PERUTTU ukkosmyrskyn vuoksi: OPPIVA-verkosto mukana SuomiAreenassa 27.6.2023

OPPIVA-ver­kosto on mukana Suo­miA­reena-tapah­tu­massa tiis­taina 27.6.2023 klo 18.00-18.45 Porin kau­pun­gin­talon pihan lavalla. Laita ajan­kohta kalenteriisi! 

Keskustelu peruttu ukkosmyrskyn takia

OPPIVA-ver­koston kes­kustelu jou­duttiin vali­tet­ta­vasti perumaan Porissa olleen ukkos­myrskyn vuoksi.

 

Perusopetuksen seuraava kehitysaskel on otettava nyt - ja yhdessä 

Mil­laista on tule­vai­suuden perus­o­petus? Tule kuun­te­lemaan ja ottamaan kantaa polt­taviin kysy­myksiin! Tun­nis­tammeko suo­ma­laisen perus­o­pe­tuksen aidot vah­vuudet? Miten rat­kai­semme haasteet ja suun­taamme kohti tulevaisuutta?
 

Ajankohta ja paikka:

  • Tiistai 27.6.2023 klo 18.00-18.45
  • Paikka: Porin kau­pun­gin­talon pihan lava
  • Puheen­vuoro on kat­sot­ta­vissa suorana lähe­tyksenä ja tapah­tuman jälkeen MTV Kat­so­mossa (mtv​.fi ja MTV Katsomo -sovellus)

Kenelle:

Ope­tusalan ammat­ti­lai­sille, van­hem­mille, polii­ti­koille ja kai­kille jotka kokevat suo­ma­laisen perus­o­pe­tuksen mer­ki­tyk­sel­li­seksi. Toteut­tajana on OPPIVA-ver­kosto, jonka kehit­tä­mis­työssä mukana on 34 kuntaa.

Lisätietoa tilaisuudesta:

Miten: Esit­te­lemme perus­koulua kos­kevat haasteet ja mah­dol­li­suudet sekä hyviä esi­merkkejä eri puo­lilta Suomea, joiden poh­jalta kes­kus­te­lemme. Mukana on kes­keisiä hen­ki­löitä eri vii­te­ryh­mistä, ja mukaan kut­sutaan myös uusi ope­tus­mi­nisteri. Yleisö kut­sutaan myös mukaan keskusteluun.

Tapah­tu­masta tulee tal­lenne MTV Kat­somoon (mtv​.fi ja MTV Katsomo -sovellus).

Lue lisää tilai­suu­desta ja kes­kus­te­li­joista: OPPIVA-ver­kosto SuomiAreenassa

Ter­ve­tuloa mukaan!