Toivon Agenda 2030 -tapahtuma tarjoaa työkaluja paremman tulevaisuuden rakentamiseen

Toivon Agenda 2030 -tapahtuma keväällä 2023 tarjoaa mah­dol­li­suuden vai­kuttaa paremman tule­vai­suuden rakentamiseen. 

Haluai­sitko vai­kuttaa lasten, nuorten ja kas­vat­tajien tie­toihin, tai­toihin ja asen­teisiin kes­tä­vyy­destä, kulut­ta­mi­sesta ja välit­tä­mi­sestä? Haluai­sitko tarjota heille työ­kaluja paremman tule­vai­suuden rakentamiseen? 

Nyt sinulla on mah­dol­lisuus vai­kuttaa hel­polla ja haus­kalla tavalla! Tule mukaan jär­jes­tämään ohjelmaa val­ta­kun­nal­liseen Toivon Agenda -tapah­tumaan, jossa YK:n Agenda 2030 -tavoitteet tuodaan näky­väksi ja lähei­seksi kaikille. 

Voit jär­jestää ohjelmaa osana tapah­tumaa 23.–24.5.2023 sinulle sopi­vassa pai­kassa, halua­mallasi tavalla. Lii­tämme ohjelmasi tapah­tuman sivus­tolle, josta osal­lis­tujat sen löytävät.

Toivon Agenda-tapah­tuman jär­jes­tävät Oulun kau­punki (Sivistys-ja kult­tuu­ri­pal­velut), Ope­tus­hal­litus, Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen alue­hal­lin­to­vi­rastot, useat Suomen kau­pungit ja kunnat, Oulun yli­opisto, UnescoASPNet-kou­lu­ver­kosto sekä muut koulut ympäri Suomea.

Ideoi ja ilmoita ohjelmasi

Ideoi ja ilmoita täällä ohjelmasi maa­liskuun 2023 loppuun men­nessä ja jätä maa­palloon posi­tii­vinen käden­jälki! Sivus­tolla on tar­kemmat ohjeet ohjelman jär­jes­tä­miseen, osal­lis­tu­miseen ja akti­vi­teettien hyö­dyn­tä­miseen tapah­tu­ma­päivien ulkopuolella.