Suomen energiaviisain koulu -kilpailu Minecraftissa syksyllä 2023

Tule mukaan Suomen ener­gia­viisain koulu -kil­pailuun syk­syllä 2023! 

Hei opettaja! Suomen energiaviisain koulu -kisa Minecraftissa!

Syys­lu­ku­kau­delle on luvassa koko Suomen laa­juista ener­gia­vii­saus­ki­sailua – ennen näke­mät­tö­mällä tavalla Minec­raf­tissa toteu­tettuna. Oulun sivistys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­luiden STEAM-ver­koston pilo­toima, Mic­rosoft Suomen ja Cave­rionin suun­nit­telema Suomen ener­gia­viisain koulu haastaa perus­kou­lu­laiset miet­timään omaa ympä­ris­töään uusin silmin. Kuulet tästä nyt ensim­mäisten jou­kossa. Laita siis alla oleva korvan taakse!

Lapsia ja nuoria kiin­nostaa ener­gia­te­hokkuus luon­nostaan – ympä­ris­töys­tä­väl­lisyys on yksi vah­vim­mista uutta suku­polvea yhdis­tä­vistä arvoista. Me haluamme ruokkia tätä kiin­nos­tusta! Minecraft puo­lestaan on perus­kou­lu­laisten suo­sik­kipeli, joka vaatii luo­vuutta ja ongel­ma­rat­kai­su­kykyä. Taitoja, joita tar­vitaan myös tule­vai­suuden (työ)elämässä.

Suomen ener­gia­viisain koulu on nimensä mukai­sesti suun­nittelu- ja raken­nuskisa – tavoit­teena on tehdä omasta kou­lustasi ener­gia­te­hok­kaampi versio. Kisa­töitä arvioi­massa ovat alan asian­tun­tijat ja Minec­raftia rakastava suo­sik­ki­tu­bettaja Paqpa. Haluamme kutsua myös teidän luok­kanne mukaan Minecraft-työ­maalle syys-lokakuussa!

Katso Paqpan videoterveiset:

https://​youtu​.be/​p​w​t​S​A​r​y​b​tyo

Kilpailun tiedot

MIKSI: Raken­nuksiin liit­tyvän ener­gia­vii­sauden kas­vat­ta­minen kah­desta syystä: lyhyellä täh­täi­mellä ener­gia­kriisin ymmär­tä­mi­seksi ja rat­kai­sujen löy­tä­mi­seksi omasta eli­nym­pä­ris­töstä. Pit­källä täh­täi­mellä kipinän syn­nyt­tä­minen alan töitä kohtaan, koska tarve osaa­jille tulee olemaan Suo­messa suuri.
TEHTÄVÄ: Rakenna Minec­raftiin kou­lustasi ener­gia­te­hok­kaampi versio
KENELLE: Kaikki Suomen perus­koulut
MILLOIN: 27.9.2023.-1.11.2023
RYHMÄT: Vapaa­va­lin­tai­sessa tii­missä. Koko luokka, koko koulu, miten vaan.
MITEN: Minecraft Education -version avulla, joka löytyy mitä toden­nä­köi­simmin myös teidän kou­lus­tanne (M365-käyt­tä­jä­tunnus tar­vitaan Minecraft Educa­tionin käyttöön). Kam­panjaan osal­lis­tu­ville kou­luille toi­mi­tetaan ohjeet, joiden avulla oppilaat tuot­tavat raken­nus­pro­jek­tinsa. Opet­tajan ei siis itse tar­vitse osata käyttää Minec­raftia – luo­kasta löytyy var­masti osaa­mista!
TYÖS­TÄ­MINEN: Tehtävä aloi­tetaan opet­tajan ohjaamana luo­kassa kou­lu­päivän aikana. Työs­tä­mistä saa jatkaa omalla ajalla ja jokainen saa päättää itse kuinka paljon aikaa pro­jektiin haluaa käyttää. Jokai­sella ryh­mällä on oma maa­il­mansa Minec­raf­tissä, johon he tekevät oman luo­muk­sensa.
VOIT­TAJAN VALINTA: tuo­ma­risto valitsee mar­raskuun puo­lessa välissä
PAL­KINTO: [Pal­jas­tetaan seu­raa­vassa vaiheessa]

Oppi­mis­ko­ko­nai­suuden tarjoaa Mic­rosoft yhteis­työssä Suomen tun­ne­tuimman talo­tek­niik­kayhtiö Cave­rionin kanssa. Oppi­mis­ko­ko­nai­suuden tes­taa­mi­sessa on mukana Suomen joh­taviin STEAM-oppi­misen kehit­täjiin lukeutuva Oulun kau­punki. Mic­ro­softin omistama Minecraft Education tarjoaa oppi­laille tutun, kiin­nos­tavan ja havain­nol­lis­tavan ympä­ristön aihe­piirin opis­keluun. Caverion tekee raken­ne­tusta ympä­ris­töstä ener­gia­vii­sasta ja tuo nyt osaa­mi­sensa oppi­laiden käyttöön. 

Ilmoittaudu mukaan

Ilmoita luokkasi mukaan oppimaan ener­gia­te­hok­kuu­desta vuoden haus­kim­malle raken­nus­työ­maalle Minec­raftiin – ilmoit­tau­tu­minen ei ole sitova, mutta teke­mällä sen nyt saat oppi­ma­te­ri­aalin alkusyk­systä ensim­mäisten joukossa!

Ilmoittaudu mukaan linkistä:

https://​forms​.office​.com/​e​/​2​U​d​0​B​F​w​Jvq

Lue lisää: