Tervetuloa vastaamaan opetustoimen henkilöstön näkökulmia kartoittavaan kyselyyn

Kyselyn tar­koi­tuksena on kuulla ja ymmärtää, mil­laisia aja­tuksia ope­tus­toimen hen­ki­lös­töllä on amma­tistaan, työyh­tei­söstään ja alan tulevaisuudesta. 

Ter­ve­tuloa vas­taamaan ope­tus­toimen hen­ki­löstön näkö­kulmia kar­toit­tavaan kyselyyn! Haluamme aidosti kuulla ja ymmärtää, min­kä­laisia aja­tuksia ope­tus­toimen hen­ki­lös­töllä on amma­tistaan, työyh­tei­söstään ja alan tulevaisuudesta.

Kyselyn tuloksia hyö­dyn­netään OPPIVA-ver­koston vai­kut­ta­mis­työssä. Kyselyn kautta voimme tehdä näky­väksi val­ta­kun­nal­lisena ver­kostona luo­tet­tavaa tietoa ope­tusa­lasta ja siitä, mitä ope­tus­toimen hen­ki­löstö ajat­telee koulun kehit­tä­mi­sestä ja tär­keistä tai­doista, joita oppi­laiden tulisi oppia kou­lussa pär­jä­täkseen tule­vai­suu­dessa. Lisäksi hyö­dyn­nämme tuloksia kou­lu­tusten ja ver­koston toi­minnan kehit­tä­mi­sessä siten, että voimme tukea ope­tus­hen­ki­löstön onnis­tu­mista työssä.

Kysely toteu­tetaan ano­nyy­misti, eikä yksit­täisiä vas­taajia tun­nisteta. Väl­täthän siis tuo­masta tuo­masta hen­kilöön menevää tai tun­nis­tet­tavaa tietoa esille avoi­missa vas­tauk­sissa. Avoimia vas­tauksia tar­kas­tellaan luon­nol­lista kieltä ymmär­tävän algo­ritmin ja mate­maat­ti­sella mal­lin­nuksen avulla; jokainen vastaus siis vai­kuttaa. On tärkeää, että vastaat omin sanoin, oman koke­muksesi perus­teella. Käy­täthän vas­ta­tessasi koko­naisia lauseita. Kyselyn joi­hinkin kohtiin voi myös jättää vas­taa­matta, jos kysei­sestä asiasta ei ole oma­koh­taista kokemusta.

Vas­taa­minen vie vain 5-10 minuuttia. Voit vastata miltä tahansa lait­teelta silloin, kun sinulle par­haiten sopii. On todella tärkeää, että pysähdyt het­keksi oman työsi ääreen ja kerrot oman näke­myksen. Alla on linkki kyselyyn.

Kiitos vas­tauk­sestasi jo etukäteen!

Lue lisää: