Uusi Huippula-palvelu kehittää viidesluokkalaisten digiturvataitoja

Digi­taa­lisuus on tuonut lasten elämään uusia mah­dol­li­suuksia, mutta myös uhkia. Pelas­takaa Lapset ry tarjoaa kai­kille Suomen vii­des­luok­ka­lai­sille Huippula-pal­velun. Palvelu lisää lapsen ymmär­rystä omasta hyvin­voin­nista ja tur­val­li­suu­desta verkossa. 

Digi­laitteet ovat erot­ta­maton osa lap­suutta tänä päivänä. Hyvien asioiden lisäksi lapset koh­taavat ver­kossa monen­laista vahin­goit­tavaa toi­mintaa ja sisältöä, kuten groo­mingia, net­ti­kiusaa­mista, disin­for­maa­tiota ja tie­to­tur­va­haas­teita. 

– Van­hem­milta ja kou­luilta vaa­ditaan uusia keinoja opettaa lapsia toi­mimaan ver­kossa tur­val­li­sesti ja niin, etteivät he vahin­goita siellä itseään tai muita, sanoo digi­taa­lisen hyvin­voinnin tii­mi­vas­taava Laura Sil­lanpää Pelas­takaa Lapset ry:stä. 

Huippula-palvelu on uuden­lainen oppi­mis­rat­kaisu, joka kan­nustaa lapsia ja aikuisia vah­vis­tamaan digi­hy­vin­vointi- ja verk­ko­tur­val­li­suus­osaa­misen taitoja.  

Huip­pulan inte­rak­tii­vi­sessa kyse­lyssä suloiset eläin­hahmot Timma ja Vili joh­dat­tavat lapset mat­kalle digie­lämän kes­keisten kysy­mysten äärelle.

Tee­moina ovat tasa­pai­noinen digiarki, osal­lisuus ja vuo­ro­vai­kutus, digi­tur­val­lisuus sekä kriit­tinen media­lu­ku­taito. Oppilaat kuvaavat toi­min­taansa eri­lai­sissa tilan­teissa ja vas­tauk­sista piirtyy kuva heidän osaa­mi­sestaan. Sen perus­teella opettaja saa suo­si­tuksia tun­ti­suun­ni­tel­mista ja lisä­ma­te­ri­aa­leista oppi­laiden tai­tojen vahvistamiseen. 

Huip­pulan tavoit­teena on 90 000 vii­des­luok­ka­laisen digi­tai­tojen vah­vis­ta­minen seu­raavien kolmen vuoden aikana. Palvelu on kou­luille mak­suton ja saa­ta­villa sekä suo­meksi että ruotsiksi. 

Huippula on osa Pelas­takaa Lasten digi­taa­lisen lap­suuden osaa­mis­keskus Kidi­talin toi­mintaa.  

Tutustu Huippulaan

Huippula löytyy suo­meksi osoit­teesta huippula​.fi ja ruot­siksi nimellä Toppen osoit­teesta toppen​.fi.  

Lue tiedote: Pelas­takaa Lasten uusi oppi­mis­rat­kaisu päi­vittää 90 000 ala­kou­lu­laisen digiturvataidot

Mate­ri­aa­li­pan­kissa on kuvia mm. somea varten: Tutustu mate­ri­aa­li­pankkiin 

Lisätietoja

Laura Sil­lanpää, tii­mi­vas­taava, digi­taa­linen hyvin­vointi, Pelas­takaa Lapset ry 
p. 050 438 7413, laura.​sillanpaa@​pelastakaalapset.​fi

Elina Pit­kä­ranta, vies­tinnän asian­tuntija, Pelas­takaa Lapset ry 
p. 050 349 4918, elina.​pitkaranta@​pelastakaalapset.​fi