Tankki täyteen toivoa - ilmastolukioiden huoltotauko

Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huol­to­tauko

Pysäh­dytään het­keksi naut­timaan jo teh­dystä ja innos­tumaan tule­vasta.

Tule mukaan 1.12.2022 klo 12-15 Oulun yli­opis­tolle, L1-saliin tai osal­listu etänä. Pai­kalle on kut­suttu lukio­väkeä, asian­tun­ti­joita ja päät­täjiä. Tar­jolla tie­teel­listä tilan­ne­kuvaa, kon­kreet­tisia tekoja ja toivon läh­teitä sekä kahvia ja pientä pur­tavaa. Ter­ve­tuloa myös muualta kuin Pohjois-Poh­janmaan pilottilukioista!

Kootkaa lukiol­tanne pieni porukka tai koko luokka ja tulkaa mukaan vir­kis­tymään ja voi­maan­tumaan - etänä tai livenä! Tapah­tu­massa on mah­dol­lisuus myös omien ideoiden, toi­minnan ja pro­jektien esittelyyn. 

Opettaja, nappaa koko luokka völjyyn tai kerätkää hyvä porukka kasaan. Opis­kelija, hok­sauta kave­reita ja opet­tajia mukaan. Reh­torit, yhteis­työ­kump­panit, päät­täjät, ter­ve­tuloa mukaan!

Ohjelma

Torstai 1.12. klo 12-15

12.00 Ter­ve­tu­losanat, Jussi Tomberg, Ilmastolukiot-hanke

Tilan­ne­ku­vasta tule­vai­suuteen, lukio­johtaja Pekka Fredriksson, Oulun kaupunki

12.15 Kato tai­vaalle, ota ren­nosti. Toi­si­na­jat­te­li­ja­muusikon maa­il­mankuva, Jukka Takalo

12.30 Kää­ritään hihat yhdessä

  • Video­ter­vehdys, ympä­ristö- ja ilmas­to­mi­nisteri Maria Ohisalo
  • Miten tiede pelastaa maa­ilmaa? Oulun yli­opiston puheenvuoro
  • Mitä nuoret toi­vovat aikui­silta? Lukio­laisten puheenvuoro 

13.00-13.45 Toivon kahvit ja keskustelut

13.45 Yhteisiä oival­luksia. Han­keväki tii­vistää kah­vi­kes­kus­telut.
14.00 Toi­mintaa ja tuloksia

  • Ilmas­to­lukiot ja Koulun kor­jausopas -sivusto pähkinänkuoressa
  • Case Hau­ki­putaan lukio, Anna-Helena Iso­pahkala ja Jukka Vihermaa
  • Kohti hii­li­neut­raalia koulua, hankeväki

14.25 Tule­vai­suuksia ja mahdollisuuksia

  • Video­ter­vehdys, tut­ki­ja­tohtori ja tie­to­kir­jailija, Panu Pihkala
  • Mikä ilmas­toa­vatar kuvaa sinua? Ilmas­to­toivoa ja raken­tavaa kes­kus­telua. Atte Räinä ja Emil Laitila, Oulun yliopisto

14.45 Kii­tokset ja kumar­rukset
Kohti koko­nais­val­taista kes­tä­vyyttä, Paula Ratava, uudet kes­tä­vyys­hankkeet
15.00 Tilaisuus päättyy, yhdessä teke­minen jatkuu

Ilmoit­taudu vii­meistään 27.11.2022. Mukaan paikan päälle mahtuu 150 nopeinta, etänä enemmänkin.

Ter­ve­tuloa!

Ter­veisin
Vilma, Kati, Paula ja Jussi

Lisätietoja tapahtumasta

Jussi Tomberg
Puh. 044 7039186
jussi.tomberg(a)ouka​.fi

Paula Ratava
Puh. 040 593 1963
paula.ratava(a)ouka​.fi

 

Ilmoittaudu mukaan 

Ilmoit­taudu lähi­ta­pah­tumaan Oulun yli­opis­tolle tai etänä webi­naariin 27.11.2022 men­nessä: Tankki täyteen toivoa - Ilmas­to­lu­kioiden huoltotauko