E-urheilu kehittää taitoja Hämeenkylän koulussa Vantaalla

Valin­nai­sai­neena innostava e-urheilu kehittää myös muun muassa yhteis­työ­taitoja ja kieliosaamista. 

Sisältö 

8-luok­ka­lainen Ville Aalto ja 9-luok­ka­lainen Matias Kont­tinen innos­tuvat omassa kou­lun­käyn­nissään unii­keista valin­nai­sai­neista, jotka laa­jen­tavat omaa oppi­misen aluetta. Nuoret ovat pereh­tyneet e-urheiluun valin­nai­sai­neena Hämeen­kylän kou­lussa Van­taalla opet­ta­jansa Timo Jär­venpään johdolla.

Mil­lai­seksi koetaan muun muassa mate­ma­tiikan ja fysiikan opiskelu, joka ei ole perin­teistä opettajajohtoista?

– Esi­mer­kiksi fysii­kassa usein opettaja kertoo aiheesta lyhyesti, ja sitten teemme itse­näi­sesti Qridi-sovel­luksen avulla teh­täviä. Teemme myös oppi­las­töitä, joissa tes­tataan eri­laisia juttuja, Ville kuvailee. Matias tun­nistaa vas­taavan tavan oppia omalla luokka-asteellaan.

Ville kokee käte­väksi, että kaikki tar­vittava tieto annetaan kerralla.

– Mate­ma­tii­kassa kir­joi­tetaan usein ensin teoriaa yhdellä tun­nilla, minkä jälkeen on 1–2 oppi­tuntia, jolloin voi tehdä teh­tävät. Aina voi tie­tenkin pyytää apua opet­ta­jalta, jos jotakin ei ymmärrä.

Ville Aalto (edessä oikealla) ja Matias Konttinen.

– Tämä on melko itse­näistä: saa ottaa aika paljon omaa vas­tuuta. Se auttaa, kun saa hieman vai­kuttaa siihen, miten haluaa tehdä asiat. Tällöin voi tehdä teh­tävät oman vauh­tinsa mukaan, Matias toteaa.

– Ja esi­mer­kiksi jos mate­ma­tii­kassa on tar­peeksi nopea ja ehtii tehdä teh­tävät jo tun­nilla, ei edes tule toden­nä­köi­sesti koti­läksyjä, Ville täydentää.

Ville ja Matias tun­nis­tavat oppi­mis­tavan myös muista oppiaineista.

Sopivasti vapautta vaikuttaa omaan oppimiseensa

Ville ja Matias ker­tovat vapau­desta tehdä tun­neilla töitä ryh­missä ja kave­reiden kanssa.

– Jos haluaa, aika paljon saa matikan tun­neilla tehdä kave­reiden kanssa, jos osaa tehdä niitä teh­täviä eikä puhua turhia. Vähän kaiken saa tehdä ryh­mä­työnä, mutta on tie­tenkin pro­jekteja, jotka pitää tehdä yksin.

Toi­miiko se hyvin?

– No se riippuu tie­tenkin siitä, onko ryh­mässä paljon sel­laisia, jotka haluavat panostaa siihen vai onko se vaan sel­laista pelkkää pel­leilyä. Välillä se on hyvä idea ja välillä taas ei.

Ville ja Matias kokevat voi­vansa vai­kuttaa omaan oppi­mi­seensa riit­tä­västi koulun arjessa.

– Tämä on aika vapaata, mutta ei kui­tenkaan liian: jos kaikki pitäisi tehdä itse, voisi tulla ongelmia. Tämä on juuri sopiva tapa, Matias iloitsee.

E-urheilusta monipuolisia taitoja kouluun ja elämään

Mil­laista e-urheilu on valin­nai­sai­neena koulussa?

– Siellä puhutaan e-sport­sista ylei­sesti ja miten käyt­täytyä hyvin, jos muiden kanssa. Teemme siitä myös pro­jekteja esi­mer­kiksi peleistä. Käymme välillä pelaa­massa yhdessä Myyrmäen peli­ta­lolla, Ville kuvailee.

– Pereh­dymme aika paljon siihen, miten pääsee halu­tessaan pelaamaan kil­paillen ja kehit­tämään pelejä. Siihen, miten pelien ja koko e-urheilun kehit­tä­minen toimii ja miten se on kehit­tynyt tähän men­nessä, Matias kertoo.

Ville ja Matias kokevat e-urheilun kar­tut­taneen pelio­saa­misen lisäksi myös monen­laisia muita taitoja.

– E-urheilu opettaa ainakin koh­te­liai­suutta pelaa­misen aikana, että ei esi­mer­kiksi ole todella vihainen muille, ja var­masti myös vähän netin käyttöä. Ja tie­tenkin myös itse pelaa­mista, Ville arvioi.

Ville ja Matias mai­nit­sevat esi­merkkinä tapah­tu­mista kou­lulla yön yli pidetyn pelitapahtuman.

– Tuomme omat tie­to­koneet tänne kou­lulle ja jär­jes­tämme tur­nauksia. Pää­simme juuri tutus­tumaan van­hoihin 2000-luvun ret­ro­pe­leihin, ja tapah­tu­massa sai pelata koko yön.

Ville ja Matias ker­tovat saa­neensa oppi­tun­neilla vie­rail­leilta hen­ki­löiltä paljon tietoa aiheesta, ja he toi­vovat myös jat­kossa esi­mer­kiksi ammat­ti­lais­pe­laajia ja pelien teki­jöitä vierailijoiksi.

Pelaa­minen on iso osa myös vapaa-aikaa, ja e-urheilu hieman eri­laisena valin­nai­sai­neena motivoi.

– Siinä oppii paljon laa­jem­malta alu­eelta, Ville kuvailee. – Ja voi saada jatko-opin­toihin ideoita, Matias täydentää.

Ville ja Matias koros­tavat yhteistyön mer­ki­tystä e-urhei­lussa ja opiskelussa.

– Yhteistyö on tosi tärkeä asia. Vähän jokai­sessa aineessa on oppinut, että ilman sitä ei pärjää, Matias tiivistää.

Artikkelin tekijät 

Ville Aallon ja Matias Kont­tisen haas­tattelu: Tarja Tuomainen

Teksti: Riina Lahtinen

Valo­kuvat: Jesperi Mel­vasalo, HämyLAN-peli­ta­pahtuma 2022

 

Hyvä lukija!

OPPIVA-ver­kos­tossa on aloi­tettu vuonna 2021 jul­kai­susarja, jonka nimeksi annettiin OPPIVA Pore.

POREILE! Jos haluat kom­men­toida tai lisätä jotain uutta jul­kaisuun, ota yhteyttä: tarja.​tuomainen@​edita.​fi

 

Vastaa

Säh­kö­pos­tio­soi­tettasi ei jul­kaista.