Vertaisauditoinnilla uutta tietoa ja intoa kehittämiseen

Ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teena on vah­vistaa sivis­tys­toimen johdon, päi­vä­kotien ja kou­lujen johdon ja opetus- ja kas­va­tus­hen­ki­löstön sys­tee­mistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja peda­go­giikan ana­ly­tiikkaa kehittämistyössä. 

Sisältö 

Mil­laiseen pai­kal­liseen tietoon kou­lujen ja päi­vä­kotien kehit­tä­minen alu­eellasi perustuu? Kerä­täänkö arvioin­ti­tietoa monella eri mene­tel­mällä? Saa­vu­te­taanko syväl­listä ja vai­kut­tavaa arvioin­ti­tietoa? Onko perus­o­pe­tuksen kehitys edennyt ope­tus­suun­ni­telman uudis­tuksen tavoit­teiden suuntaan? Onko var­hais­kas­va­tuksen suun­ni­telmien tavoitteet muut­tuneet toi­min­naksi? Mihin kehit­tä­mis­toimiin juuri nyt kan­nat­taisi keskittyä?

Näihin kysy­myksiin on löy­detty vas­tauksia OPPIVA-ver­koston alai­suu­dessa teh­dyllä ver­tai­sau­di­toin­nilla. Koro­na­pan­demia kes­keytti ja hidasti käyn­nissä olleen ver­tai­sau­di­toin­ti­jakson, mutta nyt olemme vapau­tuneet rajoi­tuk­sista ja syk­sylle 2022 sekä vuo­delle 2023 otetaan uutta vauhtia.

Vertaisauditoinnin taustaa

Ver­tai­sau­di­toinnin juuret ovat Oppi­misen Poh­jan­tähti -hank­keessa vuonna 2017. Silloin hanke antoi Hannu Lauk­ka­selle ja Peter John­so­nille teh­tä­väksi luoda NPDL:n[1] ideoiden poh­jalta suo­ma­lainen malli perus­kou­lujen auditoinnista.

Ver­tai­sau­di­toinnin mallia myös pilo­toitiin neljän kau­pungin perus­kou­luissa. Ensim­mäisen pilo­toinnin (2017) havainnot ja annetut kehit­tä­mis­suo­si­tukset osoit­tivat audi­toinnin hyö­dyl­li­syyden käy­tän­nössä. Osal­lis­tuneet koulut ja ver­tai­sau­di­toijat kokivat pilo­toidun mallin onnis­tu­neeksi ja mie­len­kiin­toi­seksi. Myös teo­reet­tinen tausta (NPDL[2], CAT [3]) onnis­tuttiin muok­kaamaan suo­ma­laiseen toi­min­ta­kult­tuuriin sopi­vaksi. Hankkeen päät­teeksi jul­kaistiin audi­toinnin käsi­kirja, joka on työkalu syvä­op­pi­misen ver­tai­sau­di­tointiin. Mallin kehit­tä­mistä jat­kettu osal­lis­tu­jilta ja asian­tun­ti­joilta saadun palautteen poh­jalta[4].

Koska Ope­tus­hal­litus ei rahoit­tanut OPPIVA-ver­kos­tossa teh­tävää ver­tai­sau­di­tointia, osal­lis­tuneet kunnat päät­tivät kattaa sen kus­tan­nukset omassa kun­nassa. OPPIVA-ver­koston neljän kau­pungin kanssa sovittiin ver­tai­sau­di­toinnin aloit­ta­mi­sesta keväällä 2020. Käy­tössä oli uudis­tettu ver­tai­sau­di­toinnin malli. Se tähtää aiempaa syväl­li­sempään ana­lyysiin, osal­lis­tu­jille hel­pompaan pro­sessiin ja nopeampaan raportointiin.

Maa­liskuun 2020 alussa jär­jes­tettiin aloi­tus­se­mi­naari, jossa neljän kau­pungin osal­lis­tuneet koulut ja päi­vä­kodit tapa­sivat ja ver­kos­toi­tuivat. Ensim­mäisen vaiheen kyselyä aloi­tettiin pien­ryh­missä, ja semi­naa­rissa val­litsi mukava ilma­piiri. ”Juuri täl­laisiin asioihin pitäisi kes­kittyä”, sanottiin monessa ryh­mässä, kun vas­taa­minen HowS­pacen sivuille alkoi. Ver­tai­sau­di­toinnin käynnit alkoivat päi­vä­ko­deissa, kunnes maa­liskuun puo­li­vä­lissä aika­taulu meni jäihin koro­na­pan­demian rajoi­tusten tul­lessa voimaan kou­luihin ja päiväkoteihin.

Vuonna 2020 alkanut ver­tai­sau­di­toinnin ensim­mäinen aalto OPPIVA-ver­kos­tossa sai odottaa pan­de­mia­ra­hoi­tuk­sista vapau­tu­mista. Syk­syllä 2021 tehtiin loput päi­vä­kotien audi­toin­ti­käyn­neistä, ja rapor­tointi niille ja kau­punkien var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lujen joh­dolle saa­tettiin loppuun vuoden 2022 alussa. Osal­lis­tuvat perus­koulut tulevat mukaan syys­lu­ku­kauden 2022 aikana, ja niiden rapor­tointi eli kes­keiset havainnot, kehit­tävät kysy­mykset ja kehit­tä­mis­suo­si­tukset ajoit­tu­nevat vuoden 2023 alkuun.

Joka tapauk­sessa ver­tai­sau­di­toinnin aikana osal­lis­tuneet ver­tai­sau­di­toijat samoin kuin mukana olleet var­hais­kas­va­tuksen asian­tun­tijat saivat tun­tuman uuden­laiseen toi­minnan arviointiin ja kehittämiseen. 

Ver­tai­sau­di­toinnin tavoit­teena on vah­vistaa sivis­tys­toimen johdon, päi­vä­kotien ja kou­lujen johdon ja opetus- ja kas­va­tus­hen­ki­löstön sys­tee­mistä vuo­ro­vai­ku­tusta ja peda­go­giikan ana­ly­tiikkaa kehit­tä­mis­työssä. Audi­toinnin kokoavana teemana on oppi­misen muutos vuosina 2016–2020 perus­o­pe­tuksen OPS-perus­teiden (2014) ja var­hais­kas­va­tuksen VASU-perus­teiden (2018) poh­jalta. Ver­tai­sau­di­toin­nissa on kaksi yhteistä teemaa ja yksi teema, joka toteu­tetaan kau­pun­ki­koh­taisen valinnan perusteella.

Ver­tai­sau­di­toin­ti­mallin kehittely lukio­kou­lu­tuksen audi­tointiin on myös aloi­tettu ja pilo­tointi on tulossa vuonna 2023, jos mitkään kriisit eivät hidasta tai estä sitä.

Yhteiset teemat ovat oppi­mis­kä­sitys ja laaja-alaisen osaa­misen mer­kitys oppi­mi­sessa. Oppi­mis­kä­si­tyshän on sekä ope­tus­suun­ni­telman kes­keinen ydin että opet­tajien peda­go­gista ajat­telua ja toi­mintaa ohjaava kom­passi. Laaja-alainen osaa­minen on ope­tus­suun­ni­telmiin otettu käsite, jonka tar­koi­tuksena on eheyttää oppiai­ne­ja­koisia sisältöjä oppi­mis­ko­ko­nai­suuk­siksi ja tule­vai­suu­dessa tar­vit­ta­viksi taidoiksi.

Vertaisauditointi pähkinänkuoressa

Audi­tointi on orga­ni­saation tai jonkin osa-alueen toi­minnan arviointia. Valittua koh­detta arvioidaan moni­me­ne­tel­mäi­sesti ja syväl­li­sesti. Ver­tai­sau­di­toin­nissa audi­toijat ovat koh­deyh­teisön hen­ki­löstön kan­nalta kol­le­goita, mutta työs­ken­te­levät eri orga­ni­saa­tiossa ja tässä tapauk­sessa ovat jos­takin toi­sesta OPPIVA-ver­koston kunnasta.

Audi­toinnin päät­teeksi annetaan kootun aineiston poh­jalta kehit­tä­mis­suo­si­tuksia ja kehit­täviä kysy­myksiä, jotka innos­tavat kehit­tämään edelleen toi­mintaa ja pal­ve­lujen laatua.

Tavoit­teena on, että arvioinnin ja kehit­tä­misen sykli toimii entistä paremmin, mikä puo­lestaan edistää kaikkien onnis­tu­mista teh­tä­vässään, ja yhdessä ase­tetut tavoitteet saa­vu­tetaan helpommin.

OPPIVA-ver­koston ver­tai­sau­di­toin­teihin voivat osal­listua ver­koston jäsen­kunnat. Tavoit­teena on myös se, että ver­koston sisällä syntyy uusia amma­til­lisia yhteis­työ­suh­teita ja että koke­muksia ja ideoita jaetaan kol­le­gojen kesken. Ver­koston toi­minta on moni­puo­li­sempaa ja vuorovaikutteisempaa.

OPPIVA-ver­kos­tossa on tar­koi­tuksena levittää ver­tai­sau­di­tointia ope­tuksen muu­toksen kiih­dyt­timenä, ja entistä laa­jempi joukko pereh­dy­tetään ver­tai­sau­di­toinnin malliin, peri­aat­teisiin, etiikkaan ja kohe­renssin edis­tä­miseen. Tule­vai­suu­dessa ver­koston sisällä on yhä enemmän osaajia, jotka voivat toimia ver­tai­sau­di­toinnin jär­jes­te­li­jöinä, ver­tai­sau­di­toijina ja raportoijina.

 

Mitä uutta OPPIVA-vertaisauditointi tarjoaa?

Yleensä toi­minnan arviointi tai audi­tointi herättää kiel­teisiä aja­tuksia tai käsi­tyksiä ihmisten mieleen. Onko kysymys tar­kas­tus­toi­min­nasta? Miten tuloksia levi­tellään? Aiheut­taako se minulle lisä­työtä? Onko pakko?

Ensin­näkin ver­tai­sau­di­tointiin mukaan läh­te­minen on jokaisen OPPIVA-ver­koston kunnan opetus- tai var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lujen oma, vapaa­eh­toinen päätös. Kysymys on siitä, halu­taanko nykyistä toi­minnan arviointia täy­dentää uudella syväl­li­sem­mällä yksik­kö­koh­tai­sella tie­dolla. Ver­tai­sau­di­tointi on arvioin­ti­muotona niin perus­teel­linen, että sitä ei kannata samassa yksi­kössä toteuttaa kuin esi­mer­kiksi 3-5 vuoden välein. Myös kunnan kaikkia koulu- tai päi­vä­ko­tiyk­sikköjä ei ole tar­koitus ottaa mukaan audi­tointiin, vaan sopiva otos riittää. Sen poh­jalta opetus- tai var­hais­kas­va­tus­pal­ve­luissa voidaan pohtia, mitä kehit­tä­mis­toimia kan­nat­taisi tehdä samalla tavalla kai­kissa yksiköissä.

Ver­tai­sau­di­toinnin läh­tö­kohtana on halu auttaa koh­deyh­teisöä kehit­tymään.  Posi­tii­visen joh­ta­misen ja kehit­tä­misen tapaan etsitään ja kir­kas­tetaan koh­deyh­teisön vah­vuudet, joiden varassa kehit­ty­minen voi jatkua. Kes­keistä on myös raken­tavan dia­login luo­minen. Sille antavat vauhtia ja intoa kehit­tävät kysy­mykset ja kehittämissuositukset.

Usein toi­minnan arviointi perustuu vain koh­deyh­teisön jäse­nille suo­ri­tettuun verk­ko­ky­selyyn, josta esi­tetään vas­tausten jakau­tumat ja tun­nus­luvut. Arviointi jää usein silleen ja se ei johda toi­minnan kehit­tä­miseen. Ver­tai­sau­di­toin­nissa osal­listuva ope­tus­hen­ki­löstö saa tie­toonsa läh­tö­ti­lanteen arvion heti HowS­pacen työ­ti­lasta ja samalla tulee poh­dit­ta­vaksi, mitä tälle asialle pitäisi tehdä, jotta kehittyisimme.

Ver­tai­sau­di­toinnin rapor­toin­nissa HowS­pacen tuot­tamat kyse­ly­tu­lokset yhdis­tetään hen­ki­löstön ryh­mä­haas­tat­te­lujen ja johdon haas­tat­te­lujen ana­lyysiin sekä audi­toin­ti­käynnin havain­toihin. Moni­me­ne­tel­mäl­lisyys antaa rikkaan koko­nais­kuvan, josta riittää kes­kus­tel­tavaa. Samalla se antaa mah­dol­li­suuden kuulla hen­ki­löstön ääntä kehit­tä­misen johtamisessa.

Ver­tai­sau­di­toi­jiksi läh­tevät saavat mie­len­kiin­toisen koke­muksen toi­sesta koulu- tai päi­vä­ko­tiyk­si­köstä, jota vasten voi peilata omia käsi­tyk­siään ja mer­ki­tyk­sen­an­tojaan esi­mer­kiksi val­lit­se­vasta oppi­mis­kä­si­tyk­sestä. Tai siitä, mil­lainen on hyvä oppi­mi­sym­pä­ristö taikka hyvän päivän rakenne. Koke­muksien mukaan myös uusia amma­til­lisia ja ystä­vyys­suh­tei­takin rakentuu juuri audi­toin­ti­käyntien yhteydessä.

Ver­kos­to­yh­teistyön takia ver­tai­sau­di­toinnin teemat on suun­ni­teltu niin, että kol­mesta tee­masta kaksi on samaa vuo­desta toiseen. Kolmas teema voidaan valita ver­tai­sau­di­toin­ti­parin kanssa yhdessä tai niin, että se on kunnan opetus- tai var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lujen kan­nalta juuri nyt tärkeä. Teeman tulee olla kui­tenkin kehit­tä­mistyön kan­nalta riit­tävän vai­kuttava. Kovin pieniä osa-alueita ei kannata ottaa mukaan.

Vertaisauditoinnin eteneminen vaiheittain

Ver­tai­sau­di­toinnin pro­sessin kuvaus on käy ilmi seu­raa­vasta kuviosta. Käy­tän­nössä suun­ni­telma joustaa osal­lis­tuvien kuntien ja yksi­köiden toi­vo­musten mukai­sesti. Aluksi on tärkeää, että yhteistyö kunnan opetus- ja var­hais­kas­va­tus­pal­velun hal­linnon kanssa sujuu hyvin ja ver­tai­sau­di­toinnin infor­maatio saadaan jaettua kat­ta­vasti sekä aika­taulut sovi­tetaan yhteen.

Kuva 1. Vertaisauditointiprosessi.

Audi­toin­ti­pro­sessi päättyy tulosten esit­tä­miseen koh­deyh­tei­söille. Pitää kui­tenkin muistaa, että pro­sessi sinänsä on antoisa ja mer­ki­tyk­sel­linen osal­lis­tu­jille. OPPIVA-ver­tai­sau­di­toinnin lopuksi rapor­tissa kuvataan saa­dusta aineis­tosta tär­keimmät havainnot ja annetaan 5-6 kehit­tävää kysy­mystä sekä 3-5 kehit­tä­mis­suo­si­tusta, joiden poh­jalta koh­deyk­sikkö voi jatkaa omaa kehit­tä­mis­työtään. Vaikka tulokset eivät ole sel­lai­senaan yleis­tet­tä­vissä koko kunnan var­hais­kas­vatus- tai ope­tus­pal­ve­lujen kehit­tä­misen yti­miksi,  niistä saadaan kui­tenkin kuva ylei­sem­mis­täkin kehittämistarpeista.

Ver­tai­sau­di­tointi voidaan jär­jestää osal­lis­tuvien kuntien ja yksi­köiden kan­nalta hel­poiten niin, että ulko­puo­liset asian­tun­tijat hoi­tavat pro­sessin juok­su­tuksen, ana­lyysit ja rapor­toinnin pal­veluna. Siitä syn­tyvät kus­tan­nukset tulevat tilaajan kus­tan­net­ta­vaksi, mikäli esi­mer­kiksi Ope­tus­hal­li­tuksen han­ke­ra­hoi­tusta ei saada. Toinen vaih­toehto on, että osal­lis­tuvan kunnan opetus- ja var­hais­kas­va­tuksen hal­linto vas­taavat yhteis­työssä toisen OPPIVA-ver­koston kunnan kanssa suu­rim­masta osasta audi­toin­ti­pro­sessin työ­vai­heista. Tämän tyyp­pinen kokeilu on suun­nit­teilla vuoden 2023 lopulle ja jat­kos­sakin OPPIVA-ver­koston puitteissa.

Käytännön kokemuksia: positiivinen ja rakentava vertaisauditointi

Lahden Hen­nalan päi­väkoti osal­listui OPPIVA-ver­tai­sau­di­tointiin syk­syllä 2021 ja sai raportin keväällä 2022. Audi­toinnin luot­ta­muk­sel­liseen luon­teeseen kuuluu, että kai­kissa vai­heissa osal­lis­tujien ano­nyy­misyys taataan ja asia­kirjat ovat luot­ta­muk­sel­lisia. Tässä tapauk­sessa hieman rao­tetaan luot­ta­muk­sel­li­suuden verhoa ja ker­rotaan tämän ver­tai­sau­di­toinnin kokemuksista.

Päivi Hämä­läinen on Hen­nalan päi­vä­kodin johtaja ja vastaa myös Lahden päi­vä­kotien ete­läi­sestä alu­eesta. Hänen mie­lestään OPPIVA-ver­koston ”tapa tehdä ver­tai­sau­di­tointia on posi­tii­vinen ja rakentava”.

Päivi Hämä­läinen kuvailee ehdo­tusta lähteä mukaan ver­tai­sau­di­tointiin mie­len­kiin­toi­seksi ja myös vähän jän­nit­tä­väksi mah­dol­li­suu­deksi. Audi­toin­neista on ollut paljon puhetta, mutta oma­koh­taisia koke­muksia on  niukasti.

Keväälle 2020 suun­ni­teltu ver­tai­sau­di­tointi jäätyi koro­na­koomaan syksyyn 2021 saakka, jolloin pro­sessi käyn­nis­tettiin uudelleen ja saatiin myös pää­tökseen lop­pu­vuo­desta. Hen­nalan päi­vä­kodin ver­tai­sau­di­toin­ti­parina oli Pak­ka­lan­rinteen päi­väkoti Van­taalla. Var­hais­kas­va­tuksen ver­tai­sau­di­tointi oli Hen­nalan päi­vä­kodin ver­tai­sau­di­toi­jille ja päi­vä­kodin joh­ta­jalle sekä myös Vantaan Pak­ka­lan­rinteen jou­koille ihan uusi kokemus.

”Auditointiin tulee valmistautua hyvin etukäteen, ei vain voi lähteä tutustumaan”

Val­mis­tau­tu­mista auttoi mer­kit­tä­västi tausta-aineistot ja ennak­ko­ma­te­ri­aalit, vaikka Päiviä ensi alkuun askar­rutti, että tuol­lai­nenko pumaska pitää lukea. Yhteisten käsit­teiden var­mis­ta­mi­seksi ja yhteisen ymmär­ryksen lisää­mi­seksi aineistoon pereh­ty­minen oli onnis­tu­misen edel­lytys ja loi tur­val­lisen ja luot­ta­muk­sel­lisen keskusteluympäristön.

Päivä Van­taalla Pak­ka­lan­rinteen päi­vä­ko­dissa oli Hen­na­lasta osal­lis­tu­ville paljon enemmän kuin vie­railu. ”Ryh­mä­kes­kus­te­luissa ja päivän seu­raa­mi­sessa pääsi hyvin kar­talle näke­myk­sestä, miten siellä joh­detaan var­hais­kas­va­tus­työtä ja toi­mitaan arjessa”, Päivi kiteytti muu­tamaan sanaan koke­mukset Pak­ka­lan­rinteen päivästä.

”Kyllä se vähän jännitti”

Vantaan Pak­ka­lan­rinteen päi­vä­kodin väen ver­tai­sau­di­toin­ti­päivänä Hen­na­lassa huomasi myös sen, että koko ajan oppii itsestään lisää ja omasta esi­hen­kilön roo­listaan. ”Miten tehdä näky­väksi var­hais­kas­va­tuksen eri osa-alueet ja miten niitä toteu­tetaan käy­tän­nössä?” Päivi pohti vie­rai­lujen mer­ki­tystä myös joh­ta­misen näkökulmasta.

Ver­tai­sau­di­toinnin teemat olivat Oppi­mis­kä­sitys, Laaja-alainen osaa­minen ja tule­vai­suuden taidot sekä Lahden kau­pungin oma teema Digi­taa­lisuus kas­va­tuk­sessa ja oppi­mi­sessa. ”Teemoja olisi voinut olla ehkä enemmän, mutta niiden on läh­dettävä Var­hais­kas­va­tus­suun­ni­telmien perus­teista ja valintoja on tehtävä”, Päivi Hämä­läinen pohti.

”Tosi laaja raportti”

Ver­tai­sau­di­toinnin raportin kehit­täviä kysy­myksiä ja kehit­tä­mis­suo­si­tuksia ei ole mie­le­kästä lähteä viemään kaikkia ker­ralla eteenpäin. On tehtävä valintoja pain­opis­teistä ja ete­ne­mi­sestä. Mate­ri­aalia riittää pit­kä­kes­toiseen kehit­tä­mis­työhön, ja on syytä palata sään­nöl­li­sesti raporttiin ja tausta-aineistoihin.

Hen­na­lassa raporttia on käsi­telty yhdessä hen­ki­löstön kanssa ja tehty stra­tegian ja toi­minnan mukaisia valintoja. ”Mate­ri­aalia riittää”, Päivi toteaa hymyssä suin.

Iso haaste on pitkän täh­täimen suun­nittelu (PTS), sillä var­hais­kas­va­tukseen koh­distuu paljon myös poliit­tista mie­len­kiintoa sekä val­ta­kun­nal­li­sella että pai­kal­li­sella tasolla. Lah­dessa ollaan luo­massa yhteistä kehit­tä­misen runkoa, joka osaltaan tukee pit­kä­kes­toista kehittämistä.

”Seinät on vaan seinät”

Var­hais­kas­va­tuksen sisältö ja toi­minta ei ole sei­nistä kiinni. Tulok­sel­lista ja hyvää var­hais­kas­va­tusta voidaan toteuttaa eri­lai­sissa tiloissa ja ympä­ris­töissä, Päivi toteaa ja odottaa myös innolla pää­töstä päi­vä­ko­tinsa uudesta hankesuunnitelmasta.

”Opimme toi­sil­tamme!” Koke­musten tulee olla raken­tavia ja kehit­täviä, pintaa syvem­mälle on päästävä kehit­tä­mi­sessä. Ulko­puo­listen vetäjien muka­naolo ver­tai­sau­di­toin­nissa ryh­disti toi­mintaa ja ohjasi kes­kit­tymään olen­naiseen. Se on omien työ­kii­reiden kes­kellä haas­tavaa, totesi Päivi ja siirtyi suun­nit­te­lemaan seu­raavan viikon toimintaa.

Lisä­tietoja OPPIVA-ver­koston ver­tai­sau­di­toin­nista: Tarja Tuo­mainen, tarja.​tuomainen@​edita.​fi tai Hannu Lauk­kanen, hannu.​laukkanen@​propractica.​fi 

 

Kir­joit­tajat 

Hannu Lauk­kanen, Tarja Tuomainen

Vertaisauditointi 2022-2023 -webinaari

Vuonna 2023 alkaa OPPIVA-ver­kos­tossa ver­tai­sau­di­toinnin toinen aalto, johon haetaan haluk­kaita uusia kuntia ja niiden päi­vä­koteja ja perus­kouluja. OPPIVA-ver­kosto jär­jestää ver­tai­sau­di­toin­nista mak­sut­toman webi­naarin 10.11.2022 klo 14.00–15.30. Se on tar­koi­tettu ver­tai­sau­di­toin­nista kiin­nos­tu­neille OPPIVA-ver­koston jäsenkunnille. 

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.