Syksyn 2022 webinaarien tallenteet

Ajankohta

5.9.2022 (alkaen)

Paikka

Webi­naari

Kouluttaja

Useita kouluttajia

Katso OPPIVA-verkoston syksyn 2022 webinaarien tallenteita

OPPIVA-ver­kosto jär­jesti syk­syllä 2022 moni­puo­lisia kou­lu­tuksia eri aiheista. Alta löydät linkit webi­naarien tallenteisiin.

 

1. Rehtorin työkalupakki laadukkaan arviointityön tukemiseksi 5.9.-7.11.2022

Webi­naa­ri­sarjan aiheet:

  • Miten johdan ope­tus­suun­ni­telman mukaista arviointityötä?
  • Miten johdan hen­ki­löstöni arviointiosaamista?
  • Miten huo­lehdin arvioinnin laadun ja yhden­ver­tai­suuden toteutumisesta?
  • Miten johdan oman kouluni arvioin­ti­kult­tuuria ja sen kehittämistä? 

Kou­lut­tajat: Tanja Jur­vanen, Pau­liina Kanervo, Päivi Pit­kä­ranta ja Tarja Tuomainen

1. Osa 1, 5.9.2022

2. Osa 2, 26.9.2022

3. Osa 3, 10.10.2022

4. Osa 4, 7.11.2022

 

2. Turvalliset kohtaamiset ja vuorovaikutus päiväkodissa ja koulussa 4.10.2022

Linkki kou­lu­tukseen

Ohjelma:

Alustus päivän teemaan

Tur­val­lisuus oppimis- ja työym­pä­ris­tössä someaikakaudella

Suvi Uski, toi­mi­tus­johtaja, sosi­aa­lisen median tutkija, Someturva

Hen­ki­lös­tölle tukea koh­taa­miseen ja vuo­ro­vai­ku­tukseen - hyviä käy­tän­teitä jakoon 

  • Heti­purku-malli Hel­sin­gissä (Hanna Jurvansuu)
  • Kon­sul­toivat opet­tajat Tam­pe­reella (Liisu Allonen, Riikka Nopanen, Suvi Nummi-Wrightson, Jussi Teräs­virta, Elina Viitaniemi)
  • Some­turva Turussa (Heini Park­kunen, jär­jes­tä­mis­pääl­likkö, Turun kaupunki)

 

3. Miten kohtaamme lasten ja nuorten moninaisuuden oppivassa yhteisössä? 8.11.2022

Linkki kou­lu­tukseen

Ohjelma

Avaus­pu­heen­vuoro

Pau­liina Kanervo, Oulun kaupunki

Sek­su­aa­lisen suun­tau­tu­misen ja suku­puolen moninaisuus

Martu Väi­sänen, tai­teilija, ihmisoikeusasiantuntija

Case-esi­merkkejä:

- Suku­puo­li­sen­si­tii­visyys koulun arjessa

Helena Pirilä ja Anne Kumpula, Oulun kaupunki

- Ski­di­dialogi-malli mene­telmänä lasten ja nuorten osallistamiseen

Petra Larvus, ope­tuksen suun­nit­telija, Lahden kaupunki

Ski­di­dialogi on Lah­dessa kehi­tetty Erä­tauko-kes­kus­teluun perustuva malli, jossa lapset ja nuoret – niin hil­jai­semmat kuin kova­ää­ni­setkin – saavat tuoda esille omia aja­tuk­siaan ja koke­muk­siaan ajan­koh­tai­sista asioista. Ski­di­dia­login avulla vah­vis­tetaan vuo­ro­vai­kutus- ja dia­lo­gi­taitoja. Ski­di­dia­logia hyö­dyn­netään kau­pungin kehit­tä­mi­sessä, kun halutaan ymmärtää lasten ja nuorten koke­muksia käsi­tel­tä­västä aiheesta.

Moni­muo­toinen yhteis­kunta, koulu ja nuorten maailma

Sara Salmani, moni­muo­toi­suuden asiantuntija

Moni­muo­toisuus ja yhden­ver­taisuus puhu­tuttaa niin yhteis­kun­nassa, orga­ni­saa­tioissa ja oppi­lai­tok­sissa. Miten voimme huo­mioida moni­muo­toi­suutta paremmin sekä edistää yhteen­kuu­lu­vuuden tun­netta? Tässä alus­tuk­sessa käsit­te­lemme ter­mi­no­logiaa, tun­nis­tamme haas­teita ja tar­kas­te­lemme työ­kaluja yhden­ver­tai­suuden edistämiseen.

 

4. Vertaisarviointi 2022-2023, 10.11.2022

Linkki webi­naariin

Blo­gi­kir­joitus aiheesta

Koro­na­pan­demia kes­keytti OPPIVA-ver­koston ver­tai­sau­di­tointien käynnit päi­vä­ko­deissa keväällä 2020, mutta syk­syllä 2021 ne saatiin tehtyä. Vuonna 2023 alkaa OPPIVA-ver­kos­tossa ver­tai­sau­di­toinnin toinen aalto, johon haetaan haluk­kaita uusia kuntia ja niiden päi­vä­koteja ja perus­kouluja. Mukaan pääsee neljään uutta kuntaa ja kaik­kiaan 16 perus­koulua ja 8-12 päiväkotia. 

 

Mistä on kysymys?

Var­hais­kas­va­tuksen ja perus­o­pe­tuksen peda­go­giikan ver­tai­sau­di­toin­nista moni­me­ne­tel­mäi­sesti. Syväl­linen audi­tointi antaa suunnan, tavoit­teita ja vauhtia peda­go­giikan kehittämiselle.

Kou­lut­tajat: Hannu Lauk­kanen ja Peter Johnson

Lisä­tietoja: hannu.​laukkanen@​propractica.​fi tai tarja.​tuomainen@​edita.​fi