OPPIVA-verkoston kannanotto julkaistu: Perusopetuksen seuraava kehitysaskel on otettava nyt

OPPIVA-ver­kosto esittää ajan­koh­taisia ja perus­teltuja toi­men­pi­teitä perus­o­pe­tuksen ajan­ta­sais­ta­mi­seksi ja hyvien oppi­mis­tu­losten var­mis­ta­mi­seksi. Kan­nan­ottoa on val­mis­teltu kesä­kuusta 2022. 

Voit lukea tai ladata koko kan­nanoton ja tie­dotteen tämän artik­kelin lopussa.

Lataa tai lue tii­vis­telmä kan­na­no­tosta: Tii­vis­telmä kannanotosta

MIKSI KANNANOTTO?

OPPIVA-ver­kosto esittää kan­na­no­tossaan ajan­koh­taisia ja perus­teltuja toi­men­pi­teitä perus­o­pe­tuksen ajan­ta­sais­ta­mi­seksi ja hyvien oppi­mis­tu­losten varmistamiseksi.

OPPIVA-ver­kos­tossa on val­mis­teltu kan­nan­ottoa perus­koulun uudis­ta­misen tar­peista kesä­kuusta 2022. Val­mis­teluun on osal­lis­tunut tut­ki­joita, kuntien opetus- ja sivis­tys­toimen johtoa ja ope­tus­hen­ki­löstöä. Vii­mei­sintä tut­kimus- ja arvioin­ti­tu­loksia on näin yhdis­tetty käy­tännön ope­tusalan joh­tajien ja ammat­ti­laisten näke­myksiin ja työkokemukseen.

– Toi­vomme, että kan­nanotto edistää perus­kou­lusta ja kou­lu­tuk­sesta käy­tävää jul­kista kes­kus­telua sekä kon­kre­tisoi ja edistää tar­vit­tavia toi­men­pi­teitä, sanovat OPPIVA-ver­koston neu­vot­te­lu­kunnan puheen­johtaja Mika Mäkelä ja kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen.

Jakelu

OPPIVA-ver­kosto antaa kan­nan­ot­tonsa tie­doksi opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riölle, Ope­tus­hal­li­tuk­selle, Kun­ta­lii­tolle, Suomen Reh­torit ry:lle, Opsia ry:lle, Ope­tusalan Ammat­ti­jär­jestö OAJ ry:lle, Kan­sal­li­selle kou­lu­tuksen arvioin­ti­kes­kuk­selle Kar­ville sekä edus­kun­ta­vaa­leihin ja sen jäl­keisiin hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luihin val­mis­tau­tu­ville puolueille.

LISÄTIETOJA:

OPPIVA-ver­kosto

Neu­vot­te­lu­kunnan puheen­johtaja Mika Mäkelä puh. +358 40 530 0791/​mika.​makela@​hameenlinna.​fi

Kehit­tä­mis­pääl­likkö Tarja Tuo­mainen puh. +358 40 860 2214 /​tarja.​tuomainen@​edita.​fi

Tutustu kannanottoon ja tiedotteeseen

Voit lukea kan­nanoton alla teks­ti­muo­dossa. Kan­nanoton ja tie­dotteen voi lukea tai ladata pdf-muo­dossa artik­kelin lopussa.

OPPIVA-ver­koston kan­nanotto perus­o­pe­tuksen uudistamiseen 

28.3.2023

Jakelu: opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriö, Ope­tus­hal­litus, Kun­ta­liitto, Suomen Reh­torit, Opsia, Ope­tusalan Ammat­ti­jär­jestö OAJ, Kan­sal­linen kou­lu­tuksen arvioin­ti­keskus Karvi, edus­kun­ta­vaa­leihin ja sen jäl­keisiin hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luihin val­mis­tau­tuvat puo­lueet, media

Perusopetuksen seuraava kehitysaskel on otettava nyt

OPPIVA-ver­kosto muis­tuttaa aluksi siitä, että suo­ma­laisen kou­lu­tuksen ja perus­koulun oppi­mis­tu­lokset ja oppi­laiden hyvin­vointi ovat kan­sain­vä­li­sissä ver­tai­luissa edelleen maa­ilman huipputasoa. 

OPPIVA-ver­kosto esittää ajan­koh­taisia ja perus­teltuja toi­men­pi­teitä perus­o­pe­tuksen ajan­ta­sais­ta­mi­seksi ja hyvien oppi­mis­tu­losten varmistamiseksi.

 

1. Perusopetuksen järjestäminen vaatii kokonaisuudistuksen

Perus­o­pe­tuksen lain­sää­dännön koko­nai­suu­distus tulee aloittaa perus­o­pe­tuksen peda­go­giikan ja ope­tus­suun­ni­telman toteu­tu­misen val­ta­kun­nal­li­sella arvioinnilla.

Perus­o­pe­tuslaki on ollut voi­massa vuo­desta 1999, ja siihen on tehty vuosien var­rella monia osa­uu­dis­tuksia. Nyt on tehtävä perus­o­pe­tus­lain­sää­dännön koko­nai­suu­distus. Val­mis­telun poh­jaksi on otettava viime vuosien arviointi- ja tut­ki­mus­tu­loksia sekä tehtävä läh­tö­ti­lanteen val­ta­kun­nal­linen arviointi. Eri­tyi­sesti nykyinen oppi­misen tuen kol­mi­por­tainen malli on uudis­tettava. Hal­lin­nol­lisen työn keven­tä­miseen täytyy kiin­nittää huo­miota, ja pää­tök­sissä tulee pai­nottaa peda­go­gisia jär­jes­telyjä. Resurssien ja työ­pa­noksen täytyy koh­distua ensi­si­jai­sesti oppilaan kanssa teh­tävään työhön.

Perus­o­pe­tuslain tar­kas­telun rin­nalla tulee tar­kas­tella myös muita lasten ja nuorten hyvin­vointiin liit­tyvien pal­ve­lujen jär­jes­tä­mistä ohjaavia lakeja, esi­mer­kiksi nuorisolakia.

OPPIVA-ver­kosto ehdottaa, että opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­teriö antaa Kan­sal­li­selle kou­lu­tuksen arvioin­ti­kes­kuk­selle Kar­ville toi­mek­siannon perus­koulun ope­tus­suun­ni­telman toi­meen­panon koko­nai­sarvion teke­mi­sestä lain­sää­dän­tötyön poh­jaksi ole­massa olevia arvioin­tityön tuloksia täydentämällä.

 

2. Perusopetuksen säätely ja pedagogiikka kaipaavat uudistamista

Seu­raavan hal­li­tus­kauden kou­lu­tus­po­liit­tisiin kehit­tä­mis­toi­men­pi­teisiin on otettava perus­koulun peda­go­ginen uudis­ta­minen. Tule­vai­suuden koulun tulee ottaa peda­go­gii­kassaan entistä paremmin huo­mioon oppi­laiden vaih­te­levat tarpeet ja edel­ly­tykset. Yksi­löl­liset opin­polut tulee rakentaa siten, että ne arvos­tavat eri­laisia oppi­misen tapoja ja kiin­nos­tuksia. Ope­tus­suun­ni­telman tavoit­teiden tulee olla kai­kille samat, mutta oppi­misen pol­kujen ja toi­men­pi­teiden niihin pää­se­mi­seksi pitää voida vaih­della nykyistä enemmän.

Jat­kuvan oppi­misen edel­ly­tykset luodaan var­hais­kas­va­tuk­sessa ja perus­o­pe­tuk­sessa. Perin­teisten tie­tojen ja tai­tojen rin­nalla korostuu myön­teinen asenne oppi­miseen, luot­tamus omaan oppi­mis­kykyyn ja tahto kehittää osaa­mistaan. Digi­ta­li­saation edel­lyt­tämien perus­tai­tojen riittävä hal­linta kuuluu jokai­selle oppi­laalle.

Perus­o­pe­tuksen lain­sää­dännön ja ope­tus­suun­ni­telman perus­teiden jous­ta­vuutta on siis lisättävä siten, että opetus on entistä enemmän oppi­ja­läh­töistä ja yksi­löl­liset oppi­mi­se­del­ly­tykset huo­mioivaa. Var­hais­kas­va­tuk­sesta ja esio­pe­tuk­sesta alkaen on luotava perus­o­pe­tukseen yksi­löl­lisiin kehitys- ja oppi­mi­se­roihin vas­taava tur­val­linen oppijan polku. Kou­lu­yh­tei­söissä on lisättävä oppi­laiden osal­li­suus­taitoja, yhdessä oppi­mista, kou­lu­tukseen kiin­nit­ty­mistä sekä hyvin­vointia monia­lai­sessa yhteistyössä.

Väes­tö­ra­kenteen muu­tokset sekä koti­mainen ja kan­sain­vä­linen muut­to­liike lisäävät oppi­lai­tos­verkon muu­tos­haas­teita, ja oppilaat kes­kit­tyvät suu­rempiin kou­lu­yk­si­köihin tai ope­tusta jär­jes­tetään ver­kos­to­mai­sesti. Tar­vitaan toi­min­ta­ta­pojen uudis­ta­mista siten, että muu­tokset koetaan tur­val­li­suutta ja yhtei­söl­li­syyttä tuke­viksi. Alu­eel­lisen eriar­vois­tu­misen tor­ju­mi­seksi myös etä­ope­tuksen peda­go­giikka kaipaa kipeästi tut­ki­mus­tukea ja kokeiluja, joiden perus­teella pitää sel­vittää etä­ope­tuksen mah­dol­li­suudet lähio­pe­tusta täy­den­tävänä jär­jes­tä­mis­muotona. Myös nämä näkö­kulmat tulee huo­mioida sekä normien että perus­o­pe­tuksen ope­tus­suun­ni­telman perus­teiden uudistamisessa.

Perus­koulun opis­ke­luoh­jelman pitää kehittyä siten, että jokai­selle nuo­relle voidaan taata riittävä perusta jat­kuvaan oppi­miseen läpi elämän.

OPPIVA-ver­kosto ehdottaa, että perus­o­pe­tuksen uudis­ta­mis­pro­sessi alkaa heti uuden hal­li­tus­kauden alussa vuonna 2023. Ensin on luotava koko­nais­näkymä perus­teel­lisen arvioinnin poh­jalta, minkä jälkeen on käyn­nis­tettävä lain­sää­dännön uudis­ta­mis­pro­sessi. Kolmas vaihe on perus­o­pe­tuksen val­ta­kun­nal­listen perus­teiden uudis­ta­minen ja hyvin resur­soitu pai­kal­linen opetussuunnitelmatyö. 

 

3. Perusopetuksen paikallinen kehittäminen on ratkaisevaa

Perus­o­pe­tuksen oppi­mis­tu­lok­sissa tapah­tunut not­kahdus voidaan korjata, kun toi­men­pi­teisiin ryh­dytään suun­ni­tel­mal­li­sesti. Pai­kal­li­sesti tilan­netta voidaan korjata kou­lu­tuksen jär­jes­tä­jille tar­koi­tuk­sen­mu­kai­sesti koh­den­tu­villa toi­men­pi­teillä ja riit­tä­vällä rahoi­tuk­sella. Tässä kehi­tys­työssä pai­kal­li­sella perus­o­pe­tuksen toi­minnan arvioin­nilla on suuri merkitys.

Maa­han­muut­ta­ja­taus­taisten ja vie­ras­kie­listen oppi­laiden val­mistava opetus tulisi mah­dol­listaa kahteen vuoteen saakka, ja sen kesto tulee mää­ri­tellä tar­ve­läh­töi­sesti ja yksi­löl­li­sesti. S2-kielen ope­tuksen määrään ja resurs­seihin on panos­tettava tar­ve­läh­töi­sesti. Tavoit­teena on, että jokai­sella oppi­jalla on toi­selle asteelle siir­ryt­täessä riit­tävät toisen asteen kie­lel­liset val­miudet. Ope­tus­kielen hal­linta on oppi­misen kan­nalta avaintekijä.

Perus­koulu oppi­vel­vol­li­suus­kouluna on läh­tö­koh­daltaan inklusii­vinen. Oppi­misen kol­mi­por­taisen tuen mallin uudis­ta­misen rin­nalla inklusii­visen koulun toi­min­ta­malleja on moni­puo­lis­tettava niin, että jokainen oppilas löytää paik­kansa perus­kou­lussa. Hyviä käy­tän­teitä on levi­tettävä kou­lu­tuksen jär­jes­täjien ja kou­lujen kesken. Myös vaa­tivaa eri­tyistä tukea tar­vit­sevien oppi­laiden tarpeet on huo­mioitava kehit­tä­mällä monia­laista tukea yhdessä hyvin­voin­tia­lueen asian­tun­ti­joiden kanssa.

OPPIVA-ver­koston mie­lestä kak­si­vuo­tiseen esio­pe­tukseen siir­ty­minen on kan­na­tet­tavaa, kunhan se tukee lasten kehi­tystä yksi­löl­li­sesti ja vähentää oppi­misen esteitä. Laa­dukas var­hais­kas­vatus ja joustava siirtymä esio­pe­tuk­sesta perus­o­pe­tukseen luovat pohjaa oppi­mi­se­rojen vähen­tä­mi­selle kou­lu­polun alussa.

Ope­tus­suun­ni­telman toi­meen­pa­nossa on oltava riit­tävät resurssit ja riit­tä­västi aikaa sekä valtion että kuntien ja kou­lu­tuksen jär­jes­täjien tasolla.

OPPIVA-ver­koston näke­myksen mukaan kan­sal­li­sella tasolla on taattava perus­o­pe­tuksen riittävä rahoitus. Kestävä hyvin­vointi, elin­voima ja kil­pai­lukyky raken­tuvat kou­lu­tuksen varaan. 

Rahoi­tuksen perustana oleva val­tio­no­suus­jär­jes­telmä tulee uudistaa niin, että aiemmat leik­kaukset kom­pen­soidaan. Lisäksi pai­kal­lista perus­o­pe­tuksen kehit­tä­mistä tulee suun­ni­tella ja rahoittaa entistä tar­koi­tuk­sen­mu­kai­semmin, jotta oppi­mis­tu­lokset paranevat.

Nykyinen pirs­ta­leinen kehit­tä­mis­ra­hoi­tus­malli ei ole alu­eel­li­sesti eikä oppilaan näkö­kul­masta yhden­ver­tainen. Kan­sal­lisen tason pirs­ta­leinen han­ke­ra­hoi­tuksen jaka­minen aiheuttaa pirs­ta­lei­suuden myös pai­kal­liseen kehit­tä­miseen ja aiheuttaa hen­ki­lös­tölle kuor­mi­tusta sekä jättää kehit­tä­mistyön vai­kut­ta­vuuden hei­koksi. Val­ta­kun­nal­lisen resurssin pitäisi koh­dentua suoraan kuntien ope­tus­pal­ve­luille koh­den­net­tuina, laa­jempina ja pidem­pi­kes­toisina kehittämiskokonaisuuksina. 

 

4. Hyvinvointia ja oppimista ei voi erottaa

Hyvä oppi­minen perustuu lasten hyvin­voin­nille. Perus­koulun oppi­laiden hyvin­vointiin on panos­tettava eri­tyi­sesti nyt korona-ajan luoman hyvin­voin­ti­vajeen kor­jaa­mi­seksi. Sekä ryhmä- että kou­lu­yh­tei­sö­ta­solla ker­tyvien kou­lu­ko­ke­musten tulee tukea oppi­laiden jat­kuvaa oppi­mis­mo­ti­vaa­tiota, oppi­misen mer­ki­tyk­sel­li­syyttä ja yhtei­söl­li­syyden tunnetta.

Kiel­teisten ilmiöiden kuten koulua käy­mät­tö­myyden, yksi­näi­syyden, kou­lu­kiusaa­misen tai moti­vaatio-ongelmien pois­ta­minen edel­lyttää yksit­täisiin ilmiöihin koh­dis­tuvien toi­min­taoh­jelmien sijaan kou­lu­yh­tei­söjen koko­nais­val­taista sosi­aa­lista ja yhtei­söl­listä kehittämistä.

Hyvin­voin­ti­työssä tär­keinä yhteis­työ­kump­pa­neina ovat vasta perus­tet­tujen hyvin­voin­tia­lueiden lasten, nuorten ja per­heiden pal­velut ja niiden ammat­ti­laiset. Hyvin­voin­tia­lueiden on hoi­dettava niille laissa sää­detyt teh­tävät kuten opis­ke­lu­huoltoon kuu­luvat kuraattori-, psy­kologi- ja ter­vey­den­hoi­to­pal­velut sekä vaa­tivan eri­tyisen tuen pii­rissä olevien oppi­laiden kun­toutus- ja hoi­to­pal­velut. Koko­nais­val­tai­selle kou­lu­yh­tei­söjen sosi­aa­li­selle kehit­tä­mi­selle on luotava tavoitteet ja rakenne, ja moniam­ma­til­lisen yhteistyön on toi­mittava sau­mat­to­masti yli rajapintojen.

Lap­si­per­he­köy­hyyden ja yli­su­ku­pol­visen syr­jäy­ty­misen vähen­tä­mi­seksi tar­vitaan toi­men­pi­teitä ja tavoit­teel­lista yhteis­työtä yli toimi- ja hal­lin­toa­lojen. Esi­mer­kiksi Lap­siys­tä­väl­linen kunta -mallin tai Lap­si­stra­te­giatyön kautta voidaan saada aikaan käänne parempaan. Ope­tuksen toi­miala ei voi rat­kaista suuria sosi­aa­lisia ja yhteis­kun­ta­po­liit­tisia ongelmia yksin, vaan siihen tar­vitaan laa­jempi näköala ja yhteistyö, jossa kou­lutus nähdään kes­keisenä hyvin­voinnin tekijänä.

OPPIVA-ver­kosto ehdottaa, että Kan­sal­linen arvioin­ti­neu­vosto arvioi hyvin­voin­tia­lueiden ja kuntien yhteisten toimien onnis­tu­mista ja arvioinnin poh­jalta luodaan toi­men­pi­deoh­jelma yhteistyön kehit­tä­mi­seksi. Tämän tueksi tar­vitaan val­ta­kun­nal­linen toi­min­taoh­jelma lap­si­per­he­köy­hyyden ja yli­su­ku­pol­visen syr­jäy­ty­misen voittamiseksi.

 

5. Perusopetus tarvitsee hyvinvoivan ja koulutetun henkilöstön

Perus­koulun ope­tus­hen­ki­löstön, oppi­lai­tos­johdon ja kuntien ope­tus­hal­linnon sekä sen johdon työ­hy­vin­voin­nista ja osaa­misen päi­vit­tä­mi­sestä on kan­nettava eri­tyistä vas­tuuta. Valtion tasolla on arvioitava, miten tähän nykyisin koh­den­netaan mää­rä­rahoja ja miten toimiva täy­den­nys­kou­lutus saadaan kos­kemaan kaikkia.

Hen­ki­lös­tö­kou­lu­tuk­sessa yhte­näinen, tule­vai­suuteen suun­taava osaa­minen täytyy mää­ri­tellä ope­tus­suun­ni­telman perus­teiden mukaisen ope­tuksen toteut­ta­misen näkö­kul­masta kan­sal­li­sesti. Tämän tulee koh­distua sekä jokaisen yksi­löl­liseen kou­lu­tus­tar­peeseen että ajan­koh­taisten kou­lu­tus­po­liit­tisten uudis­tusten kou­lutus- ja kehit­tä­mis­tar­peisiin. Ope­tus­hen­ki­löstön jat­kuvaan oppi­miseen osal­lis­tu­misen esteet pitää poistaa, ja opet­tajien yhtei­söl­listä työs­ken­telyä tulee edistää.

Paras tilanne olisi, että ope­tus­hen­ki­löstön ja johdon kou­lu­tus­mää­rä­rahat koh­dis­tet­taisiin kou­lu­tuksen jär­jes­täjän tasolle, jonka tekemän hen­ki­löstön kehit­tä­mis­suun­ni­telman poh­jalta jär­jes­tet­täisiin pai­kal­li­sesti ja alu­eel­li­sesti hyvin suun­ni­teltua ja peda­go­gi­sesti toi­mivaa henkilöstökoulutusta.

Opet­tajien perus­kou­lu­tuksen antamia val­miuksia tulee tar­kas­tella suh­teessa perus­o­pe­tuksen kehit­tä­mis­tar­peisiin perus­o­pe­tuksen uudis­ta­misen yhteydessä.

OPPIVA-ver­kosto näkee, että ope­tus­hen­ki­löstön täy­den­nys­kou­lu­tuksen laa­dusta ja yhden­ver­tai­suu­desta tulee huo­lehtia kan­sal­li­sella tasolla. Ope­tus­hal­li­tuksen nykyinen tee­ma­läh­töinen osaa­misen kehit­tä­misen toteut­ta­mis­malli tulisi muuttaa stra­te­gi­sem­maksi osaa­misen joh­ta­misen vii­te­ke­hyksen mukai­seksi mal­liksi. Vii­te­ke­hyksen tulisi lähteä ope­tus­suun­ni­tel­masta ja rakentua kan­sal­li­sesti yhte­näi­siksi osaa­mis­ku­vauk­siksi, joita voidaan täy­dentää ja pai­nottaa pai­kal­li­sella tasolla. OPPIVA-ver­kosto on valmis olemaan aktii­vi­sesti mukana kan­sal­li­sessa työssä. 

Edellä kuvattua mallia täy­den­netään kou­lu­tuksen jär­jes­täjän tasolla työuran aikai­seksi täy­den­nys­kou­lu­tuk­seksi, joka huomioi genee­risen osaa­misen lisäksi ajan­koh­taiset kou­lu­tus­po­liit­tiset uudistukset.

 

Mikä on OPPIVA-verkosto ja miksi kannanotto?

OPPIVA-ver­kosto on perus­tettu vuonna 2017 kuntien yhteis­työ­ver­kos­toksi, jonka tavoit­teena on vauh­dittaa ver­kos­to­yh­teis­työllä suo­ma­laisen var­hais­kas­va­tuksen ja yleis­si­vis­tävän kou­lu­tuksen oppi­misen uudis­ta­mista. Ver­kostoon kuuluu tällä het­kellä 34 kuntaa, ja mukana ovat myös Suomen suu­rimpien kau­punkien opetustoimet.

OPPIVA-ver­kos­tossa on val­mis­teltu kan­nan­ottoa perus­koulun uudis­ta­misen tar­peista kesä­kuusta 2022. Val­mis­teluun on osal­lis­tunut tut­ki­joita, kuntien opetus- ja sivis­tys­toimen johtoa ja ope­tus­hen­ki­löstöä. Vii­mei­simpiä tut­kimus- ja arvioin­ti­tu­loksia on näin yhdis­tetty käy­tännön ope­tusalan joh­tajien ja ammat­ti­laisten näke­myksiin ja työkokemukseen.

OPPIVA-ver­kosto antaa kan­nan­ot­tonsa tie­doksi opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riölle, Ope­tus­hal­li­tuk­selle, Kun­ta­lii­tolle, Suomen Reh­torit ry:lle, Opsia ry:lle, Ope­tusalan Ammat­ti­jär­jestö OAJ ry:lle, Kan­sal­li­selle kou­lu­tuksen arvioin­ti­kes­kuk­selle Kar­ville sekä edus­kun­ta­vaa­leihin ja sen jäl­keisiin hal­li­tus­oh­jel­ma­neu­vot­te­luihin val­mis­tau­tu­ville puolueille.

OPPIVA-ver­kosto toivoo myös, että kan­nan­ot­tomme edistää perus­kou­lusta ja kou­lu­tuk­sesta käy­tävää jul­kista kes­kus­telua ja kon­kre­tisoi tar­vit­tavia toimenpiteitä.

Lataa itsellesi kannanotto ja tiedote pdf-muodossa

One Response 

  1. Hyvä homma tuo peda­go­giikan oppi­misen tar­kastelu. Opet­tajat kai­paavat käy­tän­nössä hel­posti käyttöön otet­tavia uusia ope­tus­me­ne­telmiä. Mie­lellään siten että voi mal­lista oppia esim. Yhteis­toi­min­nal­li­se­nop­pi­misen ryh­mä­työ­pro­sessia. Tai väit­telyn ohjausta, yhteis­toi­min­nal­lista ongel­man­rat­kaisua ja Tie­dol­liset kiistan ete­ne­mistä mal­lie­si­merkein. Myös kir­jal­liset ohjeet ovat tarpeen niin voi sitten soveltaa kul­loi­seenkin asiasisältöön.
    Tun­ti­suun­ni­tel­ma­pohjat oli­sivat myös tarpeen.
    Terveys ja hyvin­vointi tulisi nähdä tär­keinä opit­tavina tai­toina, ei pel­kästään tie­toina ja infor­maa­tiona hyvistä elin­ta­voista. Mm. ren­tou­tu­mis­har­joi­tukset voisi olla osa kou­lu­päivää. Myös digi­taa­linen hyvinvointi.

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.