Ilmastolukioiden huoltotauko tarjosi tietoa ja toivoa ilmastoteemojen ympärillä

Moni toivoo tällä het­kellä jou­lu­pa­ke­tista hel­po­tusta säh­kö­laskuun, ja riip­puvuus fos­sii­li­sista polt­toai­neista on tullut näky­väksi jokai­selle meistä. Uutiset ja ajan­koh­tais­oh­jelmat olet­tavat meidän jo tulleen tie­toi­siksi siitä, mitä hii­li­neut­raali, hii­li­ja­lan­jälki, hii­li­nielu ja ilmas­ton­muutos tarkoittavat. 

Tankki täyteen toivoa!

Ilmas­to­lu­kioiden parissa tieto ja toivo on tart­tunut kor­jaus­toimiin ja ottanut koulun kokoisia askelia ilmaston ja yhteisen hyvin­voinnin puo­lesta jo useamman vuoden ajan. Jou­lukuun 1. päivänä vie­tettiin ansaittua huol­to­taukoa ilmas­to­tee­mojen ympä­rillä ja kes­ki­tyttiin tank­kaamaan toivoa, kuu­lemaan onnis­tu­mi­sista sekä suun­taamaan kat­setta tulevaan.

Oulun yli­opis­tolla jär­jes­tetty tapahtuma keräsi yhteen lukio­laisia, opet­tajia, kor­kea­koulun edus­tajia ja päät­täjiä. Vuonna 2019 muu­taman idea­listin aja­tuk­sista alkanut työs­kentely ilmas­to­asioiden parissa Oulun alueen lukioissa on laa­jen­tunut val­ta­kun­nal­li­seksi toiminnaksi.

”Tule­vai­suuden kan­sa­lais­taidot eivät ole enää ainoastaan luon­non­tie­teiden opet­tajien har­teilla, vaan ne kos­ket­tavat meitä jokaista”, Oulun kau­pungin kehittäjäopettaja/​projektipäällikkö Jussi Tomberg totesi avaus­pu­heen­vuo­rossaan. Lukio onkin kai­vannut apua käsi­tellä ilmas­to­teemaa osana ope­tusta ja toi­min­ta­kult­tuuria sekä viedä eteenpäin nuorten halua toimia.

Tomberg haastoi jokaisen poh­timaan, löy­tyisikö muo­vi­pussi vai pape­ri­kassi -valinnan ja jää­ti­köiden sula­misen estä­misen väliltä jokai­selle oman­lainen keino vai­kuttaa asioihin. Kau­pungin ja yhteis­kunnan pää­töksiä hän kom­mentoi poliit­ti­siksi riip­pu­matta siitä, kos­ke­vatko ne kou­lu­ruoan vegaa­nista vaih­toehtoa tai esi­mer­kiksi jul­kisen lii­kenteen jous­ta­vuutta lukio­laisten vähem­pi­pääs­töistä kouluun liik­ku­mista ajatellen.

Tämä ajatus on sisäis­tetty myös val­tion­joh­dolla, jota tapah­tu­massa edusti ympä­ristö- ja ilmas­to­mi­nisteri Maria Ohisalo. Ministeri Ohisalo muis­tutti puheen­vuo­rossaan siitä, että ilmas­to­kriisin tor­junta onnistuu ainoastaan yhdessä ja vastuu on aikui­silla, jotta nuo­rilla on kestävä tulevaisuus.

Hän totesi pitä­vänsä tär­keänä sitä, että nuo­rille itsel­leenkin annetaan mah­dol­lisuus osal­listua ilmas­to­työhön ja heidän äänensä otetaan tosissaan. Mutta ote­taanko tämä nuorten näkö­kul­masta aidosti tosissaan?

”Miten voisin argumentoida isäni ilmastoasioissa suohon?” 

Oulun suo­ma­laisen yhteis­koulun opis­ke­li­jae­dus­tajat Anni Törmä ja Kristo Heik­kinen perään­kuu­lut­tivat tekoja ja aitoa nuorten kuu­le­mista pelkän olalle taput­ta­misen sijaan. ”Aikuiset tar­vit­sevat nuoria, nuoret tar­vit­sevat aikuisia, mutta vas­tuuta ei voi kasata aina uudelle suku­pol­velle, vaan aikuisten tulisi korjata nyt ne ongelmat, jotka he ovat pää­tök­sillään aiheut­taneet.” ”Kuun­nelkaa, mitä sanot­tavaa meillä oikeasti on” ensim­mäisen vuo­si­kurssin opis­kelija Anni Törmä vetosi kuu­lolla oleviin aikuisiin.

Nuoret ovat ja haluavat olla vah­vasti mukana ilmas­to­toi­missa, mutta kokevat aikuisten vas­tuut­tavan heitä liikaa. Toivoa on, jos tämän hetken päät­täjät siir­tyvät sanoista tekoihin. Nuoret myös uskovat omalla esi­mer­killään joh­ta­miseen ja siihen, että jokainen yksilö voi olla vai­kuttaja omassa ympä­ris­tössään. Heik­kisen sanoin ”kaikki suuret ja pienet teot tart­tuvat eteenpäin”.

Onnistumisia, toiveita ja ilmastojaksamista

Ilmas­to­lu­kioiden vii­toittama polku näkyy Oulun kau­pun­ki­stra­te­giassa ja sivis­tys­oh­jel­massa, mikä kuvastaa Oulun lukio­johtaja Pekka Fredriks­sonin mukaan uraa­uur­tavaa työtä ja esi­mer­killä johtamista.

Hän kiitti eri­tyi­sesti lukioiden ja kor­kea­kou­lujen yhteis­työtä, minkä tuloksena on syn­tynyt esi­mer­kiksi uusia kursseja ja kouluja hyö­dyttävä hii­li­ja­lan­jäl­ki­laskuri. Kuten ministeri Ohisalo totesi: ”Koulut ovat paikkoja, joissa kas­va­tetaan ilmasto-osaajia, jotka omalta osaltaan raken­tavat Suomen ja koko maa­ilman tietä kohti hiilineutraaliutta.”

Osal­lis­tujia kan­nus­tettiin ver­kos­toi­tumaan, kes­kus­te­lemaan ja visioimaan toi­vottuja tule­vai­suuksia yhdessä. Tulevien edus­ta­kun­ta­vaalien kyn­nyk­sellä nousi esille ajatus ilmas­to­lu­kioiden laa­ti­masta vaalikoneesta.

Oulun kau­pungin kun­nan­val­tuu­tettu Susa Vike­vä­korva (vihr.) tarttui nuorten toi­veeseen tulla kuul­luksi pää­tös­ten­teossa ja aikoi edistää heidän mah­dol­li­suuk­siaan päästä suoraan kon­taktiin päät­täjien kanssa. Kon­kreet­tisena ja suoraan nuorten arkeen vai­kut­tavana toi­veena esille nousi vegaa­ni­ruoan saa­minen kou­luihin sekä jouk­ko­lii­kenteen sujuvoittaminen.

Nuorten ja opet­tajien mukaan laa­du­kasta kas­vis­ruokaa on monissa kou­luissa päi­vittäin tar­jolla, hävik­ki­ruokaa pun­nitaan ja osa kou­luista on saanut aurin­ko­pa­neelit säh­kön­tuo­tannon avuksi. Oppi­tunteja suun­ni­tellaan säh­köt­tö­miksi, sisä­läm­pö­tilaa on las­kettu ja rat­kai­suita kes­tävään työ- ja kou­lu­mat­kojen tekoon on löy­detty esi­mer­kiksi kimppakyydeistä.

Nämä esi­merkit herät­tivät tapah­tuman osal­lis­tu­jissa toivon siitä, että lähi­tu­le­vai­suu­dessa kestävä tule­vaisuus olisi arkinen tapa toimia, ei eril­linen teemapäivä.

Ilmastotoivon kautta vaikuttaviin tuloksiin

”Tau­koa­maton huo­lipuhe ei kan­nusta toi­mimaan”, totesi Oulun yli­opiston pro­jek­ti­suun­nit­telija Atte Räinä esi­tel­lessään vuoden 2023 puo­lella lan­see­rat­tavaa uutta MOOC-kurssia kol­le­gansa Emil Lai­tilan kanssa. Kai­kille avoin kurssi on suo­ri­tet­ta­vissa omaan tahtiin, ja sen tar­koi­tuksena on lisätä raken­tavaa ilmas­to­vuo­ro­vai­ku­tusta ja kan­nustaa ilmas­to­tun­teiden käsittelyyn.

Toisen asteen opis­ke­li­joille kurssi antaa mah­dol­li­suuden tutustua yli­opisto-opin­toihin ja sisäl­lyttää se osaksi tule­vai­suuden korkeakouluopintoja.

Vas­tikään päi­vi­tetty Koulun kor­jausopas -sivusto ja sen sisäl­tämät mate­ri­aalit ovat saa­ta­villa kou­lujen ilmas­totyön tueksi. Kou­lu­yh­teisöt voivat laatia oman Tie­kart­tansa kohti hii­li­neut­raalia koulua vuonna 2030 val­miiden mate­ri­aalien pohjalta.

Yksit­täiset opet­tajat voivat valita 42 teh­tävän koko­nai­suu­desta omaan oppiai­nee­seensa sovel­tuvia teh­täviä, jotka vah­vis­tavat LOPS 2021:n mukaista laaja-alaista osaa­mista. Hau­ki­putaan lukion opet­tajan Jukka Vihermaan mukaan heidän kou­lullaan koko­nainen ikä­luokka nuoria pääsee osal­li­seksi toi­mintaan, koska jokainen opettaja on sitou­tunut tekemään yhden teh­tävän luku­vuoden aikana. Näin ilmas­totyö on saatu osaksi koulun arkea.

Ope­tus­hal­li­tuksen edustaja Kirsi Valta-Hulk­konen kan­nusti jat­kamaan hyvää työtä, sillä Poh­joinen alue toimii edel­lä­kä­vijänä ja suun­nan­näyt­täjänä koko Suomen kou­lujen kes­tävän kehi­tyksen osaamisessa.

Hän totesi, että alu­eelle uskaltaa antaa vas­tuuta myös seu­raa­vista kehi­ty­sas­ke­leista. Kes­tävän kehi­tyksen eteen tehtävä työ jat­kuukin edelleen pro­jek­ti­pääl­likkö Paula Ratavan (Oulun kau­punki) luot­saamana. ”Ilmas­toteot eivät vaadi tai­ka­temppuja, vaan siir­ty­mistä sanoista tekoihin – eri kokoisia ilmas­to­tekoja eri tasoilla”, Ratava toteaa.

Jat­kossa Ilmas­to­lu­kioiden vii­toit­ta­malle tielle tulevat mukaan myös perusaste ja var­hais­kas­vatus. Ilmasto-osaa­misen rin­nalle nousevat luon­to­suhteen vah­vis­ta­minen ja kier­to­talous yhtei­sessä Kes­tävän tule­vai­suuden opin­vir­rassa. Tavoit­teena on, että toi­mijat saavat tukea kes­tävän elä­män­tavan vah­vis­ta­miseen osana eli­ni­käistä oppi­mista päi­vä­ko­deista toi­selle asteelle.

”Tässä ajassa on tärkeää, että uskal­letaan tehdä roh­keita rat­kaisuja, vaikka on epä­varmuus onnis­tu­mi­sesta, ” Ratava roh­kaisee. ”Pidetään mie­lessä tie­teel­liset tosi­asiat ja kriit­tinen puhe, har­joi­tellaan toivon taitoja, muis­tetaan levähtää ja kuvi­tellaan eri­laisia tule­vai­suuksia.” Työ jatkuu.

Teksti: Kati Ilkka ja Vilma Nik­kanen

Ilmas­ton­muutos lukioihin- ja Ilmas­to­lukiot -hank­keita on rahoit­tanut Opetushallitus. 

Linkki Koulun kor­jausop­paaseen: https://​kou​lun​kor​jausopas​.fi/
Tapah­tu­masta on tehty tal­lenne, joka on kat­sot­ta­vissa YouTube-kana­valla: https://​www​.youtube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​t​J​y​p​H​D​R​M​R​-​i​N​R​M​p​F​v​g​6​LsQ

Ilmas­to­lukiot www​.ilmas​to​lukiot​.fi

Kes­tävän tule­vai­suuden opin­virta: www​.ouka​.fi/​o​p​i​n​v​i​rta