Kuntien ja hyvinvointialueiden lapsibudjetointi: selvityshenkilöiden raportti ja tietopaketit lapsiystävällisessä muodossa

Val­tio­va­rain­mi­nis­teriön ja kan­sal­lisen lap­si­stra­tegian 10–17-vuotiaille suun­natun kyselyn vas­tauk­sista on koottu raportti ja tie­to­pa­ketit, joissa on lap­siys­tä­väl­li­sessä muo­dossa tietoa valtion, kuntien ja hyvin­voin­tia­lueiden talou­desta sekä koonti lasten vastauksista. 

Val­tio­va­rain­mi­nis­teriön ja kan­sal­lisen lap­si­stra­tegian 10–17-vuotiaille suun­nattu kysely  jul­kisten varojen käy­töstä keräsi lähes 7 000 vas­tausta. Kysely oli osa kuntien ja hyvin­voin­tia­lueiden lap­si­bud­je­toinnin han­ketta, jossa sel­vi­tys­hen­ki­löinä toi­mivat Mika Penttilä ja Juha Aho.

Lasten vas­tauk­sista on koottu raportti sekä artik­kelin lopusta löy­tyvät tie­to­pa­ketit, joissa on lap­siys­tä­väl­li­sessä muo­dossa tietoa valtion, kuntien ja hyvin­voin­tia­lueiden talou­desta sekä koonti lasten vastauksista.

Lasten vas­tauk­sissa tuli esiin, että he toi­vovat tietoa siitä, miten heidän vas­tauk­siaan on käsi­telty. Tie­to­pa­kettien toi­votaan tavoit­tavan myös kyselyyn vas­tan­neita lapsia. 

Ladattavat tietopaketit

Artik­kelin lopusta löydät seu­raavat suomen- ja ruot­sin­kie­liset tie­to­pa­ketit pdf-muodossa:

  • Tietoa jul­ki­sesta talou­desta ja lasten mie­li­pi­teitä jul­kisten varojen käytöstä
  • Infor­mation om de offentliga finan­serna och barns åsikter om använd­ningen av offentliga medel

Tie­to­pa­ket­teihin on koottu lap­siys­tä­väl­li­sessä muo­dossa tietoa valtion, kuntien ja hyvin­voin­tia­lueiden talou­desta sekä koonti lasten vastauksista.

Lataa tie­to­pa­ketit itsellesi tutus­tut­ta­vaksi ja hyödynnettäväksi!