Kutsu Beyond 2030 Challenge -kilpailun semifinaaliin

Tervetuloa seuraamaan Beyond Challenge -tiedekilpailun semifinaalia

Toisen asteen opis­ke­li­joiden muo­dos­tamat jouk­kueet kisaavat val­ta­kun­nal­li­sessa Beyond 2030 Chal­lenge -kil­pai­lussa, joka alkoi 4.10.2022. Tie­de­kil­pailun kun­nian­hi­moisena tavoit­teena ja opis­ke­li­joiden teh­tävänä on kehittää pla­neetan ja ihmis­kunnan pelas­tavia rat­kaisuja tieteen ja tek­no­logian keinoin.

Tie­de­kil­pailun aikana jouk­kueet pää­sevät toteut­tamaan omaa tie­de­pro­jek­tiaan ja hyö­dyn­tämään kor­kea­koulu- sekä yri­ty­syh­teis­työtä. Finaali jär­jes­tetään 21.4.2023, jolloin par­haille jouk­kueille on luvassa hui­keita palkintoja!

Semifinaalin ajankohta ja ohjelma

Kut­summe teidät ja ver­kos­tonne läm­pi­mästi seu­raamaan tie­de­kil­pailun semi­fi­naalia 17.2.2023 klo 9.15–12.45.

Semi­fi­naalin kokous­linkki löytyy täältä: https://​edu​.turku​.fi/​b​e​y​o​n​d​-​2​0​30/.

Semi­fi­naa­lissa jouk­kueet esit­te­levät pro­jek­tinsa tuo­ma­ris­tolle, joka valitsee viisi jouk­kuetta kil­pailun finaalivaiheeseen.

Ohjelma ja aika­taulu (jouk­kueiden esi­ty­sajat tar­ken­tuvat myöhemmin):

  • 9:15-9:30 Tilaisuus alkaa
  • 9:30-10:00 Kolmen jouk­kueen esitykset
  • 10:00-10:10 Tauko
  • 10:10-10:50 Neljän jouk­kueen esitykset
  • 10:50-11:00 Tauko
  • 11:00-11:30 Kolmen jouk­kueen esitykset
  • 11:30-12:30 Lounas
  • 12:30-12:45 Fina­listien jul­kistus ja palautteet
  • 12:45 Tilaisuus päättyy

Tuo­ma­risto valitsee semi­fi­na­listit 27.1.2023.

 

Kilpailun tiedot

Lisä­tietoja kilpailusta:

Kil­pailun kotisivut