Tiedosta voimavara: Pedagoginen tietojohtaminen ja oppimisanalytiikka -koulutuskokonaisuus käynnistyi

Kou­lu­tuksen pää­määränä on rakentaa yhteinen ymmärrys peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen kes­kei­sistä käsit­teistä, tar­peista ja mahdollisuuksista. 

OPPIVA-ver­koston toteuttama Peda­go­ginen tie­to­joh­ta­minen ja oppi­mi­sa­na­ly­tiikka -kou­lu­tus­ko­ko­naisuus tukee ope­tuksen jär­jes­täjiä ja kouluja toi­min­ta­kult­tuurin muu­tok­sessa. Kou­lu­tuksen pää­määränä on rakentaa yhteinen ymmärrys peda­go­gisen tie­to­joh­ta­misen kes­kei­sistä käsit­teistä, tar­peista ja mahdollisuuksista. 

Kou­lu­tus­ko­ko­naisuus käyn­nistyi syys­kuussa 2023 avauswe­bi­naa­rilla, jossa pro­fessori Pirjo Ståhle valotti osal­lis­tu­jille modernin tie­to­joh­ta­misen maa­ilmaa. Puheen­vuoron innoit­tamina osal­lis­tujat pää­sivät jakamaan aja­tuk­siaan pien­ryh­missä ja kes­kus­te­lusta kumpusi oitis kon­kreet­tisia oival­luksia: tieto ei ole pel­kästään abstrakti käsite vaan voi­mavara, joka voi auttaa kouluja ja oppi­lai­toksia tekemään parempia pää­töksiä oppi­misen edistämiseksi.

Ajan her­molla olevaa tietoa tar­vitaan vas­taamaan jat­ku­vasti muut­tuviin tar­peisiin. Kou­lu­maailma kehittyy, oppi­joiden tarpeet muut­tuvat, ja tie­to­joh­ta­minen tarjoaa väli­neitä näihin tar­peisiin vas­taa­mi­seksi. Tärkeää on myös se, että tieto on koh­den­nettu oikeille koh­de­ryh­mille sopi­vaksi. Turha tieto rajataan pois, jotta resurssit ja aika voidaan koh­dentaa olen­naisiin asioihin. 

Suun­ni­tel­mal­lisuus tiedon kerää­mi­sessä on avai­na­se­massa. Ennen tiedon kerää­mistä on har­kittava tarkkaan, mihin tar­koi­tukseen tietoa tar­vitaan ja miten se voidaan par­haiten pro­ses­soida ja hyödyntää. 

Kes­kustelu jatkuu webi­naa­ri­sarjan toi­sessa osassa loka­kuussa. Tuolloin tar­kas­te­lemme Tam­pereen ja Lap­peen­rannan joh­dolla peda­go­gista tie­to­joh­ta­mista käy­tän­nössä - haas­teita, rat­kaisuja, onnis­tu­misia ja epä­on­nis­tu­misia. Miten peda­go­ginen tie­to­joh­ta­minen näyt­täytyy käy­tän­nössä ja mikä on tällä het­kellä mahdollista?

Teksti: Niina Kesämaa, asian­tuntija, Suomen eOppimiskeskus

Lisä­tietoja kou­lu­tus­ko­ko­nai­suu­desta:  Peda­go­ginen tie­to­joh­ta­minen -koulutuskokonaisuus

Lue lisää: