh­detään siitä, että jokai­selle ryhmän jäse­nelle annetaan selkeä rooli tai tehtävä yhteisten tii­mi­teh­tävien lisäksi. Kuviossa 1 on yksi esi­merkki pien­ryhmän jäsenten tehtävistä.

Tii­mityö- ja yhteis­työ­taidot nähdään ylei­sesti tär­keinä tule­vai­suus­tai­toina ja työ­elä­mä­tai­toina, joita koulun tulisi oppi­laille kehittää6. Ne ovat mukana var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­massa, perus­o­pe­tuksen7 ja lukion ope­tus­suun­ni­telman perus­teissa mm. laaja-alaisen osaa­misen yhtenä alueena. Syvä­op­pi­misen peda­go­gii­kassa tii­mi­taidot muo­dos­tavat yhden osa-alueen kuu­desta ydin­tai­dosta8. Siksipä opet­ta­jayh­tei­sö­jenkin tulisi hallita tii­mityö- ja yhteis­työ­taidot hyvin, jotta opet­tajat voivat opetus- ja kas­va­tus­työssään välittää niitä lap­sille ja nuorille.
Kuvio 1. Roolit ja teh­tävät yhteis­toi­min­nal­li­sessa pien­ryh­mässä (4 jäsentä).

Tii­mityö on käy­tännön tasolla myös vastuun jaka­mista eri teh­tä­vistä. Suu­rissa kou­lu­yk­si­köissä on tyy­pil­listä, että opet­tajat kuu­luvat perus­teh­tä­vänsä mukai­sesti esi­mer­kiksi luokka-aste­tii­meihin tai aineo­pet­tajien aine­ryh­mä­tii­meihin. Lisäksi tiimejä on nimetty joi­denkin yhteisten teh­tävien tai eri pro­sessien hoitamiseen.

Arki­kie­lessä ”tiimi” on vakiin­tunut tar­koit­tamaan joukkoa ihmisiä, joilla on yhteinen tavoite, jonka saa­vut­ta­miseen tar­vitaan sujuvaa yhteis­työtä sekä yksi­löiden tie­tojen ja tai­tojen muo­dos­tamaa synergiaa. Myös kou­lu­maa­il­massa tiimi-sanaa käy­tetään paljon, vaikka tarkkaan ottaen kyseessä on pikem­minkin työ­ryhmä tai pien­ryhmä kuin todel­linen tiimi9.

Kuviossa 2 on kuvattu, miten noin 20 opet­tajan koulu voidaan jakaa tii­meihin ja työ­ryhmiin. Tiimien jäsenten määrä pysyy sopivan pienenä (4-7 jäsentä). Mat­rii­sista tulee jokai­selle kaksi tii­mi­teh­tävää ja sen lisäksi tiimien vetäjät ovat joh­to­ryhmän jäseniä. Joh­to­ryhmä koor­dinoi tiimien ja työ­ryhmien työtä ja teh­täviä. Pää­tök­sen­tekoa voidaan dele­goida tässä mal­lissa reh­to­rilta ja joh­to­ryh­mältä tii­meille ja työ­ryh­mille. Kui­tenkin tulee muistaa, että rehtori on koulun toi­min­nasta vas­taava viran­haltija siten kuin se lain­sää­dän­nössä ja kunnan tasolla hal­linto- tai toi­min­ta­sään­nöissä mää­ri­tellään10.

“Opet­ta­jayh­tei­söjen tulisi hallita tii­mityö- ja yhteis­työ­taidot hyvin, jotta opet­tajat voivat opetus- ja kas­va­tus­työssään välittää niitä lap­sille ja nuorille.” 

Opetus ja var­hais­kas­vatus poik­keavat siinä mie­lessä toi­sistaan, että var­hais­kas­va­tuksen lain­sää­dän­nössä ammat­ti­laisten määrä on mitoi­tettu tar­kasti kul­lekin lap­si­ryh­mälle. Var­hais­kas­va­tuk­sessa toi­mitaan jo lain perus­teella tii­mi­pe­rus­tei­sesti toisin kuin kou­luo­pe­tuk­sessa, jossa ”pari- tai yhtei­so­pet­tajuus” on yleis­ty­mässä opet­tajien oman moti­vaation tai kou­lu­koh­taisen kehit­tä­misen perusteella. 

Olipa tar­koi­tuk­sen­mu­kainen tii­mior­ga­ni­saatio sitten mat­riisin tai kuusen muo­toinen, sen perim­mäisenä tar­koi­tuksena on myös joh­ta­juuden jaka­minen. 1990-luvulta lähtien alettiin työ­elä­mässä ylei­sesti odottaa, että pas­sii­viseen tot­te­le­vai­suuteen ope­tetut työn­te­kijät oli­si­vatkin aktii­visia ja osal­lis­tu­mis­ha­luisia. Lisäksi edelleen odo­tetaan, että työyh­teisö koos­tuisi tii­mi­työhön kyke­ne­vistä oman oppi­mi­sensa ohjaa­jista ja inno­vaat­to­reista, vaikka tätä edis­tävää kou­lu­tusta tai val­men­nusta ei ole juuri tar­jottu.

Kuvio 2. Esi­merkki koulun tii­mior­ga­ni­saation rakenteesta.11

Monen koulun kehit­ty­mis­ta­ri­nassa voidaan nähdä vai­heita, joissa ensin on muo­dos­tettu tiimit ja kun ne on saatu toi­mimaan hyvin, niin opet­tajat ovat edenneet seu­raavaan vai­heeseen, jossa yhteis­suun­nit­telun lisäksi tehdään käy­tännön ope­tus­työtä yhdessä. Uusien oppi­mi­sym­pä­ris­töjen raken­ta­mi­sessa on mah­dol­lis­tettu ope­tus­ryhmien yhdis­tä­minen, joka on edelleen lisännyt pari- tai yhtei­so­pet­ta­juutta. Kuten edellä todettiin, ope­tuksen ammat­ti­lai­silla olisi paljon oppi­mista var­hais­kas­va­tuksen kol­le­gojen työskentelytavoista. 

Vas­tuuta ja teh­täviä voidaan jakaa tii­meille eri­laisin rakentein ja teh­tä­vä­mää­rit­telyin. Kes­keistä on pohtia, mil­lainen rakenne sopii par­haiten juuri tämän kokoiseen kouluun tai päi­vä­kotiin ja miten tiimien joh­ta­minen jär­jes­tetään. Tiimien tai työ­ryhmien koko ei saisi kasvaa liian suu­reksi. Hyvä koko on 4-7 jäsentä/​tiimi.

Tiimin työskentelyn kehitysvaiheet

Tii­mior­ga­ni­saation kehit­tä­minen on vuosia kestävä haaste, johon liittyy riskejä, odo­tuksia ja tun­teita. Tyy­pil­li­sesti tii­meiltä odo­tetaan usein tuloksia lii­ankin nopeasti. Tiimin kehi­tys­vaiheet ete­nevät 12 viiden vaiheen kautta:

1. Muo­tou­tu­mis­vaihe: tiimin muo­dos­tu­mi­selle on omi­naista jäsenten koh­te­liaisuus ja kokei­lunhalu. Ei kannata kii­rehtiä vaa­tiviin teh­täviin ennen kuin on tutus­tuttu toisiin, tilan­teeseen ja teh­täviin, joissa tiimin odo­tetaan toimivan

2. Pyry­tys­vaihe: tii­missä kamp­paillaan sosi­aa­li­sesta ase­masta ja jaetaan rooleja. Kuo­hun­ta­vaihe, jossa tiimi oppii sovit­te­lemaan ris­ti­riitoja ja luomaan edel­ly­tykset tasa­ver­tai­selle yhteistyölle

3. Sees­ty­mis­vaihe: mukau­tu­minen toi­mintaa ohjaaviin nor­meihin, tii­missä kes­ki­tytään työhön, joka sujuu hyvin, jos teh­tävään on sitou­duttu hyvin

4. Kyp­sy­mis­vaihe: suo­ri­tus­vaihe, tiimi työs­ken­telee aidosti tavoit­teiden saa­vut­ta­mi­seksi, tiimin jäsenten välillä on tove­ril­li­suutta, tapahtuu kyp­sy­mistä ja tiimiin sitoutumista 

5. Pää­tös­vaihe: yhteistyö päättyy, hyväs­ti­jättö, koetaan menes­tyksen tun­teita ja jopa juh­lis­tetaan tuloksia

Tiimi tai työ­ryhmä käy pitkään toi­miessaan läpi useita kehi­tys­vai­heita, jotka on hyvä tun­nistaa. Jos tiimin johto tai suuri osa sen jäse­nistä vaihtuu, palataan kehi­tys­vai­heiden alkuun. 

Kun tii­mi­työhön pää­tetään lähteä yhdessä, niin yleensä sille tielle myös jäädään. Epä­on­nis­tu­mi­sis­takin huo­li­matta tiimejä harvoin puretaan tai niiden toi­minta lope­tetaan kokonaan. Tyy­pil­listä on, että vuo­desta toiseen kokeillaan eri­laisia kokoon­panoja niin kauan kunnes paras mah­dol­linen on löytynyt. 

Kou­luissa ja päi­vä­ko­deissa hen­ki­löstö vaihtuu osittain vuo­sittain, josta seuraa tiimien kokoon­pa­nojen muut­tu­mista. Jos tiimit on kou­lussa perus­tettu luokka-asteittain, niin sii­näkin tapauk­sessa syntyy vuo­sit­taista kiertoa. Teol­li­suu­dessa tai pal­ve­lu­tuo­tannon eri toi­mia­loilla tiimit saat­tavat pysyä samoissa kokoon­pa­noissa vuosia, joka vakiin­nuttaa ja tasa­pai­nottaa tiimin kehittymistä.

Hyvä muis­ti­sääntö, joka koskee sekä joh­to­ryhmiä että tiimejä, on se, että tiimi, työ­ryhmä tai joh­to­ryhmä ”kuolee” kun sen johtaja tai enemmän kuin kol­masosa jäse­nistä vaihtuu. Kukin johtaja tuo tii­mille omat käsi­tykset joh­ta­mi­sesta ja toi­min­ta­ta­voistaan. Hyvä ”uusi alku” saadaan aikaan, jos kaikki tiimin toi­minnan peri­aatteet käydään uudelleen läpi kes­kus­telleen, ase­tetaan tavoitteet tiimin kehit­ty­mi­selle ja vah­vis­tetaan peli­säännöt. Jos kol­masosa tai enemmän tiimin jäse­nistä vaihtuu,  tiimin kehitys saattaa palautua alkuun eli muo­tou­tu­mis­vai­heeseen. Uudet työn­te­kijät tulee pereh­dyttää erikseen tii­mityön peri­aat­teisiin, tavoit­teisiin ja rakenteisiin.

 

Tiimisopimus vahvistaa pelisäännöt

Kun tii­mi­työstä on saatu riit­tä­västi koke­muksia ja tulok­sista on yhdessä kes­kus­teltu, seuraa usein vaihe, jossa halutaan joko muuttaa tii­mityön raken­teita tai teh­täviä. Ongel­miksi on saat­tanut kasvaa myös käy­tännön asiat ja miten tii­mi­työlle löy­detään riit­tä­västi yhteistä aikaa. Aikaon­gelmien rat­kaisun avaimet ovat koulun tai päi­vä­kodin joh­dolla, joka voi raa­mittaa viikko- tai kuu­kausi­ta­solla sopivia aikoja.

Kehit­ty­neessä tii­mior­ga­ni­saa­tiossa on yhdessä kir­jatut tavoitteet, toi­min­ta­tavat ja aika­talut esi­mer­kiksi vuo­deksi ker­rallaan. Viime vuosina on yleis­tynyt tapa, jossa esi­mer­kiksi kou­lujen sisäiset tiimit laa­tivat yhdessä tii­mi­so­pi­muksen13, joka annetaan alle­kir­joit­ta­misen jälkeen koulun johdon hyväksyttäväksi. 

Tii­mi­so­pi­muksen sisältö voi rakentua esi­mer­kiksi seu­raa­vista sovit­ta­vista asioista:

1. Tiimin ydin­tehtävä ja mah­dol­lisia muita teh­täviä (pro­sessit)

2. Tiimin kokoonpano: jäsenet ja tiimin johtaja sekä varajohtaja

3. Tiimin pelisäännöt

4. Tiimin sään­nöl­linen kokoon­tu­mi­saika ja kokouksen kesto

5. Tiimin vas­tuunjako (yksi­löl­liset teh­tävät / yhteis­toi­min­nal­li­suuden mukaan) 

6. Mistä kokouk­sissa voidaan päättää? (val­tuudet)

7. Miten seu­raavaan kokoukseen valmistaudutaan?

8. Tiimin kokouksien muis­tioiden jaka­minen (jul­kai­sua­lusta, OneNote, TEAMS)

9. Miten tiimin toi­mintaa arvioidaan? 

Kun sopimus on saatu aikaan ja hyväk­sytty, tiimin toi­mintaa arvioidaan suh­teessa sopi­muksen kir­jauksiin esi­mer­kiksi kerran tai kaksi vuo­dessa. Kokemus on osoit­tanut, että tii­mi­so­pi­muksien laa­dinta on täs­men­tänyt tii­mi­työtä ja siitä on tullut aikai­sempaa tavoitteellisempaa.

OPPIVA-ver­kos­tossa on laa­dittu lyhyt tiimin arvioin­ti­lomake, joka on artik­kelin lopussa. Sitä käyttää sel­lai­senaan tai muokata paremmin sovel­tu­vaksi kul­loi­sel­lekin tii­mille.  

Tiimityön arviointi johtaa parempaan työskentelyyn

Tii­mi­työtä voi arvioida monin eri tavoin ja eri näkö­kul­mista. Moni­me­ne­tel­mäinen ja moni­puo­linen arviointi tuottaa hyvää aineistoa kehit­tä­mis­kes­kus­telun poh­jaksi. Arviointi kan­nattaa suo­rittaa sään­nöl­li­sesti, jolloin sel­viävät tii­mityön kehit­ty­misen kaari ja tiimin kehitysvaiheet. 

Yksin­ker­tai­sim­millaan tii­mi­työtä voi arvioida yksi kokous ker­rallaan kokouksen lopussa. Helpoin tapa on yksin­ker­tai­sesti esittää avoimia kysy­myksiä tiimin jäse­nille ja pyytää vas­taukset kir­jal­lisina taikka käy­tössä olevaan työs­ken­te­ly­alustaan (OneNote, TEAMS tms.). Siihen voi käyttää myös val­mista loma­ketta tai itse tehtyä loma­ketta. Loma­ke­ky­se­lyllä on omat rajoit­teensa ja toi­saalta, jos tiimi on pieni, kan­nattaa miettiä, onko perus­teltua käyttää kaa­va­maista lomakekyselyä.

Yksit­täisen tii­mi­pa­la­verin arviointia kan­nattaa käyttää siinä vai­heessa, kun tiimi on kokoon­tunut noin kuusi kertaa. Silloin toi­minnan rutiinit ovat vakiin­tuneet ja tiimin jäsenet ovat tutus­tuneet hyvin toi­siinsa. Arvioinnin tulokset kan­nattaa esittää myön­teisinä kehit­tä­mis­koh­teina ja etsiä yhdessä kes­kus­tellen sopivia rat­kaisuja. Tiimin kokouksen arviointia voidaan tehdä useam­masta eri teemasta.

Tiimin työs­ken­telyn joh­ta­mista kar­toi­tetaan kysy­myk­sillä, jotka kohdistuvat

 • tiimin kokouksen tavoit­teiden selkeyteen, 
 • tiimin teh­tä­vän­jakoon, 
 • val­lan­käytön kysymyksiin, 
 • kes­kus­telun joh­ta­miseen ja sen avoi­muuteen ja 
 • vuo­ro­vai­ku­tus­suh­teisiin

Tii­mi­työs­ken­telyn dyna­miikkaa ja yhteistä koke­musta voidaan arvioida kysy­myk­sillä kuten:

 • oliko kes­kustelu avointa ja rehellistä, 
 • oli­vatko kaikki tilan­teessa vas­tuul­li­sesti läsnä, 
 • kuun­nel­tiinko kaikkien mielipiteitä, 
 • tun­tuiko tii­mityö kan­nus­ta­valta ja innostavalta,
 • yrittikö joku tiimin jäsen hallita muita, 
 • oliko jäsenten vuo­ro­vai­kutus tasa­ver­taisia ja 
 • var­mis­tet­tiinko, että aisat oli ymmär­retty samalla tavalla

Yksi­löl­listä koke­musta ja omaa panosta tii­mi­työssä voidaan kar­toittaa kysy­myk­sillä kuten: 

 • sainko tii­missä olla eri mieltä tai esittää omia ideoitani vapaasti, 
 • autoinko itse tiimiä onnis­tumaan tehtävässään, 
 • kysyinkö toisten mielipiteitä, 
 • otinko tiimin kaikki jäsenet huomioon, 
 • tun­sinko oloni tii­missä tur­val­li­seksi ja 
 • haluai­sinko uudelleen samaan tiimiin.

Tämän artik­kelin lopussa on yksi esi­merkki tii­mi­ko­kouksen arvioin­ti­lo­mak­keesta. Pidemmän aika­välin tii­mi­toi­minnan kehit­ty­mistä voi ana­ly­soida syvä­ana­lyysin menetelmällä.

Vaikuttaako opettajien tiimityö oppilaiden oppimistuloksiin? 

Opet­tajien yhteis­toi­min­nalla ja tii­mi­työllä on yhteys oppi­laiden hyvien tuloksien saa­vut­ta­miseen. Yhteistyön voima ja kes­ki­näinen tuki auttaa sekä yksit­täistä opet­tajaa että tiimiä pää­semään aset­ta­miinsa tavoit­teisiin. Tavoitteet tulee tie­toi­sesti asettaa niin, että niillä on havaittava vai­kutus oppi­laiden saa­vut­tamiin oppi­misen ja kasvun tuloksiin.

Koulun kehit­tä­mis­kir­jal­li­suu­dessa on viime vuosina jul­kaistu tut­ki­mus­tu­loksia, joiden mukaan opet­tajien yhteis­toi­min­nalla on myön­teisiä vai­ku­tuksia ja yhteys oppi­laiden oppi­mis­tu­loksiin. Austra­lia­laisten ja kana­da­laisten asian­tun­ti­joiden14 mukaan onnis­tunut opet­tajien yhteis­toi­minta vai­kuttaa myön­tei­sesti opis­ke­li­joiden oppi­mis­tu­loksiin. Austra­lia­laisen pro­fessori Hattien15 mukaan se on kai­kista vai­kut­tavin osa­tekijä, jolla voidaan parantaa oppi­laiden oppimistuloksia. 

Taus­talla on havainto, että tii­mityö ja yhteis­toi­minta muuttaa koulun perin­teistä eko­sys­teemiä. Siis sitä, että yksi opettaja opettaa yhtä ope­tus­ryhmää ja oppi­laiden opiskelu on jär­jes­tetty yksi­löl­li­sesti ja se ei ole riip­pu­vaista toisten oppi­laiden oppi­mi­sesta eikä ope­tus­ryhmä tue siihen kuu­luvien oppi­laiden oppimista. 

Yhteis­toi­min­nal­linen, tehok­kaasti toimiva ope­tus­hen­ki­löstö, pon­nis­telee jat­ku­vasti yhä enemmän hyvien oppi­mis­tu­loksien saa­vut­ta­mi­seksi ja yllä­pitää peda­go­gista jat­ku­vuutta sekä haluaa kokeilla uusia ope­tus­me­ne­telmiä. Se koh­distaa myös huomion tukea tar­vit­seviin oppi­laisiin ja heidän tar­pei­siinsa. Opet­tajien odo­tukset siitä, että yhteis­toi­min­nalla saadaan aikaan entistä parempia oppi­mis­tu­loksia, tukevat onnis­tu­mista ja hyvien oppi­mis­tu­losten saa­vut­ta­mista. Eli posi­tii­viset odo­tukset toteu­tuvat16

Vas­taa­vasti, jos ope­tus­hen­ki­löstö uskoo, että heillä on mah­dol­lisuus tehdä vain hyvin vähän sel­laista, joka vai­kuttaa myön­tei­sesti oppi­laiden oppi­mis­tu­loksiin, niin täl­laiset usko­mukset lyövät lei­mansa heidän työ­käy­tän­töi­hinsä. Eli myös kiel­teiset odo­tukset toteu­tuvat ja ne vai­kut­tavat ei vain ope­tus­hen­ki­löstön omaan asen­noi­tu­miseen työ­hönsä, mutta myös oppi­laiden oppi­mis­tu­loksiin ja moti­vaa­tioon. Yhteistyön voima (Col­lective efficacy) ja kes­ki­näinen tuki aut­tavat sekä yksit­täistä opet­tajaa että opet­ta­ja­tiimiä pää­semään aset­ta­miinsa tavoit­teisiin.17

Se, että oppilaat voivat kasvaa täyteen mit­tansa, saa­vuttaa parhaat mah­dol­liset oppi­mis­tu­lokset ja päästä sosi­aa­listen tai­tojen kor­keim­malle mah­dol­li­selle tasolle, tulee olla koulun kehit­tä­misen ja myös tii­mityön kehit­tä­misen ydin­ta­voite. Nämä korkeat tavoitteet tulee olla kes­kiössä kun tii­mi­työtä suun­ni­tellaan ja arvioidaan. Silloin sanoi­tetaan myös ”tie­karttaa” miten tavoit­teisiin voidaan päästä.18

Tiimityön kehittyminen on yhteinen tarina

Tii­mityö tulee nähdä työyh­tei­sössä kehit­tyvänä pro­sessina ja yhteisenä tarinana, joka etenee vuo­sittain askel aske­leelta. Se voi olla ”taivas tai hel­vetti”19. Pahim­millaan se voi olla ajan­hukkaa, joka menee tari­noiden tai vitsien ker­to­miseen, teko­syiden tai seli­tysten kek­si­miseen taikka ideoiden pal­lot­teluun. Par­haim­millaan tii­mityö luo perustan yhteis­toi­min­nal­li­selle kou­lu­kult­tuu­rille, joka perustuu yhtei­sesti jae­tuille arvoille, omis­tau­tu­mi­selle, yhtei­selle vas­tuu­no­tolle ja ammat­tiyl­pey­delle20

Yhteis­toi­min­nal­li­sissa yhtei­söissä kokeillaan roh­keasti uutta ja mah­dol­liset epä­on­nis­tu­miset eivät lan­nista, vaan niistä opitaan. Myös eri­mie­li­syyttä suvaitaan ja se nähdään läh­tö­kohtana hyvälle dia­lo­gille ja uusille rat­kai­suille. Itse asiassa eri­mie­li­syyksiä saattaa ilmaantua taval­lista enemmän sel­lai­sissa työyh­tei­söissä, jotka ovat yhteis­toi­min­nassa kehit­tyneet pit­källe. Eri­mie­li­syyksiä osataan kui­tenkin käsi­tellä paremmin ja nopeammin kuin sel­lai­sissa työyh­tei­söissä, joissa kol­le­gi­aa­liset suhteet ovat löysät ja ongelmat mie­luummin lakaistaan maton alle kuin että ne käsi­tel­täisiin yhdessä21.

Tär­keintä on rakentava dialogi. ”Jos kaikki ajat­te­levat samalla tavalla, kukaan ei ajattele kovin paljoa.”22

On hyvä myös muistaa, että tii­mityö kon­kre­ti­soituu viime kädessä ihmisten väliseen koh­taa­miseen. Koh­taa­mi­sissa kol­lek­tii­vinen ymmärrys ja tunne vah­vistuu tai hei­kentyy. Ihmisten välisen vuo­ro­vai­ku­tuksen onnis­tu­mista, sitä minkä verran ihmisten tul­kitaan antavan tiimiin tai mitä tii­mistä kukin saa, mää­ri­tetään pääosin tun­teella. Yhdessä oppi­minen on tii­mi­työssä mer­kittävä emo­tio­naa­linen pro­sessi, jossa tulee syntyä posi­tii­vinen tunne yhdessä teke­mi­sestä ja oppi­mi­sesta sekä aidosta läsnäolosta. 

Mikäli halutaan saa­vuttaa par­haita mah­dol­lisia tuloksia, dia­lo­gissa tulee olla rei­lusti enemmän posi­tii­vista kuin nega­tii­vista puhetta. Silloin ihmiset kokevat olonsa tur­val­li­seksi ja antavat itsestään parhaan panoksen. Tärkeää on myös se, että puheessa tulee kuulua enemmän me- kuin minä-puhetta. Tar­vit­taessa näitä asioita on tie­toi­sesti yhdessä har­joi­teltava ja edettävä askel kerrallaan.

Par­haim­millaan kehittyvä tiimi on vahva ryhmä, joka yhdistää jäsen­tensä osaa­mista ja luo uusia ajat­telun ja toi­minnan malleja. Se myös haastaa kehit­tymään yksi­löitä, toisia tiimejä ja koko orga­ni­saa­tiota. Hyvä tiimi arvostaa yhteistä ja sen yksi­löiden osaa­mista, luo lisää voi­ma­varoja, hyvin­vointia ja iloa. Silloin syntyy myös tunne, että tiimin kanssa on aina mukava työskennellä. 

Yksi­löl­listä, tiimien ja koko työyh­teisön kehit­ty­mistä tii­mi­työ­tai­doissa edistää hyvä vies­tintä. Vies­tin­nälle tulee suun­ni­tella omat kanavat ja aika­taulut, joista käy sel­ville sekä tiimin toi­minnan kehit­ty­minen että myös edis­ty­minen orga­ni­saation toi­minnan kehittämistyössä.

Kuviossa 3 tiimin kehit­ty­mistä on kuvattu por­ra­sas­kelina, joiden alla on kehit­täviä kysy­myksiä. Jokainen tiimi voi laatia itselleen omat kehit­ty­misen portaat.

Kaikkiin kysy­myksiin ei kannata yrittää vastata yhdellä ker­ralla, vaan askeleet kan­nattaa ottaa har­kiten ja varata aikaa yhtei­selle keskustelulle. 

– Ei Roomaa päi­vässä raken­nettu23. 

Kuvio 3. Tiimin kehit­ty­misen portaat.

Teksti: Peter Johnson, Tarja Tuomainen

 

Viitteet

1Sahlberg 1997, 116

2Sahlberg 1997, 116

3Hargreaves & Fink 2006, 251-274 ja Fullan 2005, 24-25

4Fullan ym. 2018, 97-115

5Joke­lainen & Ramstad 2000, 437-438

6Tierney  ym. 2018, 192

7Esim. L 6 https://​epe​rusteet​.opin​to​polku​.fi/​#​/​f​i​/​p​e​r​u​s​o​p​e​t​u​s​/​4​1​9​5​5​0​/​t​e​k​s​t​i​k​a​p​p​a​l​e​/​4​2​8​611

8Fullan ym. 2018, 17.

9Johnson 2006, 90

10Hell­ström ym. 2015, 157

11emt.

12Strömmer 1999; myös Salo­viita 2006, 63–64

13Hell­ström ym. 2015, 164

14Hattie 2012; Donohoo 2017, 6-8

15Hattie 2018

16Donohoo 2017, 1-12

17Donohoo 2017, 7

18ks. Fullan 2018, 113–114

19Fullan ym. 2018, 159-161

20Hargreaves & Fullan 111-136 ja Fullan 2018, 97-115

21Hargreaves & Fullan 111-136

22Sahlberg 2015, 77

23Trad.

 

Lähteitä ja kirjallisuutta

Donohoo, J. 2017. Col­lective Efficacy. How Educators’ Beliefs Impact Student Learning. Thousand Oaks, Ca: Corwin Press.

Fullan, M. & Quinn, J. 2016. Cohe­rence. The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Fullan, M., Quinn J. & McEachen. 2018. Deep Learning.  Engage the World Change the World. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Hargreaves, A. 1998. Pushing the boun­daries of educa­tional change. Teok­sessa Inter­na­tional handbook of educa­tional change. Dordrecht: Kluwer Aca­demic Publishers, 218-294.

Hargreaves, A., Boyle, A. & Harris, A. 2014. Uplifting Lea­dership. How Orga­niza­tions, Teams and Com­mu­nities Raise Per­for­mance. San Fran­sisco, CA: Jossey-Bass.

Hargreaves, A & O’Connor, M.T. 2018. Col­la­bo­rative Pro­fes­sio­nalism. When Teaching Together Means Learning for All. Thousand Oaks, CA: Corwin.

Hattie, J. 2018. The Visible Learning Research. What Works Best to Improve Learning? Corwing. [https://​us​.corwin​.com/​e​n​-​u​s​/​n​a​m​/​t​h​e​-​v​i​s​i​b​l​e​-​l​e​a​r​n​i​n​g​-​r​e​s​e​a​r​c​h​?​u​t​m​_​s​o​u​r​c​e​=​g​o​o​g​l​e​&​u​t​m​_​m​e​d​i​u​m​=​c​p​c​&​u​t​m​_​c​a​m​p​a​i​g​n​=​A​V​L​N​1​9​4C5]

Hell­ström, M., Johnson, P., Lep­pi­lampi, A. & Sahlberg, P. 2015. Yhdessä oppi­minen. Yhteis­toi­min­nal­li­suuden käy­täntö ja peri­aatteet. Hel­sinki: Into Kustannus.

Johnson, D.W. & Johnson, R.T. 2002. Yhdessä oppi­minen. Teok­sessa P. Sahlberg & S. Sharan (toim.) Yhteis­toi­min­nal­lisen oppi­misen käsi­kirja. Hel­sinki: WSOY, 101-118

Johnson, P. 2006. RAKEN­TEISSA KIINNI. Perus­o­pe­tuksen yhte­näis­tä­mis­pro­sessi kunnan kou­luor­ga­ni­saation muu­tos­haas­teena. Chy­denius-ins­ti­tuutin tut­ki­muksia 4/2006. Jyväs­kylän yli­opisto Chy­denius-ins­ti­tuutti - Kok­kolan yliopistokeskus.

Johnson, P. & Lauk­kanen, H. 2017. NPDL-audi­toin­ti­kä­si­kirja. Työkalu syvä­op­pi­misen ver­tai­sau­di­tointiin. Suomen NPDL-maaklusteri 2017. {https://​www​.mic​ro​soft​mah​dol​lista​.fi/​1​0​0​t​a​r​i​n​a​a​/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​7​/​0​6​/​N​D​P​L​_​5​0​6​.​pdf]

Johnson, P. & Tuo­mainen T. Opas tii­mityön kehit­tä­miseen. Joh­ta­juuden muutos – Tehdään askel ker­rallaan. 2018–2019. OPPIVA-verkosto. 

Joke­lainen, T. & Ramstad, E. 2000. Tii­mi­mää­ri­telmän rekon­struktio. Psy­ko­logia (5), 433-440.

Kohonen, V. 2002. Yhteis­toi­min­nal­lisuus oppi­mis­kult­tuurin muu­tok­sessa. Teok­sessa P. Sahlberg & S. Sharan (toim.) Yhteis­toi­min­nal­lisen oppi­misen käsi­kirja. Hel­sinki: WSOY, 348-363.

NPDL.2017. Col­la­bo­rative process. [http://​npdl​.global/​m​a​k​i​n​g​-​i​t​-​h​a​p​p​e​n​/​c​o​l​l​a​b​o​r​a​t​i​v​e​-​p​r​o​c​e​ss/]

Robinson, K. & Aronica, L. 2015. Creative Schools. Revo­lu­tio­nizing Education from the Ground Up. Viking. New York: Penguin Publishing Group.

Pen­nington, D.C. 2005. Pien­ryhmän sosi­aa­lip­sy­ko­logia. Hel­sinki: Tammerpaino.

Saa­rinen, J., Venä­läinen, S., Johnson, P., Cantell, H., Jakobsson, G., Koi­visto, P., Routti, M., Vää­nänen, J., Huh­tanen, M., Kivistö, A. & Viitala. M. 2019. OPS-työn aske­leita – Esi- ja perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telmien perus­teiden 2014 toi­meen­panon arviointi. Kan­sal­linen kou­lu­tuksen arvioin­ti­keskus. Jul­kaisut 1:2019. [https://​karvi​.fi/​a​p​p​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​1​9​/​0​1​/​K​A​R​V​I​_​0​1​1​9​.​pdf]

Sahlberg, P. 1997. Opet­tajana koulun muu­tok­sessa. Juva: WSOY. 

Sahlberg, P. & Sharan, S. 2002. (toim.) Yhteis­toi­min­nal­lisen oppi­misen käsi­kirja. Hel­sinki: WSOY.

Sahlberg, P. 2015. Suo­ma­laisen koulun menes­tys­tarina ja mitä muut voivat siitä oppia. Hel­sinki: Into Kustannus.

Salo­viita, T. 2006. Yhteis­toi­min­nal­linen oppi­minen ja osal­listava kas­vatus. Juva: Bookwell.

Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J. & Kleiner, A. 2000. Schools that learn. A fifth discipline fieldbook for educators, parents, and eve­ryone who cares about education. New York: Doubleday.

Tierney, S. (toim.) 2018. Dall, I., Dic­kinson, D., Payne, R. & Tierney, S. Trans­forming Education. Empowering the stu­dents of today to create the world of tomorrow. Mic­rosoft. [https://​news​.mic​rosoft​.com/​u​p​l​o​a​d​s​/​p​r​o​d​/​s​i​t​e​s​/​6​6​/​2​0​1​8​/​0​6​/​T​r​a​n​s​f​o​r​m​i​n​g​-​E​d​u​c​a​t​i​o​n​-​e​B​o​o​k​_​F​i​n​a​l​.​pdf]

Wenger, E. 1999. Com­mu­nities of Practice: Learning, Meaning and Identity. Uni­versity Press.

Liite 1. Tii­mi­työs­ken­telyn arviointilomake.

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.