Beyond 2030 Challenge

Suomen suurin toisen asteen tiede- ja tek­no­lo­gia­kil­pailu on alkanut! Kil­pailun ilmoit­tau­tu­minen on par­haillaan käyn­nissä ja päättyy 18.11.2022 klo 23.59. Kil­pailuun voivat ilmoit­tautua kaikki Suomen lukio- ja amma­til­lisen kou­lu­tuksen opiskelijat.

Ilmoit­tau­tu­mis­vaiheen aikana mukaan haluavat opis­ke­lijat muo­dos­tavat 1–4 hengen tiimejä ja laa­tivat lyhyen kuvauksen pro­jekti-ideastaan. Idean ei tar­vitse olla valmis tai vii­meis­telty: tär­keintä on rohkea ja ennak­ko­luu­loton ote.

Kat­sokaa yhdessä oppi­laiden kanssa kil­pailun lyhyt esit­te­ly­video, jossa ope­tus­mi­nisteri Li Andersson kutsuu kaikki nuoret mukaan kil­pailuun: Etsimme vuoden parasta ideaa - Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pailun voit­ta­jalle 5 000 €

 

Miksi kilpailuun kannattaa osallistua?

  • Kil­pailu antaa opis­ke­li­joille jän­nit­tävän mah­dol­li­suuden päästä vai­kut­tamaan yhteis­kun­nal­li­sesti ja osal­listua glo­baalien ongelmien ratkaisuun.
  • Kor­kea­kou­lu­men­torit tukevat ja ohjaavat tiimejä läpi kilpailun.
  • Osal­lis­tujat oppivat kil­pailun aikana tie­teel­lisen tut­ki­muksen tekoa, tuo­te­ke­hi­tystä, brän­däystä, esiin­ty­mistä ja pitchausta.
  • Kil­pailun viesti on opis­ke­li­joita voi­mauttava: jokainen voi saada maa­ilmaa muut­tavan idean.
  • Kil­pailu on työ­mää­rältään ja työ­ta­voiltaan sisäl­ly­tet­tä­vissä toisen asteen opin­toihin. Opis­ke­lijat voivat hyväk­si­lukea teke­mänsä pro­jek­tityön opintosuorituksiinsa.
  • Opis­ke­lijat saavat hyö­dyl­listä ja tärkeää koke­musta pro­jekti- ja tiimityöskentelystä.

Kil­pailu hui­pentuu 21.4.2023 jär­jes­tet­tävään pal­kin­to­gaalaan – ensim­mäi­seksi tullut joukkue saa 5000 euron suu­ruisen raha­pal­kinnon, toi­seksi tullut 2500 euroa ja kol­man­neksi tullut 1250 euroa.

 

Ilmoittaudu mukaan

Tule mukaan kil­pailuun: Ilmoit­tau­tu­mis­lomake

 

Lisä­tietoja kil­pai­lusta kil­pailun net­ti­si­vuilta.